Bijstellingsregeling directe belastingen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Bijstellingsregeling directe belastingen 2017

Artikel I

Voor de berekening van de bij het begin van het kalenderjaar 2017 toe te passen tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, worden als prijsindexcijfers over de dertigste tot en met zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand in aanmerking genomen de prijsindexcijfers van de reeks 2015 = 100.

Artikel X

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XIII

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling directe belastingen 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina