Verplaatsingskostenregeling defensie

Geldend van 12-11-2019 t/m heden

Verplaatsingskostenregeling defensie

De Minister van Defensie

Besluit vastgesteld wordt een Verplaatsingskostenregeling defensie luidende:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit:

  het Verplaatsingskostenbesluit defensie.

 • bevoegd gezag:

  • 1°. de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;

  • 2°. de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;

  • 3°. de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie;

  • 4°. de commandant van het Commando Diensten Centra, voor zover het betreft het Commando Diensten Centra.

 • bezoldiging:

 • commandant:

  de commandant bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie

 • netto bezoldiging:

  het voor de defensieambtenaar vastgestelde standaard netto Nederland, met dien verstande dat geen rekening wordt gehouden met de factor 1,1 respectievelijk 1,075.

 • routeplanner:

  • 1°. voor het bepalen van de afstand gemeten langs de gebruikelijke openbare weg als bedoeld in artikel 1 van het Verplaatsingskostenbesluit defensie, hanteert het Ministerie van Defensie de routeplanner Andes Nav Teq.

  • 2°. de afstand wordt berekend met de opties: auto en snelste, waarbij tolwegen en veerpont zoveel als mogelijk vermeden wordt, en

  • 3°. de routeplanner is gekoppeld aan Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten.

 • standaard netto Nederland:

  het bedrag, vastgesteld volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel h van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD).

Artikel 2. Tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1 De aanvraag voor tegemoetkoming in verhuiskosten dient ten minste een maand vóór de datum van de verhuizing bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

 • 5 Bij een verplaatsing naar Nederland, met toepassing van artikel 2, derde lid, aanhef en onder b, van het besluit, is het toegestaan te verhuizen naar een ander land dan Nederland met dien verstande dat in dat geval de aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten als bedoeld in artikel 2, vierde lid van het besluit, niet meer bedraagt dan wanneer de defensieambtenaar naar Nederland zou zijn verhuisd, te rekenen tot de gebruikelijke grensovergang in Nederland.

 • 6 Indien de defensieambtenaar is verhuisd met toepassing van artikel 2, derde lid, aanhef en onder b van het besluit, met een tegemoetkoming in de verhuiskosten naar een ander land dan Nederland, bedraagt de aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij een verhuizing naar Nederland niet meer dan wanneer de defensieambtenaar binnen Nederland zou zijn verhuisd, te rekenen vanaf de gebruikelijke grensovergang in Nederland.

 • 7 Indien wordt verhuisd naar een gestoffeerde en gemeubileerde woning, bestaat geen aanspraak op het bedrag als bedoeld in lid twee.

Artikel 3. Tegemoetkoming transportkosten

 • 1 De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van zijn inboedel indien het transport wordt uitgevoerd door een verhuisbedrijf bedoeld in artikel 15 derde lid van het besluit.

 • 2 De defensieambtenaar die het transport van zijn inboedel niet door een verhuisbedrijf laat verzorgen, maar de verhuizing in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van huur en brandstof van een bestel- of vrachtauto dan wel – indien het transport van de inboedel anderszins plaats vindt – op de tegemoetkoming per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed waarbij de tegemoetkoming wordt bepaald met toepassing van het Besluit dienstreizen defensie. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de transportkosten als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van een personenauto of motorrijwiel bij aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten naar of van een land buiten Europa, waarbij eventuele invoerrechten ten laste komen van de defensieambtenaar.

Artikel 4. Tegemoetkoming transportkosten van inboedel, voertuig en bagage

 • 1 De aanspraak op het transport van de inboedel van de defensieambtenaar en de meeverhuizende gezinsleden bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder a van het besluit is bij verhuizingen naar een land gelegen buiten Europa, met uitzondering van Kreta, beperkt tot de kosten van het vervoer van een 40-voets container.

 • 3 Het te vervoeren voertuig bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder g van het besluit dient in rijdende staat te verkeren en dient tezamen met de inboedel geladen te kunnen worden binnen de maximale afmetingen van een standaard 40-voets container dan wel indien het voertuig separaat vervoerd wordt binnen de maximale afmetingen van een standaard 20-voets container.

 • 4 De defensieambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de transportkosten van bagage bedoeld in artikel 17 van het besluit, indien hij ten minste zes maanden buiten Nederland gaat verblijven. De tegemoetkoming bestaat uit de kosten van het transport van bagage van:

  • a. voor de defensieambtenaar, maximaal 4 m3;

  • b. voor de partner en voor elk tot het gezin behorend en meeverhuizend kind, maximaal 1 m3.

Artikel 5. Tegemoetkoming reis- en verblijfkosten bij een bezichtigingsreis

 • 2 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid betreft de gemaakte reis- en verblijfkosten voor de defensieambtenaar en zijn echtgenote, waarbij de reis naar een land binnen Europa de duur van twee overnachtingen niet overschrijdt en waarbij de reis naar een land buiten Europa de duur van vier overnachtingen niet overschrijdt.

Artikel 6. Tegemoetkoming autohuur

De defensieambtenaar heeft ingeval van een internationale overzeese verscheping van zijn inboedel als gevolg van zijn verplaatsing van:

 • a. Nederland naar buiten Nederland;

 • b. Buiten Nederland naar Nederland;

 • c. Buiten Nederland naar een ander land buiten Nederland,

aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming van ten hoogste € 539,74 in de kosten van de huur van vervangend vervoer gedurende de periode dat hij ten gevolge van die verscheping tijdelijk niet de beschikking heeft over zijn eigen motorvoertuig.

Artikel 7. Tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf ter plaatse van een personenauto

 • 1 De tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de aanschaf ter plaatse van een personenauto bij verplaatsing naar een land buiten Europa, bedoeld in artikel 16 van het besluit, bedraagt maximaal € 750,–.

 • 2 De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie.

Artikel 8. Duur van de tijdelijke onderbrenging

 • 2 Indien de defensieambtenaar binnen de in het eerste lid genoemde termijn de definitieve woonruimte, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a van het besluit, nog niet heeft betrokken en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende heeft aangetoond dat hij aan de in het vierde lid van dat artikel genoemde verplichting heeft voldaan, kan de termijn als bedoeld in het eerste lid maximaal vijf keer worden verlengd met ten hoogste 60 dagen per verlenging.

Artikel 9. Aard van de tijdelijke onderbrenging

De tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats:

 • a. in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte:

  • 1°. bij bedrijfsmatige verhuurders van (vakantie)huizen of -bungalows;

  • 2°. bij particulieren;

 • b. in een pension, indien geen woonruimte als bedoeld onder a beschikbaar is.

Artikel 10. Kosten van de tijdelijke onderbrenging

 • 1 Betaling van de kosten van de tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats door de zorg van het Rijk mits de hoogte daarvan vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Eventuele bijkomende kosten voor schoonmaken, gas, water, elektriciteit verwarming, televisie, telefoon en toeristenbelasting, komen voor rekening van de defensieambtenaar en worden door de defensieambtenaar rechtstreeks met de verhuurder verrekend.

 • 2 In het geval van tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 9, onderdeel a, onder 2°, worden de kosten tot een maximum bedrag van € 573,93 per maand vergoed. Dit maximum bedrag zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gemiddelde landelijke huurverhoging.

 • 3 Indien de defensieambtenaar twee of meer gezinsleden heeft, wordt het in het tweede lid genoemde maximum bedrag verhoogd met:

  • a. bij twee gezinsleden: 13%;

  • b. bij drie of meer gezinsleden: 17%.

Artikel 11. Kosten opslag inboedel bij tijdelijke onderbrenging

 • 2 Betaling van de kosten van opslag van de inboedel vindt plaats door de zorg van het Rijk, mits de hoogte van de kosten vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Artikel 12. Eigen bijdrage bij tijdelijke onderbrenging

 • 1 De defensieambtenaar is voor de tijdelijke onderbrenging een eigen bijdrage verschuldigd tot maximaal de door het Rijk verschuldigde kosten van onderbrenging als bedoeld in artikel 10.

 • 2 In geval van onderbrenging in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte als bedoeld in artikel 8, onder a, bedraagt de eigen bijdrage 15% van de voor de defensieambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.

 • 3 In geval van onderbrenging in een pension als bedoeld in artikel 9 onder b, bedraagt de eigen bijdrage 50% van de voor de defensieambtenaar geldende netto bezoldiging onderscheidenlijk het voor de defensieambtenaar geldende standaard netto Nederland vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.

 • 4 Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt de netto bezoldiging onderscheidenlijk het standaard netto Nederland, vermeerderd met het bedrag van deze kinderbijslag.

 • 5 Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor geen aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt voor elk kind het percentage van 50% vermeerderd met 7,5 procentpunten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een kind dat in de loop van een kwartaal wordt geboren en voor wie pas aanspraak bestaat op kinderbijslag met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal.

 • 6 Indien de defensieambtenaar gedurende de tijd van onderbrenging geen aanspraak heeft op bezoldiging of slechts op een gedeelte daarvan, wordt niettemin de eigen bijdrage berekend naar het volle bedrag van die bezoldiging.

 • 7 De berekening van de eigen bijdrage over een gedeelte van een maand vindt plaats naar evenredigheid, waarbij het bedrag per dag wordt vastgesteld door het bedrag verschuldigd over een volle maand te delen door dertig.

Artikel 13. Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen

 • 1 Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van openbaar vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel A, B, C of D, genoemde bedragen.

 • 2 De tabellen B en D zijn van toepassing indien het een militair betreft met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier/vaandrig die doorgaans in uniform reist per trein in de eerste klasse.

 • 3 Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van eigen vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel E, genoemde bedragen.

 • 4 De defensieambtenaar die met openbaar vervoer reist en in aanmerking komt voor een door Defensie verstrekt NS-abonnement, dient hiervan gebruik te maken en komt niet in aanmerking voor de in het eerste en tweede lid bedoelde tabeltegemoetkoming. Voor het aansluitend reizen met stad-/streekvervoer maakt de defensieambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van een stad/streekvervoerabonnement voor de resterende afstand.

 • 5 Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing bedoeld hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel P opgenomen bedragen.

 • 6 De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van de in de tabellen van bijlage 1 genoemde bedragen over de afstand binnen Nederland.

Artikel 14. Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen

 • 1 Voor de defensieambtenaar, wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer is te bereiken, is, in afwijking van artikel 13 de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel N opgenomen bedragen.

 • 2 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de defensieambtenaar die behoort tot de door de commandant aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer te bereiken is vanwege het regelmatig op ongebruikelijke uren verrichten van werkzaamheden.

 • 3 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die in verband met een medische indicatie noodzakelijk van een eigen auto gebruik moet maken en daardoor de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer kan bereiken.

 • 4 Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is en wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer te bereiken is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel Q opgenomen bedragen.

 • 5 De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van het in bijlage 1, Tabel N, genoemde bedrag over de afstand binnen Nederland.

Artikel 15. Eigen bijdrage bij dagelijks reizen

 • 1 De defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen, is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2 De eigen bijdrage bedraagt per maand:

  • € 48,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel A, B, N, P en Q;

  • € 59,95 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel C en D en

  • € 58,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel E.

  Deze eigen bijdrage is verwerkt in de betreffende tabeltegemoetkomingen.

 • 3 Bij aanspraak op een door Defensie verstrekt openbaar vervoer abonnement bedraagt de eigen bijdrage per maand:

  • € 48,29 indien stad-/streekvervoer is inbegrepen en

  • € 21,08 indien stad-/streekabonnement niet is inbegrepen.

Artikel 16. Tegemoetkoming bij dagelijks reizen tussen plaats van legering en plaats van tewerkstelling in het buitenland

In afwijking van het gestelde in de artikelen 13 en 15, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling die beide zijn gelegen buiten Nederland, afhankelijk van het land van plaatsing, per kalendermaand gelijk aan: het product van de afstand en het in bijlage 2, Tabel F, opgenomen kilometerbedrag, verminderd met de in bijlage 2, Tabel G, voor dat land vastgestelde eigen bijdrage.

Artikel 17. Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen algemeen

 • 2 Tabel I, K en M zijn van toepassing indien het betreft een militair met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier die reist per trein in de eerste klasse.

Artikel 18. Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen bijzonder

 • 1 De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, en artikel 21, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning en de plaats van tewerkstelling beide zijn gelegen buiten Nederland, België of Duitsland, is, bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in Tabel L en M opgenomen bedragen.

 • 2 De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, en artikel 21, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning in Nederland, België of Duitsland is gelegen en de plaats van tewerkstelling in Europa buiten Nederland, België of Duitsland, is bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in L en M opgenomen bedragen.

 • 4 De defensieambtenaar kan de aanspraak bedoeld in het tweede lid overdragen aan zijn partner of een ander inwonend gezinslid tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de defensieambtenaar.

Artikel 19. Overdraagbaarheid van reisaanspraken

De defensieambtenaar kan de aanspraak als bedoel in artikel 22, eerste lid van het besluit overdragen aan een gezinslid voor zover dat gezinslid woonachtig is in het land van plaatsing, tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de militair, indien de defensieambtenaar naar het oordeel van de commandant regelmatig langdurig weg is vanwege varen, oefenen, inzet en/of dienstreizen.

Artikel 21. Tegemoetkoming algemeen

 • 1 Indien de aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling aanvangt of eindigt anders dan op de respectievelijk eerste of laatste werkdag van een kalendermaand wordt de tabeltegemoetkoming opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, voor die maand berekend naar rato van het aantal werkdagen; een kalendermaand wordt daarbij gesteld op 22 werkdagen.

 • 2 De aanspraak op een tabeltegemoetkoming als opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, wordt gestaakt, nadat de defensieambtenaar langer dan zes aaneengesloten weken niet naar de plaats van tewerkstelling is gereisd en indien de defensieambtenaar direct aansluitend op een periode waarin hij aanspraak had op een tegemoetkoming van de in bijlage 1 opgenomen tabellen C en D, niet naar de plaats van tewerkstelling reist. De tegemoetkoming in de reiskosten vangt wederom aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van terugkeer. Voor de defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming op grond van de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B en voor de militair die aanspraak heeft op de hoogste tegemoetkoming op grond van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H en I, kan de termijn van zes weken worden verlengd, mits wordt aangetoond dat er sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.

 • 3 Indien de defensieambtenaar, die aanspraak had op een tegemoetkoming uit de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B, ten gevolge van een verplaatsing of tijdelijke tewerkstelling aanspraak verkregen heeft op een andere tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling komt hij tevens in aanmerking voor vergoeding van door hem noodzakelijk gemaakte onvermijdbaar doorlopende kosten van een ten behoeve van de voorafgaande periode aangeschafte openbaar vervoervoorziening op jaarbasis, voor zover hij deze voorziening anders dan in verband met vakantieverlof korter dan drie maanden heeft kunnen gebruiken.

 • 4 De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, waarvoor hij voorafgaand aan voornoemde periode in aanmerking kwam, behoudt deze tegemoetkoming indien er als gevolg van een aangeschaft abonnement voor openbaar vervoer sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.

 • 5 De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor de hogere tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, dan waarvoor hij voorafgaand aan deze periode in aanmerking kwam, komt voor vorenbedoelde periode in aanmerking voor die hogere tegemoetkoming als voornoemd alsmede voor de door de defensieambtenaar noodzakelijk te maken kosten bij gebruik van openbaar vervoer.

Artikel 22. Tegemoetkoming in de pensionkosten

De tegemoetkoming in pensionkosten, als bedoeld in artikel 26, eerste en derde lid, van het besluit, bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90%, en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten niet uitgaan boven de door het bevoegd gezag redelijk geoordeelde pensionkosten

Artikel 23

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. de Verplaatsingskostenregeling burgerlijke ambtenaren defensie;

 • b. de Verplaatsingskostenregeling militairen.

Artikel 24. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 maart 2012 waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant. Deze regeling wordt gepubliceerd in serie Ministeriële Publicaties (MP 31-300 en MP 33-410).

Artikel 25. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als, Verplaatsingskostenregeling defensie.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage 1. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het dagelijks reizen per 1 januari 2019

Tabel A: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer.

Tabel B: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel C: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof.

Tabel D: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel E: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer.

Tabel N: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen.

Tabel P: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

Tabel Q: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen, en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

Enkele reisafstand in kilometers

Tabel A

Tabel B

Tabel C

Tabel D

Tabel E

Tabel N

Tabel P

Tabel Q

11

55,49

96,91

52,81

94,23

45,49

45,49

45,49

45,49

12

55,49

96,91

52,81

94,23

45,49

45,49

45,49

45,49

13

62,03

104,54

59,35

101,86

52,03

52,03

52,03

52,03

14

65,30

113,26

62,62

110,58

55,30

55,30

55,30

55,30

15

70,75

121,98

68,07

119,30

60,75

60,75

60,75

60,75

16

74,02

126,34

71,34

123,66

64,02

64,02

64,02

64,02

17

77,29

136,15

74,61

133,47

67,29

67,29

67,29

67,29

18

83,83

144,87

81,15

142,19

73,83

73,83

73,83

73,83

19

88,19

152,50

85,51

149,82

78,19

78,19

78,19

78,19

20

93,64

160,13

90,96

157,45

83,64

83,64

83,64

83,64

21

98,00

168,85

95,32

166,17

88,00

88,00

88,00

88,00

22

103,45

177,57

100,77

174,89

93,45

93,45

93,45

93,45

23

108,90

185,20

106,22

182,52

98,90

98,90

98,90

98,90

24

115,44

195,01

112,76

192,33

105,44

105,44

105,44

105,44

25

120,89

203,73

118,21

201,05

110,89

110,89

110,89

110,89

26

125,25

21,36

122,57

208,68

115,25

115,25

115,25

115,25

27

128,52

217,90

125,84

215,22

118,52

118,52

118,52

118,52

28

132,88

225,53

130,20

222,85

122,88

122,88

122,88

122,88

29

137,24

233,16

134,56

230,48

127,24

127,24

127,24

127,24

30

144,87

242,97

142,19

240,29

134,87

134,87

134,87

134,87

31

148,14

250,60

145,46

247,92

138,14

138,14

138,14

138,14

32

153,59

257,14

150,91

254,46

143,59

143,59

143,59

143,59

33

159,04

268,04

156,36

265,36

149,04

149,04

149,04

149,04

34

162,31

275,67

159,63

272,99

152,31

152,31

152,31

152,31

35

168,85

283,30

166,17

280,62

158,85

158,85

158,85

158,85

36

172,12

293,11

169,44

290,43

162,12

162,12

162,12

162,12

37

175,39

297,47

172,71

294,79

165,39

165,39

165,39

165,39

38

180,84

305,10

178,16

302,42

170,84

170,84

170,84

170,84

39

184,11

313,82

181,43

311,14

174,11

174,11

174,11

174,11

40

189,56

322,54

186,88

319,86

179,56

179,56

179,56

179,65

41

195,01

330,17

192,33

327,49

185,01

185,01

185,01

185,01

42

199,37

339,98

196,69

337,30

189,37

189,37

189,37

189,37

43

205,91

347,61

203,23

344,93

195,91

195,91

195,91

195,91

44

209,18

355,24

206,50

352,56

199,18

199,18

199,18

199,18

45

212,45

360,69

209,77

358,01

202,45

202,45

202,45

202,45

46

218,99

368,32

216,31

365,64

208,99

208,99

208,99

208,99

47

222,26

378,13

219,58

375,45

212,26

212,26

212,26

212,26

48

225,53

382,49

222,85

379,81

215,53

215,53

215,53

215,53

49

230,98

391,21

228,30

388,53

220,98

220,98

220,98

220,98

50

234,25

399,93

231,57

397,25

224,25

225,76

224,25

225,76

51

237,52

404,29

234,84

401,61

227,52

231,24

227,52

231,24

52

242,97

413,01

240,29

410,33

232,97

236,72

232,97

236,72

53

247,33

419,55

244,65

416,87

237,33

242,20

237,33

242,20

54

250,60

426,09

247,92

423,41

240,60

247,68

240,60

247,68

55

256,05

434,81

253,37

432,13

246,05

253,17

246,05

253,17

56

260,41

442,44

257,73

439,76

250,41

258,65

250,41

258,65

57

264,77

447,89

262,09

445,21

254,77

264,13

254,77

264,13

58

269,13

456,61

266,45

453,93

259,13

269,61

259,13

269,61

59

273,49

464,24

270,81

461,56

263,49

275,09

263,49

275,09

60

276,76

469,69

274,08

467,01

266,76

280,57

266,76

280,57

61

281,12

476,23

278,44

473,55

271,12

286,05

271,12

286,05

62

284,39

481,68

281,71

479,00

274,39

291,53

274,39

291,53

63

289,84

490,40

287,16

487,72

279,84

297,01

279,84

297,01

64

293,11

499,12

290,43

496,44

283,11

302,49

283,11

302,49

65

296,38

504,57

293,70

501,89

286,38

307,98

286,38

307,98

66

301,83

512,20

299,15

509,52

291,83

313,46

291,83

313,46

67

305,10

520,92

302,42

518,24

295,10

318,94

295,10

318,94

68

308,37

525,28

305,69

522,60

298,37

324,42

298,37

324,42

69

313,82

534,00

311,14

531,32

303,82

329,90

303,82

329,90

70

319,27

541,63

316,59

538,95

309,27

335,38

309,27

335,38

71

319,27

541,63

316,59

538,95

309,27

340,86

309,27

340,86

72

324,72

550,35

322,04

547,67

314,72

346,34

314,72

346,34

73

330,17

560,16

327,49

557,48

320,17

351,82

320,17

351,82

74

332,35

563,43

329,67

560,75

322,35

357,30

322,35

357,30

75

337,80

571,06

335,12

568,38

327,80

362,79

327,80

362,79

76

337,80

572,15

335,12

569,47

327,80

368,27

327,80

368,27

77

337,80

572,15

335,12

569,47

327,80

373,75

327,80

373,75

78

339,98

575,42

337,30

572,74

329,98

379,23

329,98

379,23

79

341,07

578,69

338,39

576,01

331,07

384,71

331,07

384,71

80

341,07

579,78

338,39

577,10

331,07

390,19

331,07

390,19

81

341,07

579,78

338,39

577,10

331,07

390,19

331,07

390,19

82

342,16

579,78

339,48

577,10

332,16

390,19

332,16

390,19

83

342,16

579,78

339,48

577,10

332,16

390,19

332,16

390,19

84

342,16

579,78

339,48

577,10

332,16

390,19

332,16

390,19

85

342,16

579,78

339,48

578,29

332,16

390,19

332,16

390,19

86

342,16

579,78

339,48

579,35

332,16

390,19

332,16

390,19

87

342,95

579,78

339,79

580,41

332,95

390,19

332,95

390,19

88

344,01

579,78

340,85

581,47

334,01

390,19

334,01

390,19

89

344,01

579,78

340,85

584,65

334,01

390,19

334,01

390,19

90

345,07

579,78

341,91

584,65

335,07

390,19

335,07

390,19

91

345,07

579,78

341,91

584,65

335,07

390,19

335,07

390,19

92

346,13

579,78

342,97

584,65

336,13

390,19

336,13

390,19

93

347,19

579,78

344,03

584,65

337,19

390,19

337,19

390,19

94

347,19

579,78

344,03

584,65

337,19

390,19

337,19

390,19

95

           

337,91

391,74

96

           

338,63

393,29

97

           

339,35

394,84

98

           

340,07

396,39

99

           

340,79

397,94

100

           

341,51

399,49

101

           

342,23

401,04

102

           

342,95

402,59

103

           

343,67

404,14

104

           

344,39

405,69

105

           

345,11

407,24

106

           

345,83

408,79

107

           

346,55

410,34

108

           

347,27

411,89

109

           

347,99

413,44

110

           

348,71

414,99

111

           

349,43

416,54

112

           

350,15

418,09

113

           

350,87

419,64

114

           

351,59

421,19

115

           

352,31

422,74

116

           

353,03

424,29

117

           

353,75

425,84

118

           

354,47

427,39

119

           

355,19

428,94

120

           

355,91

430,49

121

           

356,63

432,04

122

           

357,35

433,59

123

           

358,07

435,14

124

           

358,79

436,69

125

           

359,51

438,24

126

           

360,23

439,79

127

           

360,95

441,34

128

           

361,67

442,89

129

           

362,39

444,44

130

           

363,11

445,99

131

           

363,83

447,54

132

           

364,55

449,09

133

           

365,27

450,64

134

           

365,99

452,19

135

           

366,71

453,74

136

           

367,43

455,29

137

           

368,15

456,84

138

           

368,87

458,39

139

           

369,59

459,94

140

           

370,31

461,49

141

           

371,03

463,04

142

           

371,75

464,59

143

           

372,47

466,14

144

           

373,19

467,69

145

           

373,91

469,24

146

           

374,63

470,79

147

           

375,35

472,34

148

           

376,07

473,89

149

           

376,79

475,44

150

           

377,51

476,99

151

           

378,23

478,54

152

           

378,95

480,09

153

           

379,67

481,64

154

           

380,39

483,19

155

           

381,11

484,74

156

           

381,83

486,29

157

           

382,55

487,84

158

           

383,27

489,39

159

           

383,99

490,94

160

           

384,71

492,49

161

           

385,43

494,04

162

           

386,15

495,59

163

           

386,87

497,14

164

           

387,59

498,69

165

           

388,31

500,24

166

           

389,03

501,79

167

           

389,75

503,34

168

           

390,47

504,89

169

           

391,19

506,44

170

           

391,91

507,99

171

           

392,63

509,54

172

           

393,35

511,09

173

           

394,07

512,64

174

           

394,79

514,19

175

           

395,51

515,74

176

           

396,23

517,29

177

           

396,95

518,84

178

           

397,67

520,39

179

           

398,39

521,94

180

           

399,11

523,49

181

           

399,83

525,04

182

           

400,55

526,59

183

           

401,27

528,14

184

           

401,99

529,69

185

           

402,71

531,24

186

           

403,43

532,79

187

           

404,15

534,34

188

           

404,87

535,89

189

           

405,59

537,44

190

           

406,31

538,99

191

           

407,03

540,54

192

           

407,75

542,09

193

           

408,47

543,64

194

           

409,19

545,19

195

           

409,91

546,74

196

           

410,63

548,29

197

           

411,35

549,84

198

           

412,07

551,39

199

           

412,79

552,94

200

           

413,51

554,49

201

           

414,23

556,04

202

           

414,95

557,59

203

           

415,67

559,14

204

           

416,39

560,69

205

           

417,11

562,24

206

           

417,83

563,79

207

           

418,55

565,34

208

           

419,27

566,89

209

           

419,99

568,44

210

           

420,71

569,99

211

           

421,43

571,54

212

           

422,15

573,09

213

           

422,87

574,64

214

           

423,59

576,19

215

           

424,31

577,74

216

           

425,03

579,29

217

           

425,75

580,84

218

           

426,47

582,39

219

           

427,19

583,94

220

           

427,91

585,49

221

           

428,63

587,04

222

           

429,35

588,59

223

           

430,07

590,14

224

           

430,79

591,69

225

           

431,51

593,24

226

           

432,23

594,79

227

           

432,95

596,34

228

           

433,67

597,89

229

           

434,39

599,44

230

           

435,11

600,99

231

           

435,83

602,54

232

           

436,55

604,09

233

           

437,27

605,64

234

           

437,99

607,19

235

           

438,71

608,74

236

           

439,43

610,29

237

           

440,15

611,84

238

           

440,87

613,39

239

           

441,59

614,94

240

           

442,31

616,49

241

           

443,03

618,04

242

           

443,75

619,59

243

           

444,47

621,14

244

           

445,19

622,69

245

           

445,91

624,24

246

           

446,63

625,79

247

           

447,35

627,34

248

           

448,07

628,89

249

           

448,79

630,44

250

           

449,51

631,99

Bijlage 2. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen binnen een buiten Nederland gelegen land (bedragen in euro per 1 juni 2019)

 

Land van plaatsing

Tabel F

Tabel G

1

Aruba

5,33

52,85

2

Australië

4,93

73,36

3

België

6,58

63,59

4

Canada

6,12

66,56

5

Denemarken

7,34

80,10

6

Duitsland1

4,24

63,48

7

Duitsland2

6,58

63,48

8

Estland

6,28

60,04

9

Frankrijk

6,87

64,00

10

Griekenland

7,20

61,96

11

Hongarije

5,70

59,00

12

Italië

7,05

60,04

13

Letland

5,74

60,04

14

Litouwen

5,48

55,26

15

Luxemburg

5,81

59,46

16

Curaçao

4,57

49,91

17

Bonaire

4,57

49,91

18

St. Eustatius

4,57

49,91

19

Saba

4,57

49,91

20

St. Maarten

4,57

49,24

21

Noorwegen

7,53

82,23

22

Polen

5,52

54,16

23

Portugal

6,83

53,45

24

Roemenie

6,07

57,74

25

Spanje

6,03

59,46

26

Suriname

4,35

52,80

27

Turkije

5,41

73,19

28

Verenigd Koninkrijk

6,50

54,77

29

Verenigde Staten van Amerika

4,93

49,63

30

Zuid-Afrika

5,26

57,22

31

Zweden

6,83

67,90

1 Voor de eerste per dag af te leggen 56 kilometers, indien voor het voertuig een BFG(NL)-registratiebewijs dan wel een brandstoflegitimatiekaart is afgegeven.

2 Voor kilometers, anders dan die genoemd onder Duitsland1

Bijlage 3. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het niet dagelijks reizen per 1 januari 2019

Tabel H: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel I: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Tabel J: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel K: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Tabel L: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel M: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Enkele reisafstand in kilometers

Tabel H

Tabel I

Tabel J

Tabel K

Tabel L

Tabel M

1

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

2

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

3

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

4

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

5

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

6

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

7

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

8

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

9

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

10

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

11

39,36

51,84

19,68

25,92

9,84

12,96

12

40,96

54,48

20,48

27,24

10,24

13,62

13

42,56

57,12

21,28

28,56

10,64

14,28

14

44,16

59,76

22,08

29,88

11,04

14,94

15

45,76

62,40

22,88

31,20

11,44

15,60

16

46,56

63,76

23,28

31,88

11,64

15,94

17

48,16

66,40

24,08

33,20

12,04

16,60

18

49,76

69,04

24,88

34,52

12,44

17,26

19

51,36

71,68

25,68

35,84

12,84

17,92

20

52,96

74,32

26,48

37,16

13,24

18,58

21

54,56

76,96

27,28

38,48

13,64

19,24

22

56,16

79,60

28,08

39,80

14,04

19,90

23

56,96

80,88

28,48

40,44

14,24

20,22

24

58,56

83,52

29,28

41,76

14,64

20,88

25

60,16

86,16

30,08

43,08

15,04

21,54

26

60,96

87,52

30,48

43,76

15,24

21,88

27

62,56

90,16

31,28

45,08

15,64

22,54

28

64,16

92,80

32,08

46,40

16,04

23,20

29

65,76

95,44

32,88

47,72

16,44

23,86

30

66,56

96,72

33,28

48,36

16,64

24,18

31

68,16

99,36

34,08

49,68

17,04

24,84

32

69,76

102,00

34,88

51,00

17,44

25,50

33

71,36

104,64

35,68

52,32

17,84

26,16

34

72,16

106,00

36,08

53,00

18,04

26,50

35

73,76

108,64

36,88

54,32

18,44

27,16

36

75,36

111,28

37,68

55,64

18,84

27,82

37

76,96

113,92

38,48

56,96

19,24

28,48

38

78,56

116,56

39,28

58,28

19,64

29,14

39

79,36

117,84

39,68

58,92

19,84

29,46

40

80,96

120,48

40,48

60,24

20,24

30,12

41

82,56

123,12

41,28

61,56

20,64

30,78

42

84,16

125,76

42,08

62,88

21,04

31,44

43

85,76

128,40

42,88

64,20

21,44

32,10

44

86,56

129,76

43,28

64,88

21,64

32,44

45

88,16

132,40

44,08

66,20

22,04

33,10

46

89,76

135,04

44,88

67,52

22,44

33,76

47

91,36

137,68

45,68

68,84

22,84

34,42

48

92,96

140,32

46,48

70,16

23,24

35,08

49

93,76

141,60

46,88

70,80

23,44

35,40

50

95,36

144,24

47,68

72,12

23,84

36,06

51

96,96

146,88

48,48

73,44

24,24

36,72

52

98,56

149,52

49,28

74,76

24,64

37,38

53

99,36

150,88

49,68

75,44

24,84

37,72

54

100,96

153,52

50,48

76,76

25,24

38,38

55

102,56

156,16

51,28

78,08

25,64

39,04

56

104,16

158,80

52,08

79,40

26,04

39,70

57

104,96

160,08

52,48

80,04

26,24

40,02

58

106,56

162,72

53,28

81,36

26,64

40,68

59

108,16

165,36

54,08

82,68

27,04

41,34

60

109,76

168,00

54,88

84,00

27,44

42,00

61

111,36

170,64

55,68

85,32

27,84

42,66

62

112,16

172,00

56,08

86,00

28,04

43,00

63

113,76

174,64

56,88

87,32

28,44

43,66

64

115,36

177,28

57,68

88,64

28,84

44,32

65

116,96

179,92

58,48

89,96

29,24

44,98

66

117,76

181,20

58,88

90,60

29,44

45,30

67

119,36

183,84

59,68

91,92

29,84

45,96

68

120,96

186,48

60,48

93,24

30,24

46,62

69

122,56

189,12

61,28

94,56

30,64

47,28

70

124,16

191,76

62,08

95,88

31,04

47,94

71

124,96

193,12

62,48

96,56

31,24

48,28

72

126,56

195,76

63,28

97,88

31,64

48,94

73

128,16

198,40

64,08

99,20

32,04

49,60

74

129,76

201,04

64,88

100,52

32,44

50,26

75

130,56

202,32

65,28

101,16

32,64

50,58

76

132,16

204,96

66,08

102,48

33,04

51,24

77

133,76

207,60

66,88

103,80

33,44

51,90

78

135,36

210,24

67,68

105,12

33,84

52,56

79

136,16

211,60

68,08

105,80

34,04

52,90

80

137,76

214,24

68,88

107,12

34,44

53,56

81

139,36

216,88

69,68

108,44

34,84

54,22

82

140,96

219,52

70,48

109,76

35,24

54,88

83

141,76

220,80

70,88

110,40

35,44

55,20

84

143,36

223,44

71,68

111,72

35,84

55,86

85

144,16

224,80

72,08

112,40

36,04

56,20

86

144,96

226,08

72,48

113,04

36,24

56,52

87

146,56

228,72

73,28

114,36

36,64

57,18

88

148,16

231,36

74,08

115,68

37,04

57,84

89

148,96

232,72

74,48

116,36

37,24

58,18

90

149,76

234,00

74,88

117,00

37,44

58,50

91

151,36

236,64

75,68

118,32

37,84

59,16

92

152,16

238,00

76,08

119,00

38,04

59,50

93

153,76

240,64

76,88

120,32

38,44

60,16

94

155,36

243,28

77,68

121,64

38,84

60,82

95

156,16

244,56

78,08

122,28

39,04

61,14

96

156,96

245,92

78,48

122,96

39,24

61,48

97

157,76

247,20

78,88

123,60

39,44

61,80

98

159,36

249,84

79,68

124,92

39,84

62,46

99

160,16

251,20

80,08

125,60

40,04

62,80

100

161,76

253,84

80,88

126,92

40,44

63,46

101

162,56

255,12

81,28

127,56

40,64

63,78

102

164,16

257,76

82,08

128,88

41,04

64,44

103

164,96

259,12

82,48

129,56

41,24

64,78

104

165,76

260,40

82,88

130,20

41,44

65,10

105

166,56

261,76

83,28

130,88

41,64

65,44

106

168,16

264,40

84,08

132,20

42,04

66,10

107

168,96

265,68

84,48

132,84

42,24

66,42

108

169,76

267,04

84,88

133,52

42,44

66,76

109

170,56

268,32

85,28

134,16

42,64

67,08

110

172,16

270,96

86,08

135,48

43,04

67,74

111

172,96

272,32

86,48

136,16

43,24

68,08

112

173,76

273,60

86,88

136,80

43,44

68,40

113

174,56

274,96

87,28

137,48

43,64

68,74

114

176,16

277,60

88,08

138,80

44,04

69,40

115

176,96

278,88

88,48

139,44

44,24

69,72

116

177,76

280,24

88,88

140,12

44,44

70,06

117

178,56

281,52

89,28

140,76

44,64

70,38

118

180,16

284,16

90,08

142,08

45,04

71,04

119

180,96

285,52

90,48

142,76

45,24

71,38

120

181,76

286,80

90,88

143,40

45,44

71,70

121

182,56

288,16

91,28

144,08

45,64

72,04

122

184,16

290,80

92,08

145,40

46,04

72,70

123

184,96

292,08

92,48

146,04

46,24

73,02

124

185,76

293,44

92,88

146,72

46,44

73,36

125

186,56

294,72

93,28

147,36

46,64

73,68

126

186,56

294,72

93,28

147,36

46,64

73,68

127

187,36

296,08

93,68

148,04

46,84

74,02

128

188,16

297,36

94,08

148,68

47,04

74,34

129

188,96

298,72

94,48

149,36

47,24

74,68

130

189,76

300,00

94,88

150,00

47,44

75,00

131

189,76

300,00

94,88

150,00

47,44

75,00

132

190,56

301,36

95,28

150,68

47,64

75,34

133

191,36

302,64

95,68

151,32

47,84

75,66

134

192,16

304,00

96,08

152,00

48,04

76,00

135

192,96

305,28

96,48

152,64

48,24

76,32

136

193,76

306,64

96,88

153,32

48,44

76,66

137

193,76

306,64

96,88

153,32

48,44

76,66

138

194,56

307,92

97,28

153,96

48,64

76,98

139

195,36

309,28

97,68

154,64

48,84

77,32

140

196,16

310,56

98,08

155,28

49,04

77,64

141

196,96

311,92

98,48

155,96

49,24

77,98

142

196,96

311,92

98,48

155,96

49,24

77,98

143

197,76

313,20

98,88

156,60

49,44

78,30

144

198,56

314,56

99,28

157,28

49,64

78,64

145

199,36

315,84

99,68

157,92

49,84

78,96

146

200,16

317,20

100,08

158,60

50,04

79,30

147

200,96

318,48

100,48

159,24

50,24

79,62

148

200,96

318,48

100,48

159,24

50,24

79,62

149

201,76

319,84

100,88

159,92

50,44

79,96

150

202,56

321,12

101,28

160,56

50,64

80,28

151

203,36

322,48

101,68

161,24

50,84

80,62

152

204,16

323,76

102,08

161,88

51,04

80,94

153

204,96

325,12

102,48

162,56

51,24

81,28

154

204,96

325,12

102,48

162,56

51,24

81,28

155

205,76

326,40

102,88

163,20

51,44

81,60

156

206,56

327,76

103,28

163,88

51,64

81,94

157

206,56

327,76

103,28

163,88

51,64

81,94

158

207,36

329,04

103,68

164,52

51,84

82,26

159

208,16

330,40

104,08

165,20

52,04

82,60

160

208,16

330,40

104,08

165,20

52,04

82,60

161

208,96

331,68

104,48

165,84

52,24

82,92

162

209,76

333,04

104,88

166,52

52,44

83,26

163

210,56

334,32

105,28

167,16

52,64

83,58

164

210,56

334,32

105,28

167,16

52,64

83,58

165

211,36

335,68

105,68

167,84

52,84

83,92

166

212,16

336,96

106,08

168,48

53,04

84,24

167

212,16

336,96

106,08

168,48

53,04

84,24

168

212,96

338,32

106,48

169,16

53,24

84,58

169

213,76

339,60

106,88

169,80

53,44

84,90

170

213,76

339,60

106,88

169,80

53,44

84,90

171

214,56

340,96

107,28

170,48

53,64

85,24

172

215,36

342,24

107,68

171,12

53,84

85,56

173

216,16

342,24

108,08

171,12

54,04

85,56

174

216,96

343,60

108,48

171,80

54,24

85,90

175

217,76

344,88

108,48

172,44

54,24

86,22

176

217,76

346,24

108,88

173,12

54,44

86,56

177

217,76

346,24

108,88

173,12

54,44

86,56

178

218,56

347,52

109,28

173,76

54,64

86,88

179

219,36

348,88

109,68

174,44

54,84

87,22

180

219,36

348,88

109,68

174,44

54,84

87,22

181

220,16

350,16

110,08

175,08

55,04

87,54

182

220,96

351,52

110,48

175,76

55,24

87,88

183

220,96

351,52

110,48

175,76

55,24

87,88

184

221,76

352,80

110,88

176,40

55,44

88,20

185

222,56

354,16

111,28

177,08

55,64

88,54

186

223,36

355,44

111,68

177,72

55,84

88,86

187

223,36

355,44

111,68

177,72

55,84

88,86

188

224,16

356,80

112,08

178,40

56,04

89,20

189

224,96

358,08

112,48

179,04

56,24

89,52

190

224,96

358,08

112,48

179,04

56,24

89,52

191

225,76

359,44

112,88

179,72

56,44

89,86

192

226,56

360,72

113,28

180,36

56,64

90,18

193

226,56

360,72

113,28

180,36

56,64

90,18

194

227,36

362,08

113,68

181,04

56,84

90,52

195

228,16

363,36

114,08

181,68

57,04

90,84

196

228,96

364,72

114,48

182,36

57,24

91,18

197

228,96

364,72

114,48

182,36

57,24

91,18

198

229,76

366,00

114,88

183,00

57,44

91,50

199

230,56

367,36

115,28

183,68

57,64

91,84

200

230,56

367,36

115,28

183,68

57,64

91,84

201

231,36

368,64

115,68

184,32

57,84

92,16

202

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

203

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

204

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

205

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

206

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

207

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

208

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

209

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

210

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

211

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

212

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

213

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

214

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

215

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

216

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

217

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

218

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

219

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

220

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

221

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

222

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

223

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

224

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

225

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

226

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

227

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

228

232,16

370,00

116,08

185,00

58,04

92,50

229

232,16

370,40

116,08

185,20

58,04

92,60

230

232,16

370,40

116,08

185,20

58,04

92,60

231

232,16

370,40

116,08

185,20

58,04

92,60

232

232,16

370,40

116,08

185,20

58,04

92,60

233

232,16

370,40

116,08

185,20

58,04

92,60

234

232,16

371,20

116,08

185,60

58,04

92,80

235

232,16

371,20

116,08

185,60

58,04

92,80

236

232,16

371,20

116,08

185,60

58,04

92,80

237

232,16

371,20

116,08

185,60

58,04

92,80

238

232,16

372,80

116,08

186,40

58,04

93,20

239

232,16

372,80

116,08

186,40

58,04

93,20

240

232,16

372,80

116,08

186,40

58,04

93,20

241

232,16

372,80

116,08

186,40

58,04

93,20

242

232,16

374,40

116,08

187,20

58,04

93,60

243

232,16

374,40

116,08

187,20

58,04

93,60

244

232,16

374,40

116,08

187,20

58,04

93,60

245

232,16

374,40

116,08

187,20

58,04

93,60

246

232,16

375,20

116,08

187,60

58,04

93,80

247

232,16

375,20

116,08

187,60

58,04

93,80

248

232,16

375,20

116,08

187,60

58,04

93,80

249

232,16

375,20

116,08

187,60

58,04

93,80

250

232,16

375,20

116,08

187,60

58,04

93,80

251

232,16

376,80

116,08

188,40

58,04

94,20

Voor afstanden boven de 251 km worden de bedragen volgens de volgende formule berekend: maximum tabelbedrag + ((maximum tabelbedrag / maximum tabelafstand) * (enkele reisafstand – maximum tabelafstand)).

Terug naar begin van de pagina