Regeling subsidie zij-instroom

[Regeling vervalt per 01-01-2026.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 24-02-2021 t/m 31-12-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2017, nr. VO/1091439, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor zij-instromers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs om hun onderwijsbevoegdheid te halen (Regeling subsidie zij-instroom 2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

 • 1 De minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor de kosten van een zij-instromer, waaronder wordt verstaan het laten volgen van scholing. Daarnaast kunnen de kosten voor de volgende activiteiten worden aangemerkt als kosten van een zij-instromer:

  • a. het laten uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek van een zij-instromer;

  • b. het afgeven van een geschiktheidsverklaring aan een zij-instromer;

  • c. het geven van verlof aan een zij-instromer;

  • d. het begeleiden van een zij-instromer; of

  • e. het laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek van een zij-instromer.

 • 2 Met uitzondering van het bedrag, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, wordt geen subsidie verstrekt aan het bevoegd gezag, indien:

  • a. de betreffende zij-instromer staat ingeschreven als student aan een lerarenopleiding;

  • b. de betreffende zij-instromer in de twee jaren voorafgaand aan de subsidieaanvraag ingeschreven heeft gestaan als student aan een lerarenopleiding en de betreffende opleiding niet met goed gevolg heeft afgerond;

  • c. voor de betreffende zij-instromer al een zij-instroomsubsidie is verstrekt voor het behalen van dezelfde bevoegdheid; of

  • d. voor de betreffende zij-instromer al een zij-instroomsubsidie is verstrekt en de zij-instromer het Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek of het Getuigschrift pedagogisch-didactische scholing, als bedoeld in artikel 7a.3. en 7a.4. in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek niet heeft behaald.

 • 3 Indien de zij-instromer het dienstverband met de subsidieontvanger beëindigt en het zij-instroomtraject voortzet bij een ander bevoegd gezag, kan de subsidieontvanger de subsidie aanwenden om de zij-instromer het zij-instroomtraject te laten voortzetten bij het andere bevoegd gezag.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdeling

 • 1 Voor het kalenderjaar 2021 zijn voor het verstrekken van subsidie ten hoogste de volgende bedragen beschikbaar:

  • a. voor zij-instromers in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs: € 17.640.000,–;

  • b. voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs (inclusief TIO): € 3.860.000,–;

  • c. voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs: € 14.180.000,–;

  • d. voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in een opleiding die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling: € 4.060.000,–.

 • 2 Van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onder b, kan een bedrag worden aangewend voor het verstrekken van subsidie voor zij-instromers die in het kader van scholing en begeleiding zijn toegelaten tot een door de minister aangewezen verdiepend trainingsprogramma. In dat geval maakt de minister dat bedrag bekend in de Staatscourant. Indien dit bedrag niet wordt bereikt, dan wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het bedrag voor het verstrekken van subsidie voor de overige zij-instromers in het voortgezet onderwijs.

 • 3 Indien één van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, na toepassing van het tweede lid niet volledig wordt benut, wordt het resterende bedrag naar evenredigheid verdeeld over en toegevoegd aan de overige bedragen, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 5. Bedrag zij-instroomsubsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste € 20.000 per zij-instromer.

Artikel 6. Aanvraag zij-instroomsubsidie

 • 1 Het bevoegd gezag dient de aanvraag in met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs beschikbaar wordt gesteld.

 • 2 Een subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf het moment waarop de scholing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is aangevangen tot en met 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan een subsidieaanvraag voor een verdiepend trainingsprogramma, bedoeld in artikel 4, tweede lid, worden ingediend van 1 mei van het kalenderjaar waarin het verdiepende trainingsprogramma aanvangt, tot en met 30 juni van datzelfde kalenderjaar.

Artikel 7. Subsidieverstrekking, betaling en besteding

 • 1 De subsidie wordt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag direct vastgesteld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de subsidie, indien de aanvraag is ingediend in de periode van 16 oktober tot en met 31 december van het jaar waarin de scholing is aangevangen, uiterlijk vóór 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar direct vastgesteld.

 • 3 De minister betaalt het subsidiebedrag binnen vier weken na de vaststelling.

 • 4 Indien de zij-instromer het zij-instroomtraject met goed gevolg afrondt, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 5 De subsidieontvanger maakt er bij de minister melding van, indien de zij-instromer het zij-instroomtraject beëindigt of dat niet met goed gevolg afrondt. In dat geval kan de minister de subsidie lager vaststellen.

Artikel 8. Verantwoording

 • 2 De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Artikel 9. Hardheidsclausule

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

Artikel 10. Wijziging Regeling lerarenbeurs

[Red: Wijzigt de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017.]

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage I. behorend bij artikel 4, eerste lid, onderdeel d, opleidingen bèta en techniek in het mbo

De onderstaande opleidingen worden aangemerkt als bèta en techniek opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs:

Crebo

Naam domein/kwalificatiedossier/kwalificatie

22086

Mediavormgever

23004

Industrieel produceren met hout

23008

Meubels en (scheeps)interieurs maken

23024

Schilderen

23030

Analisten

23041

Goud- en Zilversmeden

23053

Middenkader bouw en infra

23057

Timmeren

23077

Mode/maatkleding

23088

Applicatieontwikkeling

23089

ICT- en mediabeheer

23090

ICT support

23095

Mediavormgeving

23096

Podium- en Evenemententechniek

23109

Voertuigen en mobiele werktuigen

23118

Metaalbewerken

23119

Middenkader Engineering

23122

Service- en onderhoudstechniek

23125

Vliegtuigonderhoud

23127

Elektrotechnische Installaties

23133

Werktuigkundige Installaties (Montage)

23198

Precisietechniek

23202

Koopvaardij

25003

Dekvloerenlegger

25004

Gezel dekvloerenlegger

25005

Gezel glaszetter

25006

Glaszetter

25007

Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout

25008

Montagemedewerker industrieel produceren met hout

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

25010

Industrieel lakverwerker

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

25014

Uitvoerder

25015

Allround machinaal houtbewerker

25016

Machinaal houtbewerker

25017

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

25018

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

25021

Allround meubelstoffeerder

25022

Meubelstoffeerder

25023

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

25024

Servicemedewerker gebouwen

25025

Allround parketteur

25026

Parketteur

25027

Plafond- en wandmonteur

25029

Gezel schilder

25030

Schilder

25037

Gezel stukadoor

25038

Stukadoor

25039

Allround woningstoffeerder

25040

Woning-/projectstoffeerder

25044

Allround laborant

25045

Biologisch medisch analist

25046

Chemisch-fysisch analist

25048

Behoudsmedewerker

25051

Ontwerpend Leer- en Textielverwerker

25052

Ontwerpend Meubelmaker

25057

Leestenmaker

25058

Orthopedisch Schoentechnicus

25059

Schoentechnisch Voorzieningenmaker

25060

Pianotechnicus

25061

Maatschoenmaker

25062

Schoenhersteller 2

25063

Schoenhersteller 3

25064

Zadel- en tuigenmaker

25065

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

25066

Tandtechnicus Prothese

25067

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

25069

Basisgoudsmid

25070

Goudsmid

25071

Zilversmid

25072

Juwelier

25073

Medewerker Juwelier

25074

Orthopedisch Technicus

25075

Orthopedisch Technisch Medewerker

25076

Medewerker Uurwerktechniek

25077

Uurwerktechnicus

25078

Betonboorder

25079

Allround betonreparateur

25080

Betonreparateur

25081

Allround betonstaalverwerker bouwplaats

25082

Allround betonstaalverwerker prefabricage

25083

Betonstaallasser

25084

Betonstaalvlechter

25085

Allround betontimmerman

25086

Allround dakdekker bitumen en kunststof

25087

Allround dakdekker pannen/leien

25088

Dakdekker bitumen en kunststof

25089

Dakdekker pannen/leien

25090

Dakdekker riet

25091

Allround vakman gww

25092

Allround waterbouwer

25093

Asfaltafwerker

25094

Balkman

25095

Opperman bestratingen

25096

Straatmaker

25097

Vakman gww

25098

Waterbouwer

25099

Machinist grondverzet

25100

Machinist hijswerk

25101

Machinist wegenbouw

25102

Allround Metselaar

25103

Metselaar

25104

Middenkaderfunctionaris Bouw

25105

Middenkaderfunctionaris Infra

25106

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

25107

Middenkaderfunctionaris Restauratie

25108

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw

25109

Allround natuursteenbewerker

25111

Natuursteenbewerker machinaal

25113

Natuursteenbewerker ambachtelijk

25114

Allround sloper

25115

Sloper

25116

Allround tegelzetter

25117

Tegelzetter

25118

Allround timmerman

25119

Uitvoerder bouw/infra

25120

Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij

25121

Uitvoerder hijswerk

25122

Werkvoorbereider fabricage

25123

Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij

25124

Werkvoorbereider installaties

25125

Betontimmerman

25126

Eerste monteur steigerbouw

25127

Monteur steigerbouw

25128

Timmerman

25129

Gevelbehandelaar voegbedrijf

25130

Voeger

25161

Technisch Leidinggevende

25163

Allround medewerker mode/maatkleding

25164

Specialist mode/maatkleding

25165

Vakman-ondernemer

25187

Applicatie- en mediaontwikkelaar

25188

Gamedeveloper

25189

ICT-beheerder

25190

Netwerk- en mediabeheerder

25191

Medewerker beheer ICT

25192

Medewerker ICT

25193

Allround medewerker AV-productie

25194

AV-specialist

25197

Allround DTP-er

25198

Medewerker DTP

25201

Mediavormgever

25202

Medewerker Podium- en evenemententechniek

25203

Podium- en evenemententechnicus

25204

Podium- en evenemententechnicus Geluid

25205

Podium- en evenemententechnicus Licht

25206

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

25207

Basismedewerker printmedia

25208

Drukker

25209

Nabewerker

25210

Printmediatechnoloog

25211

Medewerker productpresentatie

25212

Ruimtelijk vormgever

25213

Allround signmaker

25214

Medewerker sign

25215

Signspecialist

25216

Allround stand- en decorbouwer

25217

Stand- en decorbouwer

25218

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

25220

Assemblagetechnicus

25221

Caravantechnicus

25222

Carrosseriebouwer

25223

Eerste Caravantechnicus

25224

Eerste Carrosseriebouwer

25225

Autoschadehersteller

25226

Eerste Autoschadehersteller

25227

Eerste Autoschadetechnicus

25228

Autospuiter

25229

Eerste Autospuiter

25230

Eerste Fietstechnicus

25231

Fietstechnicus

25232

Eerste Motorfietstechnicus

25233

Eerste Scootertechnicus

25234

Motorfietstechnicus

25235

Scootertechnicus

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

25237

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

25238

Verbrandingsmotortechnicus

25241

Allround monteur mobiele werktuigen

25242

Autotechnicus

25243

Bedrijfsautotechnicus

25244

Eerste Autotechnicus

25245

Eerste Bedrijfsautotechnicus

25246

Monteur mobiele werktuigen

25247

Technicus mobiele werktuigen

25248

Technisch Specialist Bedrijfsauto's

25249

Technisch Specialist Personenauto's

25250

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

25252

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

25253

Assistent installatie- en constructietechniek

25255

Assistent mobiliteitsbranche

25256

Assistent procestechniek

25260

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

25262

Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen

25263

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

25264

Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen

25265

Technicus human technology

25266

Eerste monteur datadistributie

25267

Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

25268

Eerste monteur gasstations

25269

Eerste monteur laagspanningsdistributie

25270

Eerste monteur middenspanningsdistributie

25271

Monteur datadistributie

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

25273

Monteur laagspanningsdistributie

25274

Monteur middenspanningsdistributie

25275

Technicus data

25276

Technicus elektrotechniek

25277

Technicus gas

25278

Isolatiemonteur

25279

Opmeter technische isolatie

25280

Airco/warmtepompmonteur

25281

Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

25282

Monteur koude- en klimaatsystemen

25284

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

25285

Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen

25286

Allround constructiewerker

25287

Allround lasser

25288

Allround pijpenbewerker

25289

Allround plaatwerker

25290

Basislasser

25291

Constructiewerker

25292

Pijpenbewerker

25293

Plaatwerker

25294

Scheepsbouwer

25295

Scheepsmetaalbewerker

25296

Commercieel technicus engineering

25297

Technicus engineering

25298

Allround verspaner

25299

Gereedschapsmaker

25300

Instrumentmaker

25301

Researchinstrumentmaker

25302

Verspaner

25303

Operator C

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

25305

Eerste monteur service en onderhoud gasturbines

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

25307

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

25312

Tekenaar constructeur

25313

Tekenaar ontwerper elektrotechniek

25314

Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties

25315

Tekenaar werktuigbouw

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

25317

Kunststofbewerker vliegtuigbouw

25318

Plaatwerker vliegtuigbouw

25319

Samenbouwer vliegtuigbouw

25320

Constructie repair specialist

25321

Eerste monteur vliegtuigonderhoud

25322

Monteur vliegtuigonderhoud

25323

Technicus avionica

25324

Technicus mechanica

25331

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

25332

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

25333

Monteur elektrotechnische installaties

25334

Medewerker Operationele techniek

25335

Mechanisch operator A

25336

Mechanisch operator B

25337

Procesoperator A

25338

Procesoperator B

25339

Eerste monteur elektrotechnische systemen

25340

Eerste monteur mechatronica

25341

Monteur elektrotechnische systemen

25342

Monteur mechatronica

25343

Technicus elektrotechnische systemen

25344

Technicus mechatronica systemen

25345

Allround operationeel technicus

25346

Operationeel technicus

25347

Eerste Monteur dakbedekking

25348

Eerste Monteur utiliteit

25349

Eerste Monteur woning

25350

Monteur werktuigkundige installaties

25358

Baggermeester

25364

Chauffeur wegvervoer

25374

scheeps- en jachtbouwkundige

25385

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

25397

Gevorderd medewerker Havenoperaties

25398

Medewerker Havenoperaties

25422

Productieleider versindustrie

25427

Allround medewerker versindustrie

25428

Medewerker versindustrie

25433

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

25439

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

25440

Vakexpert teelt en groene technologie

25451

Medewerker groen en cultuurtechniek

25452

Medewerker hovenier

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

25455

Vakbekwaam hovenier

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

25458

Milieu-inspecteur

25459

Milieu-onderzoeker

25460

Medewerker voeding en technologie

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

25463

Vakexpert voeding en technologie

25464

Vakexpert voeding en voorlichting

25467

Hoefsmid

25504

Vakman restauratie voegwerk

25505

Specialist Restauratie Timmerwerk

25506

Specialist Restauratie Metselwerk

25507

Verspaningstechnoloog

25508

Vormenmaker

25509

Matroos binnenvaart

25510

Schipper binnenvaart

25511

Kapitein binnenvaart

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

25514

Stuurman kleine schepen

25515

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

25516

Maritiem officier alle schepen

25517

Stuurman alle schepen

25518

Scheepswerktuigkundige alle schepen

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied

25520

Stuurman waterbouw

25521

Scheepswerktuigkundige waterbouw

25522

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

25523

Stuurman alle vissersschepen S4

25524

Werktuigkundige alle vissersschepen W4

25525

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6

25529

Technisch Leidinggevende

25530

Vakman-ondernemer

25532

Medewerker agrarisch loonwerk

25533

Vakexpert agrarisch loonwerk

25534

Vakexpert teelt en groene technologie

25542

Allround dakdekker metaal

25543

Monteur metalen daken en gevels

25548

Creatief vakman

25549

Chauffeur wegvervoer

25555

Medewerker agrarisch loonwerk

25556

Vakexpert agrarisch loonwerk

25557

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

25558

Machinist hijswerk

25559

Airco/warmtepompmonteur

25560

Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen

25561

Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

25562

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

25563

Monteur koude- en klimaatsystemen

25565

Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen

25566

Productieleider versindustrie

25567

Allround medewerker versindustie

25568

Medewerker versindustrie

25570

Decoratiestukadoor

25572

Constructie- en plaattechnoloog

25581

Onderzoeker leefomgeving

25582

Adviseur leefomgeving

25583

Montagemedewerker houttechniek

25584

Machineoperator houttechniek

25585

Allround montagemedewerker houttechniek

25586

Allround machineoperator houttechniek

25587

Werkvoorbereider houttechniek

25588

Gezel schilder

25589

Schilder

25590

Technicus water

25593

Assemblagetechnicus

25594

Eerste Carrosseriebouwer

25595

Carrosseriebouwer

25596

Medewerker maritieme techniek

25597

Allround medewerker maritieme techniek

25598

Engineer maritieme techniek

26013

AV-mediatechnoloog

26015

Voorman jachtbouw

26016

Vakexpert industrieel produceren van levensmiddelen

79030

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

90011

Allround operator (Allround operator productietechniek)

90012

Allround operator (Operator B)

90015

Allround operator (Specialist textiel)

90061

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC GOC)

90062

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie Savantis)

90240

Operator C

90311

Operator (Operator A)

90401

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving Savantis)

90402

Mediavormgever (Art & Design Savantis)

90403

Mediavormgever (Grafische vormgeving Savantis)

90404

Mediavormgever (Interactieve vormgeving Savantis)

90411

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC GOC)

90412

Mediavormgever (Art & Design KC GOC)

90413

Mediavormgever (Grafische vormgeving KC GOC)

90414

Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC GOC)

90871

Tweewielertechniek (Scootertechnicus)

90872

Tweewielertechniek (Fietstechnicus)

90900

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

91080

Machinebouw mechatronica (Monteur mechatronica)

91091

Machinebouw mechatronica (Machinebouwer)

91092

Machinebouw mechatronica (Monteur tester mechatronica)

91250

Medewerker mode/maatkleding (Allround medewerker mode/maatkleding)

91450

Medewerker schilderen (Schilder)

91461

Medewerker schilderen (Gezel schilder aankomend voorman)

91501

Medewerker stukadoren (Gezel stukadoor decoratie)

91541

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Stand-, winkel- en decorvormgever)

91542

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie)

91543

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Winkelpubliciteitvormgever)

91670

Operationele techniek (Operationeel Technicus)

91680

Operationele techniek (Allround Operationeel Technicus)

91730

Laboratoriummedewerker (Allround Laborant)

91780

Autospuiter (Autospuiter niveau 3)

91800

Carrosseriebouwer (Carrosseriebouwer niveau 3)

91830

Chauffeur goederenvervoer

92090

Assistent bouw en infra

92111

Infratechniek (Monteur data/elektra Kenteq)

92121

Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Kenteq)

92122

Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Kenteq)

92131

Infratechniek (Technicus data/elektra Kenteq)

92132

Infratechniek (Technicus gas/warmte Kenteq)

92141

Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Kenteq)

92151

Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Kenteq)

92152

Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Fundeon)

92180

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Servicemedewerker gebouwen)

92390

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Monteur)

92400

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Eerste monteur)

92410

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Technicus)

92511

Werkvoorbereiden (Tekenaar constructeur)

92512

Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider fabricage)

92513

Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider installatie)

92514

Werkvoorbereiden (Tekenaar werkvoorbereider)

92715

Medewerker industriële lakverwerking (Lakspuiter)

92721

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht jachtschilder)

92724

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht lakspuiter)

92790

Goud- en Zilversmeden (Basisgoudsmid)

92803

Goud- en Zilversmeden (Goudsmid)

92820

Juweliersbedrijf (Juwelier)

93020

Baggermeester

93080

Scheeps- en jachtbouwkundige

93101

Maritiem waterbouwer (Scheepswerktuigkundige waterbouw)

93183

Machinist (Machinist grondverzet)

93184

Machinist (Machinist hijswerk Fundeon)

93186

Machinist (Machinist wegenbouw)

93220

Game artist

93310

Betontimmerman (Betontimmerman primair)

93320

Betontimmerman (Betontimmerman voortgezet)

93384

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek)

93410

Autotechniek (Autotechnicus)

93420

Autotechniek (Eerste Autotechnicus)

93430

Autotechniek (Technisch Specialist Personenauto's)

93440

Bedrijfsautotechniek (Bedrijfsautotechnicus)

93450

Bedrijfsautotechniek (Eerste Bedrijfsautotechnicus)

93460

Bedrijfsautotechniek (Technisch Specialist Bedrijfsauto's)

93480

Motorfietstechniek (Eerste Motorfietstechnicus)

93570

Meubelstoffeerder (Allround meubelstoffeerder)

93681

Creatief Vakmanschap (Glazenier)

93682

Creatief Vakmanschap (Keramist)

93683

Creatief Vakmanschap (Ambachtelijk Schoenmaker)

93684

Creatief Vakmanschap (Hoedenmaker)

93685

Creatief Vakmanschap (Lederwarenmaker)

93686

Creatief Vakmanschap (Ontwerpend Meubelmaker)

93711

Analist (Analist klinische chemie)

93712

Analist (Analist pathologie)

93713

Analist (Biotechnologisch analist)

93714

Analist (Chemisch-fysisch analist)

93715

Analist (Microbiologisch analist)

93810

Mobiele werktuigen (Technicus landbouwmechanisatie Kenteq)

93820

Steigerbouwer

93830

Steigerbouwer (Allround steigerbouwer)

93854

Dakdekker (Allround dakdekker metaal)

93873

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra)

93901

Metselaar (Metselaar inclusief casco lijmwerk)

93970

Vakman asfalt (Balkman)

93980

Vakman gww

93990

Vakman gww (Allround vakman gww)

94000

Straatmaker (Opperman bestratingen)

94010

Straatmaker

94031

Waterbouwer (Allround waterbouwer)

94051

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)

94052

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Infra)

94054

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw)

94261

Machinebouw mechatronica (Allround machinebouwer)

94262

Machinebouw mechatronica (Mechatronicus)

94271

Installeren (Monteur elektrotechnische installaties)

94272

Installeren (Monteur werktuigkundige installaties)

94274

Installeren (Monteur koudetechniek)

94281

Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

94282

Installeren (Eerste monteur werktuigkundige installaties)

94284

Installeren (Eerste monteur koudetechniek)

94291

Installeren (Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties)

94292

Installeren (Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties)

94311

Metaalbewerken (Allround lasser)

94312

Metaalbewerken (Constructiewerker)

94314

Metaalbewerken (Allround plaatwerker)

94321

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur elektrotechniek)

94322

Service apparatuur en installaties (Inspectiemonteur koudetechniek)

94323

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur installatietechniek)

94324

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur werktuigbouw)

94331

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus elektrotechniek)

94332

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus koudetechniek)

94333

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus installatietechniek)

94334

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus werktuigbouw)

94340

Fijnmechanische techniek (Verspaner)

94351

Fijnmechanische techniek (Allround verspaner)

94352

Fijnmechanische techniek (Fijnmechanisch verspaner)

94360

Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker)

94421

Middenkader engineering (Technicus)

94422

Middenkader engineering (Commercieel technicus)

94510

Signmaker (Allround signmaker)

94521

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Calculator/onderhoudsspecialist)

94525

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Projectleider)

94570

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

94591

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

94592

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

94610

Montagemedewerker timmerindustrie

94621

Montagemedewerker timmerindustrie (Allround montagemedewerker gevelelementen)

94630

Montagemedewerker timmerindustrie (Meewerkend leidinggevende montage timmerindustrie)

94651

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

94652

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider timmerindustrie)

94760

Leidinggevende versindustrie (Meewerkend voorman versindustrie)

94770

Leidinggevende versindustrie (Productieleider versindustrie)

94790

Human technology

94821

Metselaar (Allround Metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken)

94823

Metselaar (Allround Metselaar aan- en verbouw)

94920

Timmerman

94931

Timmerman (Allround timmerman bouw- en werkplaats)

94932

Timmerman (Allround timmerman nieuwbouw)

94933

Timmerman (Allround timmerman restauratie)

94990

Signmaker (Signspecialist)

95000

Machinaal houtbewerker

95030

Autoschadehersteltechniek (Autoschadehersteller niveau 2)

95041

Autoschadehersteltechniek (Autoschadehersteller niveau 3)

95060

ICT-medewerker (Medewerker ICT)

95070

ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT)

95200

Uurwerktechniek (Medewerker Uurwerktechniek)

95210

Uurwerktechniek (Uurwerktechnicus)

95231

Tandtechniek (Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk)

95232

Tandtechniek (Tandtechnicus Prothese)

95272

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Allround ondernemer klussenbedrijf)

95311

Applicatie- en mediaontwikkeling (Applicatieontwikkelaar)

95312

Applicatie- en mediaontwikkeling (Gamedeveloper)

95313

Applicatie- en mediaontwikkeling (Mediadeveloper)

95321

ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

95322

ICT- en mediabeheer (Mediaworkflowbeheerder)

95323

ICT- en mediabeheer (Netwerkbeheerder)

95441

Tweewielertechniek (Eerste Scootertechnicus)

95442

Tweewielertechniek (Eerste Fietstechnicus)

95472

Service apparatuur en installaties (Onderhoudsmonteur installatietechniek)

95570

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker)

95580

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer)

95620

Binnenvaart (Matroos binnenvaart)

95630

Binnenvaart (Schipper binnenvaart)

95640

Binnenvaart (Kapitein binnenvaart)

95684

Medewerker schilderen (Gezel schilder)

95695

Orthopedische Technieken (Orthopedisch Schoentechnicus)

95696

Orthopedische Technieken (Orthopedisch Technicus)

95700

Applicatie- en mediaontwikkeling (Gamedeveloper)

95701

Applicatie- en mediaontwikkeling (Mediadeveloper)

95702

AV-productie (AV-specialist GOC)

95703

AV-productie (AV-specialist Kenniscentrum PMLF)

95705

DTP-er (Allround DTP-er GOC)

95706

DTP-er (Allround DTP-er Savantis)

95707

DTP-er (Medewerker DTP GOC)

95712

Podium- en evenemententechniek (medewerker Podium- en evenemententechniek)

95713

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus)

95714

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Geluid)

95715

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Licht)

95722

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

95728

Koopvaardij officier alle schepen (Maritiem officier alle schepen)

95729

Koopvaardij officier alle schepen (Scheepswerktuigkundige alle schepen)

95730

Koopvaardij officier alle schepen (Stuurman alle schepen)

95731

Koopvaardij officier kleine schepen (Scheepswerktuigkundige kleine schepen)

95732

Koopvaardij officier kleine schepen (Stuurman kleine schepen)

95733

Koopvaardij officier kleine schepen (Stuurman-werktuigkundige kleine schepen)

95734

Maritiem waterbouwer (Scheepswerktuigkundige waterbouw)

95735

Maritiem waterbouwer (Stuurman waterbouw)

95736

Schipper machinist beperkt werkgebied (De schipper-machinist beperkt werkgebied)

95738

Visserij Officier (Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5)

95740

Medewerker mode/maatkleding (Specialist mode/maatkleding)

95761

Constructiewerker

95762

Vliegtuigonderhoud (Eerste monteur)

95763

Vliegtuigonderhoud (Technicus avionica)

95764

Vliegtuigonderhoud (Technicus mechanica)

95767

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart

97140

Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf)

97150

Groen, grond, infra (Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf)

97251

Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer)

97252

Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

97253

Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier)

97254

Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker land, water en milieu)

97255

Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf)

97340

Allround operator (Allround voedingsoperator)

97371

Milieu en ruimte (Toezichthouder milieu en ruimte)

97372

Milieu en ruimte (Milieufunctionaris)

97380

Operator (Voedingsoperator)

97510

Gespecialiseerde dierverzorging paard (Hoefsmid)

97520

Kwaliteitsmanagement voeding (Kwaliteitscoördinator)

97531

Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker buitenruimte)

97541

Voedingsmanagement (Voedingsspecialist)

97542

Voedingsmanagement (Manager voeding)

97640

Biologisch-dynamisch bedrijf (Manager biologisch-dynamisch bedrijf)

97650

Groen, grond, infra (Manager gemechaniseerd loonbedrijf)

97681

teelt 4 (Manager teelt)

97682

teelt 4 (Specialist teelt en techniek)

Naar boven