Besluit verlening ondermandaat en ondervolmacht clusterhoofden Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Geldend van 10-12-2016 t/m heden

Besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van 30 november 2016, kenmerk 1038906-157555-WJZ, houdende de verlening van ondermandaat en ondervolmacht aan de clusterhoofden van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

Gelet op artikel 16, derde lid, van de Mandaatregeling VWS en artikel 16, tweede lid, van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de clusterhoofden van de directie Wetgeving en Juridische Zaken wordt ondermandaat verleend tot het nemen van beslissingen op bezwaar.

Artikel 2

Aan de clusterhoofden, bedoeld in artikel 1, wordt ondervolmacht verleend voor het inschakelen van de Landsadvocaat tot een bedrag van € 100 000,– inclusief btw.

Artikel 3

Het besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van 9 december 2013, kenmerk 180666-114905-WJZ, houdende de verlening van ondervolmacht en ondermandaat aan de teamhoofden Rechtsbescherming en Europa, Gezondheidsbescherming en Ethiek, Ordening en Bekostiging van Zorg en Juridisch Bestuurlijke Aangelegenheden en Jeugdzorg, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

M.M. den Boer

Voor akkoord,

de Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina