Verplaatsingskostenregeling defensie

Geldend van 02-03-2012 t/m 01-06-2017

Verplaatsingskostenregeling defensie

De Minister van Defensie

Besluit vastgesteld wordt een Verplaatsingskostenregeling defensie luidende:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit:

  het Verplaatsingskostenbesluit defensie.

 • bevoegd gezag:

  • 1°. de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;

  • 2°. de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;

  • 3°. de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie;

  • 4°. de commandant van het Commando Diensten Centra, voor zover het betreft het Commando Diensten Centra.

 • bezoldiging:

 • commandant:

  de commandant bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie

 • netto bezoldiging:

  het voor de defensieambtenaar vastgestelde standaard netto Nederland, met dien verstande dat geen rekening wordt gehouden met de factor 1,1 respectievelijk 1,075.

 • standaard netto Nederland:

  het bedrag, vastgesteld volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel h van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 2. Tegemoetkoming verhuiskosten

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De aanvraag voor tegemoetkoming in verhuiskosten dient ten minste een maand vóór de datum van de verhuizing bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

 • 5 Bij een verplaatsing naar Nederland, met toepassing van artikel 2, derde lid, aanhef en onder b, van het besluit, is het toegestaan te verhuizen naar een ander land dan Nederland met dien verstande dat in dat geval de aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten als bedoeld in artikel 2, vierde lid van het besluit, niet meer bedraagt dan wanneer de defensieambtenaar naar Nederland zou zijn verhuisd, te rekenen tot de gebruikelijke grensovergang in Nederland.

 • 6 Indien de defensieambtenaar is verhuisd met toepassing van artikel 2, derde lid, aanhef en onder b van het besluit, met een tegemoetkoming in de verhuiskosten naar een ander land dan Nederland, bedraagt de aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij een verhuizing naar Nederland niet meer dan wanneer de defensieambtenaar binnen Nederland zou zijn verhuisd, te rekenen vanaf de gebruikelijke grensovergang in Nederland.

 • 7 Indien wordt verhuisd naar een gestoffeerde en gemeubileerde woning, bestaat geen aanspraak op het bedrag als bedoeld in lid twee.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 3. Tegemoetkoming transportkosten

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van zijn inboedel indien het transport wordt uitgevoerd door een verhuisbedrijf bedoeld in artikel 15 derde lid van het besluit.

 • 2 De defensieambtenaar die het transport van zijn inboedel niet door een verhuisbedrijf laat verzorgen, maar de verhuizing in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van huur en brandstof van een bestel- of vrachtauto dan wel – indien het transport van de inboedel anderszins plaats vindt – op de tegemoetkoming per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed waarbij de tegemoetkoming wordt bepaald met toepassing van het Besluit dienstreizen defensie. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de transportkosten als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van een personenauto of motorrijwiel bij aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten naar of van een land buiten Europa, waarbij eventuele invoerrechten ten laste komen van de defensieambtenaar.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 4. Tegemoetkoming transportkosten van inboedel, voertuig en bagage

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De aanspraak op het transport van de inboedel van de defensieambtenaar en de meeverhuizende gezinsleden bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder a van het besluit is bij verhuizingen naar een land gelegen buiten Europa, met uitzondering van Kreta, beperkt tot de kosten van het vervoer van een 40-voets container.

 • 3 Het te vervoeren voertuig bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder g van het besluit dient in rijdende staat te verkeren en dient tezamen met de inboedel geladen te kunnen worden binnen de maximale afmetingen van een standaard 40-voets container dan wel indien het voertuig separaat vervoerd wordt binnen de maximale afmetingen van een standaard 20-voets container.

 • 4 De defensieambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de transportkosten van bagage bedoeld in artikel 17 van het besluit, indien hij ten minste zes maanden buiten Nederland gaat verblijven. De tegemoetkoming bestaat uit de kosten van het transport van bagage van:

  • a. voor de defensieambtenaar, maximaal 2 m3;

  • b. voor de partner en voor elk tot het gezin behorend en meeverhuizend kind, maximaal 1 m3.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 5. Tegemoetkoming reis- en verblijfkosten bij een bezichtigingsreis

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten bij een verplaatsing naar een land of gebied buiten Nederland bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel b van het besluit, strekt tot alle landen met uitzondering van Duitsland, de landen binnen het Koninkrijk, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

 • 2 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid betreft de gemaakte reis- en verblijfkosten voor de defensieambtenaar en zijn echtgenote, waarbij de reis naar een land binnen Europa de duur van twee overnachtingen niet overschrijdt en waarbij de reis naar een land buiten Europa de duur van vier overnachtingen niet overschrijdt.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 6. Tegemoetkoming autohuur

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De defensieambtenaar heeft ingeval van een internationale overzeese verscheping van zijn inboedel als gevolg van zijn verplaatsing van:

 • a. Nederland naar buiten Nederland;

 • b. Buiten Nederland naar Nederland;

 • c. Buiten Nederland naar een ander land buiten Nederland,

aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming van ten hoogste € 539,74 in de kosten van de huur van vervangend vervoer gedurende de periode dat hij ten gevolge van die verscheping tijdelijk niet de beschikking heeft over zijn eigen motorvoertuig.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 7. Tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf ter plaatse van een personenauto

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de aanschaf ter plaatse van een personenauto bij verplaatsing naar een land buiten Europa, bedoeld in artikel 16 van het besluit, bedraagt maximaal € 750,–.

 • 2 De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 8. Duur van de tijdelijke onderbrenging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 Indien de defensieambtenaar binnen de in het eerste lid genoemde termijn de definitieve woonruimte, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a van het besluit, nog niet heeft betrokken en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende heeft aangetoond dat hij aan de in het vierde lid van dat artikel genoemde verplichting heeft voldaan, kan de termijn als bedoeld in het eerste lid maximaal vijf keer worden verlengd met ten hoogste 60 dagen per verlenging.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 9. Aard van de tijdelijke onderbrenging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats:

 • a. in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte:

  • 1°. bij bedrijfsmatige verhuurders van (vakantie)huizen of -bungalows;

  • 2°. bij particulieren;

 • b. in een pension, indien geen woonruimte als bedoeld onder a beschikbaar is.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 10. Kosten van de tijdelijke onderbrenging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Betaling van de kosten van de tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats door de zorg van het Rijk mits de hoogte daarvan vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Eventuele bijkomende kosten voor schoonmaken, gas, water, elektriciteit verwarming, televisie, telefoon en toeristenbelasting, komen voor rekening van de defensieambtenaar en worden door de defensieambtenaar rechtstreeks met de verhuurder verrekend.

 • 2 In het geval van tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 9, onderdeel a, onder 2°, worden de kosten tot een maximum bedrag van € 573,93 per maand vergoed. Dit maximum bedrag zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gemiddelde landelijke huurverhoging.

 • 3 Indien de defensieambtenaar twee of meer gezinsleden heeft, wordt het in het tweede lid genoemde maximum bedrag verhoogd met:

  • a. bij twee gezinsleden: 13%;

  • b. bij drie of meer gezinsleden: 17%.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 11. Kosten opslag inboedel bij tijdelijke onderbrenging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 Betaling van de kosten van opslag van de inboedel vindt plaats door de zorg van het Rijk, mits de hoogte van de kosten vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 12. Eigen bijdrage bij tijdelijke onderbrenging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De defensieambtenaar is voor de tijdelijke onderbrenging een eigen bijdrage verschuldigd tot maximaal de door het Rijk verschuldigde kosten van onderbrenging als bedoeld in artikel 10.

 • 2 In geval van onderbrenging in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte als bedoeld in artikel 8, onder a, bedraagt de eigen bijdrage 15% van de voor de defensieambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.

 • 3 In geval van onderbrenging in een pension als bedoeld in artikel 9 onder b, bedraagt de eigen bijdrage 50% van de voor de defensieambtenaar geldende netto bezoldiging onderscheidenlijk het voor de defensieambtenaar geldende standaard netto Nederland vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.

 • 4 Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt de netto bezoldiging onderscheidenlijk het standaard netto Nederland, vermeerderd met het bedrag van deze kinderbijslag.

 • 5 Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor geen aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt voor elk kind het percentage van 50% vermeerderd met 7,5 procentpunten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een kind dat in de loop van een kwartaal wordt geboren en voor wie pas aanspraak bestaat op kinderbijslag met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal.

 • 6 Indien de defensieambtenaar gedurende de tijd van onderbrenging geen aanspraak heeft op bezoldiging of slechts op een gedeelte daarvan, wordt niettemin de eigen bijdrage berekend naar het volle bedrag van die bezoldiging.

 • 7 De berekening van de eigen bijdrage over een gedeelte van een maand vindt plaats naar evenredigheid, waarbij het bedrag per dag wordt vastgesteld door het bedrag verschuldigd over een volle maand te delen door dertig.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 13. Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van openbaar vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel A, B, C of D, genoemde bedragen.

 • 2 De tabellen B en D zijn van toepassing indien het een militair betreft met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier/vaandrig die doorgaans in uniform reist per trein in de eerste klasse.

 • 3 Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van eigen vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel E, genoemde bedragen.

 • 4 De defensieambtenaar die met openbaar vervoer reist en in aanmerking komt voor een door Defensie verstrekt NS-abonnement, dient hiervan gebruik te maken en komt niet in aanmerking voor de in het eerste en tweede lid bedoelde tabeltegemoetkoming. Voor het aansluitend reizen met stad-/streekvervoer maakt de defensieambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van een stad/streekvervoerabonnement voor de resterende afstand.

 • 5 Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing bedoeld hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel P opgenomen bedragen.

 • 6 De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van de in de tabellen van bijlage 1 genoemde bedragen over de afstand binnen Nederland.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 14. Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Voor de defensieambtenaar, wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer is te bereiken, is, in afwijking van artikel 13 de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel N opgenomen bedragen.

 • 2 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de defensieambtenaar die behoort tot de door de commandant aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer te bereiken is vanwege het regelmatig op ongebruikelijke uren verrichten van werkzaamheden.

 • 3 De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die in verband met een medische indicatie noodzakelijk van een eigen auto gebruik moet maken en daardoor de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer kan bereiken.

 • 4 Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is en wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer te bereiken is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel Q opgenomen bedragen.

 • 5 De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van het in bijlage 1, Tabel N, genoemde bedrag over de afstand binnen Nederland.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 15. Eigen bijdrage bij dagelijks reizen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen, is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2 De eigen bijdrage bedraagt per maand:

  • € 48,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel A, B, N, P en Q;

  • € 59,95 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel C en D en

  • € 58,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel E.

  Deze eigen bijdrage is verwerkt in de betreffende tabeltegemoetkomingen.

 • 3 Bij aanspraak op een door Defensie verstrekt openbaar vervoer abonnement bedraagt de eigen bijdrage per maand:

  • € 48,29 indien stad-/streekvervoer is inbegrepen en

  • € 21,08 indien stad-/streekabonnement niet is inbegrepen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 16. Tegemoetkoming bij dagelijks reizen tussen plaats van legering en plaats van tewerkstelling in het buitenland

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In afwijking van het gestelde in de artikelen 13 en 15, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling die beide zijn gelegen buiten Nederland, afhankelijk van het land van plaatsing, per kalendermaand gelijk aan: het product van de afstand en het in bijlage 2, Tabel F, opgenomen kilometerbedrag, verminderd met de in bijlage 2, Tabel G, voor dat land vastgestelde eigen bijdrage.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 17. Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen algemeen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 Tabel I, K en M zijn van toepassing indien het betreft een militair met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier die reist per trein in de eerste klasse.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 18. Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen bijzonder

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, en artikel 21, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning en de plaats van tewerkstelling beide zijn gelegen buiten Nederland, België of Duitsland, is, bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 1, respectievelijk de in Tabel J en K of in Tabel L en M opgenomen bedragen.

 • 2 De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, en artikel 21, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning in Nederland, België of Duitsland is gelegen en de plaats van tewerkstelling in Europa buiten Nederland, België of Duitsland, is bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 1, respectievelijk de in Tabel J en K of in L en M opgenomen bedragen.

 • 4 De defensieambtenaar kan de aanspraak bedoeld in het tweede lid overdragen aan zijn partner of een ander inwonend gezinslid tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de defensieambtenaar.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 19. Overdraagbaarheid van reisaanspraken

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De defensieambtenaar kan de aanspraak als bedoel in artikel 22, eerste lid van het besluit overdragen aan een gezinslid voor zover dat gezinslid woonachtig is in het land van plaatsing, tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de militair, indien de defensieambtenaar naar het oordeel van de commandant regelmatig langdurig weg is vanwege varen, oefenen, inzet en/of dienstreizen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 20. Eigen bijdrage bij inzet van vervoer van rijkswege

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het bedrag bedoeld in artikel 25, tweede lid van het besluit, bedraagt € 21,08 per maand.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 21. Tegemoetkoming algemeen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Indien de aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling aanvangt of eindigt anders dan op de respectievelijk eerste of laatste werkdag van een kalendermaand wordt de tabeltegemoetkoming opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, voor die maand berekend naar rato van het aantal werkdagen; een kalendermaand wordt daarbij gesteld op 22 werkdagen.

 • 2 De aanspraak op een tabeltegemoetkoming als opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, wordt gestaakt, nadat de defensieambtenaar langer dan zes aaneengesloten weken niet naar de plaats van tewerkstelling is gereisd en indien de defensieambtenaar direct aansluitend op een periode waarin hij aanspraak had op een tegemoetkoming van de in bijlage 1 opgenomen tabellen C en D, niet naar de plaats van tewerkstelling reist. De tegemoetkoming in de reiskosten vangt wederom aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van terugkeer. Voor de defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming op grond van de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B en voor de militair die aanspraak heeft op de hoogste tegemoetkoming op grond van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H en I, kan de termijn van zes weken worden verlengd, mits wordt aangetoond dat er sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.

 • 3 Indien de defensieambtenaar, die aanspraak had op een tegemoetkoming uit de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B, ten gevolge van een verplaatsing of tijdelijke tewerkstelling aanspraak verkregen heeft op een andere tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling komt hij tevens in aanmerking voor vergoeding van door hem noodzakelijk gemaakte onvermijdbaar doorlopende kosten van een ten behoeve van de voorafgaande periode aangeschafte openbaar vervoervoorziening op jaarbasis, voor zover hij deze voorziening anders dan in verband met vakantieverlof korter dan drie maanden heeft kunnen gebruiken.

 • 4 De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, waarvoor hij voorafgaand aan voornoemde periode in aanmerking kwam, behoudt deze tegemoetkoming indien er als gevolg van een aangeschaft abonnement voor openbaar vervoer sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.

 • 5 De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor de hogere tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, dan waarvoor hij voorafgaand aan deze periode in aanmerking kwam, komt voor vorenbedoelde periode in aanmerking voor die hogere tegemoetkoming als voornoemd alsmede voor de door de defensieambtenaar noodzakelijk te maken kosten bij gebruik van openbaar vervoer.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 22. Tegemoetkoming in de pensionkosten

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De tegemoetkoming in pensionkosten, als bedoeld in artikel 26, eerste en derde lid, van het besluit, bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90%, en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten niet uitgaan boven de door het bevoegd gezag redelijk geoordeelde pensionkosten

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 23

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. de Verplaatsingskostenregeling burgerlijke ambtenaren defensie;

 • b. de Verplaatsingskostenregeling militairen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 24. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 maart 2012 waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant. Deze regeling wordt gepubliceerd in serie Ministeriële Publicaties (MP 31-300 en MP 33-410).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Artikel 25. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als, Verplaatsingskostenregeling defensie.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

De Minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Bijlage 1. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het dagelijks reizen per 1 januari 2017

Tabel A: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer.

Tabel B: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel C: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof.

Tabel D: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel E: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer.

Tabel N: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen.

Tabel P: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

Tabel Q: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen, en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

Enkele reisafstand

Tabel A

Tabel B

Tabel C

Tabel D

Tabel E

Tabel N

Tabel P

Tabel Q

in kilometers

               

11

53,05

89,46

45,55

82,55

43,05

43,05

43,05

43,05

12

53,05

89,46

45,55

82,55

43,05

43,05

43,05

43,05

13

57,46

96,71

50,55

90,55

47,46

47,46

47,46

47,46

14

61,80

104,30

54,55

99,55

51,80

51,80

51,80

51,80

15

66,30

111,80

59,55

106,55

56,30

56,30

56,30

56,30

16

69,30

117,05

62,55

111,55

59,30

59,30

59,30

59,30

17

73,96

124,71

66,55

119,55

63,96

63,96

63,96

63,96

18

78,21

132,05

71,55

127,55

68,21

68,21

68,21

68,21

19

82,71

139,71

75,55

135,55

72,71

72,71

72,71

72,71

20

87,05

147,05

80,55

142,55

77,05

77,05

77,05

77,05

21

91,55

154,80

84,55

150,55

81,55

81,55

81,55

81,55

22

96,05

162,46

89,55

158,55

86,05

86,05

86,05

86,05

23

100,46

169,96

95,55

166,55

90,46

90,46

90,46

90,46

24

106,46

178,80

100,55

175,55

96,46

96,46

96,46

96,46

25

110,96

186,46

105,55

182,55

100,96

100,96

100,96

100,96

26

115,30

194,21

110,55

190,55

105,30

105,30

105,30

105,30

27

118,21

199,05

113,55

195,55

108,21

108,21

108,21

108,21

28

122,80

206,79

117,55

203,55

112,80

112,80

112,80

112,80

29

127,30

214,79

122,55

211,55

117,30

117,30

117,30

117,30

30

131,80

222,79

127,55

219,55

121,80

121,80

121,80

121,80

31

136,30

230,79

131,55

227,55

126,30

126,30

126,30

126,30

32

140,80

237,79

136,55

234,55

130,80

130,80

130,80

130,80

33

145,55

245,79

141,55

242,55

135,55

132,58

135,55

132,58

34

149,96

253,79

145,55

250,55

139,96

138,06

139,96

138,06

35

154,46

261,79

150,55

258,55

144,46

143,55

144,46

143,55

36

158,96

269,79

154,55

266,55

148,96

149,03

148,96

149,03

37

161,80

274,79

157,55

271,55

151,80

154,51

151,80

154,51

38

166,46

281,79

162,55

278,55

156,46

159,99

156,46

159,99

39

170,71

289,79

166,55

286,55

160,71

165,47

160,71

165,47

40

175,21

297,79

171,55

294,55

165,21

170,95

165,21

170,95

41

179,63

306,79

175,55

303,55

169,63

176,43

169,63

176,43

42

184,05

313,79

180,55

310,55

174,05

181,91

174,05

181,91

43

188,79

321,79

185,55

318,55

178,55

187,39

178,55

187,39

44

192,79

329,79

189,55

326,55

183,13

192,87

183,13

192,87

45

195,79

334,79

192,55

331,55

185,96

198,36

185,96

198,36

46

200,79

341,79

197,55

338,55

190,79

203,84

190,79

203,84

47

204,79

349,79

201,55

346,55

194,79

209,32

194,79

209,32

48

207,79

354,79

204,55

351,55

197,79

214,80

197,79

214,80

49

212,79

362,79

209,55

359,55

202,79

220,28

202,79

220,28

50

216,79

370,79

213,55

367,55

206,79

225,76

206,79

225,76

51

219,79

375,79

216,55

372,55

209,79

231,24

209,79

231,24

52

224,79

383,79

221,55

380,55

214,79

236,72

214,79

236,72

53

228,79

390,79

225,55

387,55

218,79

242,20

218,79

242,20

54

231,79

396,79

228,55

393,55

221,79

247,68

221,79

247,68

55

236,79

403,79

233,55

400,55

226,79

253,17

226,79

253,17

56

240,79

411,79

237,55

408,55

230,79

258,65

230,79

258,65

57

244,79

416,79

241,55

413,55

234,79

264,13

234,79

264,13

58

248,79

424,79

245,55

421,55

238,79

269,61

238,79

269,61

59

253,79

432,79

250,55

429,55

243,79

275,09

243,79

275,09

60

256,79

437,79

253,55

434,55

246,79

280,57

246,79

280,57

61

260,79

444,79

257,55

441,55

250,79

286,05

250,79

286,05

62

263,79

449,79

260,55

446,55

253,79

291,53

253,79

291,53

63

268,79

457,79

265,55

454,55

258,79

297,01

258,79

297,01

64

272,79

465,79

269,55

462,55

262,79

302,49

262,79

302,49

65

275,79

470,79

272,55

467,55

265,79

307,98

265,79

307,98

66

280,79

478,79

277,55

475,55

270,79

313,46

270,79

313,46

67

284,79

486,79

281,55

483,55

274,79

318,94

274,79

318,94

68

287,79

491,79

284,55

488,55

277,79

324,42

277,79

324,42

69

292,79

498,79

289,55

495,55

282,79

329,90

282,79

329,90

70

296,79

507,79

293,55

504,55

286,79

335,38

286,79

335,38

71

297,79

507,79

294,55

504,55

287,79

340,86

287,79

340,86

72

302,79

515,79

299,55

512,55

292,79

346,34

292,79

346,34

73

307,79

524,79

304,55

521,55

297,79

351,82

297,79

351,82

74

309,79

527,79

306,55

524,55

299,79

357,30

299,79

357,30

75

314,79

534,79

311,55

531,55

304,79

362,79

304,79

362,79

76

314,79

536,79

311,55

533,55

304,79

368,27

304,79

368,27

77

314,79

536,79

311,55

533,55

304,79

373,75

304,79

373,75

78

316,79

539,79

313,55

536,55

306,79

379,23

306,79

379,23

79

318,79

542,79

315,55

539,55

308,79

384,71

308,79

384,71

80

319,79

543,79

316,55

540,55

309,79

390,19

309,79

390,19

81

319,79

543,79

316,55

540,55

309,79

390,19

309,79

390,19

82

320,79

545,79

317,55

542,55

310,79

390,19

310,79

390,19

83

321,79

546,79

318,55

543,55

311,79

390,19

311,79

390,19

84

321,79

547,79

318,55

544,55

311,79

390,19

311,79

390,19

85

321,79

547,79

318,55

544,55

311,79

390,19

311,79

390,19

86

321,79

548,79

318,55

545,55

311,79

390,19

311,79

390,19

87

322,79

549,79

319,55

546,55

312,79

390,19

312,79

390,19

88

323,79

550,79

320,55

547,55

313,79

390,19

313,79

390,19

89

323,79

553,79

320,55

550,55

313,79

390,19

313,79

390,19

90

324,79

553,79

321,55

550,55

314,79

390,19

314,79

390,19

91

324,79

553,79

321,55

550,55

314,79

390,19

314,79

390,19

92

325,79

553,79

322,55

550,55

315,79

390,19

315,79

390,19

93

326,79

553,79

323,55

550,55

316,79

390,19

316,79

390,19

94

326,79

553,79

323,55

550,55

316,79

390,19

316,79

390,19

95

           

317,51

391,74

96

           

318,23

393,29

97

           

318,95

394,84

98

           

319,67

396,39

99

           

320,39

397,94

100

           

321,11

399,49

101

           

321,83

401,04

102

           

322,55

402,59

103

           

323,27

404,14

104

           

323,99

405,69

105

           

324,71

407,24

106

           

325,43

408,79

107

           

326,15

410,34

108

           

326,87

411,89

109

           

327,59

413,44

110

           

328,31

414,99

111

           

329,03

416,54

112

           

329,75

418,09

113

           

330,47

419,64

114

           

331,19

421,19

115

           

331,91

422,74

116

           

332,63

424,29

117

           

333,35

425,84

118

           

334,07

427,39

119

           

334,79

428,94

120

           

335,51

430,49

121

           

336,23

432,04

122

           

336,95

433,59

123

           

337,67

435,14

124

           

338,39

436,69

125

           

339,11

438,24

126

           

339,83

439,79

127

           

340,55

441,34

128

           

341,27

442,89

129

           

341,99

444,44

130

           

342,71

445,99

131

           

343,43

447,54

132

           

344,15

449,09

133

           

344,87

450,64

134

           

345,59

452,19

135

           

346,31

453,74

136

           

347,03

455,29

137

           

347,75

456,84

138

           

348,47

458,39

139

           

349,19

459,94

140

           

349,91

461,49

141

           

350,63

463,04

142

           

351,35

464,59

143

           

352,07

466,14

144

           

352,79

467,69

145

           

353,51

469,24

146

           

354,23

470,79

147

           

354,95

472,34

148

           

355,67

473,89

149

           

356,39

475,44

150

           

357,11

476,99

151

           

357,83

478,54

152

           

358,55

480,09

153

           

359,27

481,64

154

           

359,99

483,19

155

           

360,71

484,74

156

           

361,43

486,29

157

           

362,15

487,84

158

           

362,87

489,39

159

           

363,59

490,94

160

           

364,31

492,49

161

           

365,03

494,04

162

           

365,75

495,59

163

           

366,47

497,14

164

           

367,19

498,69

165

           

367,91

500,24

166

           

368,63

501,79

167

           

369,35

503,34

168

           

370,07

504,89

169

           

370,79

506,44

170

           

371,51

507,99

171

           

372,23

509,54

172

           

372,95

511,09

173

           

373,67

512,64

174

           

374,39

514,19

175

           

375,11

515,74

176

           

375,83

517,29

177

           

376,55

518,84

178

           

377,27

520,39

179

           

377,99

521,94

180

           

378,71

523,49

181

           

379,43

525,04

182

           

380,15

526,59

183

           

380,87

528,14

184

           

381,59

529,69

185

           

382,31

531,24

186

           

383,03

532,79

187

           

383,75

534,34

188

           

384,47

535,89

189

           

385,19

537,44

190

           

385,91

538,99

191

           

386,63

540,54

192

           

387,35

542,09

193

           

388,07

543,64

194

           

388,79

545,19

195

           

389,51

546,74

196

           

390,23

548,29

197

           

390,95

549,84

198

           

391,67

551,39

199

           

392,39

552,94

200

           

393,11

554,49

201

           

393,83

556,04

202

           

394,55

557,59

203

           

395,27

559,14

204

           

395,99

560,69

205

           

396,71

562,24

206

           

397,43

563,79

207

           

398,15

565,34

208

           

398,87

566,89

209

           

399,59

568,44

210

           

400,31

569,99

211

           

401,03

571,54

212

           

401,75

573,09

213

           

402,47

574,64

214

           

403,19

576,19

215

           

403,91

577,74

216

           

404,63

579,29

217

           

405,35

580,84

218

           

406,07

582,39

219

           

406,79

583,94

220

           

407,51

585,49

221

           

408,23

587,04

222

           

408,95

588,59

                 

223

           

409,67

590,14

224

           

410,39

591,69

225

           

411,11

593,24

226

           

411,83

594,79

227

           

412,55

596,34

228

           

413,27

597,89

229

           

413,99

599,44

230

           

414,71

600,99

231

           

415,43

602,54

232

           

416,15

604,09

233

           

416,87

605,64

234

           

417,59

607,19

235

           

418,31

608,74

236

           

419,03

610,29

237

           

419,75

611,84

238

           

420,47

613,39

239

           

421,19

614,94

240

           

421,91

616,49

241

           

422,63

618,04

242

           

423,35

619,59

243

           

424,07

621,14

244

           

424,79

622,69

245

           

425,51

624,24

246

           

426,23

625,79

247

           

426,95

627,34

248

           

427,67

628,89

249

           

428,39

630,44

250

429,11

631,99

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Bijlage 2. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen binnen een buiten Nederland gelegen land

(bedragen in euro per 1 juni 2016)

 

Land van plaatsing

Tabel F

Tabel G

1

Aruba

4,02

52,85

2

Australië

3,91

73,36

3

België

5,96

63,59

4

Canada

4,75

66,56

5

Denemarken

6,39

80,10

6

Duitsland1

3,53

63,48

7

Duitsland2

5,66

63,48

8

Estland

5,19

60,04

9

Frankrijk

5,85

64,00

10

Griekenland

6,54

61,96

11

Hongarije

4,93

59,00

12

Italië

6,61

60,04

13

Letland

5,08

60,04

14

Litouwen

5,04

60,04

15

Luxemburg

5,01

59,46

16

Curaçao

4,35

49,91

17

Bonaire

4,35

49,91

18

St. Eustatius

4,35

49,91

19

Saba

4,35

49,91

20

St. Maarten

4,35

49,91

21

Noorwegen

6,36

82,23

22

Polen

4,49

62,43

23

Portugal

5,99

53,45

24

Spanje

5,15

59,46

25

Suriname

3,84

52,79

26

Turkije

6,14

73,20

27

Verenigd Koninkrijk

5,88

54,78

28

Verenigde Staten van Amerika

3,70

49,63

29

Zuid-Afrika

3,76

57,22

30

Zweden

6,43

67,90

 • 1. Voor de eerste per dag af te leggen 56 kilometers, indien voor het voertuig een BFG(NL)-registratiebewijs dan wel een brandstoflegitimatiekaart is afgegeven.

 • 2. Voor kilometers, anders dan die genoemd onder Duitsland¹

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Bijlage 3. bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het niet dagelijks reizen per 1 januari 2017.

Tabel H: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel I: van toepassing indien viermaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Tabel J: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel K: van toepassing indien eenmaal per twee weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Tabel L: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten.

Tabel M: van toepassing indien eenmaal per vier weken aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten per trein in de eerste klasse.

Enkele reisafstand

Tabel H

Tabel I

Tabel J

Tabel K

Tabel L

Tabel M

in kilometers

           

1

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

2

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

3

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

4

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

5

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

6

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

7

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

8

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

9

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

10

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

11

37,22

50,02

18,61

25,01

9,30

12,50

12

38,82

53,22

19,41

26,61

9,70

13,30

13

40,42

55,62

20,21

27,81

10,10

13,90

14

41,22

57,22

20,61

28,61

10,30

14,30

15

42,82

59,62

21,41

29,81

10,70

14,90

16

43,62

61,22

21,81

30,61

10,90

15,30

17

45,22

63,62

22,61

31,81

11,30

15,90

18

46,82

66,82

23,41

33,41

11,70

16,70

19

47,62

67,62

23,81

33,81

11,90

16,90

20

49,22

70,82

24,61

35,41

12,30

17,70

21

50,82

73,22

25,41

36,61

12,70

18,30

22

52,42

75,62

26,21

37,81

13,10

18,90

23

54,02

78,82

27,01

39,41

13,50

19,70

24

54,82

80,42

27,41

40,21

13,70

20,10

25

56,42

82,82

28,21

41,41

14,10

20,70

26

57,22

84,42

28,61

42,21

14,30

21,10

27

58,82

86,82

29,41

43,41

14,70

21,70

28

60,42

89,22

30,21

44,61

15,10

22,30

29

61,22

90,82

30,61

45,41

15,30

22,70

30

62,82

94,02

31,41

47,01

15,70

23,50

31

64,42

96,42

32,21

48,21

16,10

24,10

32

65,22

98,02

32,61

49,01

16,30

24,50

33

66,82

100,42

33,41

50,21

16,70

25,10

34

68,42

102,82

34,21

51,41

17,10

25,70

35

69,22

104,42

34,61

52,21

17,30

26,10

36

70,82

107,62

35,41

53,81

17,70

26,90

37

72,42

110,02

36,21

55,01

18,10

27,50

38

73,22

111,62

36,61

55,81

18,30

27,90

39

74,82

114,02

37,41

57,01

18,70

28,50

40

76,42

116,42

38,21

58,21

19,10

29,10

41

78,02

119,62

39,01

59,81

19,50

29,90

42

78,82

121,22

39,41

60,61

19,70

30,30

43

80,42

123,62

40,21

61,81

20,10

30,90

44

82,02

126,02

41,01

63,01

20,50

31,50

45

82,82

127,62

41,41

63,81

20,70

31,90

46

84,42

130,02

42,21

65,01

21,10

32,50

47

85,22

131,62

42,61

65,81

21,30

32,90

48

86,82

134,82

43,41

67,41

21,70

33,70

49

88,42

137,22

44,21

68,61

22,10

34,30

50

89,22

138,82

44,61

69,41

22,30

34,70

51

90,82

141,22

45,41

70,61

22,70

35,30

52

92,42

143,62

46,21

71,81

23,10

35,90

53

93,22

145,22

46,61

72,61

23,30

36,30

54

94,82

148,42

47,41

74,21

23,70

37,10

55

96,42

150,82

48,21

75,41

24,10

37,70

56

97,22

152,42

48,61

76,21

24,30

38,10

57

98,82

154,82

49,41

77,41

24,70

38,70

58

100,42

157,22

50,21

78,61

25,10

39,30

59

101,22

158,82

50,61

79,41

25,30

39,70

60

102,82

162,02

51,41

81,01

25,70

40,50

61

104,42

164,42

52,21

82,21

26,10

41,10

62

105,22

166,02

52,61

83,01

26,30

41,50

63

106,82

168,42

53,41

84,21

26,70

42,10

64

108,42

170,82

54,21

85,41

27,10

42,70

65

109,22

172,42

54,61

86,21

27,30

43,10

66

110,82

175,62

55,41

87,81

27,70

43,90

67

112,42

178,02

56,21

89,01

28,10

44,50

68

114,02

180,42

57,01

90,21

28,50

45,10

69

115,62

183,62

57,81

91,81

28,90

45,90

70

117,22

186,02

58,61

93,01

29,30

46,50

71

118,02

187,62

59,01

93,81

29,50

46,90

72

118,82

189,22

59,41

94,61

29,70

47,30

73

120,42

191,62

60,21

95,81

30,10

47,90

74

122,02

194,02

61,01

97,01

30,50

48,50

75

122,82

195,62

61,41

97,81

30,70

48,90

76

124,42

198,02

62,21

99,01

31,10

49,50

77

125,22

199,62

62,61

99,81

31,30

49,90

78

126,82

202,82

63,41

101,41

31,70

50,70

79

128,42

205,22

64,21

102,61

32,10

51,30

80

130,02

207,62

65,01

103,81

32,50

51,90

81

130,82

209,22

65,41

104,61

32,70

52,30

82

132,42

211,62

66,21

105,81

33,10

52,90

83

134,02

214,82

67,01

107,41

33,50

53,70

84

134,82

216,42

67,41

108,21

33,70

54,10

85

135,62

217,22

67,81

108,61

33,90

54,30

86

137,22

220,42

68,61

110,21

34,30

55,10

87

138,02

221,22

69,01

110,61

34,50

55,30

88

139,62

224,42

69,81

112,21

34,90

56,10

89

140,42

225,22

70,21

112,61

35,10

56,30

90

141,22

226,82

70,61

113,41

35,30

56,70

91

142,82

230,02

71,41

115,01

35,70

57,50

92

143,62

230,82

71,81

115,41

35,90

57,70

93

144,42

232,42

72,21

116,21

36,10

58,10

94

146,02

234,82

73,01

117,41

36,50

58,70

95

146,82

236,42

73,41

118,21

36,70

59,10

96

147,62

238,02

73,81

119,01

36,90

59,50

97

149,22

240,42

74,61

120,21

37,30

60,10

98

150,02

242,02

75,01

121,01

37,50

60,50

99

150,82

243,62

75,41

121,81

37,70

60,90

100

151,62

244,42

75,81

122,21

37,90

61,10

101

153,22

247,62

76,61

123,81

38,30

61,90

102

154,02

248,42

77,01

124,21

38,50

62,10

103

154,82

250,02

77,41

125,01

38,70

62,50

104

155,62

251,62

77,81

125,81

38,90

62,90

105

157,22

254,02

78,61

127,01

39,30

63,50

106

158,02

255,62

79,01

127,81

39,50

63,90

107

158,82

257,22

79,41

128,61

39,70

64,30

108

159,62

258,02

79,81

129,01

39,90

64,50

109

160,42

259,62

80,21

129,81

40,10

64,90

110

161,22

261,22

80,61

130,61

40,30

65,30

111

162,02

262,02

81,01

131,01

40,50

65,50

112

163,62

265,22

81,81

132,61

40,90

66,30

113

164,42

266,02

82,21

133,01

41,10

66,50

114

165,22

267,62

82,61

133,81

41,30

66,90

115

166,02

269,22

83,01

134,61

41,50

67,30

116

166,82

270,82

83,41

135,41

41,70

67,70

117

168,42

273,22

84,21

136,61

42,10

68,30

118

169,22

274,82

84,61

137,41

42,30

68,70

119

170,02

275,62

85,01

137,81

42,50

68,90

120

170,82

277,22

85,41

138,61

42,70

69,30

121

171,62

278,82

85,81

139,41

42,90

69,70

122

172,42

279,62

86,21

139,81

43,10

69,90

123

174,02

282,82

87,01

141,41

43,50

70,70

124

174,02

282,82

87,01

141,41

43,50

70,70

125

174,82

284,42

87,41

142,21

43,70

71,10

126

175,62

285,22

87,81

142,61

43,90

71,30

127

176,42

286,82

88,21

143,41

44,10

71,70

128

177,22

288,42

88,61

144,21

44,30

72,10

129

177,22

288,42

88,61

144,21

44,30

72,10

130

178,02

289,22

89,01

144,61

44,50

72,30

131

178,82

290,82

89,41

145,41

44,70

72,70

132

179,62

292,42

89,81

146,21

44,90

73,10

133

180,42

293,22

90,21

146,61

45,10

73,30

134

181,22

294,82

90,61

147,41

45,30

73,70

135

181,22

294,82

90,61

147,41

45,30

73,70

136

182,02

296,42

91,01

148,21

45,50

74,10

137

182,82

298,02

91,41

149,01

45,70

74,50

138

183,62

298,82

91,81

149,41

45,90

74,70

139

184,42

300,42

92,21

150,21

46,10

75,10

140

184,42

300,42

92,21

150,21

46,10

75,10

141

185,22

302,02

92,61

151,01

46,30

75,50

142

186,02

302,82

93,01

151,41

46,50

75,70

143

186,82

304,42

93,41

152,21

46,70

76,10

144

187,62

306,02

93,81

153,01

46,90

76,50

145

187,62

306,02

93,81

153,01

46,90

76,50

146

188,42

306,82

94,21

153,41

47,10

76,70

147

189,22

308,42

94,61

154,21

47,30

77,10

148

190,02

310,02

95,01

155,01

47,50

77,50

149

190,82

311,62

95,41

155,81

47,70

77,90

150

190,82

311,62

95,41

155,81

47,70

77,90

151

191,62

312,42

95,81

156,21

47,90

78,10

152

192,42

314,02

96,21

157,01

48,10

78,50

153

193,22

315,62

96,61

157,81

48,30

78,90

154

193,22

315,62

96,61

157,81

48,30

78,90

155

194,02

316,42

97,01

158,21

48,50

79,10

156

194,82

318,02

97,41

159,01

48,70

79,50

157

194,82

318,02

97,41

159,01

48,70

79,50

158

195,62

319,62

97,81

159,81

48,90

79,90

159

196,42

320,42

98,21

160,21

49,10

80,10

160

197,22

322,02

98,61

161,01

49,30

80,50

161

197,22

322,02

98,61

161,01

49,30

80,50

162

198,02

323,62

99,01

161,81

49,50

80,90

163

198,82

325,22

99,41

162,61

49,70

81,30

164

198,82

325,22

99,41

162,61

49,70

81,30

165

199,62

326,02

99,81

163,01

49,90

81,50

166

200,42

327,62

100,21

163,81

50,10

81,90

167

200,42

327,62

100,21

163,81

50,10

81,90

168

201,22

329,22

100,61

164,61

50,30

82,30

169

202,02

330,02

101,01

165,01

50,50

82,50

170

202,02

330,02

101,01

165,01

50,50

82,50

171

202,82

331,62

101,41

165,81

50,70

82,90

172

203,62

333,22

101,81

166,61

50,90

83,30

173

204,42

333,22

102,21

166,61

51,10

83,30

174

205,22

334,02

102,61

167,01

51,30

83,50

175

205,22

335,62

102,61

167,81

51,30

83,90

176

206,02

335,62

102,61

167,81

51,30

83,90

177

206,02

337,22

103,01

168,61

51,50

84,30

178

206,82

338,82

103,41

169,41

51,70

84,70

179

206,82

338,82

103,41

169,41

51,70

84,70

180

207,62

339,62

103,81

169,81

51,90

84,90

181

208,42

341,22

104,21

170,61

52,10

85,30

182

208,42

341,22

104,21

170,61

52,10

85,30

183

209,22

342,82

104,61

171,41

52,30

85,70

184

210,02

343,62

105,01

171,81

52,50

85,90

185

210,02

343,62

105,01

171,81

52,50

85,90

186

210,82

345,22

105,41

172,61

52,70

86,30

187

211,62

346,82

105,81

173,41

52,90

86,70

188

211,62

346,82

105,81

173,41

52,90

86,70

189

212,42

347,62

106,21

173,81

53,10

86,90

190

213,22

349,22

106,61

174,61

53,30

87,30

191

213,22

349,22

106,61

174,61

53,30

87,30

192

214,02

350,82

107,01

175,41

53,50

87,70

193

214,82

352,42

107,41

176,21

53,70

88,10

194

214,82

352,42

107,41

176,21

53,70

88,10

195

215,62

353,22

107,81

176,61

53,90

88,30

196

216,42

354,82

108,21

177,41

54,10

88,70

197

216,42

354,82

108,21

177,41

54,10

88,70

198

217,22

356,42

108,61

178,21

54,30

89,10

199

218,02

357,22

109,01

178,61

54,50

89,30

200

218,02

357,22

109,01

178,61

54,50

89,30

201

218,82

358,82

109,41

179,41

54,70

89,70

202

219,62

360,42

109,81

180,21

54,90

90,10

203

219,62

360,42

109,81

180,21

54,90

90,10

204

220,42

361,22

110,21

180,61

55,10

90,30

205

220,42

361,22

110,21

180,61

55,10

90,30

206

220,42

361,22

110,21

180,61

55,10

90,30

207

220,42

361,22

110,21

180,61

55,10

90,30

208

221,22

362,82

110,61

181,41

55,30

90,70

209

221,22

362,82

110,61

181,41

55,30

90,70

210

221,22

362,82

110,61

181,41

55,30

90,70

211

221,22

362,82

110,61

181,41

55,30

90,70

212

222,02

364,42

111,01

182,21

55,50

91,10

213

222,02

364,42

111,01

182,21

55,50

91,10

214

222,02

364,42

111,01

182,21

55,50

91,10

215

222,02

364,42

111,01

182,21

55,50

91,10

216

222,02

364,42

111,01

182,21

55,50

91,10

217

222,82

366,02

111,41

183,01

55,70

91,50

218

222,82

366,02

111,41

183,01

55,70

91,50

219

222,82

366,02

111,41

183,01

55,70

91,50

220

222,82

366,02

111,41

183,01

55,70

91,50

221

223,62

366,82

111,81

183,41

55,90

91,70

222

223,62

366,82

111,81

183,41

55,90

91,70

223

223,62

366,82

111,81

183,41

55,90

91,70

224

223,62

366,82

111,81

183,41

55,90

91,70

225

224,42

368,42

112,21

184,21

56,10

92,10

226

224,42

368,42

112,21

184,21

56,10

92,10

227

224,42

368,42

112,21

184,21

56,10

92,10

228

224,42

368,42

112,21

184,21

56,10

92,10

229

225,22

370,02

112,61

185,01

56,30

92,50

230

225,22

370,02

112,61

185,01

56,30

92,50

231

225,22

370,02

112,61

185,01

56,30

92,50

232

225,22

370,02

112,61

185,01

56,30

92,50

233

225,22

370,02

112,61

185,01

56,30

92,50

234

226,02

370,82

113,01

185,41

56,50

92,70

235

226,02

370,82

113,01

185,41

56,50

92,70

236

226,02

370,82

113,01

185,41

56,50

92,70

237

226,02

370,82

113,01

185,41

56,50

92,70

238

226,82

372,42

113,41

186,21

56,70

93,10

239

226,82

372,42

113,41

186,21

56,70

93,10

240

226,82

372,42

113,41

186,21

56,70

93,10

241

226,82

372,42

113,41

186,21

56,70

93,10

242

227,62

374,02

113,81

187,01

56,90

93,50

243

227,62

374,02

113,81

187,01

56,90

93,50

244

227,62

374,02

113,81

187,01

56,90

93,50

245

227,62

374,02

113,81

187,01

56,90

93,50

246

228,42

374,82

114,21

187,41

57,10

93,70

247

228,42

374,82

114,21

187,41

57,10

93,70

248

228,42

374,82

114,21

187,41

57,10

93,70

249

228,42

374,82

114,21

187,41

57,10

93,70

250

228,42

374,82

114,21

187,41

57,10

93,70

251

229,22

376,42

114,61

188,21

57,30

94,10

Voor afstanden boven de 251 km worden de bedragen volgens de volgende formule berekend: maximum tabelbedrag + ((maximum tabelbedrag / maximum tabelafstand) * (enkele reisafstand – maximum tabelafstand))

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 40227, datum inwerkingtreding 07-07-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot 01-03-2012.

Terug naar begin van de pagina