Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 01-04-2017 t/m 31-12-2019

Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten

Inleiding

Het onderwerp van deze circulaire is het beleid met betrekking tot de rechtspositie van stagiairs. Bijgevoegd zijn twee modelstageovereenkomsten.

Met de circulaire van 3 februari 2012 heb ik u geïnformeerd over de rijksbrede afspraken met betrekking tot de rechtspositie van stagiairs en de modelstageovereenkomsten. Met de komst van die circulaire is er een uniforme handelswijze binnen de sector Rijk gekomen ten aanzien van de stagiairs en wordt daarover conform de rijksbrede strategie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en werving als één organisatie naar buiten toe opgetreden. In deze circulaire zijn de afspraken uit 2012 waar de toepassing in de praktijk daartoe aanleiding gaf, verduidelijkt en aangevuld.

Modelstageovereenkomsten

Een uniforme handelswijze van de sector Rijk met betrekking tot de rechtspositie van stagiair komt onder andere tot uiting door het hanteren van modelstage-overeenkomsten. Hiermee wordt ook de herkenbaarheid naar de onderwijsinstellingen en de stagiairs verbeterd.

In de praktijk blijkt dat er twee soorten overeenkomsten worden gesloten. Bij één overeenkomst is er sprake van betrokkenheid van drie partijen, namelijk de stageverlener, de onderwijsinstelling en de stagiair. Aangezien niet bij alle onderwijsprogramma’s een stage verplicht is, is er niet altijd een rol voor de onderwijsinstelling weggelegd. In dat geval sluit de stageverlener een overeenkomst met (uitsluitend) de stagiair. De twee als bijlage bij deze circulaire gevoegde modelstageovereenkomsten zijn bedoeld als model, waarin de onderwerpen zijn opgenomen waarvan het belangrijk is dat daarover bij een stage afspraken worden gemaakt. Desgewenst kunnen de teksten worden aangepast of aangevuld als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Stagevergoedingen

De stagevergoedingen zijn met ingang van 1 januari 2016 als volgt vastgesteld:

 • 1. Voor WO- en HBO-studenten wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 578,00 bruto per maand.

 • 2. Voor stages op MBO-niveau wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 420,00 bruto per maand.

De stagevergoedingen worden overeenkomstig de algemene salarismaatregelen bij de Sector Rijk geïndexeerd. Daarbij wordt het gewijzigde maandbedrag rekenkundig afgerond op hele euro's. Berichtgeving daarover vindt plaats via circulaires waarmee algemene salarismaatregelen bekend worden gemaakt.

De stagevergoeding is gebaseerd op vijf dagen van acht uur per week, ofwel veertig uur per week. Indien een stage wordt afgesproken met minder uren per week leidt dat tot een naar rato verlaagde vergoeding.

In onderstaande twee voorbeelden is de berekeningswijze van de stagevergoeding nader toegelicht:

Voorbeeld 1: Indien voor een stage op WO-niveau wordt afgesproken dat deze per week drie dagen van acht uur betreft, bedraagt de stagevergoeding

(€ 578/40*24=) € 346,80 per maand.

Voorbeeld 2: Indien voor een stage op MBO-niveau wordt afgesproken dat deze per week vijf dagen van vier uur betreft, bedraagt de stagevergoeding

(€ 420/40*20=) € 210,00 per maand.

De stagevergoeding geldt voor alle stages van één maand of langer. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten stages, zoals de meeloopstage, de onderzoeksstage en de afstudeerstage.

Alleen in gevallen dat er sprake is van een stage korter dan een maand, waarbij kennismaken met de organisatie centraal staat, de zogenoemde snuffelstages, hoeft geen stagevergoeding te worden toegekend. Eventueel kan dan een symbolische vergoeding worden toegekend, bijvoorbeeld een boekenbon.

Pensionkostenvergoeding

In incidentele situaties komt het voor dat de stagiair te maken krijgt met pensionkosten. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, kan een vergoeding voor de pensionkosten worden verstrekt door het bevoegd gezag. Het ligt in de rede daarvoor aan te sluiten op de reguliere vergoeding voor pensionkosten voor ambtenaren op grond van het Verplaatsingskostenbesluit 1989.

De pensionkostenvergoeding voor stagiairs kan met ingang van 1 januari 2017 maximaal € 346,00 bedragen. Dit maximale bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de vergoedingsbedragen van logies bij dienstreizen. De maximum pensionkostenvergoeding wordt bekend gemaakt via de circulaire over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk die gebruikelijk aan het einde van het kalenderjaar verschijnt.

Een stagiair op een diplomatieke of consulaire post in het buitenland kan in aanmerking komen voor een (gemaximeerde) pensionkostenvergoeding van € 346,00. Kosten van de heenreis naar of de terugreis van een post in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Vergoeding reiskosten

Voor zover de stagiair geen gebruik kan maken van een OV-studentenkaart voor het reizen tussen de woning en de stageplek worden de reiskosten vergoed overeenkomstig de reguliere vergoeding voor woon-werkverkeer voor ambtenaren op grond van het Verplaatsingskostenbesluit 1989.

Als de stagiair een dienstreis maakt, wordt een vergoeding verstrekt op grond van het Reisbesluit binnenland of het Reisbesluit buitenland. Wanneer de dienstreis met de trein plaatsvindt, wordt in tweede klasse gereisd.

Vakantie stagiairs

Doordat een stagiair geen ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst heeft, bestaat er geen wettelijke verplichting om een stagiair vakantie toe te kennen. Het ligt echter – ook om administratieve redenen – in de rede dat bij een stage voor een langere periode de stagiair zijn stage kan onderbreken zonder dat dit leidt tot een verlaging van zijn stagevergoeding. Derhalve is de interdepartementale afspraak gemaakt de stagiair in beginsel vakantie toe te kennen. Hiervan wordt alleen van afgeweken indien de onderwijsinstelling niet toestaat dat de stage kan worden onderbroken voor vakantie.

De stagiair heeft tijdens zijn stage aanspraak op 160 uur vakantie per jaar bij een volledige omvang van de stage van 40 uur per week. In het geval de stage voor minder dan 40 uur per week is overeengekomen, wordt de aanspraak op vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld. Dit geldt ook voor stages die een gedeelte van het jaar beslaan. In deze gevallen wordt de aanspraak op vakantie in hele (vakantie-)uren vastgesteld door naar boven af te ronden.

Tijdens het gebruik van de vakantie wordt de stagevergoeding doorbetaald. Er bestaat geen recht op uitbetaling van de resterende vakantie-uren, indien de vakantie niet tijdens de stageperiode is gebruikt.

Gelet op de samenhang tussen de toekenning van vakantie en doorbetaling van de stagevergoeding, vindt toekenning van vakantie alleen plaats bij stages van één maand of langer.

In het geval de onderwijsinstelling voorschrijft dat een stagiair geen stage volgt gedurende de door die instelling aangewezen vakantieperioden, is de stagiair verplicht de toegekende vakantie te gebruiken gedurende deze perioden. Indien zijn vakantieaanspraak daartoe ontoereikend is, wordt zijn stagevergoeding naar evenredigheid verlaagd. Het bevoegd gezag zal in voorkomende situatie daarvan opgave moeten doen aan P-Direkt. Ter voorkoming van terugvordering van stagevergoeding na het beëindigen van de stageperiode is het gewenst die opgave zo spoedig mogelijk te doen.

De vakantie is ook bedoeld voor situaties dat de stagiair verlof wenst voor bijvoorbeeld een verhuizing, familieomstandigheden of calamiteit. Ook zal de vakantie moeten worden gebruikt voor een eventuele blokdag van het ministerie of bij een stage op een diplomatieke of consulaire post in het buitenland voor een lokale feestdag, tenzij de stagiair de blokdag of lokale feestdag op een andere dag kan compenseren.

Uiteraard heeft de stagiair vrij op de voor rijksambtenaren vastgestelde feestdagen en gaat dit niet ten koste van de vakantie-uren van de stagiair.

In onderstaande drie voorbeelden is de aanspraak op vakantie nader toegelicht:

Voorbeeld 1: Stagiair heeft een overeenkomst van 32 uur per week voor een periode van één jaar (12 maanden). Deze stagiair heeft tijdens zijn stage aanspraak op 128 vakantie-uren, namelijk de uitkomst van 32/40 * 160 vakantie-uren.

Voorbeeld 2: Stagiair heeft een overeenkomst van 40 uur per week voor een periode van vier maanden. Deze stagiair heeft tijdens zijn stage aanspraak op afgerond 54 vakantie-uren (onafgerond 53,33), namelijk de uitkomst van 4/12 * 160 vakantie-uren.

Voorbeeld 3: Stagiair heeft een overeenkomst van 32 uur per week voor een periode van vier maanden. Deze stagiair heeft tijdens zijn stage aanspraak op afgerond 43 vakantie-uren (onafgerond 42,67), namelijk de uitkomst van 32/40 * 4/12 * 160 vakantie-uren.

De stagebegeleider / leidingingevende van de stagiair registreert de vakantie. Het is niet de bedoeling dat registratie van de vakantie van stagiair wordt opgenomen in P-Direkt.

Ziekte

In beginsel heeft de zieke stagiair recht op een Ziektewet (ZW) uitkering. Een eventuele ZW-uitkering wordt op de stagevergoeding in mindering gebracht.

De wijze waarop met ziekte van een stagiair tijdens de stageperiode moet worden omgegaan is met name relevant in het geval door ziekte de stage niet (op tijd) kan worden afgerond. Aangezien dit erg afhankelijk is van de omstandigheden is het advies met de stagiair en eventueel de onderwijsinstelling in gesprek te gaan over verlenging van de stage. Aanbevolen wordt de student zo veel mogelijk in staat te stellen zijn stage goed af te ronden.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Afhankelijk van de stageplek, dan wel de activiteiten die de stagiair gaat verrichten, kan het noodzakelijk zijn dat voorafgaande aan de stage de stagiair een verklaring omtrent het gedrag (VOG), als bedoeld in de Wet justitiële gegevens, overlegt. De stageverlener dient bij artikel 8 van de modelstageovereenkomsten een keuze te maken of deze verplichting met de stagiair wordt overeengekomen. Dit is vergelijkbaar met de verplichting, die het bevoegd gezag op grond van artikel 9, zesde lid, Algemeen Rijksambtenarenreglement aan rijksambtenaren kan opleggen voorafgaande aan de aanstelling.

In het geval de stageverlener van de stagiair een VOG verlangt, worden de kosten voor de aanvraag van deze VOG aan de stagiair vergoed.

Geheimhouding

Met de stagiair en indien van toepassing de onderwijsinstelling dient wel in alle gevallen een geheimhoudingsverplichting overeen te worden gekomen. Zie hiervoor artikel 12 van de modelstageovereenkomsten. De geheimhoudingsverklaring geldt voor de aangelegenheden waarvoor geheimhouding is opgelegd en waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs bekend kan zijn.

De stagiair is ook verplicht de scriptie, het stageverslag of het stagewerkstuk aan de stageverlener vooraf voor te leggen, zodat deze kan beoordelen of er geen gegevens van vertrouwelijke aard in zijn opgenomen. Afspraken hierover kunnen desgewenst in de stageovereenkomst worden opgenomen.

Integriteit

Met de stagiair dient bij aanvang van de stage te worden gesproken over de integriteitaspecten die horen bij werken bij het Rijk1. Dit betreft met name het zorgvuldig omgaan met informatie. De stagiair verplicht zich zowel tijdens als na de stageperiode tot strikte geheimhouding van alle bedrijfsaangelegenheden, waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden hem/haar bekend te zijn. Voor publicaties in welke vorm dan ook, waaronder mede inbegrepen het stageverslag, is voorafgaande goedkeuring van de stageverlener vereist. Deze wordt gegeven door een ondertekende integriteitverklaring in het stageverslag.

In de modelstageovereenkomsten is in artikel 12 integriteit opgenomen.

De gedragscode Integriteit Rijk 2016 en de gedragsregeling2 voor de digitale werkomgeving Rijk zijn gedurende de stageperiode van toepassing op de stagiair.

Vertrouwenspersoon/klokkenluidersregeling

Gedurende de stageperiode is de Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie van toepassing op stagiaires3.

Aansprakelijkheid en verzekeringsplicht

Onderstaande situaties van schade en aansprakelijkheid dienen te worden onderscheiden:

 • 1. de mogelijkheid dat de stagiair schade toebrengt aan de stageverlener;

 • 2. de mogelijkheid dat de stagiair schade toebrengt aan derden als gevolg van het verrichten van stageactiviteiten bij de stageverlener;

 • 3. de mogelijkheid dat de stagiair zelf schade lijdt als gevolg van het verrichten van stageactiviteiten bij de stageverlener.

In de eerste twee situaties is er sprake van aansprakelijkheid van de stagiair, waarbij in de tweede situatie de derde in beginsel eerst de stageverlener zal aanspreken. Veel onderwijsinstellingen hebben een verzekering tegen deze aansprakelijkheid van hun scholieren of studenten tijdens de stage afgesloten. In artikel 14 van de modelstageovereenkomst ‘Staat – onderwijsinstelling – stagiair’ is hierbij aangesloten en wordt derhalve van de onderwijsinstelling verwacht dat deze zich tegen de mogelijke schade verzekert.

In het geval de onderwijsinstelling geen partij is bij de stageovereenkomst, kan de stageverlener op grond van artikel 14 van de modelstageovereenkomst ‘Staat – stagiair’ de schade, die voor zijn rekening komt bij de eerste twee situaties, verhalen op de stagiair voor zover deze aan de stagiair te wijten is.

In de modelstageovereenkomsten is voor wat betreft de derde situatie bepaald dat de stageverlener conform artikel 7:658, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk is voor letsel of schade, welke de stagiair lijdt tijdens de uitoefening van de stageactiviteiten.

Intellectueel eigendom stagiairs

Intellectueel eigendom komt toe aan de feitelijke maker. Maar als een werknemer in dienstverband iets maakt waarop auteursrecht rust, dan kent artikel 7 Auteurswet dat auteursrecht/intellectueel eigendom toe aan de werkgever. Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt. Het auteursrecht van een afstudeerverslag berust in beginsel bij de student die afstudeert. Dus niet bij de instelling waar hij afstudeert of zijn begeleidende docent of, indien er niets geregeld of afgesproken is, de organisatie waar hij zijn onderzoek heeft uitgevoerd. Bij verslagen die het resultaat zijn van een onderzoek uitgevoerd bij een organisatie, is het belangrijk vooraf duidelijke afspraken te maken over bij wie het auteursrecht berust.

Reikwijdte circulaire

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de rechtspositionele afspraken voor stagiairs die in deze circulaire zijn opgenomen geen betrekking hebben op het aanstellen van stagiaires op een leerwerkplek – zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij een MBO-beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en HBO-duale opleidingstrajecten – waarbij de student van een onderwijsinstelling een aantal dagen per week werkt op een leerwerkplek en een aantal dagen per week naar school gaat.

Intrekken circulaire 3 februari 2012

De circulaire kenmerk 2012-0000062386 van 3 februari 2012 vervalt en wordt vervangen door deze circulaire.

Ik verzoek u uitvoering te geven aan deze circulaire.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

S. Roos

Directeur-generaal Overheidsorganisatie

Bijlage 1. bij circulaire 2017-0000020265: Model stageovereenkomst drie partijen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van .. .., hierna te noemen de ‘stageverlener’;

en

. .. (naam onderwijsinstelling) te (plaats onderwijsinstelling), te deze vertegenwoordigd door .., hierna te noemen de ‘onderwijsinstelling’;

en

de heer/mevrouw .. geboren op .., te .., hierna te noemen de ‘stagiair’

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener verbindt zich de stagiair in de gelegenheid te stellen, ten behoeve van zijn/haar opleiding c.q. vorming stage te lopen bij de/het .. (naam onderdeel) van het Ministerie van .. ...

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageperiode loopt van .. (begindatum stage) tot en met .. (einddatum stage).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stage is aangegaan voor .. uur per week, verdeeld over .. dagen per week.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stagiair heeft recht op .. uur vakantie (160 uur op jaarbasis bij een overeenkomst van 40 uur per week).

Artikel 54

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener betaalt de stagiair een vergoeding van € .. per maand (bruto).

Optionele aanvullingen inzake tegemoetkomingen in bijzondere situaties:

Alleen in het geval dat de stageverlener vereist dat de stagiair een verklaring omtrent het gedrag overlegt:

 • 1. De stagiair heeft aanspraak op een vergoeding van de kosten voor de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag.

Alleen in het geval de stagiair geen gebruik kan maken van de Ov-studentenkaart:

 • 2. De stagiair heeft voor de reizen tussen de woning en de stageplek aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer overeenkomstig het Verplaatsingskostenbesluit 1989.

In het incidentele geval de stagiair te maken krijgt met pensionkosten en er aanleiding toe is deze te vergoeden:

 • 3. De stagiair heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten overeenkomstig het Verplaatsingskostenbesluit 1989 voor verblijf in of nabij de plaats van de stageplek met een maximum van € … per maand.

Voor de stagiair die stage loopt op een diplomatieke of consulaire post in het buitenland:

 • 4. De stagiair heeft aanspraak op tegemoetkoming in de pensionkosten van maximaal € ... per maand voor verblijf in of nabij de plaats van de stageplek bij stage bij een diplomatieke of consulaire post in het buitenland.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stagiair dient bij ziekte of ongeval onmiddellijk hierover zijn stagebegeleider te informeren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. In onderling overleg bepalen de stageverlener, de onderwijsinstelling en de stagiair hoe de stage zal worden ingericht. Het stageprogramma kan in onderling overleg worden gewijzigd.

 • 2. De stageverlener draagt de stagiair slechts werkzaamheden op, waarbij primair onderwijskundige aspecten van belang zijn.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. De stageverlener wijst een stagebegeleider aan die belast is met de zorg voor en de begeleiding van de stagiair alsmede met de contacten met de onderwijsinstelling.

 • 2. De onderwijsinstelling wijst een stagedocent aan, die belast is met de begeleiding van de stagiair. De stagedocent kan in het belang van het goede verloop van de stage aanbevelingen geven aan de stageverlener en stagebegeleider.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener verschaft de stagebegeleider toegang tot alle plaatsen waar de stage plaatsvindt, voor zover dat voor de vervulling van de stage noodzakelijk is.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stagiair neemt in acht de in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels en aanwijzingen, zoals deze gelden voor het personeel van de dienst of het dienstonderdeel van de stageverlener waar de stage plaatsvindt.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener vereist/vereist niet dat de stagiair voor aanvang van de stage een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegt.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De onderwijsinstelling en de stagiair verklaren hierbij dat zij geheim zullen houden5 alles wat omtrent het ministerie van .. hen bekend is geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd, dan wel waarvan het vertrouwelijke karakter hen redelijkerwijs bekend had kunnen zijn

De stagiair legt de scriptie, het stageverslag of het stagewerkstuk voor wat betreft gegevens van vertrouwelijke aard ter goedkeuring voor aan de stagebegeleider of dienstleiding, voordat deze aan derden ter beschikking worden gesteld.

De gedragscode integriteit Rijk 2016 en gedragscode digitale werkomgeving Rijk6 zijn van toepassing gedurende stageperiode

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich in de eerste plaats tot de stagebegeleider van de stageverlener. Mochten partijen niet tot een oplossing komen kan het geschil door de stagiair of de stageverlener aan de stagedocent worden voorgelegd. Indien zij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan zal het probleem aan de directe leidinggevende van de mentor en aan de onderwijsinstelling (stagecoördinator) worden voorgelegd. In overleg dienen zij een oplossing voor het probleem te zoeken. Tevens is de Interne Klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie van toepassing.

Artikel 147

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. De stagiair kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de stageverlener geleden schade, voor zover deze aan de stagiair is te wijten.

 • 2. De stageverlener is, overeenkomstig artikel 7:658, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor letsel of schade, welke de stagiair lijdt tijdens de uitoefening van de stageactiviteiten.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Indien de werkzaamheden van de stagiair tijdens de stage bestaan in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt de stagiair.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat bij deze overeenkomst geen sprake is van een arbeidsovereenkomst met de stagiair en dat op de stagiair geen rechtspositionele regelingen van de Rijksoverheid van toepassing zijn.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. De stage eindigt aan het einde van het onder artikel 2 genoemde tijdvak.

 • 2. De stage eindigt, indien de stagiair zijn/haar opleiding tijdens de stageperiode afbreekt.

 • 3. De stageverlener is gerechtigd de stage terstond te beëindigen, indien de stagiair naar het oordeel van de stagebegeleider of leiding van het dienstonderdeel geldende algemene regels, alsmede de door of namens de leiding gegeven aanwijzingen onvoldoende in acht neemt.

 • 4. De onderwijsinstelling kan de stage beëindigen, gehoord de stagiair en de stageverlener, wanneer de onderwijsinstelling vaststelt dat de stage niet voldoet aan de onderwijsdoelstellingen, dan wel van de stagiair redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de stagiair de stage voortzet.

Aldus opgemaakt en ondertekend .. (plaats), . . (datum):

De Mnister van ...

Namens/ voor deze,

de . (functie),

Stageverlener

Onderwijsinstelling

Stagiair

Bijlage 2. bij circulaire 2017-0000020265: Model stageovereenkomst twee partijen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van .. .., hierna te noemen de ‘stageverlener’;

en

de heer/mevrouw .. geboren op .., te . ., hierna te noemen de ‘stagiair’

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener verbindt zich de stagiair in de gelegenheid te stellen, ten behoeve van zijn/haar opleiding c.q. vorming stage te lopen bij de/het .. (naam onderdeel) van het Ministerie van .. ...

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageperiode loopt van .. (begindatum stage) tot en met .. (einddatum stage).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stage is aangegaan voor .. uur per week, verdeeld over .. dagen per week.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stagiair heeft recht op .. uur vakantie (160 uur op jaarbasis bij een overeenkomst van 40 uur per week).

Artikel 58

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener betaalt de stagiair een vergoeding van € .. per maand (bruto).

Optionele aanvullingen, inzake tegemoetkomingen in bijzondere situaties:

Alleen in het geval dat de stageverlener vereist dat de stagiair een verklaring omtrent het gedrag overlegt:

 • 1. De stagiair heeft aanspraak op een vergoeding van de kosten voor de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag.

Alleen in het geval de stagiair geen gebruik kan maken van de Ov-studentenkaart:

 • 2. De stagiair heeft voor de reizen tussen de woning en de stageplek aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer overeenkomstig het Verplaatsingskostenbesluit 1989.

In het incidentele geval de stagiair te maken krijgt met pensionkosten en er aanleiding toe is deze te vergoeden:

 • 3. De stagiair heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten overeenkomstig het Verplaatsingskostenbesluit 1989 voor verblijf in of nabij de plaats van de stageplek met een maximum van € ... per maand.

Voor de stagiair die stage loopt op een diplomatieke of consulaire post in het buitenland:

 • 4. De stagiair heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten van maximaal € … per maand voor verblijf in of nabij de plaats van de stageplek bij stage bij een diplomatieke of consulaire post in het buitenland.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stagiair dient bij ziekte of ongeval onmiddellijk hierover zijn stagebegeleider te informeren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. In onderling overleg bepalen de stageverlener en de stagiair hoe de stage zal worden ingericht. Het stageprogramma kan in onderling overleg worden gewijzigd.

 • 2. De stageverlener draagt de stagiair slechts werkzaamheden op waarbij primair onderwijskundige aspecten van belang zijn.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener wijst een stagebegeleider aan die belast is met de zorg voor en de begeleiding van de stagiair.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener verschaft de stagiair toegang tot alle plaatsen waar de stage plaatsvindt, voor zover dat voor de vervulling van de stage noodzakelijk is.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stagiair neemt in acht de in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels en aanwijzingen, zoals deze gelden voor het personeel van de dienst of het dienstonderdeel van de stageverlener waar de stage plaatsvindt.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De stageverlener vereist/vereist niet dat de stagiair voor aanvang van de stage een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegt.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. De stagiair verklaart hierbij dat hij / zij geheim zal houden alles wat omtrent het ministerie van .. hem/haar bekend is geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd, dan wel waarvan het vertrouwelijke karakter hem/haar redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 • 2. De stagiair legt de scriptie, het stageverslag of het stagewerkstuk voor wat betreft gegevens van vertrouwelijke aard ter goedkeuring voor aan de stagebegeleider of dienstleiding, voordat deze aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Bij een geschil tijdens de stage richt de stagiair zich in de eerste plaats tot de stagebegeleider van de stageverlener. Mochten partijen niet tot een oplossing komen dan kan het geschil door de stagiair of de stageverlener aan de stagedocent worden voorgelegd. Indien zij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan zal het probleem aan de directe leidinggevende van de stagebegeleider en aan de onderwijsinstelling (stagecoördinator) worden voorgelegd. In overleg dienen zij een oplossing voor het probleem te zoeken. Tevens is de Interne Klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie van toepassing.

Artikel 149

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. De stagiair kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de stageverlener geleden schade, voor zover deze aan de stagiair is te wijten.

 • 2. De stageverlener is, overeenkomstig artikel 7:658, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor letsel of schade, welke de stagiair lijdt tijdens de uitoefening van de stageactiviteiten.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Indien de werkzaamheden van de stagiair tijdens de stage bestaan in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt de stagiair.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat bij deze overeenkomst geen sprake is van een arbeidsovereenkomst met de stagiair en dat op de stagiair geen rechtspositionele regelingen van de Rijksoverheid van toepassing zijn.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1. De stage eindigt aan het einde van het onder artikel 2 genoemde tijdvak.

 • 2. De stage eindigt, indien de stagiair zijn/haar opleiding tijdens de stageperiode afbreekt.

 • 3. De stageverlener is gerechtigd de stage terstond te beëindigen, indien de stagiair naar het oordeel van de stagebegeleider of leiding van het dienstonderdeel geldende algemene regels, alsmede de door of namens de leiding gegeven aanwijzingen onvoldoende in acht neemt.

(plaats), . . (datum):

De Minister van ...

Namens/ voor deze,

de . (functie),

Stageverlener

Stagiair

 1. http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/pdirekt/rijksbreed_4/overigepublicaties_1/gedragscode/Gedragscode_Integriteit_Rijk_2016.pdf ^ [1]
 2. http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisrechten_en_regels_/cisintegriteit_/ciseindejaarsuitkering_37/cisgedragscode_voor_de_digitale_werkomgeving ^ [2]
 3. http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/pdirekt/rijksbreed_4/overigepublicaties_1/gedragscode/Model_Integriteitsverklaring_Rijk_voor_externen.pdf ^ [3]
 4. In de circulaire ‘Wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren werkzaam in de sector Rijk’ die jaarlijks in december uitkomt staan de actuele stagevergoeding en de actuele maximale tegemoetkoming in de pensionkosten. ^ [4]
 5. http://www.integriteitoverheid.nl/instrumenten/handreikingen/gedragscode-integriteit-rijk/ ^ [5]
 6. http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/pdirekt/rijksbreed_4/overigepublicaties_1/gedragscode/Gedragsregeling_voor_de_digitale_werkomgeving_versie_1_0.pdf ^ [6]
 7. De school vrijwaart de stageverlener tegen eventuele aanspraken van derden op grond van artikel 6:170 BW wegens fouten van de stagiaire tijdens de uitoefening van de stagewerkzaamheden voor de stageverlener. De school is aansprakelijk voor schade [toegebracht aan derden] tijdens de uitoefening van de stagewerkzaamheden voor de stageverlener. Deze vrijwaring en aansprakelijkheid gelden uitsluitend indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van de onderwijsinstelling daarvoor dekking biedt ^ [7]
 8. In de circulaire ‘Wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren werkzaam in de sector Rijk’ die jaarlijks in december uitkomt staan de actuele stagevergoeding en de actuele maximale tegemoetkoming in de pensionkosten. ^ [8]
 9. De onderwijsinstelling kan de stageverlener vrijwaren van de aansprakelijkheid middels een samenwerkingsovereenkomst. Maar de onderwijsinstelling kan daartoe niet verplicht worden gesteld. Het is tenslotte een overeenkomst, dus de partijen (stageverlenener en onderwijsinstelling) moeten het allebei willen. ^ [9]
Naar boven