Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’

[Regeling vervallen per 23-02-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2017 t/m 22-02-2017

Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’

Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de registratie en declaratie van Wlz-zorg.

1. Reikwijdte

[Vervallen per 23-02-2017]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als genoemd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en die zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Wlz.

Deze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon één of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie schoonmaak tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij de prestatie schoonmaak leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, Wlz aan cliënten met een modulair pakket thuis (Mpt).

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, Wlz.

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 23-02-2017]

Deze regeling heeft als doel de op verrichte prestaties betrekking hebbende rekeningen te specificeren teneinde inzichtelijke, rechtmatige declaraties te bevorderen en dubbele declaraties te voorkomen.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-02-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 3.1 Zorgaanbieder

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, Wmg.

 • 3.2 Wlz-uitvoerder

  De rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is en die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 van de Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van de Wlz, daaronder begrepen de met toepassing van artikel 4.2.4, tweede lid, Wlz door de Minister van VWS aangewezen uitvoerder.

 • 3.3 Cliënt

  Verzekerde, als bedoeld in artikel 2.1.1 en artikel 2.1.2 Wlz, die op grond van een CIZ-indicatie zijn aanspraak op Wlz-zorg realiseert.

 • 3.4 ZZP

  Een zorgzwaartepakket bestaande uit een volledig pakket van verblijfszorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat die cliënt nodig heeft.

 • 3.5 Verblijfscomponent

  Prestatie voor het verblijf van een niet-geïndiceerde partner, vastgesteld in de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten, respectievelijk de ‘beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis’ en de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg’.

 • 3.6 ZZP-VPT prestatie

  Als intramurale prestatie worden aangemerkt de in de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’,beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis’, beleidsregel Éxtreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen’ en beleidsregel ‘Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing vastgestelde prestaties’.

 • 3.7 Modulaire prestatie

  Als modulaire prestatie worden aangemerkt de in de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg vastgestelde prestaties’.

 • 3.8 NHC

  Een productiegebonden normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris, de rente en afschrijvingskosten te dekken bij een bezettingspercentage van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm.

  Voor de opbouw en hoogte van de NIC-tarieven wordt verwezen naar de beleidsregel ’Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders’ en naar de beleidsregel ‘Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders’.

 • 3.9 Declaratie

  Rekening van de zorgaanbieder aan de Wlz-uitvoerder voor de verrichte zorgprestatie(s).

 • 3.10 Declaratieperiode

  Een periode van vier weken of een kalendermaand waarover de zorgaanbieders de geleverde zorg declareren, overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken met de Wlz-uitvoerder.

 • 3.11 Onderaanneming of uitbesteding

  Er is sprake van onderaanneming of uitbesteding wanneer een door de Wlz-uitvoerder gecontracteerde zorgaanbieder de gecontracteerde zorg laat uitvoeren door een andere zorgaanbieder.

4. Declaratievoorschriften

[Vervallen per 23-02-2017]

Zorgaanbieders specificeren de declaratie als volgt:

 • 4.1 Zorgaanbieders maken bij declaratie aan Wlz-uitvoerders in de factuur duidelijk zichtbaar welke prestaties in rekening worden gebracht en welk tarief daarbij wordt gehanteerd. De declaratie van ZZP en VPT prestaties, modulaire prestaties en NHC vindt plaats op cliëntniveau. Dit houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht van het per cliënt geleverde aantal eenheden, het daarbij gehanteerde tarief en het totaalbedrag per prestatie per declaratieperiode.

 • 4.2 In afwijking van artikel 4.1 vindt de declaratie van de geleverde productie van een aantal prestaties plaats op prestatieniveau. Dit houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht van het geleverde aantal eenheden, het daarbij gehanteerde tarief en het totaalbedrag per prestatie per declaratieperiode. Het betreft de volgende prestaties:

  • a. De dagen waarop een door de Wlz-uitvoerder én zorgaanbieder aangemerkt bed voor crisisopvang niet bezet is door een cliënt.

  • b. Alle prestaties geleverd aan ernstig bedreigde personen die zijn opgenomen in het stelsel van Bewaken en Beveiligen van het Openbaar Ministerie.

 • 4.3 Indien sprake is van modulaire prestaties gedurende een deel van een uur wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Indien er tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder geen schriftelijke overeenkomst bestaat over de te hanteren werkwijze bij het afronden van de tijd van de geleverde prestaties, wordt de tijd afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

 • 4.4 Zorgaanbieders in de langdurige GGZ die niet zijn toegelaten voor behandeling maken bij declaratie aan Wlz-uitvoerders in de factuur duidelijk zichtbaar welke prestaties met welk tarief worden gehanteerd voor cliënten met een GGZ-B indicatie op 31 december 2014 en op dat moment woonachtig waren op een GGZ-C plek. Dit houdt in dat de zorgaanbieder in het formulier bij de GGZ-B prestatie invult dat er sprake is van bovenstaande groep. Hierbij wordt aangegeven: het aantal eenheden, het daarbij gehanteerde tarief en het totaalbedrag per prestatie per declaratieperiode.

 • 4.5 Zorgaanbieders die een declaratie doen op basis van artikel 10 van de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (CA-BR-17137a) moeten aan de NZa kenbaar maken wat de feitelijke zorgvraag is van de cliënt en of deze overeenkomt met de zorgbehoefte zoals die tot uiting komt in de indicatie.

5. Declaratie afwezigheidsdagen bij ZZP

[Vervallen per 23-02-2017]

 • 5.1 Zorgaanbieders declareren de prestaties voor zover deze daadwerkelijk zijn geleverd.

 • 5.2 Voor de bekostiging van de prestaties ZZP, verblijfscomponent-niet geïndiceerde partner, logeren, KIB en alle toeslagen als bedoeld in artikel 6 van de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’ geldt als voorwaarde dat de cliënt aanwezig is in de instelling.

 • 5.3 In afwijking van artikel 5.2 geldt voor afwezigheid het volgende:

  Voor cliënten die aangewezen zijn op een ZZP prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief met ingang van de eerste volledige dag van afwezigheid van de cliënt:

  • a) De dagen dat een cliënt tijdelijk is opgenomen bij een andere zorgaanbieder of op een andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde rechtspersoon, en daar verblijft voor:

   • Wlz-zorg met behandeling (ZZP inclusief behandeling) waarbij de cliënt eerder alleen Wlz-verblijf zonder behandeling ontving (ZZP-exclusief behandeling);

   • Revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan Geriatrische Revalidatiezorg zoals omschreven in de Zvw1 en VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (VV9b) zoals omschreven in de Wlz;

   • Gespecialiseerde GGZ;

   • Medisch specialistische zorg.

   Indien de cliënt waarop een situatie van toepassing is als bedoeld onder

   • a) naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlening van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.

   • b) De dagen dat een cliënt tijdelijk afwezig is door vakantie of detentie met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten vakantieperiode tellen hierin mee. De dagen worden alleen bekostigd indien de cliënt voor de vakantie of detentie reeds 14 dagen verbleef bij de instelling. Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie of detentie worden bekostigd.

   • c) De dagen dat een cliënt die als leerling voor dagonderwijs staat ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgt tijdelijk afwezig is door vakantie. Er worden niet meer afwezigheidsdagen bekostigd dan de wettelijke vakantieduur.

   • d) De dagen dat een cliënt afwezig is op zaterdag en zondag in verband met weekendverlof.

 • 5.4 De in artikel 5.3 genoemde uitzonderingen hebben betrekking op de prestaties ZZP, verblijfcomponent niet-geindiceerde partneren KIB maar niet op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7 en de middelen Waardigheid en trots die zijn vermeld in artikel 8 van de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’.

 • 5.5 De logeerprestaties kunnen alleen gedeclareerd worden bij aanwezigheid van de client. Een vergoeding voor een afwezigheidsdag is niet mogelijk.

6. Declaratie afwezigheidsdagen bij VPT

[Vervallen per 23-02-2017]

 • 6.1 Voor de bekostiging van de prestaties vpt, dagbesteding, behandeling en alle toeslagen als genoemd in deze beleidsregel geldt als voorwaarde dat de prestatie daadwerkelijk geleverd is.

  Dit houdt in dat afwezigheid niet wordt bekostigd. Onder afwezigheid wordt verstaan dat de cliënt niet verblijft op zijn/haar woonadres.

 • 6.2 In afwijking van artikel 6.1 geldt voor afwezigheid het volgende:

  Voor cliënten die aangewezen zijn op of als leveringsvorm hebben gekozen voor een vpt-prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken vpt-tarief met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt:

  • a) De dagen dat een cliënt tijdelijk is opgenomen bij een zorgaanbieder en daar verblijft voor:

   • Wlz-zorg met behandeling (zzp inclusief behandeling);

   • Revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan Geriatrische Revalidatiezorg zoals omschreven in de Zvw en VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (VV9b) zoals omschreven in de Wlz; Gespecialiseerde GGZ of

   • Medisch specialistische zorg

   Indien de cliënt waarop een situatie van toepassing is als bedoeld onder a. naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.

  • b) De dagen dat een cliënt tijdelijk afwezig is door vakantie, tijdelijk verblijf bij familie, logeren in verband met het ontlasten van de mantelzorger2, of detentie met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten afwezigheidsperiode telt hierin mee. De dagen worden alleen bekostigd indien de cliënt voorafgaand aan de afwezigheidsperiode reeds 14 dagen zijn vpt-dagen ontving. Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van bovengenoemde worden bekostigd, met uitzondering van verblijf bij familie in de weekenden.

  De in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7 van de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijven en tarieven Volledig Pakket Thuis’, opslag kapitaallasten, opslag inventaris, afzonderlijk afgesproken dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, afzonderlijk afgesproken behandeling, en de middelen Waardigheid en Trots die zijn vermeld in artikel 8 van de Beleidsregel prestatiebeschrijven en tarieven Volledig Pakket Thuis.

7. Onderaanneming of uitbesteding

[Vervallen per 23-02-2017]

Indien sprake is van onderaanneming of uitbesteding wordt de prestatie alleen in rekening gebracht door de zorgaanbieder die door de Wlz-uitvoerder voor de betreffende prestatie is gecontracteerd. De zorgaanbieder die de zorg in onderaanneming uitvoert of aan wie de zorgverlening is uitbesteed, mag noch een afzonderlijke prestatie noch een deel van de prestatie in rekening brengen aan de Wlz-uitvoerder.

8. Intrekking

[Vervallen per 23-02-2017]

De Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg, met kenmerk CA-NR-11650d wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken. Verder wordt de al wel gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg met kenmerk CA-NR-1721, vervangen door de onderhavige nadere regel bij inwerkingtreding van deze laatst genoemde nadere regel.

9. Overgangsbepaling

[Vervallen per 23-02-2017]

De regeling ‘Declaratievoorschriften AWBZ-zorg’, met kenmerk CA-NR-1650d blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

10. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 23-02-2017]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, in welk geval de beleidsregel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2017.

Deze regeling kan worden aangehaald als: regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Cliënten die verblijven in een instelling met behandeling komen hiervoor niet in aanmerking.

  ^ [1]
 2. Zoals genoemd in de Wet langdurige zorg artikel 3.1.1., eerste lid, onderdeel g.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina