Circulaire salarisschaal arbeidsbeperkten sector Rijk per 1 juli 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2017.]
Geldend van 04-07-2017 t/m 31-12-2017

Circulaire salarisschaal arbeidsbeperkten sector Rijk per 1 juli 2017

In het Sociaal Akkoord 2013 heeft de overheid de opdracht gekregen in de periode van 2014 tot 2023 voor mensen met een arbeidsbeperking 25.000 extra banen te scheppen. Het aandeel van de sector Rijk daarin bedraagt 3.340 banen. Omdat de doelgroep, zoals vastgesteld in de Participatiewet, vanwege hun arbeidsbeperkingen veelal niet in staat is zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen zijn werkgevers in het Sociaal Akkoord eveneens opgeroepen, wanneer het eigen loongebouw daarin niet voorziet, een loonschaal voor de doelgroep te creëren tussen de 100 en 120% van het wettelijk minimumloon. Omdat het loongebouw van de sector Rijk niet voorzag in een salarisschaal op dit niveau, is deze met ingang van 1 december 2017 opgenomen als bijlage D in het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). Deze salarisschaal is uitsluitend bestemd voor arbeidsbeperkten en loopt door tot 120% van het wettelijk minimumloon om de doelgroep een groeiperspectief te bieden.

Salarisverhogingen van de schaal in bijlage D vinden plaats overeenkomstig de verhogingen van het wettelijk minimumloon zoals geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 is gepubliceerd in Staatscourant 2017, 28138 en de bedragen in bijlage D worden met ingang van 1 juli 2017 overeenkomstig aangepast. De nieuwe bedragen zijn als bijlage bij deze circulaire gevoegd.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan uitvoering te geven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

Simone Roos

Directeur-generaal Overheidsorganisatie

Bijlage Bij Circulaire 2017-0000306162

[Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage D. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bevattende de salarissen (maandbedragen in euro) voor de arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 25aa, derde lid, per 1 juli 2017

[Vervallen per 01-01-2018]

nr

salaris

0

€ 1.565,40

1

€ 1.596,71

2

€ 1.628,02

3

€ 1.659,32

4

€ 1.690,63

5

€ 1.721,94

6

€ 1.753,25

7

€ 1.784,56

8

€ 1.815,86

9

€ 1.847,17

10

€ 1.878,48

Terug naar begin van de pagina