Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-04-2019.]
Geraadpleegd op 04-06-2023.
Geldend van 11-04-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 maart 2017, kenmerk 1082725-160324-Z, houdende nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2017 (Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2017 is voor de beheerskosten Wlz van de Wlz-uitvoerders, de zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ten laste van het Fonds langdurige zorg, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, € 23,811 miljoen meer beschikbaar dan geregeld in artikel 1 van de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017. Van dit bedrag is € 23,700 miljoen bedoeld voor de SVB voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 3.3.3, zevende lid, van de Wlz.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 3

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Naar boven