Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017

Geraadpleegd op 08-12-2022.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017

Het CAK,

Gelet op artikel 92 van de Zorgverzekeringswet;

in aanmerking nemende dat de Wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK, welke – zoals bepaald bij Staatsblad 2016, nr. 442 – in werking treedt per 1 januari 2017;

besluit om de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1

De zorgverzekeraars dragen zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een gemeenschappelijke voorziening voor elektronische gegevensuitwisseling met de instanties, bedoeld in artikel 88, eerste lid van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2

De zorgverzekeraars dragen zorg voor:

  • a. de juridische en organisatorische vormgeving van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1;

  • b. de inrichting en het beheer van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1; en

  • c. de bekostiging van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De zorgverzekeraars dragen er zorg voor dat de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1, is aangesloten op het netwerk van de Stichting Routerings Instituut (inter)Nationale Informatiestromen (RINIS).

Artikel 4

Zorgverzekeraars maken voor de uitvoering van de wettelijke regelingen genoemd in de bijlage bij deze regeling gebruik van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1. Bij deze uitvoering houden zij zich aan de verplichtingen die in de bijlage zijn opgenomen.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2016

E. van den Brink,

Voorzitter van het CAK

Bijlage bij Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017

Nr

Gegevenslevering

Gegevens

Doel gegevenslevering

Wettelijke grondslag

1

Melding van verzekerden of verzekeringnemers die voldoen aan het bepaalde in artikel 18c, eerste lid, Zorgverzekeringswet dan wel artikel 18d, derde lid, Zorgverzekeringswet door zorgverzekeraars aan het CAK.

UZOVI-nummer,

locatiecode, burgerservicenummer, geboortedatum,

NAW-gegevens, bankrekeningnummer,

aan- en afmelddata status, ingangsdatum compensatie, ingangsdatum verzekering,

reden afmelding en uitbetaling zorgtoeslag aan zorgverzekeraar.

– Oplegging en beëindiging bestuurlijke premieregime

– Vaststelling periode en hoogte van de bijdrage voor wanbetalers ten behoeve van zorgverzekeraars.

Artikel 18c, eerste lid, 18d, derde lid, en 34a Zvw.

2

Levering van het bestand van personen die op grond van een zorgverzekering verzekerd zijn door zorgverzekeraars aan de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Uzovi-nummer burgerservicenummer, ingangs- en/of einddatum verzekering.

Vergelijking van het bestand van personen die op grond van een zorgverzekering verzekerd zijn met het AWBZ-verzekerdenbestand, om na te gaan welke verzekeringsplichtigen in weerwil van hun verzekeringsplicht niet krachtens een zorgverzekering verzekerd zijn.

De artikelen 9a tot en met 9d Zvw jo. artikel 6.4a.1 Regeling zorgverzekering.

3

Melding door zorgverzekeraars aan het CAK van verzekerden of verzekeringnemers die niet meer voldoen aan de verzekeringsplicht die voorvloeit uit een verzekering als gevolg van de toepassing van artikel 9d, Zorgverzekeringswet, respectievelijk op wie artikel 18e, eerste lid, Zorgverzekeringswet niet meer van toepassing is.

Maandelijkse borderel met UZOVI-nummer,

burgerservicenummer, geboortedatum,

compensatieperiode, mutatiedatum verzekeringsstatus

– Oplegging en beëindiging bestuursrechtelijke premie

– Vaststelling periode en hoogte van de bijdrage voor ambtshalve verzekerden ten behoeve van zorgverzekeraars.

Artikel 9d, 18e, eerste lid, en 34a Zvw.

Naar boven