Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen

Geldend van 12-10-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 juni 2017, nr. IENM/BSK-2017/124450 houdende regels over gebruiksinformatie en technische eisen aan oplaad- en tankpunten voor alternatieve brandstoffen in verband met de implementatie van richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, onderdelen a, c, d, e, f en i, en artikel 6 van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bijlage II: bijlage II bij richtlijn 2014/94/EU;

 • NEN: Nederlands Normalisatie-instituut;

 • NEN-EN: Europese norm die door NEN is aanvaard en wordt uitgegeven;

 • oplaadpunt voor hoog vermogen: oplaadpunt met een vermogen van meer dan 22 kW waarmee elektriciteit kan worden overgebracht op een elektrisch voertuig;

 • oplaadpunt voor normaal vermogen: oplaadpunt met een vermogen van hoogstens 22 kW waarmee elektriciteit kan worden overgebracht op een elektrisch voertuig, met uitzondering van voorzieningen met een vermogen van hoogstens 3,7 kW die in particuliere huishoudens zijn geïnstalleerd of waarvan de voornaamste doelstelling er niet in bestaat elektrische voertuigen op te laden en die niet publiek toegankelijk zijn.

Artikel 2

Een publiek toegankelijk oplaadpunt voor normaal vermogen voor elektrische voertuigen, met uitzondering van een draadloos of inductief apparaat, voldoet aan de technische specificaties, bedoeld in bijlage II, onder 1.1.

Artikel 3

Een publiek toegankelijk oplaadpunt voor hoog vermogen voor elektrische voertuigen, met uitzondering van een draadloos of inductief apparaat, voldoet aan de technische specificaties, bedoeld in bijlage II, onder 1.2.

Artikel 4

Een walstroomvoorziening voor zeeschepen, waaronder begrepen het ontwerp, de installatie en het testen van het systeem, voldoet aan de technische specificaties, bedoeld in bijlage II, onder 1.7.

Artikel 5

 • 1 Een waterstoftankpunt voor motorvoertuigen voldoet aan de technische specificaties, bedoeld in bijlage II, onder 2.1 en 2.3.

 • 2 De zuiverheid van de waterstof die bij waterstoftankpunten kan worden getankt, voldoet aan de technische specificaties, bedoeld in bijlage II, onder 2.2.

 • 3 Een connector voor motorvoertuigen voor het tanken van gasvormige waterstof voldoet aan de technische specificaties, bedoeld in bijlage II, onder 2.4.

Artikel 6

Een connector of aansluitpunt voor gecomprimeerd aardgas voldoet aan de technische specificaties, bedoeld in bijlage II, onder 3.3.

Artikel 7

 • 1 Ten aanzien van na 18 november 2016 op de markt gebrachte motorvoertuigen die regelmatig kunnen worden voorzien van op de markt gebrachte brandstoffen of kunnen worden opgeladen aan oplaadpunten wordt door fabrikanten, importeurs of dealers van motorvoertuigen en door houders van tank- of oplaadpunten relevante, consistente en duidelijke informatie verstrekt, die wordt meegedeeld:

  • a. in motorvoertuighandleidingen;

  • b. bij tank- of oplaadpunten;

  • c. op de motorvoertuigen; en

  • d. bij dealers van motorvoertuigen.

 • 2 De grafische weergave van de informatie, bedoeld in het eerste lid, is eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen en op een duidelijk zichtbare manier aangebracht:

  • a. op de betreffende pompen en hun vulpistolen bij alle tankpunten, vanaf de datum waarop de brandstoffen op de markt worden gebracht;

  • b. op of in de onmiddellijke nabijheid van de brandstofkleppen van de motorvoertuigen die aanbevolen zijn voor en compatibel zijn met de desbetreffende brandstof, en in handleidingen van motorvoertuigen, wanneer deze motorvoertuigen op de markt worden gebracht na 18 november 2016.

 • 3 De informatie, bedoeld in het eerste lid, en de grafische weergave daarvan, bedoeld in het tweede lid, voldoen aan NEN-EN 16942.

Artikel 8

 • 1 Indien bij een tankstation ook alternatieve brandstoffen te koop worden aangeboden, wordt door de houder van de tank- of oplaadpunten in het overzicht van de brandstofprijzen een vergelijking tussen de prijzen per eenheid gemaakt.

 • 2 De weergave van de informatie, bedoeld in het eerste lid, is niet misleidend of verwarrend voor de gebruiker.

Artikel 9

Een wijziging van de technische specificaties in bijlage II gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan die wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 10

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina