Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 juni 2017, nr. WJZ/17054106, houdende vaststelling van de vergoeding voor kosten hercontroles Metrologiewet (Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit kosten hercontroles Metrologiewet;

Besluit:

Artikel 1

Ter vergoeding van de kosten van een hercontrole worden de volgende bedragen in rekening gebracht bij degene ten behoeve van wie deze werkzaamheden worden verricht:

  • a. een bedrag dat wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage I voor de kosten van een fysieke of digitale inspectie en de daaraan verbonden administratiewerkzaamheden;

  • b. een vast bedrag van € 90 voor de voorrijkosten ten behoeve van een fysieke inspectie;

  • c. de werkelijke kosten van uitbesteding van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van een hercontrole in het kader van markttoezicht.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juni 2017

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage I. behorend bij artikel 1, onder a, van de Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet

Tarieven personeel (in €):

SALARISSCHAAL BBRA 1984

VERGOEDINGEN PER MANUUR

1 tot en met 5

83

6 tot en met 8

94

9 tot en met 11

108

12 tot en met 14

119

15 en hoger

147

Terug naar begin van de pagina