Verzamelbesluit SZW 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 20 december 2016 tot wijziging van het Besluit SUWI en enkele andere AMvB’s van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de toegang tot het doelgroepregister, het opnemen van leerlingen uit het praktijkonderwijs in het doelgroepregister zonder voorafgaande beoordeling en kleine technische wijzigingen (Verzamelbesluit SZW 2017)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 november 2016, nr. 2016-0000235780;

Gelet op de artikelen 1a:4, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 13, zevende lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 66a, derde lid, van de Algemene Nabestaandenwet, 8a, derde lid, van de Toeslagenwet, 5, zesde lid, artikel 33, elfde lid, 73, vijfde en zevende lid, en 73a, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, 38b, eerste lid, onderdeel d, en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, 6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 13, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet, 6, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en 2.1.1, vierde en vijfde lid, van de Wet langdurige zorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 december 2016, nr. W12.16.0363/III);

Gezien het nader rapport van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2016, nr. 2016-0000267848;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat artikel II terug werkt tot en met 1 juli 2016, artikel III terug werkt tot en met 1 april 2015, artikel IV, inwerking treedt op de dag na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat onderdeel A terug werkt tot en met 1 januari 2008 en onderdeel C, terug werkt tot en met 1 juli 2015 en artikel V, onderdeel B, en artikel VII terug werken tot en met 28 oktober 2016.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina