Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-03-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2016, nr. VO/1102619, houdende regels voor de aanvullende bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs voor de eerste opvang van nieuwkomers (Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Doelstelling

De minister kan het bevoegd gezag voor het kalenderjaar 2019 op aanvraag aanvullende bekostiging verstrekken voor:

 • a. de kosten van de eerste opvang; en

 • b. de eenmalige kosten van de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de opstart van de eerste opvang, indien deze eerste opvang betrekking heeft op ten minste 10 nieuwkomers op de peildatum.

Artikel 4. Bekostigingsbedrag

 • 1 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder a, wordt per school berekend op basis van het aantal nieuwkomers dat op de betreffende peildatum, bedoeld in het vierde lid, op de school staat ingeschreven.

 • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt:

  • a. € 2.834,77 per kwartaal per nieuwkomer eerste categorie;

  • b. € 1.025 per kwartaal per nieuwkomer tweede categorie.

 • 3 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, bedraagt € 16.000 per school.

 • 4 De peildatum is 1 januari 2019.

Artikel 5. Bekostigingsaanvraag

 • 1 Het bevoegd gezag dient de aanvraag voor aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3 binnen twee weken na de betreffende peildatum in. Aanvragen die voor de peildatum, bedoeld in artikel 4, vierde lid, niet uiterlijk op 15 januari 2019 door de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn ontvangen, worden afgewezen.

 • 2 Om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, mag het bevoegd gezag voor een school niet eerder aanvullende bekostiging hebben ontvangen voor de organisatie van eerste opvang. De school dient te beschikken over een verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat de school nog niet eerder aanvullende bekostiging heeft ontvangen van de gemeente voor de organisatie van eerste opvang. De school bewaart deze verklaring in haar administratie.

 • 3 Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruikgemaakt van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op www.duo.nl.

Artikel 6. Vaststelling, betaling en verantwoording

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt direct vastgesteld in de maand, volgend op de betreffende peildatum.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel en kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 3 De minister betaalt ineens.

Artikel 7. Schoolplan

 • 1 Het bevoegd gezag geeft in het schoolplan aan hoe het de aanvullende bekostiging inzet voor het onderwijskundig beleid en de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers.

 • 2 Het bevoegd gezag informeert de partijen in de omgeving van de school, die herkenbaar betrokken zijn bij de inzet van de aanvullende bekostiging, over zijn beleid ter zake en betrekt opmerkingen van die partijen op een herkenbare manier bij het bepalen van het onderwijskundig beleid.

Artikel 9. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2 Deze regeling vervalt per 1 april 2019.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina