Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-06-2019.]
Geldend van 03-06-2017 t/m 14-05-2018

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

gelet op artikel 4.3 en 4.4 van het Besluit Wfsv, de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 en de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017,

heeft op 18 april 2017 besloten:

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder:

Artikel 2

Het Zorginstituut keert het ten behoeve van de SVB voorlopig vastgestelde en het definitief vastgestelde beheerskostenbudget voor het jaar 2017 uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015.

Artikel 3

Het Zorginstituut stelt in april 2017 een voorlopig beheerskostenbudget van 23,700 miljoen euro vast voor de SVB ter bepaling van de besteedbare middelen voor de beheerskosten ten laste van het Fonds langdurige zorg.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Het Zorginstituut stelt uiterlijk in 2019 het beheerskostenbudget definitief vast met inachtneming van een daartoe strekkende nadere aanwijzing 2017.

  • 2 Het Zorginstituut betaalt het verschil tussen het bedrag van het definitief vastgestelde en het voorlopig vastgestelde beheerskostenbudget in geval van een positief saldo voor de SVB uit. Indien het verschil tot een negatief saldo voor de SVB leidt, vordert het Zorginstituut het verschil in.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 26585, datum inwerkingtreding 15-05-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2017.

Het eerste lid komt te luiden:

1 Het Zorginstituut stelt uiterlijk in 2019 het beheerskostenbudget voor de SVB definitief vast met inachtneming van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 en de Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017.

Artikel 5

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur

A. Moerkamp

Terug naar begin van de pagina