Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 23 februari 2017, nr. 2017-0000030419, houdende intrekking van het besluit van 10 december 1997, nr. PO 97/524N tot instelling van de commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst en aansluiting bij de bezwarencommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK)

De Minister van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is voor de behandeling van bezwaren inzake personele aangelegenheden bij het Ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst gebruik te maken van de bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK als bedoeld in het Besluit instelling personele aangelegenheden BZK;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gehoord het Georganiseerd Overleg Financiën als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

De Commissie BZK adviseert de minister over de te nemen beslissing op een bezwaar van een medewerker.

Artikel 4

Over bezwaren waar de bezwarencommissie personele aangelegenheden Financiën exclusief de Belastingdienst bij de inwerkingtreding van dit besluit nog geen advies heeft uitgebracht, adviseert de Commissie BZK.

Artikel 5

Het besluit van 10 december 1997, nr. PO 97/524N tot instelling van de commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina