Deelregeling Bijdrage Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Deelregeling Bijdrage Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Het stimuleren van talentontwikkeling door beeldend kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid te geven een artistiek plan te realiseren dat van belang is voor de kwaliteit en de zichtbaarheid van de hedendaagse beeldende kunst en/of het cultureel erfgoed in Nederland.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1 Een kunstenaar dient ten minste drie jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als beeldend kunstenaar, dan wel ten minste drie jaar hbo-opleiding aan een instituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd en deze ten minste één jaar voorafgaand aan de aanvraag te hebben verlaten en ten minste één jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als beeldend kunstenaar. Als het een instituut voor beeldende kunst en vormgeving betreft, moet een beeldende kunst curriculum zijn gevolgd.

 • 2 Een bemiddelaar die een bijdrage aanvraagt, dient ten minste twee jaar professioneel werkzaam te zijn als bemiddelaar op het gebied van de beeldende kunst of erfgoed op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed, aan te tonen door middel van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken of geïnitieerde projecten.

 • 3 Indien een aanvraag door een beeldend kunstenaar wordt ingediend voor een postacademische opleiding die niet krachtens de Wet op het specifiek cultuurbeleid in de Basis Infrastructuur is opgenomen, kan de aanvraag direct na het verlaten van de hbo-opleiding worden ingediend.

 • 4 De bijdrage is bedoeld voor artistieke plannen die hetzij in de tijd begrensd zijn, hetzij leiden tot een concreet resultaat of beide, zoals onderzoek, werkperiodes en/of de productie van nieuw werk als tegemoetkoming in de projectkosten en/of tijdsinvestering en kan worden verstrekt in de vorm van:

  • een flexibele bijdrage voor een periode van maximaal twaalf maanden,

  • een vaste bijdrage voor een periode van maximaal zes maanden.

 • 5 Geen vaste bijdrage kan worden toegekend aan een kunstenaar aan wie korter dan vier jaar geleden een Werkbijdrage Bewezen Talent is toegekend of die nog rechten aan een eerder verstrekt Basisstipendium kan ontlenen.

 • 6 Geen vaste bijdrage kan worden verstrekt aan een kunstenaar aan wie korter dan een jaar geleden een Werkbijdrage Jong Talent is toegekend.

 • 7 Indien aan een kunstenaar of bemiddelaar in een periode van 48 maanden gedurende 24 maanden een bijdrage in de investering in tijd is verstrekt, kan gedurende de resterende periode, uitsluitend een bijdrage in de projectkosten worden verstrekt.

 • 8 Indien een andere partij zoals een museum, een galerie, een bedrijf of een (particuliere) opdrachtgever, bij een aanvraag voor een bijdrage betrokken is, dient de financiële bijdrage die deze bij het project betrokken partij levert in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdrage van het fonds. Indien van toepassing dient een reëel honorarium voor de kunstenaar voor rekening van de betrokken andere partij in de begroting opgenomen te zijn.

 • 9 Geen bijdrage wordt verstrekt voor reguliere werkzaamheden, voor tentoonstellingskosten en andere presentaties van werk, voor reguliere beroepskosten of voor een werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland die jaarlijks via een openbare oproep door het fonds worden aangeboden.

Artikel 3. Aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

 • (visueel) documentatiemateriaal,

 • een toelichting op de artistieke uitgangspunten,

 • een curriculum vitae,

 • een werkplan inclusief motivering,

 • een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe een passend publiek wordt betrokken,

 • indien van toepassing een dekkende begroting met offertes,

 • indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen,

 • indien van toepassing een inhoudelijke motivering van de instelling of organisatie die de kunstenaar of bemiddelaar heeft geselecteerd,

 • indien van toepassing een curriculum of andere informatie over de instelling waarvoor aangevraagd wordt.

Artikel 4. Beoordeling

 • 3 Op basis van het door de aanvrager ingeleverde documentatiemateriaal en de overige informatie beoordeelt het bevoegd adviesorgaan of het artistieke functioneren van de kunstenaar of bemiddelaar van belang is of, bij een beginnend kunstenaar, naar verwachting van belang zal worden voor de hedendaagse beeldende kunsten of cultureel erfgoed in Nederland. Daarbij worden de onderstaande criteria in onderlinge samenhang gehanteerd:

  • a. de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de aanvrager opgebouwde oeuvre.

  • b. de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap; de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de aanvrager, de manier waarop de aanvrager naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk weet te vinden en binden.

 • 4 De werkplannen en presentatieplannen waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd, worden beoordeeld op het belang voor de hedendaagse beeldende kunst en, indien het een bemiddelaar betreft, voor de hedendaagse beeldende kunst of het cultureel erfgoed in Nederland. Dit wordt beoordeeld op grond van de volgende aspecten:

  • de inhoudelijke kwaliteit van het werkplan,

  • het belang van het presentatieplan wordt beoordeeld op de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken,

  • indien van toepassing de context van de activiteit.

 • 5 Indien de bijdrage door meerdere partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe in positieve zin mee. Daarbij wordt beoordeeld of de beoogde samenwerking meerwaarde heeft.

 • 6 Indien het bevoegd adviesorgaan het in het derde lid van dit artikel bedoelde functioneren in samenhang met het plan van de aanvrager bedoeld in het vierde lid en voor zover van toepassing het plan voor de samenwerking zoals bedoeld in het vijfde lid niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 7 Indien het bevoegd adviesorgaan op de in het derde lid van dit artikel bedoelde functioneren van de aanvrager in samenhang met het plan bedoeld in het vierde lid en voor zover van toepassing het plan voor de samenwerking zoals bedoeld in het vijfde lid wel van voldoende belang acht, brengt het een positief advies uit.

 • 8 Een positief advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen bijdrage en de periode waarover de financiële bijdrage verstrekt wordt.

 • 9 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel.

Artikel 5. Overgangsbepaling

De Deelregelingen Beurzen Praktijkverdieping, de Deelregeling Flexibele Bijdrage Projectinvestering en de Deelregeling Talentontwikkeling in Internationale Context worden met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken. Op aanvragen die op grond van de Deelregeling Beurzen Praktijkverdieping, de Deelregeling Flexibele Bijdrage Projectinvestering of de Deelregeling Talentontwikkeling in Internationale Context voor 1 januari 2017 zijn ingediend blijven deze regelingen en het Algemeen Reglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Bijdrage Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina