Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-12-2018.]
Geldend van 30-12-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2016, kenmerk 1046896-158169-Z, houdende nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 7,198 miljoen beschikbaar voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg en € 0,532 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken.

Artikel 3

Uit het bedrag, bedoeld in artikel 2, voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4 tweede lid, van de Wet langdurige zorg, wordt aan zorgkantoren incidenteel in totaal maximaal een bedrag van € 1,500 miljoen beschikbaar om zorgkantoren te compenseren in de beheerskostenbudgetten voor extra kosten die gemaakt worden in de zaken tegen frauderende zorgverleners en tegen cliënten die niet te goeder trouw zijn. Het betreft hier zaken die onder de AWBZ zijn ontstaan, maar in 2017 nog tot kosten hebben geleid. Indien niet alle kosten uit het bedrag kunnen worden vergoed, worden de kosten naar evenredigheid van de in aanmerking komende en goedgekeurde kosten per zorgkantoor vergoed.

Artikel 4

Uit het bedrag, bedoeld in artikel 2, voor de overige bij of krachtens de Wet langdurige zorg geregelde taken wordt een bedrag van € 0,850 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Artikel 5

De Wlz-uitvoerders leggen in het financieel verslag financiële verantwoording af over het jaar 2016. Hierin is opgenomen welk beheerskostenbudget voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed aan de uitvoering van de Wet langdurige zorg. De verschillen worden in het financieel verslag als overschotten dan wel tekorten opgeteld bij de primo stand wettelijke reserve uitvoering Wlz 2016 en vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve uitvoering Wlz 2016.

Artikel 6

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 19 december 2016, terug tot en met 19 december 2016.

Artikel 7

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina