Verplaatsingskostenregeling defensie

Geldend van 20-06-2020 t/m heden

Verplaatsingskostenregeling defensie

De Minister van Defensie

Besluit vastgesteld wordt een Verplaatsingskostenregeling defensie luidende:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit:

  het Verplaatsingskostenbesluit defensie.

 • bevoegd gezag:

  • 1°. de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;

  • 2°. de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;

  • 3°. de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie;

  • 4°. de commandant van het Commando Diensten Centra, voor zover het betreft het Commando Diensten Centra.

 • bezoldiging:

 • commandant:

  de commandant bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie

 • netto bezoldiging:

  het voor de defensieambtenaar vastgestelde standaard netto Nederland, met dien verstande dat geen rekening wordt gehouden met de factor 1,1 respectievelijk 1,075.

 • routeplanner:

  • 1°. voor het bepalen van de afstand gemeten langs de gebruikelijke openbare weg als bedoeld in artikel 1 van het Verplaatsingskostenbesluit defensie, hanteert het Ministerie van Defensie de routeplanner Andes Nav Teq.

  • 2°. de afstand wordt berekend met de opties: auto en snelste, waarbij tolwegen en veerpont zoveel als mogelijk vermeden wordt, en

  • 3°. de routeplanner is gekoppeld aan Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten.

 • standaard netto Nederland:

  het bedrag, vastgesteld volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel h van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD).

Artikel 2. Tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1 De aanvraag voor tegemoetkoming in verhuiskosten dient ten minste een maand vóór de datum van de verhuizing bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

 • 5 Bij een verplaatsing naar Nederland, met toepassing van artikel 2, derde lid, aanhef en onder b, van het besluit, is het toegestaan te verhuizen naar een ander land dan Nederland met dien verstande dat in dat geval de aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten als bedoeld in artikel 2, vierde lid van het besluit, niet meer bedraagt dan wanneer de defensieambtenaar naar Nederland zou zijn verhuisd, te rekenen tot de gebruikelijke grensovergang in Nederland.

 • 6 Indien de defensieambtenaar is verhuisd met toepassing van artikel 2, derde lid, aanhef en onder b van het besluit, met een tegemoetkoming in de verhuiskosten naar een ander land dan Nederland, bedraagt de aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij een verhuizing naar Nederland niet meer dan wanneer de defensieambtenaar binnen Nederland zou zijn verhuisd, te rekenen vanaf de gebruikelijke grensovergang in Nederland.

 • 7 Indien wordt verhuisd naar een gestoffeerde en gemeubileerde woning, bestaat geen aanspraak op het bedrag als bedoeld in lid twee.

Artikel 3. Tegemoetkoming transportkosten

 • 1 De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van zijn inboedel indien het transport wordt uitgevoerd door een verhuisbedrijf bedoeld in artikel 15 derde lid van het besluit.

 • 2 De defensieambtenaar die het transport van zijn inboedel niet door een verhuisbedrijf laat verzorgen, maar de verhuizing in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van huur en brandstof van een bestel- of vrachtauto dan wel – indien het transport van de inboedel anderszins plaats vindt – op de tegemoetkoming per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed waarbij de tegemoetkoming wordt bepaald met toepassing van het Besluit dienstreizen defensie. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de transportkosten als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van een personenauto of motorrijwiel bij aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten naar of van een land buiten Europa, waarbij eventuele invoerrechten ten laste komen van de defensieambtenaar.

Artikel 4. Tegemoetkoming transportkosten van inboedel, voertuig en bagage

 • 1 De aanspraak op het transport van de inboedel van de defensieambtenaar en de meeverhuizende gezinsleden bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder a van het besluit is bij verhuizingen naar een land gelegen buiten Europa, met uitzondering van Kreta, beperkt tot de kosten van het vervoer van een 40-voets container.

 • 3 Het te vervoeren voertuig bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder g van het besluit dient in rijdende staat te verkeren en dient tezamen met de inboedel geladen te kunnen worden binnen de maximale afmetingen van een standaard 40-voets container dan wel indien het voertuig separaat vervoerd wordt binnen de maximale afmetingen van een standaard 20-voets container.

 • 4 De defensieambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de transportkosten van bagage bedoeld in artikel 17 van het besluit, indien hij ten minste zes maanden buiten Nederland gaat verblijven. De tegemoetkoming bestaat uit de kosten van het transport van bagage van:

  • a. voor de defensieambtenaar, maximaal 4 m3;

  • b. voor de partner en voor elk tot het gezin behorend en meeverhuizend kind, maximaal 1 m3.

Artikel 5. Tegemoetkoming reis- en verblijfkosten bij een bezichtigingsreis

 • 2 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid betreft de gemaakte reis- en verblijfkosten voor de defensieambtenaar en zijn echtgenote, waarbij de reis naar een land binnen Europa de duur van twee overnachtingen niet overschrijdt en waarbij de reis naar een land buiten Europa de duur van vier overnachtingen niet overschrijdt.

Artikel 6. Tegemoetkoming autohuur

De defensieambtenaar heeft ingeval van een internationale overzeese verscheping van zijn inboedel als gevolg van zijn verplaatsing van:

 • a. Nederland naar buiten Nederland;

 • b. Buiten Nederland naar Nederland;

 • c. Buiten Nederland naar een ander land buiten Nederland,

aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming van ten hoogste € 539,74 in de kosten van de huur van vervangend vervoer gedurende de periode dat hij ten gevolge van die verscheping tijdelijk niet de beschikking heeft over zijn eigen motorvoertuig.

Artikel 7. Tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf ter plaatse van een personenauto

 • 1 De tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de aanschaf ter plaatse van een personenauto bij verplaatsing naar een land buiten Europa, bedoeld in artikel 16 van het besluit, bedraagt maximaal € 750,–.

 • 2 De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie.

Artikel 8. Duur van de tijdelijke onderbrenging

 • 2 Indien de defensieambtenaar binnen de in het eerste lid genoemde termijn de definitieve woonruimte, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a van het besluit, nog niet heeft betrokken en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende heeft aangetoond dat hij aan de in het vierde lid van dat artikel genoemde verplichting heeft voldaan, kan de termijn als bedoeld in het eerste lid maximaal vijf keer worden verlengd met ten hoogste 60 dagen per verlenging.

Artikel 9. Aard van de tijdelijke onderbrenging

De tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats:

 • a. in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte:

  • 1°. bij bedrijfsmatige verhuurders van (vakantie)huizen of -bungalows;

  • 2°. bij particulieren;

 • b. in een pension, indien geen woonruimte als bedoeld onder a beschikbaar is.

Artikel 10. Kosten van de tijdelijke onderbrenging

 • 1 Betaling van de kosten van de tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats door de zorg van het Rijk mits de hoogte daarvan vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Eventuele bijkomende kosten voor schoonmaken, gas, water, elektriciteit verwarming, televisie, telefoon en toeristenbelasting, komen voor rekening van de defensieambtenaar en worden door de defensieambtenaar rechtstreeks met de verhuurder verrekend.

 • 2 In het geval van tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 9, onderdeel a, onder 2°, worden de kosten tot een maximum bedrag van € 573,93 per maand vergoed. Dit maximum bedrag zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gemiddelde landelijke huurverhoging.

 • 3 Indien de defensieambtenaar twee of meer gezinsleden heeft, wordt het in het tweede lid genoemde maximum bedrag verhoogd met:

  • a. bij twee gezinsleden: 13%;

  • b. bij drie of meer gezinsleden: 17%.

Artikel 11. Kosten opslag inboedel bij tijdelijke onderbrenging

 • 2 Betaling van de kosten van opslag van de inboedel vindt plaats door de zorg van het Rijk, mits de hoogte van de kosten vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Artikel 12. Eigen bijdrage bij tijdelijke onderbrenging

 • 1 De defensieambtenaar is voor de tijdelijke onderbrenging een eigen bijdrage verschuldigd tot maximaal de door het Rijk verschuldigde kosten van onderbrenging als bedoeld in artikel 10.

 • 2 In geval van onderbrenging in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte als bedoeld in artikel 8, onder a, bedraagt de eigen bijdrage 15% van de voor de defensieambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.

 • 3 In geval van onderbrenging in een pension als bedoeld in artikel 9 onder b, bedraagt de eigen bijdrage 50% van de voor de defensieambtenaar geldende netto bezoldiging onderscheidenlijk het voor de defensieambtenaar geldende standaard netto Nederland vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.

 • 4 Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt de netto bezoldiging onderscheidenlijk het standaard netto Nederland, vermeerderd met het bedrag van deze kinderbijslag.

 • 5 Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor geen aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt voor elk kind het percentage van 50% vermeerderd met 7,5 procentpunten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een kind dat in de loop van een kwartaal wordt geboren en voor wie pas aanspraak bestaat op kinderbijslag met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal.

 • 6 Indien de defensieambtenaar gedurende de tijd van onderbrenging geen aanspraak heeft op bezoldiging of slechts op een gedeelte daarvan, wordt niettemin de eigen bijdrage berekend naar het volle bedrag van die bezoldiging.

 • 7 De berekening van de eigen bijdrage over een gedeelte van een maand vindt plaats naar evenredigheid, waarbij het bedrag per dag wordt vastgesteld door het bedrag verschuldigd over een volle maand te delen door dertig.

Artikel 13. Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen

 • 1 Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van openbaar vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel A, B, C of D, genoemde bedragen.

 • 2 De tabellen B en D zijn van toepassing indien het een militair betreft met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier/vaandrig die doorgaans in uniform reist per trein in de eerste klasse.

 • 3 Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van eigen vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel E, genoemde bedragen.

 • 4 De defensieambtenaar die met openbaar vervoer reist en in aanmerking komt voor een door Defensie verstrekt NS-abonnement, dient hiervan gebruik te maken en komt niet in aanmerking voor de in het eerste en tweede lid bedoelde tabeltegemoetkoming. Voor het aansluitend reizen met stad-/streekvervoer maakt de defensieambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van een stad/streekvervoerabonnement voor de resterende afstand.

 • 5 Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing bedoeld hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel P opgenomen bedragen.

 • 6 De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van de in de tabellen van bijlage 1 genoemde bedragen over de afstand binnen Nederland.

Artikel 14. Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen

 • 1 Voor de defensieambtenaar, wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer is te bereiken, is, in afwijking van artikel 13 de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel N opgenomen bedragen.

 • 2 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de defensieambtenaar die behoort tot de door de commandant aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer te bereiken is vanwege het regelmatig op ongebruikelijke uren verrichten van werkzaamheden.

 • 3 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die in verband met een medische indicatie noodzakelijk van een eigen auto gebruik moet maken en daardoor de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer kan bereiken.

 • 4 Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is en wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer te bereiken is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel Q opgenomen bedragen.

 • 5 De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van het in bijlage 1, Tabel N, genoemde bedrag over de afstand binnen Nederland.

Artikel 15. Eigen bijdrage bij dagelijks reizen

 • 1 De defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen, is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2 De eigen bijdrage bedraagt per maand:

  • € 48,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel A, B, N, P en Q;

  • € 59,95 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel C en D en

  • € 58,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel E.

  Deze eigen bijdrage is verwerkt in de betreffende tabeltegemoetkomingen.

 • 3 Bij aanspraak op een door Defensie verstrekt openbaar vervoer abonnement bedraagt de eigen bijdrage per maand:

  • € 48,29 indien stad-/streekvervoer is inbegrepen en

  • € 21,08 indien stad-/streekabonnement niet is inbegrepen.

Artikel 16. Tegemoetkoming bij dagelijks reizen tussen plaats van legering en plaats van tewerkstelling in het buitenland

In afwijking van het gestelde in de artikelen 13 en 15, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling die beide zijn gelegen buiten Nederland, afhankelijk van het land van plaatsing, per kalendermaand gelijk aan: het product van de afstand en het in bijlage 2, Tabel F, opgenomen kilometerbedrag, verminderd met de in bijlage 2, Tabel G, voor dat land vastgestelde eigen bijdrage.

Artikel 17. Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen algemeen

 • 2 Tabel I, K en M zijn van toepassing indien het betreft een militair met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier die reist per trein in de eerste klasse.

Artikel 18. Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen bijzonder

 • 1 De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, en artikel 21, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning en de plaats van tewerkstelling beide zijn gelegen buiten Nederland, België of Duitsland, is, bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in Tabel L en M opgenomen bedragen.

 • 2 De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, en artikel 21, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning in Nederland, België of Duitsland is gelegen en de plaats van tewerkstelling in Europa buiten Nederland, België of Duitsland, is bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in L en M opgenomen bedragen.

 • 4 De defensieambtenaar kan de aanspraak bedoeld in het tweede lid overdragen aan zijn partner of een ander inwonend gezinslid tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de defensieambtenaar.

Artikel 19. Overdraagbaarheid van reisaanspraken

De defensieambtenaar kan de aanspraak als bedoel in artikel 22, eerste lid van het besluit overdragen aan een gezinslid voor zover dat gezinslid woonachtig is in het land van plaatsing, tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de militair, indien de defensieambtenaar naar het oordeel van de commandant regelmatig langdurig weg is vanwege varen, oefenen, inzet en/of dienstreizen.

Artikel 21. Tegemoetkoming algemeen

 • 1 Indien de aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling aanvangt of eindigt anders dan op de respectievelijk eerste of laatste werkdag van een kalendermaand wordt de tabeltegemoetkoming opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, voor die maand berekend naar rato van het aantal werkdagen; een kalendermaand wordt daarbij gesteld op 22 werkdagen.

 • 2 De aanspraak op een tabeltegemoetkoming als opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, wordt gestaakt, nadat de defensieambtenaar langer dan zes aaneengesloten weken niet naar de plaats van tewerkstelling is gereisd en indien de defensieambtenaar direct aansluitend op een periode waarin hij aanspraak had op een tegemoetkoming van de in bijlage 1 opgenomen tabellen C en D, niet naar de plaats van tewerkstelling reist. De tegemoetkoming in de reiskosten vangt wederom aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van terugkeer. Voor de defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming op grond van de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B en voor de militair die aanspraak heeft op de hoogste tegemoetkoming op grond van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H en I, kan de termijn van zes weken worden verlengd, mits wordt aangetoond dat er sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.

 • 3 Indien de defensieambtenaar, die aanspraak had op een tegemoetkoming uit de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B, ten gevolge van een verplaatsing of tijdelijke tewerkstelling aanspraak verkregen heeft op een andere tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling komt hij tevens in aanmerking voor vergoeding van door hem noodzakelijk gemaakte onvermijdbaar doorlopende kosten van een ten behoeve van de voorafgaande periode aangeschafte openbaar vervoervoorziening op jaarbasis, voor zover hij deze voorziening anders dan in verband met vakantieverlof korter dan drie maanden heeft kunnen gebruiken.

 • 4 De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, waarvoor hij voorafgaand aan voornoemde periode in aanmerking kwam, behoudt deze tegemoetkoming indien er als gevolg van een aangeschaft abonnement voor openbaar vervoer sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.

 • 5 De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor de hogere tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, dan waarvoor hij voorafgaand aan deze periode in aanmerking kwam, komt voor vorenbedoelde periode in aanmerking voor die hogere tegemoetkoming als voornoemd alsmede voor de door de defensieambtenaar noodzakelijk te maken kosten bij gebruik van openbaar vervoer.

Artikel 22. Tegemoetkoming in de pensionkosten

De tegemoetkoming in pensionkosten, als bedoeld in artikel 26, eerste en derde lid, van het besluit, bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90%, en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten niet uitgaan boven de door het bevoegd gezag redelijk geoordeelde pensionkosten

Artikel 23

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. de Verplaatsingskostenregeling burgerlijke ambtenaren defensie;

 • b. de Verplaatsingskostenregeling militairen.

Artikel 24. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 maart 2012 waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant. Deze regeling wordt gepubliceerd in serie Ministeriële Publicaties (MP 31-300 en MP 33-410).

Artikel 25. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als, Verplaatsingskostenregeling defensie.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage 1. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het dagelijks reizen per 1 januari 2020

Tabel A: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer.

Tabel B: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel C: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof.

Tabel D: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel E: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer.

Tabel N: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen.

Tabel P: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

Tabel Q: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen, en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

enkele reisafstand

in kilometers

Tabellen

A

B

C

D

E

N

P

Q

11

57,58

98,86

55,10

96,38

47,58

47,58

47,58

47,58

12

57,58

98,86

55,10

96,38

47,58

47,58

47,58

47,58

13

62,03

107,87

59,35

105,39

52,03

52,03

52,03

52,03

14

65,30

115,92

62,62

113,45

55,30

55,30

55,30

55,30

15

70,75

124,51

68,07

122,03

60,75

60,75

60,75

60,75

16

74,02

129,81

71,34

127,33

64,02

64,02

64,02

64,02

17

77,29

136,49

74,61

134,01

67,29

67,29

67,29

67,29

18

83,83

146,87

81,15

144,40

73,83

73,83

73,83

73,83

19

88,19

155,46

85,51

152,98

78,19

78,19

78,19

78,19

20

93,64

164,15

90,96

161,68

83,64

83,64

83,64

83,64

21

98,00

170,83

95,32

168,35

88,00

88,00

88,00

88,00

22

103,45

181,11

100,77

178,64

93,45

93,45

93,45

93,45

23

108,90

189,80

106,22

187,33

98,90

98,90

98,90

98,90

24

115,44

200,51

112,76

198,03

105,44

105,44

105,44

105,44

25

120,89

209,10

118,21

206,62

110,89

110,89

110,89

110,89

26

125,25

217,58

122,57

215,10

115,25

115,25

115,25

115,25

27

128,52

222,77

125,84

220,29

118,52

118,52

118,52

118,52

28

132,88

230,83

130,20

228,35

122,88

122,88

122,88

122,88

29

137,24

239,41

134,56

236,94

127,24

127,24

127,24

127,24

30

144,87

248,42

142,19

245,95

134,87

134,87

134,87

134,87

31

148,14

256,80

145,46

254,32

138,14

138,14

138,14

138,14

32

153,59

263,79

150,91

261,32

143,59

143,59

143,59

143,59

33

159,04

275,45

156,36

272,98

149,04

149,04

149,04

149,04

34

162,31

282,45

159,63

279,97

152,31

152,31

152,31

152,31

35

168,85

290,93

166,17

288,45

158,85

158,85

158,85

158,85

36

172,12

299,41

169,44

296,93

162,12

162,12

162,12

162,12

37

175,39

304,71

172,71

302,23

165,39

165,39

165,39

165,39

38

180,84

313,29

178,16

310,82

170,84

170,84

170,84

170,84

39

184,11

320,08

181,43

317,60

174,11

174,11

174,11

174,11

40

189,56

328,77

186,88

326,29

179,56

179,56

179,56

179,56

41

195,01

337,36

192,33

334,88

185,01

185,01

185,01

185,01

42

199,37

345,73

196,69

343,25

189,37

189,37

189,37

189,37

43

205,91

356,01

203,23

353,54

195,91

195,91

195,91

195,91

44

209,18

363,01

206,50

360,53

199,18

199,18

199,18

199,18

45

212,45

367,99

209,77

365,51

202,45

202,45

202,45

202,45

46

218,99

378,38

216,31

375,90

208,99

208,99

208,99

208,99

47

222,26

385,38

219,58

382,90

212,26

212,26

212,26

212,26

48

225,53

390,46

222,85

387,99

215,53

215,53

215,53

215,53

49

230,98

399,05

228,30

396,57

220,98

220,98

220,98

220,98

50

234,25

405,94

231,57

403,46

224,25

225,76

224,25

225,76

51

237,52

411,03

234,84

408,55

227,52

231,24

227,52

231,24

52

242,97

419,61

240,29

417,14

232,97

236,72

232,97

236,72

53

247,33

428,20

244,65

425,72

237,33

242,20

237,33

242,20

54

250,60

433,29

247,92

430,81

240,60

247,68

240,60

247,68

55

256,05

441,98

253,37

439,50

246,05

253,17

246,05

253,17

56

260,41

450,56

257,73

448,09

250,41

258,65

250,41

258,65

57

269,58

457,35

267,11

454,87

259,58

264,13

259,58

264,13

58

273,72

464,24

271,25

461,76

263,72

269,61

263,72

269,61

59

278,85

472,82

276,37

470,35

268,85

275,09

268,85

275,09

60

281,79

477,91

279,31

475,44

271,79

280,57

271,79

280,57

61

286,91

486,50

284,44

484,02

276,91

286,05

276,91

286,05

62

289,96

491,59

287,49

489,11

279,96

291,53

279,96

291,53

63

294,98

500,28

292,50

497,80

284,98

297,01

284,98

297,01

64

299,12

507,17

296,64

504,69

289,12

302,49

289,12

302,49

65

302,17

512,26

299,70

509,78

292,17

307,98

292,17

307,98

66

307,19

520,84

304,71

518,37

297,19

313,46

297,19

313,46

67

311,22

527,63

308,74

525,15

301,22

318,94

301,22

318,94

68

314,38

532,82

311,90

530,34

304,38

324,42

304,38

324,42

69

319,39

541,41

316,92

538,93

309,39

329,90

309,39

329,90

70

325,39

551,58

322,91

549,11

315,39

335,38

315,39

335,38

71

325,39

551,58

322,91

549,11

315,39

340,86

315,39

340,86

72

330,51

560,27

328,04

557,80

320,51

346,34

320,51

346,34

73

335,64

568,86

333,16

566,38

325,64

351,82

325,64

351,82

74

338,58

573,95

336,10

571,47

328,58

357,30

328,58

357,30

75

343,70

582,53

341,23

580,06

333,70

362,79

333,70

362,79

76

343,70

582,53

341,23

580,06

333,70

368,27

333,70

368,27

77

343,70

582,53

341,23

580,06

333,70

373,75

333,70

373,75

78

345,77

585,93

343,30

583,45

335,77

379,23

335,77

379,23

79

347,84

589,42

345,37

586,95

337,84

384,71

337,84

384,71

80

347,84

589,42

345,37

586,95

337,84

390,19

337,84

390,19

81

347,84

589,42

345,37

586,95

337,84

390,19

337,84

390,19

82

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

83

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

84

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

85

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

86

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

87

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

88

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

89

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

90

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

91

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

92

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

93

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

94

347,84

589,64

345,37

587,16

337,84

390,19

337,84

390,19

95

338,56

391,74

96

339,28

393,29

97

340,00

394,84

98

340,72

396,39

99

341,44

397,94

100

342,16

399,49

101

342,88

401,04

102

343,60

402,59

103

344,32

404,14

104

345,04

405,69

105

345,76

407,24

106

346,48

408,79

107

347,20

410,34

108

347,92

411,89

109

348,64

413,44

110

349,36

414,99

111

350,08

416,54

112

350,80

418,09

113

351,52

419,64

114

352,24

421,19

115

352,96

422,74

116

353,68

424,29

117

354,40

425,84

118

355,12

427,39

119

355,84

428,94

120

356,56

430,49

121

357,28

432,04

122

358,00

433,59

123

358,72

435,14

124

359,44

436,69

125

360,16

438,24

126

360,88

439,79

127

361,60

441,34

128

362,32

442,89

129

363,04

444,44

130

363,76

445,99

131

364,48

447,54

132

365,20

449,09

133

365,92

450,64

134

366,64

452,19

135

367,36

453,74

136

368,08

455,29

137

368,80

456,84

138

369,52

458,39

139

370,24

459,94

140

370,96

461,49

141

371,68

463,04

142

372,40

464,59

143

373,12

466,14

144

373,84

467,69

145

374,56

469,24

146

375,28

470,79

147

376,00

472,34

148

376,72

473,89

149

377,44

475,44

150

378,16

476,99

151

378,88

478,54

152

379,60

480,09

153

380,32

481,64

154

381,04

483,19

155

381,76

484,74

156

382,48

486,29

157

383,20

487,84

158

383,92

489,39

159

384,64

490,94

160

385,36

492,49

161

386,08

494,04

162

386,80

495,59

163

387,52

497,14

164

388,24

498,69

165

388,96

500,24

166

389,68

501,79

167

390,40

503,34

168

391,12

504,89

169

391,84

506,44

170

392,56

507,99

171

393,28

509,54

172

394,00

511,09

173

394,72

512,64

174

395,44

514,19

175

396,16

515,74

176

396,88

517,29

177

397,60

518,84

178

398,32

520,39

179

399,04

521,94

180

399,76

523,49

181

400,48

525,04

182

401,20

526,59

183

401,92

528,14

184

402,64

529,69

185

403,36

531,24

186

404,08

532,79

187

404,80

534,34

188

405,52

535,89

189

406,24

537,44

190

406,96

538,99

191

407,68

540,54

192

408,40

542,09

193

409,12

543,64

194

409,84

545,19

195

410,56

546,74

196

411,28

548,29

197

412,00

549,84

198

412,72

551,39

199

413,44

552,94

200

414,16

554,49

201

414,88

556,04

202

415,60

557,59

203

416,32

559,14

204

417,04

560,69

205

417,76

562,24

206

418,48

563,79

207

419,20

565,34

208

419,92

566,89

209

420,64

568,44

210

421,36

569,99

211

422,08

571,54

212

422,80

573,09

213

423,52

574,64

214

424,24

576,19

215

424,96

577,74

216

425,68

579,29

217

426,40

580,84

218

427,12

582,39

219

427,84

583,94

220

428,56

585,49

221

429,28

587,04

222

430,00

588,59

223

430,72

590,14

224

431,44

591,69

225

432,16

593,24

226

432,88

594,79

227

433,60

596,34

228

434,32

597,89

229

435,04

599,44

230

435,76

600,99

231

436,48

602,54

232

437,20

604,09

233

437,92

605,64

234

438,64

607,19

235

439,36

608,74

236

440,08

610,29

237

440,80

611,84

238

441,52

613,39

239

442,24

614,94

240

442,96

616,49

241

443,68

618,04

242

444,40

619,59

243

445,12

621,14

244

445,84

622,69

245

446,56

624,24

246

447,28

625,79

247

448,00

627,34

248

448,72

628,89

249

449,44

630,44

250

450,16

631,99

Bijlage 2. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen binnen een buiten Nederland gelegen land (bedragen in euro per 1 juni 2020)

 

Land van plaatsing

Tabel F

Tabel G

1

Aruba

3,80

52,85

2

Australië

3,54

73,36

3

België

5,41

63,59

4

Canada

4,34

66,56

5

Denemarken

5,92

80,10

6

Duitsland1

2,85

63,48

7

Duitsland 2

5,44

63,48

8

Estland

5,30

60,04

9

Frankrijk

5,63

64,00

10

Griekenland

5,96

61,96

11

Hongarije

4,28

59,00

12

Italië

6,07

60,04

13

Jordanië

4,71

58,29

14

Letland

4,60

60,04

15

Litouwen

4,49

55,26

16

Luxemburg

4,68

59,46

17

Curaçao

4,38

49,91

18

Bonaire

4,38

49,91

19

St. Eustatius

4,38

49,91

20

Saba

4,38

49,91

21

St. Maarten

4,38

49,24

22

Noorwegen

5,99

82,23

23

Oostenrijk

4,82

58,29

24

Polen

4,20

54,16

25

Portugal

5,70

53,45

26

Roemenië

4,31

57,74

27

Saudi-Arabië

1,83

58,29

28

Spanje

5,04

59,46

29

Suriname

3,98

52,80

30

Turkije

3,91

73,19

31

Verenigd Koninkrijk

5,63

54,77

32

Verenigde Staten van Amerika

3,56

49,63

33

Zuid-Afrika

3,25

57,22

34

Zweden

5,55

67,90

1 Voor de eerste per dag af te leggen 56 kilometers, indien voor het voertuig een BFG(NL)-registratiebewijs dan wel een brandstoflegitimatiekaart is afgegeven.

2 Voor kilometers, anders dan die genoemd onder Duitsland1

Bijlage 3. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het niet dagelijks reizen per 1 januari 2020

Tabel H: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel I: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Tabel J: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel K: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Tabel L: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel M: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

enkele reisafstand

in kilometers

H

I

J

K

L

M

1

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

2

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

3

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

4

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

5

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

6

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

7

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

8

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

9

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

10

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

11

48,80

60,88

24,40

30,44

12,20

15,22

12

50,40

63,52

25,20

31,76

12,60

15,88

13

52,00

66,08

26,00

33,04

13,00

16,52

14

53,60

68,72

26,80

34,36

13,40

17,18

15

55,20

71,36

27,60

35,68

13,80

17,84

16

56,80

73,92

28,40

36,96

14,20

18,48

17

58,40

76,56

29,20

38,28

14,60

19,14

18

60,00

79,12

30,00

39,56

15,00

19,78

19

60,80

80,48

30,40

40,24

15,20

20,12

20

62,40

83,04

31,20

41,52

15,60

20,76

21

64,00

85,68

32,00

42,84

16,00

21,42

22

65,60

88,32

32,80

44,16

16,40

22,08

23

67,20

90,88

33,60

45,44

16,80

22,72

24

68,80

93,52

34,40

46,76

17,20

23,38

25

69,60

94,80

34,80

47,40

17,40

23,70

26

71,20

97,44

35,60

48,72

17,80

24,36

27

72,80

100,00

36,40

50,00

18,20

25,00

28

74,40

102,64

37,20

51,32

18,60

25,66

29

76,00

105,20

38,00

52,60

19,00

26,30

30

76,80

106,56

38,40

53,28

19,20

26,64

31

78,40

109,12

39,20

54,56

19,60

27,28

32

80,00

111,76

40,00

55,88

20,00

27,94

33

81,60

114,40

40,80

57,20

20,40

28,60

34

83,20

116,96

41,60

58,48

20,80

29,24

35

84,80

119,60

42,40

59,80

21,20

29,90

36

85,60

120,88

42,80

60,44

21,40

30,22

37

87,20

123,52

43,60

61,76

21,80

30,88

38

88,80

126,08

44,40

63,04

22,20

31,52

39

90,40

128,72

45,20

64,36

22,60

32,18

40

92,00

131,28

46,00

65,64

23,00

32,82

41

92,80

132,64

46,40

66,32

23,20

33,16

42

94,40

135,20

47,20

67,60

23,60

33,80

43

96,00

137,84

48,00

68,92

24,00

34,46

44

97,60

140,48

48,80

70,24

24,40

35,12

45

99,20

143,04

49,60

71,52

24,80

35,76

46

100,80

145,68

50,40

72,84

25,20

36,42

47

101,60

146,96

50,80

73,48

25,40

36,74

48

103,20

149,60

51,60

74,80

25,80

37,40

49

104,80

152,16

52,40

76,08

26,20

38,04

50

106,40

154,80

53,20

77,40

26,60

38,70

51

108,00

157,36

54,00

78,68

27,00

39,34

52

108,80

158,72

54,40

79,36

27,20

39,68

53

110,40

161,28

55,20

80,64

27,60

40,32

54

112,00

163,92

56,00

81,96

28,00

40,98

55

113,60

166,56

56,80

83,28

28,40

41,64

56

115,20

169,12

57,60

84,56

28,80

42,28

57

116,00

170,40

58,00

85,20

29,00

42,60

58

117,60

173,04

58,80

86,52

29,40

43,26

59

119,20

175,68

59,60

87,84

29,80

43,92

60

120,80

178,24

60,40

89,12

30,20

44,56

61

122,40

180,88

61,20

90,44

30,60

45,22

62

123,20

182,16

61,60

91,08

30,80

45,54

63

124,80

184,80

62,40

92,40

31,20

46,20

64

126,40

187,36

63,20

93,68

31,60

46,84

65

128,00

190,00

64,00

95,00

32,00

47,50

66

129,60

192,64

64,80

96,32

32,40

48,16

67

130,40

193,92

65,20

96,96

32,60

48,48

68

132,00

196,48

66,00

98,24

33,00

49,12

69

133,60

199,12

66,80

99,56

33,40

49,78

70

135,20

201,76

67,60

100,88

33,80

50,44

71

136,80

204,32

68,40

102,16

34,20

51,08

72

137,60

205,68

68,80

102,84

34,40

51,42

73

139,20

208,24

69,60

104,12

34,80

52,06

74

140,80

210,88

70,40

105,44

35,20

52,72

75

142,40

213,44

71,20

106,72

35,60

53,36

76

144,00

216,08

72,00

108,04

36,00

54,02

77

144,80

217,36

72,40

108,68

36,20

54,34

78

146,40

220,00

73,20

110,00

36,60

55,00

79

148,00

222,56

74,00

111,28

37,00

55,64

80

149,60

225,20

74,80

112,60

37,40

56,30

81

151,20

227,84

75,60

113,92

37,80

56,96

82

152,00

229,12

76,00

114,56

38,00

57,28

83

153,60

231,76

76,80

115,88

38,40

57,94

84

155,20

234,32

77,60

117,16

38,80

58,58

85

156,00

235,60

78,00

117,80

39,00

58,90

86

157,60

238,24

78,80

119,12

39,40

59,56

87

158,40

239,52

79,20

119,76

39,60

59,88

88

160,00

242,16

80,00

121,08

40,00

60,54

89

160,80

243,44

80,40

121,72

40,20

60,86

90

162,40

246,08

81,20

123,04

40,60

61,52

91

163,20

247,36

81,60

123,68

40,80

61,84

92

164,80

250,00

82,40

125,00

41,20

62,50

93

165,60

251,28

82,80

125,64

41,40

62,82

94

167,20

253,92

83,60

126,96

41,80

63,48

95

168,00

255,20

84,00

127,60

42,00

63,80

96

168,80

256,48

84,40

128,24

42,20

64,12

97

170,40

259,12

85,20

129,56

42,60

64,78

98

171,20

260,40

85,60

130,20

42,80

65,10

99

172,00

261,68

86,00

130,84

43,00

65,42

100

173,60

264,32

86,80

132,16

43,40

66,08

101

174,40

265,60

87,20

132,80

43,60

66,40

102

176,00

268,24

88,00

134,12

44,00

67,06

103

176,80

269,52

88,40

134,76

44,20

67,38

104

177,60

270,88

88,80

135,44

44,40

67,72

105

179,20

273,44

89,60

136,72

44,80

68,36

106

180,00

274,72

90,00

137,36

45,00

68,68

107

180,80

276,08

90,40

138,04

45,20

69,02

108

181,60

277,36

90,80

138,68

45,40

69,34

109

183,20

280,00

91,60

140,00

45,80

70,00

110

184,00

281,28

92,00

140,64

46,00

70,32

111

184,80

282,56

92,40

141,28

46,20

70,64

112

185,60

283,92

92,80

141,96

46,40

70,98

113

187,20

286,48

93,60

143,24

46,80

71,62

114

188,00

287,76

94,00

143,88

47,00

71,94

115

188,80

289,12

94,40

144,56

47,20

72,28

116

190,40

291,68

95,20

145,84

47,60

72,92

117

191,20

293,04

95,60

146,52

47,80

73,26

118

192,00

294,32

96,00

147,16

48,00

73,58

119

192,80

295,60

96,40

147,80

48,20

73,90

120

194,40

298,24

97,20

149,12

48,60

74,56

121

195,20

299,52

97,60

149,76

48,80

74,88

122

196,00

300,80

98,00

150,40

49,00

75,20

123

196,80

302,16

98,40

151,08

49,20

75,54

124

197,60

303,44

98,80

151,72

49,40

75,86

125

198,40

304,72

99,20

152,36

49,60

76,18

126

199,20

306,08

99,60

153,04

49,80

76,52

127

200,00

307,36

100,00

153,68

50,00

76,84

128

200,80

308,64

100,40

154,32

50,20

77,16

129

200,80

308,64

100,40

154,32

50,20

77,16

130

201,60

310,00

100,80

155,00

50,40

77,50

131

202,40

311,28

101,20

155,64

50,60

77,82

132

203,20

312,56

101,60

156,28

50,80

78,14

133

204,00

313,84

102,00

156,92

51,00

78,46

134

204,00

313,84

102,00

156,92

51,00

78,46

135

204,80

315,20

102,40

157,60

51,20

78,80

136

205,60

316,48

102,80

158,24

51,40

79,12

137

206,40

317,76

103,20

158,88

51,60

79,44

138

207,20

319,12

103,60

159,56

51,80

79,78

139

208,00

320,40

104,00

160,20

52,00

80,10

140

208,00

320,40

104,00

160,20

52,00

80,10

141

208,80

321,68

104,40

160,84

52,20

80,42

142

209,60

323,04

104,80

161,52

52,40

80,76

143

210,40

324,32

105,20

162,16

52,60

81,08

144

211,20

325,60

105,60

162,80

52,80

81,40

145

211,20

325,60

105,60

162,80

52,80

81,40

146

212,00

326,88

106,00

163,44

53,00

81,72

147

212,80

328,24

106,40

164,12

53,20

82,06

148

213,60

329,52

106,80

164,76

53,40

82,38

149

214,40

330,80

107,20

165,40

53,60

82,70

150

215,20

332,16

107,60

166,08

53,80

83,04

151

215,20

332,16

107,60

166,08

53,80

83,04

152

216,00

333,44

108,00

166,72

54,00

83,36

153

216,80

334,72

108,40

167,36

54,20

83,68

154

217,60

336,08

108,80

168,04

54,40

84,02

155

217,60

336,08

108,80

168,04

54,40

84,02

156

218,40

337,36

109,20

168,68

54,60

84,34

157

219,20

338,64

109,60

169,32

54,80

84,66

158

220,00

339,92

110,00

169,96

55,00

84,98

159

220,00

339,92

110,00

169,96

55,00

84,98

160

220,80

341,28

110,40

170,64

55,20

85,32

161

221,60

342,56

110,80

171,28

55,40

85,64

162

222,40

343,84

111,20

171,92

55,60

85,96

163

222,40

343,84

111,20

171,92

55,60

85,96

164

223,20

345,20

111,60

172,60

55,80

86,30

165

224,00

346,48

112,00

173,24

56,00

86,62

166

224,00

346,48

112,00

173,24

56,00

86,62

167

224,80

347,76

112,40

173,88

56,20

86,94

168

225,60

349,12

112,80

174,56

56,40

87,28

169

226,40

350,40

113,20

175,20

56,60

87,60

170

226,40

350,40

113,20

175,20

56,60

87,60

171

227,20

351,68

113,60

175,84

56,80

87,92

172

228,00

352,96

114,00

176,48

57,00

88,24

173

228,80

354,32

114,40

177,16

57,20

88,58

174

228,80

354,32

114,40

177,16

57,20

88,58

175

229,60

355,60

114,80

177,80

57,40

88,90

176

230,40

356,88

115,20

178,44

57,60

89,22

177

230,40

356,88

115,20

178,44

57,60

89,22

178

231,20

358,24

115,60

179,12

57,80

89,56

179

232,00

359,52

116,00

179,76

58,00

89,88

180

232,80

360,80

116,40

180,40

58,20

90,20

181

232,80

360,80

116,40

180,40

58,20

90,20

182

233,60

362,16

116,80

181,08

58,40

90,54

183

234,40

363,44

117,20

181,72

58,60

90,86

184

235,20

364,72

117,60

182,36

58,80

91,18

185

235,20

364,72

117,60

182,36

58,80

91,18

186

236,00

366,00

118,00

183,00

59,00

91,50

187

236,80

367,36

118,40

183,68

59,20

91,84

188

236,80

367,36

118,40

183,68

59,20

91,84

189

237,60

368,64

118,80

184,32

59,40

92,16

190

238,40

369,92

119,20

184,96

59,60

92,48

191

239,20

371,28

119,60

185,64

59,80

92,82

192

239,20

371,28

119,60

185,64

59,80

92,82

193

240,00

372,56

120,00

186,28

60,00

93,14

194

240,80

373,84

120,40

186,92

60,20

93,46

195

241,60

375,20

120,80

187,60

60,40

93,80

196

241,60

375,20

120,80

187,60

60,40

93,80

197

242,40

376,48

121,20

188,24

60,60

94,12

198

243,20

377,76

121,60

188,88

60,80

94,44

199

243,20

377,76

121,60

188,88

60,80

94,44

200

244,00

379,04

122,00

189,52

61,00

94,76

201

244,80

380,40

122,40

190,20

61,20

95,10

202

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

203

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

204

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

205

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

206

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

207

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

208

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

209

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

210

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

211

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

212

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

213

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

214

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

215

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

216

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

217

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

218

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

219

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

220

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

221

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

222

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

223

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

224

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

225

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

226

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

227

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

228

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

229

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

230

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

231

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

232

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

233

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

234

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

235

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

236

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

237

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

238

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

239

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

240

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

241

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

242

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

243

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

244

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

245

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

246

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

247

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

248

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

249

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

250

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

251

245,60

381,68

122,80

190,84

61,40

95,42

Voor afstanden boven de 251 km worden de bedragen volgens de volgende formule berekend: maximum tabelbedrag + ((maximum tabelbedrag / maximum tabelafstand) * (enkele reisafstand - maximum tabelafstand)).

Terug naar begin van de pagina