Instellingsbesluit Adviescommissie Gids proportionaliteit

Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 mei 2017, nr. WJZ/17035793, tot instelling van de Adviescommissie Gids proportionaliteit (Instellingsbesluit Adviescommissie Gids proportionaliteit)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. adviescommissie: de Adviescommissie Gids proportionaliteit.

Artikel 2

 • 1 Er is een Adviescommissie Gids proportionaliteit.

 • 2 De adviescommissie heeft tot taak:

  • a. Het op verzoek van de minister uitbrengen van advies over voorgenomen wijzigingen van de in artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit aangewezen Gids proportionaliteit;

  • b. Het ambtshalve uitbrengen van advies aan de minister over mogelijke wijzigingen van de in artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit aangewezen Gids proportionaliteit.

Artikel 3

 • 1 De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen ondernemersbelang of het belang van aanbestedende diensten.

 • 4 De andere leden bestaan uit:

  • a. twee leden die binding hebben met belangen van ondernemers die op voordracht van VNO-NCW en MKB Nederland door de minister worden benoemd;

  • b. twee leden die werkzaam zijn voor een aanbestedende dienst of bij een vertegenwoordiger van aanbestedende diensten.

Artikel 4

 • 1 De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de adviescommissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de adviescommissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De adviescommissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

Ter gelegenheid van de instelling van de adviescommissie worden voor een periode van 1 juni 2017 tot en met 1 juni 2021 tot lid van de adviescommissie benoemd:

 • a. de heer prof. mr. dr. J.M. Hebly te Epe, tevens voorzitter;

 • b. de heer mr. J.A. Heurkens, te Gooise Meren, op voordracht van VNO-NCW en MKB Nederland;

 • c. de heer H.J.I.M. Keulen, te Reet (België);

 • d. mevrouw mr. M.A.Th. de Koning-van Rutte, te ’s-Gravenhage, op voordracht van VNO-NCW en MKB Nederland;

 • e. de heer M.A.J. Stuijts MSc, te Bladel.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 8 mei 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven