Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 februari 2017, kenmerk 161101-LZ, houdende het opnemen van een derdenbeding in een zorgovereenkomst

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 8.1.8, derde lid, van de Jeugdwet, 3.6.4, derde lid, van het Besluit langdurige zorg, en 2.6.2, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Besluiten:

Artikel IV

  • 1 Artikel 8b van de Regeling Jeugdwet, zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze regeling blijft gedurende vijf jaren na inwerkingtreding van deze regeling van toepassing op een overeenkomst als bedoeld in artikel 8b van de Regeling Jeugdwet die voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze regeling is gesloten.

  • 3 Artikel 2b van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015, zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III van deze regeling blijft gedurende vijf jaren na inwerkingtreding van deze regeling van toepassing op een overeenkomst als bedoeld in artikel 2b van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 die voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III van deze regeling is gesloten.

Artikel V

[Red: Wijzigt de Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina