Verplaatsingskostenregeling defensie

Geraadpleegd op 18-05-2022.
Geldend van 08-06-2021 t/m 31-12-2021

Verplaatsingskostenregeling defensie

De Minister van Defensie

Besluit vastgesteld wordt een Verplaatsingskostenregeling defensie luidende:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit:

  het Verplaatsingskostenbesluit defensie.

 • bevoegd gezag:

  • 1°. de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;

  • 2°. de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;

  • 3°. de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie;

  • 4°. de commandant van het Commando Diensten Centra, voor zover het betreft het Commando Diensten Centra.

 • bezoldiging:

 • commandant:

  de commandant bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie

 • netto bezoldiging:

  het voor de defensieambtenaar vastgestelde standaard netto Nederland, met dien verstande dat geen rekening wordt gehouden met de factor 1,1 respectievelijk 1,075.

 • routeplanner:

  • 1°. voor het bepalen van de afstand gemeten langs de gebruikelijke openbare weg als bedoeld in artikel 1 van het Verplaatsingskostenbesluit defensie, hanteert het Ministerie van Defensie de routeplanner Andes Nav Teq.

  • 2°. de afstand wordt berekend met de opties: auto en snelste, waarbij tolwegen en veerpont zoveel als mogelijk vermeden wordt, en

  • 3°. de routeplanner is gekoppeld aan Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten.

 • standaard netto Nederland:

  het bedrag, vastgesteld volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel h van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD).

Artikel 2. Tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1 De aanvraag voor tegemoetkoming in verhuiskosten dient ten minste een maand vóór de datum van de verhuizing bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

 • 5 Bij een verplaatsing naar Nederland, met toepassing van artikel 2, derde lid, aanhef en onder b, van het besluit, is het toegestaan te verhuizen naar een ander land dan Nederland met dien verstande dat in dat geval de aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten als bedoeld in artikel 2, vierde lid van het besluit, niet meer bedraagt dan wanneer de defensieambtenaar naar Nederland zou zijn verhuisd, te rekenen tot de gebruikelijke grensovergang in Nederland.

 • 6 Indien de defensieambtenaar is verhuisd met toepassing van artikel 2, derde lid, aanhef en onder b van het besluit, met een tegemoetkoming in de verhuiskosten naar een ander land dan Nederland, bedraagt de aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij een verhuizing naar Nederland niet meer dan wanneer de defensieambtenaar binnen Nederland zou zijn verhuisd, te rekenen vanaf de gebruikelijke grensovergang in Nederland.

 • 7 Indien wordt verhuisd naar een gestoffeerde en gemeubileerde woning, bestaat geen aanspraak op het bedrag als bedoeld in lid twee.

Artikel 3. Tegemoetkoming transportkosten

 • 1 De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van zijn inboedel indien het transport wordt uitgevoerd door een verhuisbedrijf bedoeld in artikel 15 derde lid van het besluit.

 • 2 De defensieambtenaar die het transport van zijn inboedel niet door een verhuisbedrijf laat verzorgen, maar de verhuizing in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van huur en brandstof van een bestel- of vrachtauto dan wel – indien het transport van de inboedel anderszins plaats vindt – op de tegemoetkoming per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed waarbij de tegemoetkoming wordt bepaald met toepassing van het Besluit dienstreizen defensie. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de transportkosten als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van een motorvoertuig bij aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten naar of van een land buiten Europa, waarbij eventuele invoerrechten ten laste komen van de defensieambtenaar.

 • 4 De defensieambtenaar heeft aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming in de kosten van het transport van huisdieren ingeval van een verhuizing naar of van een land buiten Europa. De tegemoetkoming bedraagt de werkelijke kosten maar ten hoogste € 200,–.

 • 5 Andere kosten dan transportkosten als bedoeld in het vierde lid, zoals kosten voor een bench, invoerrechten, quarantaine e.d. komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Tegemoetkoming transportkosten van inboedel, voertuig en bagage

 • 1 De aanspraak op het transport van de inboedel van de defensieambtenaar en de meeverhuizende gezinsleden bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder a van het besluit is bij verhuizingen naar een land gelegen buiten Europa, met uitzondering van Kreta, beperkt tot de kosten van het vervoer van een 40-voets container.

 • 3 Het te vervoeren voertuig bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder g van het besluit dient in rijdende staat te verkeren en dient tezamen met de inboedel geladen te kunnen worden binnen de maximale afmetingen van een standaard 40-voets container dan wel indien het voertuig separaat vervoerd wordt binnen de maximale afmetingen van een standaard 20-voets container.

 • 4 De defensieambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de transportkosten van bagage bedoeld in artikel 17 van het besluit, indien hij ten minste zes maanden buiten Nederland gaat verblijven. De tegemoetkoming bestaat uit de kosten van het transport van bagage van:

  • a. voor de defensieambtenaar, maximaal 4 m3;

  • b. voor de partner en voor elk tot het gezin behorend en meeverhuizend kind, maximaal 1 m3.

Artikel 5. Tegemoetkoming reis- en verblijfkosten bij een bezichtigingsreis

 • 2 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid betreft de gemaakte reis- en verblijfkosten voor de defensieambtenaar en zijn echtgenote, waarbij de reis naar een land binnen Europa de duur van twee overnachtingen niet overschrijdt en waarbij de reis naar een land buiten Europa de duur van vier overnachtingen niet overschrijdt.

Artikel 6. Tegemoetkoming autohuur

De defensieambtenaar heeft ingeval van een internationale overzeese verscheping van zijn inboedel als gevolg van zijn verplaatsing van:

 • a. Nederland naar buiten Nederland;

 • b. Buiten Nederland naar Nederland;

 • c. Buiten Nederland naar een ander land buiten Nederland,

aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming van ten hoogste € 539,74 in de kosten van de huur van een vervoermiddel gedurende de periode dat hij ten gevolge van die verscheping tijdelijk niet de beschikking heeft over zijn eigen motorvoertuig dan wel indien hij geen eigen motorvoertuig verscheept heeft, voor de periode tot hij kan beschikken over een ter plaatse aangeschaft motorvoertuig.

Artikel 8. Duur van de tijdelijke onderbrenging

 • 2 Indien de defensieambtenaar binnen de in het eerste lid genoemde termijn de definitieve woonruimte, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a van het besluit, nog niet heeft betrokken en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende heeft aangetoond dat hij aan de in het vierde lid van dat artikel genoemde verplichting heeft voldaan, kan de termijn als bedoeld in het eerste lid maximaal vijf keer worden verlengd met ten hoogste 60 dagen per verlenging.

Artikel 9. Aard van de tijdelijke onderbrenging

De tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats:

 • a. in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte:

  • 1°. bij bedrijfsmatige verhuurders van (vakantie)huizen of -bungalows;

  • 2°. bij particulieren;

 • b. in een pension, indien geen woonruimte als bedoeld onder a beschikbaar is.

Artikel 10. Kosten van de tijdelijke onderbrenging

 • 1 Betaling van de kosten van de tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats door de zorg van het Rijk mits de hoogte daarvan vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Eventuele bijkomende kosten voor schoonmaken, gas, water, elektriciteit verwarming, televisie, telefoon en toeristenbelasting, komen voor rekening van de defensieambtenaar en worden door de defensieambtenaar rechtstreeks met de verhuurder verrekend.

 • 2 In het geval van tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 9, onderdeel a, onder 2°, worden de kosten tot een maximum bedrag van € 573,93 per maand vergoed. Dit maximum bedrag zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gemiddelde landelijke huurverhoging.

 • 3 Indien de defensieambtenaar twee of meer gezinsleden heeft, wordt het in het tweede lid genoemde maximum bedrag verhoogd met:

  • a. bij twee gezinsleden: 13%;

  • b. bij drie of meer gezinsleden: 17%.

Artikel 11. Kosten opslag inboedel bij tijdelijke onderbrenging

 • 2 Betaling van de kosten van opslag van de inboedel vindt plaats door de zorg van het Rijk, mits de hoogte van de kosten vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Artikel 12. Eigen bijdrage bij tijdelijke onderbrenging

 • 1 De defensieambtenaar is voor de tijdelijke onderbrenging een eigen bijdrage verschuldigd tot maximaal de door het Rijk verschuldigde kosten van onderbrenging als bedoeld in artikel 10.

 • 2 In geval van onderbrenging in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte als bedoeld in artikel 8, onder a, bedraagt de eigen bijdrage 15% van de voor de defensieambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.

 • 3 In geval van onderbrenging in een pension als bedoeld in artikel 9 onder b, bedraagt de eigen bijdrage 50% van de voor de defensieambtenaar geldende netto bezoldiging onderscheidenlijk het voor de defensieambtenaar geldende standaard netto Nederland vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.

 • 4 Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt de netto bezoldiging onderscheidenlijk het standaard netto Nederland, vermeerderd met het bedrag van deze kinderbijslag.

 • 5 Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor geen aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt voor elk kind het percentage van 50% vermeerderd met 7,5 procentpunten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een kind dat in de loop van een kwartaal wordt geboren en voor wie pas aanspraak bestaat op kinderbijslag met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal.

 • 6 Indien de defensieambtenaar gedurende de tijd van onderbrenging geen aanspraak heeft op bezoldiging of slechts op een gedeelte daarvan, wordt niettemin de eigen bijdrage berekend naar het volle bedrag van die bezoldiging.

 • 7 De berekening van de eigen bijdrage over een gedeelte van een maand vindt plaats naar evenredigheid, waarbij het bedrag per dag wordt vastgesteld door het bedrag verschuldigd over een volle maand te delen door dertig.

Artikel 13. Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen

 • 1 Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van openbaar vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel A, B, C of D, genoemde bedragen.

 • 2 De tabellen B en D zijn van toepassing indien het een militair betreft met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier/vaandrig die doorgaans in uniform reist per trein in de eerste klasse.

 • 3 Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van eigen vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel E, genoemde bedragen.

 • 4 De defensieambtenaar die met openbaar vervoer reist en in aanmerking komt voor een door Defensie verstrekt NS-abonnement, dient hiervan gebruik te maken en komt niet in aanmerking voor de in het eerste en tweede lid bedoelde tabeltegemoetkoming. Voor het aansluitend reizen met stad-/streekvervoer maakt de defensieambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van een stad/streekvervoerabonnement voor de resterende afstand.

 • 5 Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing bedoeld hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel P opgenomen bedragen.

 • 6 De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van de in de tabellen van bijlage 1 genoemde bedragen over de afstand binnen Nederland.

Artikel 14. Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen

 • 1 Voor de defensieambtenaar, wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer is te bereiken, is, in afwijking van artikel 13 de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel N opgenomen bedragen.

 • 2 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de defensieambtenaar die behoort tot de door de commandant aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer te bereiken is vanwege het regelmatig op ongebruikelijke uren verrichten van werkzaamheden.

 • 3 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die in verband met een medische indicatie noodzakelijk van een eigen auto gebruik moet maken en daardoor de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer kan bereiken.

 • 4 Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is en wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer te bereiken is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel Q opgenomen bedragen.

 • 5 De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van het in bijlage 1, Tabel N, genoemde bedrag over de afstand binnen Nederland.

Artikel 15. Eigen bijdrage bij dagelijks reizen

 • 1 De defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen, is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2 De eigen bijdrage bedraagt per maand:

  • € 48,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel A, B, N, P en Q;

  • € 59,95 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel C en D en

  • € 58,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel E.

  Deze eigen bijdrage is verwerkt in de betreffende tabeltegemoetkomingen.

 • 3 Bij aanspraak op een door Defensie verstrekt openbaar vervoer abonnement bedraagt de eigen bijdrage per maand:

  • € 48,29 indien stad-/streekvervoer is inbegrepen en

  • € 21,08 indien stad-/streekabonnement niet is inbegrepen.

Artikel 16. Tegemoetkoming bij dagelijks reizen tussen plaats van legering en plaats van tewerkstelling in het buitenland

In afwijking van het gestelde in de artikelen 13 en 15, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling die beide zijn gelegen buiten Nederland, afhankelijk van het land van plaatsing, per kalendermaand gelijk aan: het product van de afstand en het in bijlage 2, Tabel F, opgenomen kilometerbedrag, verminderd met de in bijlage 2, Tabel G, voor dat land vastgestelde eigen bijdrage.

Artikel 17. Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen algemeen

 • 1 De tegemoetkoming per kalendermaand in de kosten van het reizen anders dan dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling is -afhankelijk van de afstand- voor de defensieambtenaar, bedoeld in:

 • 2 Tabel I, K en M zijn van toepassing indien het betreft een militair met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier die reist per trein in de eerste klasse.

Artikel 18. Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen bijzonder

 • 1 De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning en de plaats van tewerkstelling beide zijn gelegen buiten Nederland, België of Duitsland, is, bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in Tabel L en M opgenomen bedragen.

 • 2 De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning in Nederland, België of Duitsland is gelegen en de plaats van tewerkstelling in Europa buiten Nederland, België of Duitsland, is bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in L en M opgenomen bedragen.

Artikel 21. Tegemoetkoming algemeen

 • 1 Indien de aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling aanvangt of eindigt anders dan op de respectievelijk eerste of laatste werkdag van een kalendermaand wordt de tabeltegemoetkoming opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, voor die maand berekend naar rato van het aantal werkdagen; een kalendermaand wordt daarbij gesteld op 22 werkdagen.

 • 2 De aanspraak op een tabeltegemoetkoming als opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, wordt gestaakt, nadat de defensieambtenaar langer dan zes aaneengesloten weken niet naar de plaats van tewerkstelling is gereisd en indien de defensieambtenaar direct aansluitend op een periode waarin hij aanspraak had op een tegemoetkoming van de in bijlage 1 opgenomen tabellen C en D, niet naar de plaats van tewerkstelling reist. De tegemoetkoming in de reiskosten vangt wederom aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van terugkeer. Voor de defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming op grond van de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B en voor de militair die aanspraak heeft op de hoogste tegemoetkoming op grond van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H en I, kan de termijn van zes weken worden verlengd, mits wordt aangetoond dat er sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.

 • 3 Indien de defensieambtenaar, die aanspraak had op een tegemoetkoming uit de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B, ten gevolge van een verplaatsing of tijdelijke tewerkstelling aanspraak verkregen heeft op een andere tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling komt hij tevens in aanmerking voor vergoeding van door hem noodzakelijk gemaakte onvermijdbaar doorlopende kosten van een ten behoeve van de voorafgaande periode aangeschafte openbaar vervoervoorziening op jaarbasis, voor zover hij deze voorziening anders dan in verband met vakantieverlof korter dan drie maanden heeft kunnen gebruiken.

 • 4 De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, waarvoor hij voorafgaand aan voornoemde periode in aanmerking kwam, behoudt deze tegemoetkoming indien er als gevolg van een aangeschaft abonnement voor openbaar vervoer sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.

 • 5 De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor de hogere tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, dan waarvoor hij voorafgaand aan deze periode in aanmerking kwam, komt voor vorenbedoelde periode in aanmerking voor die hogere tegemoetkoming als voornoemd alsmede voor de door de defensieambtenaar noodzakelijk te maken kosten bij gebruik van openbaar vervoer.

Artikel 22. Tegemoetkoming in de pensionkosten

De tegemoetkoming in pensionkosten, als bedoeld in artikel 26, eerste en derde lid, van het besluit, bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90%, en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten niet uitgaan boven de door het bevoegd gezag redelijk geoordeelde pensionkosten

Artikel 24. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 maart 2012 waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant. Deze regeling wordt gepubliceerd in serie Ministeriële Publicaties (MP 31-300 en MP 33-410).

Artikel 25. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als, Verplaatsingskostenregeling defensie.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage 1. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het dagelijks reizen per 1 januari 2021

Tabel A: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer.

Tabel B: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel C: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof.

Tabel D: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel E: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer.

Tabel N: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen.

Tabel P: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

Tabel Q: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen, en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

enkele reisafstand in kilometers

Tabellen

A

B

C

D

E

N

P

Q

11

58,45

100,41

55,97

97,94

48,45

48,45

48,45

48,45

12

58,45

100,41

55,97

97,94

48,45

48,45

48,45

48,45

13

64,66

110,88

62,19

108,40

54,66

54,66

54,66

54,66

14

68,69

117,85

66,22

115,38

58,69

58,69

58,69

58,69

15

73,93

126,57

71,45

124,10

63,93

63,93

63,93

63,93

16

76,98

131,81

74,50

129,33

66,98

66,98

66,98

66,98

17

81,12

138,67

78,64

136,20

71,12

71,12

71,12

71,12

18

87,33

149,25

84,86

146,77

77,33

77,33

77,33

77,33

19

92,46

157,86

89,98

155,38

82,46

82,46

82,46

82,46

20

97,58

166,58

95,10

164,10

87,58

87,58

87,58

87,58

21

101,72

173,55

99,25

171,08

91,72

91,72

91,72

91,72

22

107,93

184,02

105,46

181,54

97,93

97,93

97,93

97,93

23

113,06

192,63

110,58

190,15

103,06

103,06

103,06

103,06

24

120,36

205,05

117,88

202,58

110,36

110,36

110,36

110,36

25

125,37

213,66

122,90

211,19

115,37

115,37

115,37

115,37

26

130,50

222,28

128,02

219,80

120,50

120,50

120,50

120,50

27

133,77

227,62

131,29

225,14

123,77

123,77

123,77

123,77

28

137,69

234,37

135,22

231,90

127,69

127,69

127,69

127,69

29

142,92

243,20

140,45

240,73

132,92

132,92

132,92

132,92

30

150,12

255,30

147,64

252,83

140,12

140,12

140,12

140,12

31

154,37

262,39

151,89

259,91

144,37

144,37

144,37

144,37

32

159,38

271,00

156,91

268,52

149,38

149,38

149,38

149,38

33

164,51

279,72

162,03

277,24

154,51

154,51

154,51

154,51

34

168,76

286,80

166,28

284,33

158,76

158,76

158,76

158,76

35

174,97

297,27

172,49

294,79

164,97

164,97

164,97

164,97

36

178,89

304,03

176,42

301,55

168,89

168,89

168,89

168,89

37

182,16

309,48

179,69

307,00

172,16

172,16

172,16

172,16

38

187,29

318,20

184,81

315,72

177,29

177,29

177,29

177,29

39

191,32

325,06

188,84

322,59

181,32

181,32

181,32

181,32

40

196,55

333,67

194,08

331,20

186,55

186,55

186,55

186,55

41

201,67

342,50

199,20

340,03

191,67

191,67

191,67

191,67

42

206,80

351,11

204,32

348,64

196,80

196,80

196,80

196,80

43

212,90

361,58

210,43

359,10

202,90

202,90

202,90

202,90

44

217,15

368,66

214,68

366,19

207,15

207,15

207,15

207,15

45

220,20

373,79

217,73

371,31

210,20

210,20

210,20

210,20

46

226,42

384,36

223,94

381,88

216,42

216,42

216,42

216,42

47

230,56

391,23

228,08

388,75

220,56

220,56

220,56

220,56

48

233,61

396,46

231,14

393,98

223,61

223,61

223,61

223,61

49

238,73

405,18

236,26

402,70

228,73

228,73

228,73

228,73

50

242,88

412,26

240,40

409,79

232,88

232,88

232,88

232,88

51

245,93

417,28

243,45

414,80

235,93

235,93

235,93

235,93

52

251,16

426,00

248,68

423,52

241,16

241,16

241,16

241,16

53

256,28

434,83

253,81

432,35

246,28

246,28

246,28

246,28

54

259,44

440,06

256,97

437,58

249,44

249,44

249,44

249,44

55

264,57

448,78

262,09

446,30

254,57

254,57

254,57

254,57

56

269,69

457,39

267,21

454,91

259,69

259,69

259,69

259,69

57

273,83

464,47

271,36

462,00

263,83

264,13

263,83

264,13

58

277,97

471,34

275,50

468,86

267,97

269,61

267,97

269,61

59

283,10

480,17

280,62

477,69

273,10

275,09

273,10

275,09

60

286,26

485,29

283,78

482,82

276,26

280,57

276,26

280,57

61

291,27

494,01

288,80

491,54

281,27

286,05

281,27

286,05

62

294,43

499,24

291,96

496,77

284,43

291,53

284,43

291,53

63

299,67

508,07

297,19

505,60

289,67

297,01

289,67

297,01

64

303,70

514,94

301,22

512,46

293,70

302,49

293,70

302,49

65

306,86

520,17

304,38

517,70

296,86

307,98

296,86

307,98

66

311,87

528,78

309,40

526,31

301,87

313,46

301,87

313,46

67

316,02

535,76

313,54

533,28

306,02

318,94

306,02

318,94

68

319,18

541,10

316,70

538,62

309,18

324,42

309,18

324,42

69

324,30

549,71

321,82

547,24

314,30

329,90

314,30

329,90

70

330,40

560,07

327,93

557,59

320,40

335,38

320,40

335,38

71

330,40

560,07

327,93

557,59

320,40

340,86

320,40

340,86

72

335,64

568,79

333,16

566,31

325,64

346,34

325,64

346,34

73

340,87

577,62

338,39

575,14

330,87

351,82

330,87

351,82

74

343,81

582,74

341,33

580,26

333,81

357,30

333,81

357,30

75

349,04

591,57

346,57

589,09

339,04

362,79

339,04

362,79

76

349,04

591,57

346,57

589,09

339,04

368,27

339,04

368,27

77

349,04

591,57

346,57

589,09

339,04

373,75

339,04

373,75

78

351,00

594,84

348,53

592,36

341,00

379,23

341,00

379,23

79

353,18

598,65

350,71

596,18

343,18

384,71

343,18

384,71

80

353,18

598,65

350,71

596,18

343,18

390,19

343,18

390,19

81

353,18

598,65

350,71

596,18

343,18

390,19

343,18

390,19

82

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

83

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

84

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

85

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

86

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

87

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

88

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

89

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

90

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

91

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

92

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

93

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

94

353,62

599,20

351,14

596,72

343,62

390,19

343,62

390,19

95

           

344,34

391,74

96

           

345,06

393,29

97

           

345,78

394,84

98

           

346,50

396,39

99

           

347,22

397,94

100

           

347,94

399,49

101

           

348,66

401,04

102

           

349,38

402,59

103

           

350,10

404,14

104

           

350,82

405,69

105

           

351,54

407,24

106

           

352,26

408,79

107

           

352,98

410,34

108

           

353,70

411,89

109

           

354,42

413,44

110

           

355,14

414,99

111

           

355,86

416,54

112

           

356,58

418,09

113

           

357,30

419,64

114

           

358,02

421,19

115

           

358,74

422,74

116

           

359,46

424,29

117

           

360,18

425,84

118

           

360,90

427,39

119

           

361,62

428,94

120

           

362,34

430,49

121

           

363,06

432,04

122

           

363,78

433,59

123

           

364,50

435,14

124

           

365,22

436,69

125

           

365,94

438,24

126

           

366,66

439,79

127

           

367,38

441,34

128

           

368,10

442,89

129

           

368,82

444,44

130

           

369,54

445,99

131

           

370,26

447,54

132

           

370,98

449,09

133

           

371,70

450,64

134

           

372,42

452,19

135

           

373,14

453,74

136

           

373,86

455,29

137

           

374,58

456,84

138

           

375,30

458,39

139

           

376,02

459,94

140

           

376,74

461,49

141

           

377,46

463,04

142

           

378,18

464,59

143

           

378,90

466,14

144

           

379,62

467,69

145

           

380,34

469,24

146

           

381,06

470,79

147

           

381,78

472,34

148

           

382,50

473,89

149

           

383,22

475,44

150

           

383,94

476,99

151

           

384,66

478,54

152

           

385,38

480,09

153

           

386,10

481,64

154

           

386,82

483,19

155

           

387,54

484,74

156

           

388,26

486,29

157

           

388,98

487,84

158

           

389,70

489,39

159

           

390,42

490,94

160

           

391,14

492,49

161

           

391,86

494,04

162

           

392,58

495,59

163

           

393,30

497,14

164

           

394,02

498,69

165

           

394,74

500,24

166

           

395,46

501,79

167

           

396,18

503,34

168

           

396,90

504,89

169

           

397,62

506,44

170

           

398,34

507,99

171

           

399,06

509,54

172

           

399,78

511,09

173

           

400,50

512,64

174

           

401,22

514,19

175

           

401,94

515,74

176

           

402,66

517,29

177

           

403,38

518,84

178

           

404,10

520,39

179

           

404,82

521,94

180

           

405,54

523,49

181

           

406,26

525,04

182

           

406,98

526,59

183

           

407,70

528,14

184

           

408,42

529,69

185

           

409,14

531,24

186

           

409,86

532,79

187

           

410,58

534,34

188

           

411,30

535,89

189

           

412,02

537,44

190

           

412,74

538,99

191

           

413,46

540,54

192

           

414,18

542,09

193

           

414,90

543,64

194

           

415,62

545,19

195

           

416,34

546,74

196

           

417,06

548,29

197

           

417,78

549,84

198

           

418,50

551,39

199

           

419,22

552,94

200

           

419,94

554,49

201

           

420,66

556,04

202

           

421,38

557,59

203

           

422,10

559,14

204

           

422,82

560,69

205

           

423,54

562,24

206

           

424,26

563,79

207

           

424,98

565,34

208

           

425,70

566,89

209

           

426,42

568,44

210

           

427,14

569,99

211

           

427,86

571,54

212

           

428,58

573,09

213

           

429,30

574,64

214

           

430,02

576,19

215

           

430,74

577,74

216

           

431,46

579,29

217

           

432,18

580,84

218

           

432,90

582,39

219

           

433,62

583,94

220

           

434,34

585,49

221

           

435,06

587,04

222

           

435,78

588,59

223

           

436,50

590,14

224

           

437,22

591,69

225

           

437,94

593,24

226

           

438,66

594,79

227

           

439,38

596,34

228

           

440,10

597,89

229

           

440,82

599,44

230

           

441,54

600,99

231

           

442,26

602,54

232

           

442,98

604,09

233

           

443,70

605,64

234

           

444,42

607,19

235

           

445,14

608,74

236

           

445,86

610,29

237

           

446,58

611,84

238

           

447,30

613,39

239

           

448,02

614,94

240

           

448,74

616,49

241

           

449,46

618,04

242

           

450,18

619,59

243

           

450,90

621,14

244

           

451,62

622,69

245

           

452,34

624,24

246

           

453,06

625,79

247

           

453,78

627,34

248

           

454,50

628,89

249

           

455,22

630,44

250

           

455,94

631,99

Bijlage 2. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen binnen een buiten Nederland gelegen land (bedragen in euro per 1 juni 2021)
 

Land van plaatsing

Tabel F

Tabel G

1

Aruba

4,80

52,85

2

Australië

4,44

73,36

3

België

6,26

63,59

4

Canada

5,77

66,56

5

Denemarken

6,92

80,10

6

Duitsland1

3,53

63,48

7

Duitsland2

6,45

63,48

8

Estland

6,12

60,04

9

Frankrijk

6,59

64,00

10

Griekenland

6,89

61,96

11

Hongarije

5,39

59,00

12

Italië

6,82

60,04

13

Jordanië

5,25

58,29

14

Letland

5,76

60,04

15

Litouwen

5,44

55,26

16

Luxemburg

5,73

59,46

17

Curaçao

4,84

49,91

18

Bonaire

4,84

49,91

19

St. Eustatius

4,84

49,91

20

Saba

4,84

49,91

21

St. Maarten

4,84

49,24

22

Noorwegen

7,28

82,23

23

Oostenrijk

5,57

58,29

24

Polen

5,29

54,16

25

Portugal

6,83

53,45

26

Roemenië

5,11

57,74

27

Saudi-Arabië

2,88

58,29

28

Spanje

5,92

59,46

29

Suriname

3,63

52,80

30

Turkije

3,70

73,19

31

Verenigd Koninkrijk

6,40

54,77

32

Verenigde Staten van Amerika

4,45

49,63

33

Zuid-Afrika

4,70

57,22

34

Zweden

6,74

67,90

1 Voor de eerste per dag af te leggen 56 kilometers, indien voor het voertuig een BFG(NL)-registratiebewijs dan wel een brandstoflegitimatiekaart is afgegeven.

2 Voor kilometers, anders dan die genoemd onder Duitsland1

Bijlage 3. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het niet dagelijks reizen per 1 januari 2021

Tabel H: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel I: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Tabel J: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel K: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Tabel L: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel M: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

enkele reisafstand in kilometers

H

I

J

K

L

M

1

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

2

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

3

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

4

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

5

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

6

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

7

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

8

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

9

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

10

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

11

49,60

62,64

24,80

31,32

12,40

15,66

12

51,20

65,28

25,60

32,64

12,80

16,32

13

52,80

67,92

26,40

33,96

13,20

16,98

14

54,40

70,56

27,20

35,28

13,60

17,64

15

56,00

73,20

28,00

36,60

14,00

18,30

16

56,80

74,48

28,40

37,24

14,20

18,62

17

58,40

77,12

29,20

38,56

14,60

19,28

18

60,00

79,76

30,00

39,88

15,00

19,94

19

61,60

82,40

30,80

41,20

15,40

20,60

20

63,20

85,04

31,60

42,52

15,80

21,26

21

64,80

87,68

32,40

43,84

16,20

21,92

22

66,40

90,32

33,20

45,16

16,60

22,58

23

67,20

91,68

33,60

45,84

16,80

22,92

24

68,80

94,32

34,40

47,16

17,20

23,58

25

70,40

96,96

35,20

48,48

17,60

24,24

26

72,00

99,60

36,00

49,80

18,00

24,90

27

73,60

102,24

36,80

51,12

18,40

25,56

28

75,20

104,88

37,60

52,44

18,80

26,22

29

76,00

106,16

38,00

53,08

19,00

26,54

30

77,60

108,80

38,80

54,40

19,40

27,20

31

79,20

111,44

39,60

55,72

19,80

27,86

32

80,80

114,08

40,40

57,04

20,20

28,52

33

82,40

116,72

41,20

58,36

20,60

29,18

34

84,00

119,36

42,00

59,68

21,00

29,84

35

85,60

122,00

42,80

61,00

21,40

30,50

36

86,40

123,36

43,20

61,68

21,60

30,84

37

88,00

126,00

44,00

63,00

22,00

31,50

38

89,60

128,64

44,80

64,32

22,40

32,16

39

91,20

131,28

45,60

65,64

22,80

32,82

40

92,80

133,92

46,40

66,96

23,20

33,48

41

94,40

136,56

47,20

68,28

23,60

34,14

42

95,20

137,84

47,60

68,92

23,80

34,46

43

96,80

140,48

48,40

70,24

24,20

35,12

44

98,40

143,12

49,20

71,56

24,60

35,78

45

100,00

145,76

50,00

72,88

25,00

36,44

46

101,60

148,40

50,80

74,20

25,40

37,10

47

102,40

149,76

51,20

74,88

25,60

37,44

48

104,00

152,40

52,00

76,20

26,00

38,10

49

105,60

155,04

52,80

77,52

26,40

38,76

50

107,20

157,68

53,60

78,84

26,80

39,42

51

108,80

160,32

54,40

80,16

27,20

40,08

52

110,40

162,96

55,20

81,48

27,60

40,74

53

111,20

164,24

55,60

82,12

27,80

41,06

54

112,80

166,88

56,40

83,44

28,20

41,72

55

114,40

169,52

57,20

84,76

28,60

42,38

56

116,00

172,16

58,00

86,08

29,00

43,04

57

116,80

173,52

58,40

86,76

29,20

43,38

58

119,20

177,44

59,60

88,72

29,80

44,36

59

120,00

178,80

60,00

89,40

30,00

44,70

60

121,60

181,44

60,80

90,72

30,40

45,36

61

123,20

184,08

61,60

92,04

30,80

46,02

62

124,80

186,72

62,40

93,36

31,20

46,68

63

125,60

188,00

62,80

94,00

31,40

47,00

64

127,20

190,64

63,60

95,32

31,80

47,66

65

128,80

193,28

64,40

96,64

32,20

48,32

66

130,40

195,92

65,20

97,96

32,60

48,98

67

132,00

198,56

66,00

99,28

33,00

49,64

68

133,60

201,20

66,80

100,60

33,40

50,30

69

135,20

203,84

67,60

101,92

33,80

50,96

70

136,80

206,48

68,40

103,24

34,20

51,62

71

137,60

207,84

68,80

103,92

34,40

51,96

72

139,20

210,48

69,60

105,24

34,80

52,62

73

140,80

213,12

70,40

106,56

35,20

53,28

74

142,40

215,76

71,20

107,88

35,60

53,94

75

144,00

218,40

72,00

109,20

36,00

54,60

76

144,80

219,68

72,40

109,84

36,20

54,92

77

146,40

222,32

73,20

111,16

36,60

55,58

78

148,00

224,96

74,00

112,48

37,00

56,24

79

149,60

227,60

74,80

113,80

37,40

56,90

80

151,20

230,24

75,60

115,12

37,80

57,56

81

152,80

232,88

76,40

116,44

38,20

58,22

82

153,60

234,24

76,80

117,12

38,40

58,56

83

154,40

235,52

77,20

117,76

38,60

58,88

84

156,80

239,52

78,40

119,76

39,20

59,88

85

157,60

240,80

78,80

120,40

39,40

60,20

86

159,20

243,44

79,60

121,72

39,80

60,86

87

160,00

244,80

80,00

122,40

40,00

61,20

88

161,60

247,44

80,80

123,72

40,40

61,86

89

161,60

247,44

80,80

123,72

40,40

61,86

90

164,00

251,36

82,00

125,68

41,00

62,84

91

164,80

252,72

82,40

126,36

41,20

63,18

92

166,40

255,36

83,20

127,68

41,60

63,84

93

167,20

256,64

83,60

128,32

41,80

64,16

94

168,80

259,28

84,40

129,64

42,20

64,82

95

169,60

260,64

84,80

130,32

42,40

65,16

96

171,20

263,28

85,60

131,64

42,80

65,82

97

172,00

264,56

86,00

132,28

43,00

66,14

98

172,80

265,92

86,40

132,96

43,20

66,48

99

174,40

268,56

87,20

134,28

43,60

67,14

100

175,20

269,84

87,60

134,92

43,80

67,46

101

176,80

272,48

88,40

136,24

44,20

68,12

102

177,60

273,84

88,80

136,92

44,40

68,46

103

178,40

275,12

89,20

137,56

44,60

68,78

104

180,00

277,76

90,00

138,88

45,00

69,44

105

180,80

279,12

90,40

139,56

45,20

69,78

106

181,60

280,40

90,80

140,20

45,40

70,10

107

183,20

283,04

91,60

141,52

45,80

70,76

108

184,00

284,40

92,00

142,20

46,00

71,10

109

184,80

285,68

92,40

142,84

46,20

71,42

110

186,40

288,32

93,20

144,16

46,60

72,08

111

187,20

289,68

93,60

144,84

46,80

72,42

112

188,00

290,96

94,00

145,48

47,00

72,74

113

188,80

292,32

94,40

146,16

47,20

73,08

114

190,40

294,96

95,20

147,48

47,60

73,74

115

191,20

296,24

95,60

148,12

47,80

74,06

116

191,20

296,24

95,60

148,12

47,80

74,06

117

193,60

300,24

96,80

150,12

48,40

75,06

118

194,40

301,52

97,20

150,76

48,60

75,38

119

195,20

302,88

97,60

151,44

48,80

75,72

120

196,00

304,16

98,00

152,08

49,00

76,04

121

197,60

306,80

98,80

153,40

49,40

76,70

122

198,40

308,16

99,20

154,08

49,60

77,04

123

198,40

308,16

99,20

154,08

49,60

77,04

124

200,00

310,80

100,00

155,40

50,00

77,70

125

200,80

312,08

100,40

156,04

50,20

78,02

126

201,60

313,44

100,80

156,72

50,40

78,36

127

201,60

313,44

100,80

156,72

50,40

78,36

128

202,40