Regeling Financieel Mandaat RDW

[Regeling vervallen per 20-09-2019.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m 19-09-2019

Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening van het vragen van prijsopgaven en het aangaan van financiële verplichtingen aan functionarissen van de RDW (Regeling Financieel Mandaat RDW)

De directie van de RDW,

Gelet op artikel 4g van de Wegenverkeerswet 1994 en het Directiereglement RDW 2015 en de daartoe verleende instemming van de Raad van Toezicht;

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie, bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen gemandateerd en volmacht verleend aan zowel de Algemeen Directeur en de Directeur Bedrijfsvoering, als aan hen ieder afzonderlijk.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 250.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de Divisiemanager Toezicht en Beoordeling;

 • b. de Divisiemanager Voertuig Regelgeving Toelating;

 • c. de Divisiemanager Registratie en Informatie;

 • d. de Manager ICT Bedrijf (Informatie en Communicatie Technologie).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 100.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de Clustermanagers ICT;

 • b. het Hoofd Facilitair Bedrijf;

 • c. de volgende functionaris, werkzaam bij de Divisie Registratie en Informatie:

  • 1. de Manager Projectmanagement & Support.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 50.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. het Hoofd F&C (Financiën en Control);

 • b. het Hoofd HR (Human Resources);

 • c. het Hoofd JBZ (Juridische en Bestuurlijke Zaken);

 • d. het Hoofd Communicatie (Afdeling Communicatie);

 • e. het Hoofd SEO (Strategie en Externe Ontwikkelingen);

 • f. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Toezicht en Beoordeling:

  • 1. de Manager BenI (Bedrijfsvoering en Innovatie);

  • 2. de Manager KIM (Kennis- en Informatiemanagement);

  • 3. de Manager TE (Toezicht Erkenningen);

  • 4. de Manager BE (Beoordeling).

 • g. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Voertuig Regelgeving Toelating:

  • 1. de Manager TTV (Toelating Toezicht Voertuigen);

  • 2. de Manager OVR (Ontwikkeling Voertuigreglementering);

  • 3. de Manager R&D.

 • h. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Registratie en Informatie:

  • 1. de Afdelingsmanager Registratie Voertuigen;

  • 2. de Afdelingsmanager Relatiemanagement RDW;

  • 3. de Afdelingsmanager Informatie & Rijbewijzen;

  • 4. de afdelingsmanager Frontoffice.

 • i. de volgende functionarissen werkzaam bij het ICT Bedrijf:

  • de inkopers;

 • j. de volgende functionarissen werkzaam bij F&C (Financiën en Control):

  • de inkopers;

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 25.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de volgende functionarissen werkzaam bij het Facilitair Bedrijf:

  • 1. de Unitmanager interne dienst;

  • 2. de Unitmanager management ondersteuning;

  • 3. het Hoofd van de technische dienst;

  • 4. het Hoofd van de afdeling Documenten en Informatievoorziening (DIV).

 • b. de volgende functionaris werkzaam bij het bedrijfsproces Toelating Toezicht Voertuigen:

  • 1. de Manager Productbeoordeling.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 12.500,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de volgende functionarissen werkzaam bij het ICT Bedrijf:

  • 1. de medewerkers Managementcontrol, welke als taak hebben de operationale inkoop;

  • 2. de teammanagers ICT.

 • b. de volgende functionarissen werkzaam bij F&C:

  • 1. de operationeel inkopers;

 • c. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Toelating Toezicht Voertuigen;

  • 1. de Manager Beoordeling en Toezicht;

  • 2. de Manager Administratie en Informatiebeheer;

  • 3. de Manager Ontheffingen.

 • d. de volgende functionarissen werkzaam bij bedrijfsproces Toezicht Erkenningen:

  • 1. de Manager Back-office APK;

  • 2. de Manager Toezicht APK;

  • 3. de Manager Steekproeven APK;

  • 4. de Manager Erkenningen en Toezicht.

 • e. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Beoordeling:

  • 1. de Clustermanagers;

 • f. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces KIM:

  • 1. de Manager KIT;

  • 2. de Manager KIM-co;

  • 3. de Manager KIM Beheer.

 • g. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces BenI:

  • 1. de Manager Bedrijfsvoering;

  • 2. de Manager Kwaliteit;

  • 3. de Manager Innovatie.

 • h. de volgende functionarissen werkzaam bij afdeling Registratie Voertuigen:

  • 1. de unitmanager Voertuigregistratie en Documenten;

  • 2. de unitmanager Aansprakelijkheids- en Persoonsregistratie.

 • i. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Informatie & Rijbewijzen:

  • 1. de unitmanager Handhaving;

  • 2. de unitmanager Informatieverstrekking;

  • 3. de unitmanager Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV);

  • 4. de unitmanager Rijbewijzen.

 • j. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Frontoffice:

  • 1. de unitmanager i-Dee;

  • 2. de unitmanager Klant Contact Centrum;

  • 3. de unitmanager Centrale Nabewerking.

 • k. de volgende functionaris werkzaam bij de afdeling Projectmanagement en Support:

  • de unitmanager Projectmanagement en Control;

 • l. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Relatiemanagement:

  • de Relatiemanagers.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het uitzetten van overtollig kasgeld en het aantrekken van kortlopende financiering, voor een periode van maximaal twaalf maanden bij het Ministerie van Financiën gemandateerd en volmacht verleend aan het Hoofd F&C (Financiën en Control).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De in de artikelen 1 tot en met 5, bedoelde volmachten betreffen tenzij anders vermeld, uitsluitend het aangaan van financiële verplichtingen voor de aanschaf van roerende zaken (inkoop) en het aangaan van huurovereenkomsten, verzekeringen, vervoersovereenkomsten en het opdragen van werkzaamheden aan derden, voor zover deze rechtshandelingen betrekking hebben op de, aan de betrokken functionaris opgedragen taken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, in het kader van dienstverlening voor derden op basis van de Regeling taken Dienst Wegverkeer, – voor zover ze een geldelijk belang van € 250.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – mandaat en volmacht verleend aan:

 • a. de Divisiemanager Toezicht en Beoordeling;

 • b. de Divisiemanager Voertuig Regelgeving Toelating;

 • c. de Divisiemanager Registratie en Informatie;

 • d. de Manager ICT Bedrijf (Informatie en Communicatie Technologie);.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, in het kader van dienstverlening voor derden op basis van de Regeling taken Dienst Wegverkeer, – voor zover ze een geldelijk belang van € 50.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – mandaat en volmacht verleend aan:

 • a. de Afdelingsmanager Relatiemanagement RDW;

 • b. de Relatiemanagers;

 • c. de Unitmanager Informatieverstrekking van de afdeling Informatie & Rijbewijzen;

 • d. het Hoofd Facilitair Bedrijf;

 • e. het Hoofd F&C (Financiën en Control);

 • f. het Hoofd HR (Human Resources);

 • g. het Hoofd JBZ (Juridische en Bestuurlijke Zaken);

 • h. het Hoofd Communicatie (Afdeling Communicatie);

 • i. het Hoofd SEO (Strategie en Externe Ontwikkelingen);

 • j. de Manager TTV (Toelating Toezicht Voertuigen);

 • k. de Manager OVR (Ontwikkeling Voertuigreglementering).

Artikel 10

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, in het kader van dienstverlening voor derden op basis van de Regeling taken Dienst Wegverkeer, – voor zover ze een geldelijk belang van € 25.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – mandaat en volmacht verleend aan:

 • a. de Manager Product Beoordeling;

 • b. de Manager Certificeren & Toezicht (C&T)

Artikel 11

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

 • 1 Uitsluitend de in de artikelen 1 tot en met 10 genoemde functionarissen zijn bevoegd om offertes dan wel prijsopgaven bij derden aan te vragen, ten behoeve van het aangaan van de financiële verplichtingen waartoe zij krachtens dit mandaat bevoegd zijn.

 • 2 De door de Directie aan de in de artikelen 1 tot en met 10 genoemde functionarissen verleende bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend door die waarnemers van bedoelde functionarissen die door de Directie daartoe schriftelijk zijn aangewezen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

 • a. Aan de Directie blijven voorbehouden:

  • het kwijtschelden van vorderingen;

  • het aangaan van nationale en internationale samenwerkingsverbanden;

  • het aangaan van verplichtingen in het kader van dienstverlening voor derden, met dien verstande dat deze verplichtingen ook mogen worden aangegaan door de in de artikelen 8, 9 en 10 van deze regeling genoemde functionarissen, voor zover ze de in deze artikelen bedoelde geldelijke belangen niet te boven gaan;

  • de aanschaf van onroerende zaken en het vervreemden van roerende en onroerende zaken.

 • b. Aan de Directie en de in artikel 1a genoemde functionarissen blijven voorbehouden:

  • aangelegenheden met een geldelijk belang waarvan de financiële gevolgen de periode van drie jaar overschrijden.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De in de artikelen 1 tot en met 12 genoemde functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat en de aan hen verleende volmacht uitsluitend gebruik,

 • a. voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein en als zodanig zijn opgenomen in het door de directie vastgestelde werkplan of het financiële meerjarenbeleidplan,

 • b. met inachtneming van de geldende richtlijnen en procedures, waaronder het zorgdragen voor een vastlegging in de administratie van de RDW van de verplichtingen die zijn aangegaan, conform de daarvoor geldende definities van kostensoorten.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De in deze regeling omschreven mandatering en volmacht betreft niet het aangaan van financiële verplichtingen op personeelsgebied, zoals het in vaste of tijdelijke dienst aannemen en bevorderen van medewerkers.

Voor de regelingen betreffende deze en andere personele aangelegenheden, zoals het verlenen van ontslag en het opleggen van disciplinaire straffen, wordt verwezen naar de ‘Mandaatregeling Human Resource bevoegdheden RDW’ en het ‘Rechtspositiereglement RDW’.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

Indien naar de mening van de directie door betrokken functionarissen geen juist gebruik wordt gemaakt van het aan hen verleende mandaat en volmacht, kan de directie te allen tijde deze bevoegdheden intrekken of wijzigen.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

De stukken die door de in de artikelen 1 tot en met 10 genoemde functionarissen op grond van deze regeling worden ondertekend, vermelden aan het slot:

De directie van de RDW,

namens deze,

Gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling Financieel Mandaat RDW’.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 20-09-2019]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking per 1 januari 2017. Een afschrift zal worden gezonden aan de in deze regeling genoemde functionarissen.

Zoetermeer, 15 december 2016

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen directeur

Z. Baelde

Directeur bedrijfsvoering

Naar boven