Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2017

[Regeling vervallen per 24-05-2018.]
Geraadpleegd op 28-06-2022.
Geldend van 01-08-2017 t/m 23-05-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 juli 2017, nr. WJZ/17038394, houdende regels inzake fruit, groente en melk op school (Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (PbEU 2017, L 5);

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie (PbEU 2017, L 5), en

Artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Definities

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Economische Zaken;

 • producten: fruit en groenten als bedoeld in Bijlage I, deel IX van verordening 1308/2013 en verse bananen van GN-code 0803 90 10;

 • melk: halfvolle melk van GN-code 0401 20 11;

 • portie: minimaal gemiddeld gewicht groenten of fruit per dag;

 • eenheid: 200 ml melk;

 • begeleidende maatregelen: begeleidende educatieve maatregelen als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder b, en tiende lid van verordening 1308/2013;

 • verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

 • verordening 1370/2013: Verordening (EU) Nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (PbEU 2013, L 346);

 • verordening 2017/39: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (PbEU 2017, L 5);

 • verordening 2017/40: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie (PbEU 2017, L 5).

Hoofdstuk 2. Erkenning van leveranciers en scholen

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 De minister verleent op verzoek aan maximaal acht leveranciers van groenten en fruit voor de periode van een schooljaar een erkenning indien de leverancier:

  • a. voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 van verordening 2017/40;

  • b. in staat is producten landelijk te leveren;

  • c. in staat is minimaal 200 scholen te beleveren;

  • d. verklaart dat hij kennis heeft van en akkoord gaat met een forfaitair bedrag aan steun ten bedrage van 23 eurocent per portie;

  • e. verklaart alle medewerking te verschaffen bij op grond van artikel 10 van verordening 2017/39 te verrichten controles ter plaatse;

  • f. verklaart akkoord te gaan met belevering van de door de minister toe te wijzen scholen gedurende de perioden van levering als bedoeld in artikel 12, tweede lid, en

  • g. ingeschreven stond in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 1 juli 2017.

 • 2 De minister besluit na afloop van de inschrijfperiode, indien het aantal aanmeldingen meer dan acht is, op basis van loting aan welke leveranciers een erkenning wordt verleend.

 • 3 Een verzoek om erkenning als bedoeld in het eerste lid kan worden ingediend met ingang van 21 augustus 2017 tot en met 25 augustus 2017.

 • 4 Een verzoek om erkenning omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. een recent uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c. het maximale aantal te beleveren scholen.

 • 5 De minister bepaalt naar rato van het in het verzoek om erkenning aangegeven maximale aantal te beleveren scholen hoeveel en welke scholen aan de erkende leveranciers worden toegewezen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 De minister verleent op verzoek aan een leverancier van melk of een school voor primair of voortgezet onderwijs voor de periode van een schooljaar een erkenning indien de leverancier of de school:

  • a. voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 van verordening 2017/40;

  • b. verklaart een prijscalculatie bij te zullen houden waarmee aangetoond kan worden dat de subsidie ten goede komt aan de deelnemende leerlingen;

  • c. verklaart dat hij kennis heeft van en akkoord gaat met een forfaitair bedrag aan steun ten bedrage van 14 eurocent per eenheid, en

  • d. verklaart alle medewerking te verschaffen bij op grond van artikel 10 van verordening 2017/39 te verrichten controles ter plaatse.

 • 2 Een verzoek om erkenning als bedoeld in het eerste lid kan worden ingediend met ingang van 1 augustus 2017 tot en met 8 september 2017.

 • 3 Een verzoek om erkenning omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. voor een leverancier een recent uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c. een opgave van het verwachte aantal te leveren eenheden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 De minister schorst een erkenning of trekt een erkenning in overeenkomstig artikel 7 van verordening 2017/40 wanneer een leverancier of erkende school niet langer voldoet aan de voorwaarden.

 • 2 Een leverancier of erkende school die gedurende een schooljaar kenbaar maakt dat hij afziet van deelname aan deze regeling verliest door die verklaring de erkenning en kan geen aanvraag indienen voor een met de onderhavige regeling vergelijkbare voorziening voor het volgende schooljaar.

 • 3 De minister houdt een openbaar register bij van erkende leveranciers en erkende scholen.

Hoofdstuk 3. Deelnemende scholen

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 Een basisschool die wil deelnemen aan de regeling voor fruit en groenten meldt zich tussen 4 en 15 september 2017 hiervoor aan bij de minister.

 • 2 De minister besluit na afloop van de inschrijfperiode, indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, op basis van loting welke basisscholen aan de regeling voor fruit en groenten deelnemen met inachtneming van het beschikbare budget voor fruit en groenten dat voor het schooljaar 2017/2018 aan Nederland is toegewezen.

 • 3 Een basisschool die na toelating tot deelname gedurende een schooljaar kenbaar maakt dat hij afziet van deelname kan geen melding als bedoeld in het eerste lid indienen voor het daaropvolgende schooljaar.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 Een erkende leverancier en een deelnemende basisschool aan de regeling voor fruit en groenten sluiten een overeenkomst, waarin tenminste wordt opgenomen:

  • a. de perioden van levering;

  • b. de afleverdata;

  • c. het aantal leerlingen waarvoor producten geleverd worden, en

  • d. de hoeveelheden te leveren producten.

 • 2 De door beide partijen ondertekende overeenkomst wordt uiterlijk 20 oktober 2017 bij de minister ingediend.

 • 3 Het aantal leerlingen bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is het aantal leerlingen dat aan het begin van het schooljaar is ingeschreven.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Deelnemende basisscholen aan de regeling voor fruit en groenten:

 • a. zorgen ervoor dat de producten op school worden uitgereikt aan en geconsumeerd worden door de leerlingen die zijn ingeschreven in het schoolregister;

 • b. kunnen eenmalig vóór 1 januari 2018 het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 6, derde lid, wijzigen op basis van de werkelijke mutaties van de school;

 • c. wijzen een medewerker aan die de verspreiding van gratis groenten en fruit coördineert;

 • d. vullen de ontvangstverklaring in waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid producten geleverd is, en

 • e. gaan akkoord met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Alle aan de schoolfruit, -groenten en -melkregeling deelnemende en erkende scholen:

 • a. zorgen ervoor dat de geleverde producten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft;

 • b. nemen het educatieve materiaal af;

 • c. brengen een EU-Schoolfruitposter of een EU-schoolmelkposter als bedoeld in artikel 12 van verordening 2017/40 zichtbaar aan bij de hoofdingang van de school of maken op de website van de school bekend dat zij aan de schoolregeling deelnemen, waarbij de Europese vlag wordt weergegeven en wordt vermeld dat de Europese Unie de regeling financiert;

 • d. hebben een inspanningsverplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruit, -groenten en -melkregeling;

 • e. werken mee aan controles op grond van deze regeling, en

 • f. nemen deel aan monitoring en evaluaties.

Hoofdstuk 4. Subsidie voor fruit en groenten

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 Producten zijn subsidiabel indien zij:

  • a. van kwaliteitsklasse I zijn;

  • b. vers en onbewerkt zijn;

  • c. geschikt zijn voor directe consumptie;

  • d. geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout bevatten.

 • 2 Producten zijn subsidiabel indien de verstrekte porties per schooljaar:

  • a. minimaal 10% groenten bevatten;

  • b. maximaal 30% hetzelfde fruit bevatten; en

  • c. een minimaal gemiddeld gewicht van 80 gram per portie hebben dan wel, bij levering van drie porties fruit of groente per week, een minimum gewicht per week van 240 gram.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Een erkende leverancier van fruit en groenten ontvangt steun ten bedrage van 23 eurocent per portie geleverde producten.

Hoofdstuk 5. Subsidie voor schoolmelk

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 Een erkende leverancier van melk of een erkende school ontvangt steun ten bedrage van 14 eurocent per geleverde eenheid.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde steun wordt verleend met inachtneming van het maximum aantal te leveren eenheden binnen 80% van het beschikbare budget voor melk dat aan Nederland is toegewezen op grond van artikel 5, tweede lid, van verordening 1370/2013. Overschrijdt het aantal te leveren eenheden het budget, dan wordt er naar rato steun verleend.

Hoofdstuk 6. Steunaanvraag

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 Een erkende leverancier van fruit en groenten verzoekt de minister in drie termijnen om betaling van steun over de periode waarin hij subsidiabele activiteiten heeft verricht ten behoeve van een deelnemende school als bedoeld in artikel 5.

 • 2 Steunaanvragen van erkende leveranciers worden per periode van levering ingediend, waarbij de eerste periode in 2017 aanvangt in week 46. De perioden van levering zijn:

  a.

  Periode 1 (2017):

  Week 46 t/m 51 (zes weken)

  b.

  Periode 2 (2018):

  Week 2 t/m 9 (zeven weken levering, een week vakantie)

  c.

  Periode 3 (2018):

  Week 10 t/m 16 (zeven weken)

 • 3 De steunaanvraag wordt ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na de desbetreffende periode van levering.

 • 4 De steunaanvraag omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. gespecificeerde ontvangstbevestigingen van de beleverde scholen;

  • c. facturen waarop de prijs van de geleverde producten is gespecificeerd, en

  • d. bewijs van betaling van de onder c genoemde facturen.

 • 5 De leverancier houdt ten behoeve van controles ter plaatse in zijn administratie bewijsstukken beschikbaar waaruit genoegzaam blijkt dat alle subsidiabele kosten zijn betaald voordat de steunaanvraag wordt ingediend.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 1 Een erkende leverancier van melk of een erkende school verzoekt de minister in drie termijnen om betaling van steun over de periode waarin hij melk heeft afgeleverd aan deelnemende scholen of melk heeft ingekocht voor deelnemende leerlingen.

 • 2 Steunaanvragen van erkende leveranciers en erkende scholen worden per periode van levering ingediend. De perioden van levering zijn:

  a.

  Periode 1

  augustus t/m november 2017

  b.

  Periode 2

  december 2017 t/m maart 2018

  c.

  Periode 3

  april t/m juli 2018

 • 3 De steunaanvraag wordt ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na de desbetreffende periode van levering.

 • 4 De steunaanvraag van de erkende leverancier omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. gespecificeerde afnameverklaringen van de beleverde scholen of facturen waarop de prijs van de geleverde producten is gespecificeerd en bewijs van betaling hiervan of een alternatief bewijsstuk overeenkomstig artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van verordening 2017/39.

 • 5 De eerste steunaanvraag in het schooljaar 2017/2018 van de erkende leverancier omvat tevens:

  • a. een ingevulde en ondertekende schoolverklaring van iedere school waaraan de leverancier melk levert of een overzicht van te beleveren scholen in geval van een abonnementensysteem;

  • b. een calculatie van de prijs van de melk die in rekening wordt gebracht aan de leerlingen van de scholen, waaruit blijkt dat de steun is verrekend in de door de leerlingen betaalde prijzen.

 • 6 De erkende leverancier houdt ten behoeve van controles ter plaatse in zijn administratie bewijsstukken beschikbaar waaruit genoegzaam blijkt dat alle subsidiabele kosten zijn betaald voordat de steunaanvraag wordt ingediend.

 • 7 De steunaanvraag van de erkende school omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. aankoopfacturen;

  • c. bewijs van betaling van de onder b. genoemde facturen.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 2 De minister vordert de steun terug indien uit de ingevolge de artikelen 9 en 10 van verordening 2017/39 bedoelde controles blijkt dat de in het eerste lid bedoelde voorwaarden voor steun niet zijn nageleefd.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 24-05-2018]

 • 5 In afwijking van het vierde lid blijft de erkenning geldig van de leverancier of school die om een erkenning voor het schooljaar 2017/2018 verzoekt, waarbij de voorwaarden van de Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2017 van overeenkomstige toepassing zijn, totdat door de minister op het verzoek om erkenning is beslist.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Naar boven