Deelregeling Beschermd Cultuurgoed of Beschermde Verzameling

Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Deelregeling Beschermd Cultuurgoed of Beschermde Verzameling

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Het stimuleren dat goed gezorgd wordt voor objecten die een belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed en die grotendeels in privaat bezit zijn en dat dit erfgoed voor zover mogelijk publiekstoegankelijk wordt gemaakt en gehouden. Deze regeling biedt de grondslag voor het verlenen van bijdragen voor behoudsprojecten voor objecten en collecties die op grond van artikel 3.7 van de erfgoedwet zijn aangewezen als beschermd cultuurgoed of beschermde verzameling en zijn opgenomen in het Register als bedoeld in artikel 3.11 van de Erfgoedwet, ter compensatie voor de restricties die opname in dit register heeft voor de vrijheid van de eigenaren in de omgang met hun bezit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1 Een bijdrage kan worden toegekend aan de eigenaar of de beheerder van een object of collectie die in het Register als bedoeld in artikel 3.11 van de Erfgoedwet is opgenomen.

 • 2 De financiële bijdrage die de aanvrager levert, dient in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdrage van het fonds.

 • 3 In de toelichting bij het aanvraagformulier is het minimale bedrag van de bijdrage en de hoogte van de financiële bijdrage van de aanvrager genoemd.

 • 4 De aanvrager dient aannemelijk te maken dat het behoud van het object op lange termijn gegarandeerd is.

 • 5 Voor een bijdrage komen in aanmerking:

  • kosten voor actieve conservering,

  • voor passieve conservering in de vorm van preventie van verval,

  • kosten voor restauratie van het object,

  • indien het oorspronkelijke materiaal aan verval onderhevig is, waardoor het behoud bedreigd wordt, tevens de kosten van duplicatie.

 • 6 Een object, waarvoor een bijdrage voor restauratie wordt aangevraagd, dient meermalen per week en op gezette tijden en zonder afspraak voor het publiek toegankelijk te zijn.

 • 7 Indien de aanvraag roerend industrieel erfgoed betreft, dient de restauratie noodzakelijk te zijn om het object in bedrijfswaardige staat terug te brengen.

 • 8 Geen bijdrage wordt verstrekt voor een depotvoorziening, in welke vorm en onder welke benaming dan ook.

Artikel 3. Aanvraag

Naast het bepaalde in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor vergezeld te gaan van:

 • een beschrijving van het object of de collectie,

 • een beschrijving van de behandelingsmethode of behoudsmaatregelen,

 • een presentatieplan, waarin wordt toegelicht hoe een passend publiek wordt betrokken,

 • een sluitende begroting,

 • in geval van restauratie, van een restauratieplan, voorzien van documentatiemateriaal.

Artikel 4. Beoordeling

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een bijdrage geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over de volgende aspecten:

  • de effectiviteit van de gekozen behandelingsmethoden of behoudsmaatregelen,

  • de urgentie van het project,

  • het niveau van de bewaaromstandigheden, inclusief de beveiliging,

  • de publiekstoegankelijkheid van het object of de collectie na restauratie en de waarborg dat deze duurzaam in stand zal blijven, waarbij een beperking van de toegankelijkheid alleen kan worden ingegeven door de aard van het object,

  • het belang van het presentatieplan wordt beoordeeld op de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken.

 • 2 Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag. Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 3 Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte de toe te kennen bijdrage.

 • 4 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel over de cultuurhistorische waarde, urgentie en de mate waarin het object of de collectie voor het publiek toegankelijk is. Bij deze prioritering mag ook het draagvlak voor het object worden betrokken.

Artikel 5. Overgangsbepaling

De Deelregeling Wet Behoud Cultuurbezit wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken. Op aanvragen die op grond van de Deelregeling Wet Behoud Cultuurbezit voor 1 januari 2017 zijn ingediend blijven deze regeling en het Algemeen Reglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Beschermd Cultuurgoed of Beschermde Verzameling.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

directeur-bestuurder

Naar boven