Regeling Subsidie Lerend Werken

[Regeling vervalt per 31-08-2019.]
Geldend van 29-01-2018 t/m 25-03-2018

Subsidieregeling Lerend Werken, Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

Coaching on the job voor schoolleiders, een gerichte aanpak van verzuim

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Vervangingsfonds: het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Primair Onderwijs (PO).

 • b. Schoolleider: de directeur of adjunct directeur als bedoeld in bijlage VII A. van de Cao po.

 • c. Werkgever: het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 WPO en artikel 1 WEC, respectievelijk het bevoegd gezag van de rechtspersoon als bedoeld in artikel 68 WPO en artikel 69 WEC en het Regionaal Expertisecentrum, als bedoeld in artikel 28b WEC.

 • d. Offerte: schriftelijk document waarin een plan voor het coaching on the job traject is vervat, en dat:

  • de leerdoelstellingen van het traject voor de schoolleider bevat,

  • de beoogde opbrengsten (inhoudelijk en concreet) weergeeft,

  • de planning (start- en einddatum traject, aantal sessies) en de begroting beschrijft, en

  • de werkwijze en ervaring van de coach op het gebied van coaching on the job rondom verzuimaanpak omschrijft.

 • e. Begroting: overzicht van de voor de trajectduur geraamde uitgaven van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.

 • f. Cofinanciering: financiering en middelen die een werkgever zelf meebetaalt en inbrengt voor de realisering van een coaching on the job traject ten behoeve van de schoolleider.

 • g. Beschikking: een besluit dat juridisch het wel of niet inwilligen van de aanvraag regelt. Het bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend en vermeldt tevens het bedrag van de subsidie en de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald.

 • h. Coach: een extern begeleider (niet in dienst bij de werkgever die de subsidie aanvraagt) die via een gestructureerd en doelgericht proces op interactieve wijze de schoolleider aanzet tot het gewenste effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei;

  • het vergroten van zelfvertrouwen;

  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen kennis, kunde en vaardigheden.

 • i. Coaching on the job: activiteiten uitgevoerd door de coach die ten doel hebben de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het PO op het gebied van de verzuimaanpak binnen de school te verbeteren, door ze in de alledaagse schoolpraktijksituatie te coachen/begeleiden.

 • j. Certificaat: het schriftelijk bewijs van de succesvol afgeronde coaching on the job, waarop de schoolleider én de coach hebben vermeld dat de vooraf opgestelde leerdoelstellingen zijn behaald en waar dat uit blijkt.

  Coach en schoolleider nemen daarin ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

 • k. Keurmerk NOBCO EIA (European Individual accreditation): de EIA is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties: het “Competence Framework” waarin 4 verschillende niveaus worden onderscheiden. Dit Competence Framework is voortgekomen uit een intensief onderzoek naar de praktijk van coaching. Dit heeft geresulteerd in diverse competenties die zijn gegroepeerd in 8 hoofdcompetenties en 112 capability indicators (meetbare vaardigheidsindicatoren). Op grond van dit framework worden vier niveaus van professionele coaching onderscheiden.

 • l. StiR keurmerk: Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

 • m. Schoolleidersregister PO: Schoolleidersregister PO bouwt aan een nieuw beroepsregister voor schoolleiders in het PO. Met de ontwikkeling en instandhouding van het beroepsregister wil Schoolleidersregister PO de beroepsgroep versterken en verdere professionalisering stimuleren.

 • n. Lerend netwerk: De schoolleider kan kosteloos deelnemen aan een ‘lerend netwerk verzuim’ (intervisie). Onder begeleiding van een deskundige verdiept hij/zij zich samen met een aantal andere schoolleiders in het thema ‘verzuim’ en wisselen zij onderling ervaringen uit. Om te kunnen deelnemen aan een lerend netwerk, moet aan de schoolleider een subsidie Lerend Werken zijn toegekend.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Activiteiten van een coach komen voor subsidiëring in aanmerking indien deze activiteiten ten doel hebben de professionele ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden van de schoolleider op het gebied van verzuim aanpak te verbeteren door middel van coaching on the job. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden gespecificeerd en toegelicht door de coach in zijn offerte.

Artikel 3. Niet-subsidiabele activiteiten

 • a. Activiteiten van een coach komen niet voor subsidiëring in aanmerking indien activiteiten reeds zijn uitgevoerd dan wel reeds zijn gestart op de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend.

 • b. In ieder geval komen niet voor subsidie in aanmerking de activiteiten die:

  • niet gericht zijn op het verbeteren van de verzuim aanpak;

  • wettelijk verplicht zijn;

  • niet direct gericht zijn op het verder ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden van de schoolleider.

Artikel 4. Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking:

 • kosten ten behoeve van werknemers, anders dan de schoolleider;

 • kosten van het uitroosteren van de schoolleider en het aanstellen of benoemen van vervangend personeel;

 • kosten van aanstelling of benoeming van een interim--manager;

 • kosten die schoolbesturen/bureaus in rekening brengen, voor het indienen van de aanvraag ten behoeve van de schoolleider;

 • reis- en verblijfskosten van coach en schoolleider;

 • les- en materiaalkosten, indien deze >15% van de totale begroting zijn.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • a. Het Vervangingsfonds stelt bij de vaststelling van de jaarlijkse begroting het budget, dat maximaal voor de subsidie Lerend Werken beschikbaar is, vast.

 • b. Bij de vaststelling van het subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • c. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • d. Het Vervangingsfonds maakt via www.vervangingsfonds.nl het beschikbare budget jaarlijks bekend.

Artikel 6. Begrotingsvoorbehoud

Het Vervangingsfonds verleent een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Hoofdstuk 2. Subsidie

Artikel 7. Criteria

Een aanvraag voor subsidie voldoet in ieder geval aan alle volgende criteria:

 • de aanvrager is een werkgever,

 • de aanvraag is juist en volledig ingevuld,

 • de gecoachte is een schoolleider in dienst van de werkgever,

 • het uurtarief van de coach bedraagt maximaal € 200,00 (excl. btw),

 • het traject coaching on the job start in 2016, 2017 of 2018,

 • het traject coaching on the job is binnen 2 maanden na verlening van de subsidie gestart, en

 • het traject coaching on the job is binnen 8 maanden na verlening van de subsidie afgerond, met als absolute einddatum 31 augustus 2019.

Artikel 8. Grondslag

 • a. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten van de coaching, met een maximum van

 • b. € 2.500,00 incl. BTW, voor iedere schoolleider.

 • c. Van de kosten van de activiteiten komt 20% als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever(s).

Hoofdstuk 3. Aanvraag van en voorwaarden voor de subsidie lerend werken

Artikel 9. Subsidieaanvraag

 • a. De subsidieaanvraag wordt ingediend via www.mijnvf.nl en dient vergezeld te gaan van:

  • een gespecificeerde offerte van het traject om de professionele ontwikkeling rondom de verzuimaanpak van de schoolleider binnen de eigen school te verbeteren, en

  • het aanstellingsbesluit c.q. de akte van benoeming van de schoolleider.

 • b. Uit de aanvraag en de offerte van de coach moet het volgende blijken:

  • de leerdoelstellingen van het traject voor de schoolleider,

  • de beoogde opbrengsten (inhoudelijk) gericht op voorkomen of terugdringen van verzuim binnen de school,

  • de planning (start- en einddatum traject, aantal dagdelen),

  • de begroting (kosten gespecificeerd naar (deel)activiteit),

  • het gehanteerde uurtarief (excl. btw),

  • of het traject wel of niet btw plichtig is,

  • de werkwijze en ervaring van de coach op het gebied van coaching on the job rondom verzuim aanpak,

  • hoe de coach zijn/haar kwaliteit van dienstverlening waarborgt, en

  • dat de coach is aangesloten bij StiR en/of in het bezit is van een EIA-aansluiting bij NOBCO en/of als docent/coach verbonden is aan een van de gecertificeerde opleidingstrajecten voor het Schoolleidersregister PO.

 • c. Een eventuele volgende aanvraag voor een en dezelfde schoolleider wordt pas in behandeling genomen als de voorgaande aanvraag in administratief en financieel opzicht is afgehandeld en het totaal verleende subsidiebedrag tot dan toe niet > € 2.500,00 is.

Artikel 10. Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie Lerend Werken in aanmerking te komen dient cumulatief aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • de interventie(s) ten behoeve van de verdere professionele ontwikkeling van de schoolleider dient(en) door een coach te worden verricht,

 • de interventie(s) dient(en) gericht te zijn op het verbeteren van de verzuim aanpak,

 • de coach en de offerte van de coach dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld onder artikel 9b van deze subsidieregeling, en

 • cofinanciering van de werkgever van tenminste 20% van de kosten.

Artikel 11. Keuze van de coach

 • a. Via de subsidie Lerend Werken wordt coaching on the job door een coach ten behoeve van een schoolleider vergoed, mits deze over een kwaliteitskeurmerk beschikt (zie artikel 9b).

 • b. De werkgever bepaalt in principe samen met de schoolleider welke coach zij inschakelen bij de aanpak van de aanwezige problematiek rondom verzuim op de school. Wel dienen werkgever en schoolleider zich te realiseren dat de keuze van de coach cruciaal is voor het uiteindelijke resultaat van de begeleiding. Bij de keuze van de coach zijn de volgende aspecten het meest van belang:

  • de aansluiting van de dienstverlening op de geconstateerde hulpvraag van de schoolleider bij de verzuimaanpak op diens school;

  • de deskundigheid van de coach, en dan met name op het terrein van de geboden dienstverlening;

  • affiniteit met onderwijs. Dit betekent niet dat de coach uit de onderwijshoek moet komen.

Artikel 12. Beslistermijn subsidieaanvraag

 • a. Indien de aanvraag compleet is en volledig ingevuld via www.mijnvf.nl, beslist het Vervangingsfonds binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag over de verlening en hoogte van de subsidie Lerend Werken.

 • b. De beslissing wordt via een toekennings- dan wel afwijzingsbeslissing toegestuurd aan de werkgever.

 • c. Tegen deze beslissing kan binnen 6 weken na de datum van verzending een bezwaarschrift worden ingediend bij het Vervangingsfonds.

 • d. Indien uit de aanvraag van deze subsidie volgt dat voor de beslissing op de verlening een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het Vervangingsfonds de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening.

Hoofdstuk 4. Verantwoording, vaststelling en betaling van de subsidie lerend werken

Artikel 13. Verantwoording van de subsidie Lerend Werken

 • a. De werkgever dient uiterlijk binnen 10 maanden na de datum van verlening van de subsidie Lerend Werken een verzoek tot vaststelling in via www.mijnvf.nl, met als uiterlijke indieningsdatum 1 oktober 2019.

 • b. Bij het verzoek tot vaststelling zendt de werkgever de volgende verantwoordingsstukken mee:

  • de factuur van de coach, die de interventie(s) heeft verricht (met het indienen van deze factuur verklaart de werkgever dat de gefactureerde kosten daadwerkelijk gemaakt zijn ten behoeve van het coaching traject), en

  • het door de schoolleider behaalde certificaat.

 • c. Het Vervangingsfonds kan bepalen dat ook andere dan in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

 • d. Bij overschrijding van de in het eerste lid bedoelde termijn en/of bij onvolledigheid van de verantwoordingsstukken zoals vermeld onder 13b, wordt de subsidie Lerend Werken ambtshalve op nihil vastgesteld.

Artikel 14. Vaststelling van de subsidie en betaling

 • a. Binnen vier weken na ontvangst van de verantwoordingsstukken stelt het Vervangingsfonds de subsidie Lerend Werken definitief vast.

 • b. De subsidievaststelling wordt toegestuurd aan de werkgever.

 • c. Tegen deze vaststelling kan binnen 6 weken na de datum van verzending een bezwaarschrift worden ingediend bij het Vervangingsfonds.

 • d. Indien uit het verzoek tot vaststelling van de subsidie door de werkgever blijkt dat voor de vaststelling een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het Vervangingsfonds de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • e. Indien uit de factuur blijkt dat de kosten van de interventie lager zijn dan eerder geoffreerd, zal het bedrag aan subsidie tot maximaal het bedrag van de factuur worden vastgesteld, rekening houdend met de eigen bijdrage van 20% en het maximale subsidiebedrag van € 2.500,00.

 • f. Betaling vindt plaats binnen 6 weken na definitieve vaststelling van de subsidie door het Vervangingsfonds.

Hoofdstuk 5. Verplichtingen van de werkgever

Artikel 15. Verplichtingen van de werkgever

 • a. De werkgever verleent, niet eerder dan na het indienen van de subsidieaanvraag, opdracht aan de coach om de in de offerte vastgelegde interventie(s) uit te voeren.

 • b. De werkgever informeert het Vervangingsfonds direct (uiterlijk binnen twee weken) schriftelijk over:

  • besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de interventie(s), waarvoor de subsidie is verleend;

  • ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat de interventies(s), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel kunnen worden verricht;

  • ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat de in de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen.

 • c. Indien de interventie door omstandigheden niet of niet geheel binnen de gestelde termijn en/of voorwaarden gerealiseerd kan worden, dient werkgever hier, conform 15b, melding van te maken. Het Vervangingsfonds neemt deze melding in behandeling en bericht de werkgever, binnen 6 weken na ontvangst van de melding, of de aanvraag verder in behandeling wordt gehouden.

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

Artikel 16. Inwerkingtreding en duur regeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2016 en eindigt op 31 augustus 2019.

Artikel 17. Kaderregeling

Op deze regeling zijn de voorwaarden van toepassing als vermeld in de Kaderregeling Subsidieverstrekking Vervangingsfonds en Participatiefonds.

Terug naar begin van de pagina