Cusumsysteem Erkenninghouder APK 2017

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Cusumsysteem Erkenninghouder APK 2017

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

Besluit:

Artikel 1. definities

Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK overgenomen.

Voorts wordt verstaan onder:

Artikel 2. toepassing

Het cusumsysteem Erkenninghouder APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de keuringseisen.

Artikel 3. gradaties

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloedt, die 0,4 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een lichte misser die 1,0 strafpunt oplevert;

  • c. gradatie 3: een geringe misser die 1,6 strafpunt oplevert;

  • d. gradatie 4: een ernstige misser die 3,3 strafpunten oplevert;

  • e. gradatie 5: een kritieke misser die 4,7 strafpunten oplevert;

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:

  • a. een bonuspunt van 0,4 punt na een herkeuring zonder constateringen van missers,

  • b. totaal aantal strafpunten na een herkeuring met constateringen van missers.

Artikel 4. startwaarde

De erkenninghouder wordt geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten:

 • a. na het verlenen van een erkenning;

 • b. als een cusumstand van 12 wordt bereikt of overschreden;

 • c. bij één afzonderlijke cusumbijdrage van 10 of hoger;

 • d. bij een apert onveilig voertuig.

Artikel 5. intrekking Cusumsysteem Erkenninghouder APK

Het Cusumsysteem Erkenninghouder APK van 27 mei 2009, Stcrt 2009, nr. 105 wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2017.

Artikel 6. historie

 • 1 De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand voor zover de cusumstand lager dan 3,0 punten is.

 • 2 De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die 3,0 punten of hoger zijn worden geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten.

Artikel 8. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouder APK 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Terug naar begin van de pagina