Cusumsysteem Erkenninghouder Gasinstallaties 2017

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Cusumsysteem Erkenninghouder Gasinstallaties 2017

Artikel 1. definities

Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling aanpassing voertuigen overgenomen.

Voorts wordt verstaan onder:

Artikel 2. toepassing

Het cusumsysteem wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij de keuring van gasinstallaties.

Artikel 3. gradaties

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij door de onjuiste keuring van de gasinstallaties sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond een intrekking van de erkenning wordt overwogen;

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:

  • a. een bonuspunt van 0,4 punt na een herkeuring zonder constateringen van missers,

  • b. totaal aantal strafpunten na een herkeuring met constateringen van missers.

Artikel 4. startwaarde

De erkenninghouder wordt geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten:

 • a. na het verlenen van een erkenning,

 • b. als een cusumstand van 12 wordt bereikt of overschreden;

 • c. bij één afzonderlijke cusumbijdrage van 10 of hoger;

 • d. bij een apert onveilig voertuig.

Artikel 5. intrekking Regeling Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallaties

De Regeling Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallaties van 24 december 2013, Stcrt. 2013, 36037 wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2017.

Artikel 6. historie

 • 1 De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand voor zover de cusumstand lager dan 3,0 punten is.

 • 2 De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die 3,0 punten of hoger zijn worden geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten.

Artikel 8. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouder Gasinstallaties 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de Dienst Wegverkeer,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Terug naar begin van de pagina