Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg'

[Regeling vervallen per 15-04-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m 14-04-2019

Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg

Gelet op artikel 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van gegevensverstrekking.

2. Doel van de nadere regel

[Vervallen per 15-04-2019]

Deze nadere regel beoogt het stellen van voorwaarden voor de verplichte aanlevering minimale dataset in de forensische zorg (fz).

De verstrekking van de in artikel 5 bedoelde minimale dataset (mds) gegevens door de in artikel 1 van deze nadere regel genoemde zorgaanbieders geschiedt ten behoeve van:

 • a. De uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot het onderhoud van de prestatiebeschrijvingen en tarieven die deel uitmaken van het dbbc-systeem, om de publieke belangen van de zorg te borgen. Hieronder vallen ook de Wmg-taken op het gebied van tarifering.

 • b. Het verstrekken van informatie aan het Ministerie van VenJ en het Ministerie van VWS over de ontwikkeling van de bekostiging en financiering van de fz.

 • c. Het monitoren en analyseren van marktontwikkelingen en zo nodig ingrijpen op grond van wettelijke taken of de Minister van VenJ en/of de Minister van VWS adviseren nadere maatregelen te treffen in die deelsectoren van de fz.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 15-04-2019]

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • 3.1 AGB-code

 • Algemeen GegevensBeheer-Zorgverleners is een database waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn geregistreerd. Het bestand bevat ook gegevens die van belang zijn voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

 • 3.2 circuit

 • Het circuit geeft de doelgroep van de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg aan, waaronder volwassenen, ouderen, kinderen en jeugd en verslavingszorg. Het circuit dient verplicht ingevuld te worden bij de aanlevering van de mds fz.

 • 3.3 dbbc-traject

 • Een dbbc duurt maximaal 365 dagen. Duurt het zorgtraject langer dan 365 dagen, dan wordt dit vervolgtraject getypeerd met een vervolg-dbbc. Derhalve is een dbbc altijd gerelateerd aan een bepaalde periode binnen een zorgtraject, het zogenoemde dbbc-traject.

 • 3.4 DIS (Dbbc Informatiesysteem)

 • Digitale databank die informatie ontvangt en beheert over dbc-zorgproducten en overige zorgproducten, waaronder de informatie die op grond van deze nadere regel moet worden aangeleverd.

 • 3.5 dbbc

 • Diagnose-behandel-beveiligingscombinatie (dbbc) typeert het geheel van prestaties van zorgaanbieders voortvloeiend uit de strafrechtelijke zorgtitel welke een cliënt opgelegd krijgt.

 • 3.6 forensische zorg

 • Forensische zorg (hierna aangeduid als fz) betreft zorg als omschreven bij of krachtens artikel 2 juncto artikel 3 van het Interimbesluit forensische zorg.2

 • 3.7 mds (minimale dataset)

 • Dataset van gegevens als bedoeld in artikel 5 van deze nadere regel.

 • 3.8 zorgaanbieder

 • De rechtspersoon die een zorginstelling fz in stand houdt of een natuurlijke persoon die fz verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling fz vormen, en die krachtens een overeenkomst fz verlenen.3Waar in deze nadere regel wordt gesproken van zorgaanbieder wordt op grond van artikel 62, eerste lid, Wmg, tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.

  Waar in deze nadere regel wordt gesproken van zorgaanbieder wordt op grond van artikel 62, tweede lid, Wmg, tevens gedoeld op degene die ten behoeve van de zorgaanbieder gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt, alsmede op de groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zorgaanbieders daartoe behoren.

 • 3.9 Zorgverzekeraar

 • Waar in deze nadere regel gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJi), onderdeel van het Ministerie van VenJ, bedoeld. In de fz is ForZo/JJi verantwoordelijk voor het inkopen van fz. Derhalve wordt op grond van artikel 4 van het Interimbesluit fz ForZo/JJi gelijkgesteld aan een zorgverzekeraar.

4. Afbakening dbbc’s

[Vervallen per 15-04-2019]

De fz kent naast de dbbc-systematiek ook zzp’s en extramurale parameters voor de fz. Voor de afbakening tussen de dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters fz geldt het volgende:

 • Voor zorg in het kader van de behandeling van de patiënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de dbbc-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (sglvg). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

 • De zzp’s en extramurale parameters fz gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:

  • verblijf met begeleiding zonder behandeling (zzp-C);

  • verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (zzp-VG).

  • ambulante begeleiding (extramurale parameters fz).

5. Minimale dataset fz

[Vervallen per 15-04-2019]

De minimale dataset fz omvat de in de navolgende tabel vermelde gegevens over alle in een kalendermaand gedeclareerde prestaties.

Identificerende persoonsgegevens als bedoeld in artikel 60, tweede lid van de Wmg worden gepseudonimiseerd aangeleverd.

Identificatie

unieke identificatie zorgaanbieder (AGB-code)

unieke identificatie zorgverzekeraar (UZOVI-code)

Cliëntgegevens

cliëntgegevens die gepseudonimiseerd worden:

strafrechtketennummer (SKN)

burgerservicenummer

naam cliënt

adres cliënt

 

cliëntgegevens die niet gepseudonimiseerd worden:

geboortejaar

geslacht

postcode (4 cijfers)

landcode

eerste inschrijfdatum

laatste uitschrijfdatum

 

Productie per cliënt

zorgtrajectnummer

begin- en einddatum zorgtraject

code Indicatie

begin- en einddatum indicatie

code plaatsing

begin- en einddatum plaatsingsbesluit

circuit

begin- en einddatum strafrechtelijke titel

zorgtype

aard en mate van gevaar

diagnoseprofiel (DSM-IV) en diagnosecode DSM-5

aard delict

begin- en einddatum dbbc-traject

verwijzer

afsluitreden dbbc

 

In rekening gebrachte tarief

gedeclareerde tarief dbbc

 

Geleverd zorgprofiel

activiteiten en verrichtingen

datum activiteiten en verrichtingen

beroep behandelaar

afspraaknummer/code

deelfactor groepscontacten

 

Cliëntgebonden productie buiten dbbc systematiek

beroep behandelaar

overige prestatiesdatum overige prestatie

gedeclareerde tarief

declaratiedatum

6. Aanlevering mds

[Vervallen per 15-04-2019]

 • 6.1 Zorgaanbieders verstrekken eenmaal per maand elektronisch de mds zoals genoemd in artikel 5. De levering hiervan vindt uiterlijk voor het einde van de opvolgende maand plaats.

 • 6.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is een zorgaanbieder van wie de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan € 250.000 per jaar, dan wel die jaarlijks gemiddeld minder dan 200 dbbc’s registreert, kan op diens verzoek in de gelegenheid worden gesteld de elektronische mds eenmaal per kwartaal aan te leveren. De levering geschiedt in dat geval uiterlijk voor het eerste kwartaal op 30 april, voor het tweede kwartaal op 31 juli, voor het derde kwartaal op 31 oktober en voor het vierde kwartaal op 31 januari van het opvolgende jaar.

 • 6.3 In afwijking van lid 1 van dit artikel is een zorgaanbieder van wie de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan € 70.000 per jaar, dan wel die jaarlijks gemiddeld minder dan 50 dbbc’s registreert, kan op diens verzoek in de gelegenheid worden gesteld de elektronische mds eenmaal per half jaar aan te leveren. De levering geschiedt in dat geval uiterlijk op 31 juli en 31 januari van het opvolgende jaar.

 • 6.4 Aanlevering aan het DIS vindt plaats na pseudonimisering van de patiëntgegevens.

 • 6.5 Voor aanlevering aan het DIS wordt gebruik gemaakt van de meest recente aanleverspecificatie met de daarin opgenomen technische vereisten. Deze aanleverspecificatie ligt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze nadere regel bij de NZa ter inzage. Op verzoek van een belanghebbende wordt dit format toegezonden. Het format kan worden geraadpleegd op www.dbcinformatiesysteem.nl.

 • 6.6 Mutaties en aanvullingen op de mds-informatie van productie afgesloten in enig jaar (t) worden uiterlijk op 30 september van het daaropvolgende jaar (t+1) aangeleverd bij het DIS als onderdeel van de reguliere maandelijkse gegevenslevering.

7. Getrouwe aanlevering mds

[Vervallen per 15-04-2019]

Door de feitelijke verstrekking van de mds-gegevens verklaart de zorgaanbieder alle gegevens betreffende de mds volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

9. Overgangsbepaling

[Vervallen per 15-04-2019]

De regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg’, met kenmerk NR/REG-1708, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

10. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 15-04-2019]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134).

  ^ [1]
 2. Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134).

  ^ [2]
 3. Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Interimbesluit forensische zorg.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina