Regeling toekenning Jos Brinkprijs

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2017, nr. DE/1155851, houdende regels voor het instellen van een jury voor toekenning van de Jos Brinkprijs, voor de werkwijze van de jury en voor de voordracht van de kandidaten (Regeling toekenning Jos Brinkprijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3 van het Besluit instelling Jos Brinkprijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. Jos Brinkprijs: de Jos Brinkprijs, bedoeld in artikel 2 van het Besluit instelling Jos Brink prijs, die kan worden toegekend in de vorm van een oeuvreprijs en van een innovatieprijs;

 • c. jury: de jury, bedoeld in artikel 2;

 • d. LHBTI-personen: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen;

 • e. LHBTI-gelijkheid: gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen van en voor LHBTI-personen in de Nederlandse samenleving.

Artikel 2. Instelling en taak jury

 • 1 Elke twee jaar is er een onafhankelijke jury Jos Brinkprijs.

 • 2 De jury wordt telkens ingesteld voor 1 december van het jaar voorafgaand aan de beoogde toekenning van de prijs en wordt opgeheven op de dag na de datum waarop het verslag, bedoeld in artikel 12, wordt opgeleverd. De minister kan besluiten de jury op een latere datum in te stellen of op te heffen.

 • 3 De jury heeft tot taak aan de minister schriftelijk advies uit te brengen over de toekenning van de Jos Brink oeuvreprijs en de toekenning van de Jos Brink innovatieprijs. Hij draagt kandidaten voor beide prijzen voor overeenkomstig de procedure beschreven in deze regeling.

Artikel 3. Leden van de jury

 • 1 De jury bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt telkens voor de duur van de instelling van de jury als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 5 De minister wijst twee ambtenaren van zijn departement aan als secretaris en plaatsvervangend secretaris. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris ondersteunen de jury en voeren het secretariaat.

Artikel 4. Bekendmaking jury en aanmelding kandidaten

De minister doet van de instelling en samenstelling van de jury mededeling in de vorm van een persbericht. Hij vermeldt daarbij de wijze waarop en tot welke datum kandidaten voor de Jos Brink oeuvreprijs en de Jos Brink innovatieprijs kunnen worden aangemeld.

Artikel 5. Werkwijze

Bij de vaststelling van haar advies en kandidaatstelling gaat de jury als volgt te werk:

 • 1. De secretaris stelt een voorlopige kandidatenlijst op van de personen, groepen of instellingen, die zijn aangemeld voor de Jos Brink oeuvreprijs, respectievelijk de Jos Brink innovatieprijs als bedoeld in artikel 4. De lijsten kunnen worden aangevuld met personen die door de juryleden zelf worden aangedragen.

 • 2. Ieder jurylid brengt per lijst een stem uit op ten hoogste vijf personen, groepen of instellingen van wie hij van mening is dat deze het meest voor de Jos Brink oeuvreprijs respectievelijk de Jos Brink innovatieprijs in aanmerking komen gelet op de selectiecriteria opgenomen in de bijlage bij de regeling, rekening houdend met de eisen aan de voordracht, bedoeld in artikel 8. De juryleden kunnen zich onthouden van stemmen.

 • 3. De secretaris telt per lijst de stemmen en stelt een definitieve kandidatenlijst op van ten hoogste tien kandidaten voor de Jos Brink oeuvreprijs, respectievelijk de Jos Brinkinnovatieprijs, in de volgorde van degenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

 • 4. De jury beraadslaagt zo nodig één of meerdere keren over de definitieve kandidatenlijsten. Na afronding van de beraadslagingen stemt ieder jurylid op die persoon, groep of instelling, die hij aan de minister wenst voor te dragen voor toekenning van de Jos Brink oeuvreprijs, respectievelijk de Jos Brink innovatieprijs.

 • 5. Over de kandidaten die aan de minister worden voorgedragen wordt bij meerderheid van stemmen beslist.

 • 6. Indien de telling van de stemmen niet leidt tot één kandidaat voor de Jos Brink oeuvreprijs of één kandidaat voor de Jos Brink innovatieprijs vindt herstemming plaats over die kandidaten op wie een of meer stemmen zijn uitgebracht. Indien ook herstemming niet leidt tot één kandidaat voor één of beide prijzen beslist de voorzitter over de voordracht aan de minister.

Artikel 6. Advies

 • 1 De jury brengt tijdig in het jaar van toekenning van de Jos Brinkprijs zijn advies uit aan de minister.

 • 2 De minister deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het advies aan de voorzitter mee of hij zich met dit advies kan verenigen.

 • 3 Indien de minister zich niet met het jury-advies kan verenigen of één of beide voorgedragen kandidaten hebben kenbaar gemaakt niet voor toekenning van de Jos Brinkprijs in aanmerking te willen komen, kan de minister de jury verzoeken een nieuw advies uit te brengen.

Artikel 7. Informatieplicht

De jury verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 8. Eisen aan de voordracht

 • 1 Voor toekenning van de Jos Brinkprijs kan niet worden voorgedragen:

  • a. een persoon, groep of instelling die de prijs reeds heeft ontvangen;

  • b. een persoon die deel uitmaakt van de jury;

  • c. een persoon, groep of instelling die in het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt subsidie van de minister ontvangt, waarmee de voorgedragen activiteit wordt gefinancierd;

  • d. een persoon, groep of instelling die niet van onbesproken gedrag is.

 • 2 Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voorgedragen.

 • 3 Een persoon, groep of instelling kan in het betreffende jaar niet tegelijk worden voorgedragen voor zowel de Jos Brink oeuvreprijs als de Jos Brink innovatieprijs.

 • 4 De Jos Brink oeuvreprijs en de Jos Brink innovatieprijs kunnen elk niet worden gesplitst.

Artikel 9. Toekenning en uitreiking

 • 1 De Jos Brinkprijs kan elke twee jaar worden toegekend, te rekenen vanaf het jaar 2009.

 • 2 Uitreiking van de Jos Brinkprijs vindt steeds zoveel mogelijk plaats in de eerste helft van het jaar.

Artikel 10. Vergoeding

 • 1 De voorzitter en andere leden van de jury, voor zover niet vallend onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, ontvangen per vergadering een vergoeding. De vergoeding per vergadering van de leden van de jury bedraagt 2% van het maximum van salarisschaal 18 van zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

 • 2 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de jury bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de jury is toegekend.

 • 3 De voorzitter en andere leden van de jury ontvangen tevens een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

 • 4 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 11. Kosten van de jury

De kosten van de jury komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen; en

 • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 12. Verantwoording

De jury biedt de minister binnen zes weken na uitreiking van de Jos Brinkprijs een verslag aan waarin wordt gerapporteerd over de activiteiten van de voorafgaande juryperiode.

Artikel 13. Geheimhouding

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de jury en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14. Openbaarmaking en archief bescheiden

 • 1 Rapporten, notities, verslagen en andere producten, welke door of namens de jury worden vervaardigd, worden niet door de jury openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

 • 2 De jury draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Organisatie en Bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit tot wijziging van het Besluit instelling Jos Brink homo emancipatieprijs in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage Selectiecriteria

1. Jos Brink oeuvreprijs

Het formele criterium op grond van het Besluit instelling Jos Brinkprijs is dat de betrokken persoon, groep of instelling van onbesproken gedrag een fundamentele en langdurige bijdrage levert of geleverd heeft aan het proces van LHBTI-gelijkheid.

Het formele criterium vertaalt zich in de volgende selectiecriteria:

 • 1. de betrokken persoon, groep of instelling is van onbesproken gedrag;

 • 2. de bijdrage maakt verschil voor individuele levens van LHBTI-personen;

 • 3. de bijdrage levert zichtbaar een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de LHBTI-emancipatieproces;

 • 4. de bijdrage roept op tot navolging;

 • 5. de bijdrage is onderscheidend qua lef, moed, bijzonder resultaat of karakter; en

 • 6. de bijdrage heeft een groot bereik.

2. Jos Brink innovatieprijs

Het formele criterium op grond van het Besluit instelling Jos Brinkprijs is dat de persoon, groep of instelling van onbesproken gedrag zich recent op innovatieve en inspirerende wijze inzet of heeft ingezet voor het proces van LHBTI-gelijkheid.

Het formele criterium vertaalt zich in de volgende selectiecriteria:

 • 1. de betrokken persoon, groep of instelling is van onbesproken gedrag;

 • 2. de inzet kan verschil maken voor individuele levens van LHBTI-personen;

 • 3. de inzet is vernieuwend of veelbelovend in de wijze waarop het bijdraagt aan het LHBTI-emancipatieproces;

 • 4. de inzet inspireert tot navolging;

 • 5. de inzet is onderscheidend qua lef, moed, bijzonder resultaat of karakter; en

 • 6. De inzet heeft in potentie een groot bereik.

Terug naar begin van de pagina