Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

Geraadpleegd op 03-12-2023.
Geldend van 10-03-2017 t/m heden

Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L257) uit te voeren, en dat het wenselijk is de hiervoor noodzakelijke bepalingen aan te passen in de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel Xa

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Telecommunicatiewet (netneutraliteitsverordening)(Stb. 2016/409).]

Artikel XI

  • 2 Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet een aanvraag door een certificatiedienstverlener is ingediend tot registratie, bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet zoals dit artikellid luidde voor inwerkingtreding van artikel I van deze wet, en op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet hierop nog geen besluit is genomen door de Autoriteit Consument en Markt, wordt die aanvraag door Onze Minister behandeld als een aanvraag waarop deze wet van toepassing is.

  • 3 Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet een aanvraag door een instelling als bedoeld in artikel 18.17a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van artikel I van deze wet, bij Onze Minister is ingediend en op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet hierop nog geen besluit is genomen, wordt die aanvraag door Onze Minister behandeld als een aanvraag waarop deze wet van toepassing is.

  • 4 Ten aanzien van de behandeling van bezwaar of beroep dat voor of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is gemaakt of ingesteld tegen een besluit genomen door de Autoriteit Consument en Markt voor de inwerkingtreding van artikel I van deze wet op een aanvraag door een certificatiedienstverlener tot registratie als bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet zoals dit artikellid luidde voor inwerkingtreding van artikel I van deze wet, is het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet van toepassing en behandelt de Autoriteit Consument en Markt het gemaakte bezwaar of ingestelde beroep.

  • 5 Ten aanzien van de behandeling van bezwaar of beroep dat voor of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is gemaakt of ingesteld tegen een besluit genomen door Onze Minister voor de inwerkingtreding van artikel I van deze wet op een aanvraag door een instelling als bedoeld in artikel 18.17a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet zoals dit artikellid luidde voor inwerkingtreding van deze wet, is het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet van toepassing.

  • 6 Een door de Minister aangewezen instelling als bedoeld in artikel 18.17a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet zoals dit artikellid luidde voor inwerkingtreding van artikel I van deze wet, wordt na inwerkingtreding van artikel I van deze wet aangemerkt als een aangewezen instelling als bedoeld in dat artikel.

Artikel XII

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Algemene wet bestuursrecht en de Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht).]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt deze wet, de Wijzigingswet Telecommunicatiewet (versterking telecommunicatiebeleid)(Stb. 2016/55) en de Wijzigingswet Telecommunicatiewet (intrekking Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)(Kst. 33939).]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Telecommunicatiewet (versterking telecommunicatiebeleid) (Stb. 2016/55).]

Artikel XV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 21 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de dertigste januari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven