Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 november 2016, nr. 890779, houdende regels voor het verstrekken van subsidies gender- en LHBTI-gelijkheid (Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. alliantie: alliantie als bedoeld in artikel 2.4;

 • b. instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de Kaderregeling;

 • c. instellingssubsidie: instellingssubsidie als bedoeld in artikel 1.1 van de Kaderregeling met dien verstande dat onder instelling wordt verstaan: maatschappelijke organisatie;

 • d. gendergelijkheid: gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Nederlandse samenleving;

 • e. Kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • f. LHBTI: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen en personen met een intersekse conditie;

 • g. LHBTI-gelijkheid: gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen in de Nederlandse samenleving ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken;

 • h. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • i. maatschappelijke organisatie: organisatie die voldoet aan de criteria, bedoeld in artikel 2.2;

 • j. projectsubsidie: projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.1 van de Kaderregeling;

 • k. strategisch partnerschap: samenwerkingsverband van de minister met een maatschappelijke organisatie of met een alliantie.

Artikel 1.2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

 • 1 Onverminderd artikel 1.7 van de Kaderregeling verstrekt de minister bij projectsubsidies op grond van hoofdstuk 3 van deze regeling loonkosten op basis van een maximaal uurtarief, met dien verstande dat:

  • a. het maximale uurtarief overeenkomt met het kostendekkende tarief per uur van schaal 11 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren voor de integrale loonkosten in de Handleiding Overheidstarieven van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag is ontvangen; en

  • b. de minister van het maximale uurtarief kan afwijken indien toepassing van het maximale uurtarief tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

Hoofdstuk 2. Instellingssubsidie

Artikel 2.1. Doelomschrijving instellingssubsidie

De minister kan aan een maatschappelijke organisatie of aan maatschappelijke organisaties, verenigd in een alliantie en vertegenwoordigd door de penvoerder, met wie een strategisch partnerschap overeengekomen is, instellingssubsidie verlenen voor activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan het realiseren van gendergelijkheid of LHBTI-gelijkheid.

Artikel 2.2. Criteria maatschappelijke organisaties

Om in aanmerking te komen voor instellingssubsidie voldoet een maatschappelijke organisatie aan de volgende criteria. De maatschappelijke organisatie:

 • a. is een privaatrechtelijk rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 • b. richt zich specifiek op het landelijk bevorderen van gendergelijkheid of LHBTI-gelijkheid, in ieder geval op de terreinen: onderwijs, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt, media, politiek, recht of leefvormen;

 • c. heeft minimaal drie jaar gewerkt aan het landelijk bevorderen van gendergelijkheid en LHBTI-, gelijkheid;

 • d. heeft geen winstoogmerk;

 • e. verwerft ten minste 10% van zijn inkomsten uit andere bronnen dan door de minister verleende subsidies met dien verstande dat de minister in bijzondere situaties een lager percentage kan toestaan;

 • f. heeft kennis van de Nederlandse taal en samenleving; en

 • g. is niet in staat van surseance van betaling dan wel heeft geen faillissement aangevraagd.

Artikel 2.3. Aanvraag en beoordeling in twee fasen

 • 1 De beoordeling van de aanvragen voor instellingsubsidie vindt plaats in twee fasen.

 • 2 In de eerste fase selecteert de minister de maatschappelijke organisaties of allianties, om een strategisch partnerschap mee aan te gaan en een partnerschapsovereenkomst mee te sluiten.

 • 3 Een maatschappelijke organisatie of maatschappelijke organisaties, verenigd in een alliantie, die in aanmerking wil onderscheidenlijk willen komen voor instellingssubsidie, dient onderscheidenlijk dienen een aanvraag in middels een verzoek om een strategisch partnerschap aan te gaan, met het aanvraagformulier opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 4 De verzoeken voor strategisch partnerschap kunnen worden gedaan tot en met 1 maart 2017. De minister selecteert de maatschappelijke organisaties of allianties uiterlijk 1 mei 2017.

 • 5 In de tweede fase beslist de minister over verlening van instellingssubsidie op grond van een op basis van de partnerschapsovereenkomst opgesteld activiteitenplan en begroting.

 • 6 De uitwerking van de aanvraag met het activiteitenplan en de begroting kunnen worden ingediend van 20 juni 2017 tot en met 20 september 2017. De minister beslist uiterlijk op 20 december 2017 over de verlening van instellingssubsidie.

Artikel 2.4. Alliantie

 • 1 Een alliantie is een samenwerkingsverband van ten minste twee en ten hoogste vier maatschappelijke organisaties die met het oog op hun samenwerking een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. De samenwerkingsovereenkomst bevat een beschrijving van de wijze waarop elk van de partijen bijdraagt aan de werkzaamheden van de alliantie en van de wijze waarop de besluitvorming in de alliantie plaatsvindt.

 • 2 De minister kan toestaan dat een alliantie bestaat uit meer dan vier maatschappelijke organisaties.

Artikel 2.5. Penvoerder

 • 1 Indien subsidie wordt aangevraagd door een alliantie, treedt een van de maatschappelijke organisaties op als vertegenwoordiger namens de alliantie. Deze maatschappelijke organisatie is penvoerder.

 • 2 Subsidie wordt aangevraagd door, verstrekt aan en verantwoord door de penvoerder.

 • 3 Op de penvoerder rusten alle aan de subsidie verbonden verplichtingen, ongeacht welke maatschappelijke organisatie in de alliantie feitelijk is belast met de uitvoering van de daarop betrekking hebbende werkzaamheden.

 • 4 De maatschappelijke organisaties in de alliantie verklaren in de samenwerkingsovereenkomst dat de penvoerder gemachtigd is om hen in het kader van de subsidieverstrekking in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Zij verklaren bovendien dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording door de penvoerder van de besteding van de subsidie op verzoek aan de penvoerder worden verstrekt.

 • 5 Een maatschappelijke organisatie kan slechts binnen twee allianties penvoerder zijn.

Artikel 2.6. Subsidieplafonds

 • 1 Na afloop van de eerste fase stelt de minister een subsidieplafond vast per aangegaan strategisch partnerschap.

 • 2 De subsidieplafonds, die onderling in hoogte kunnen verschillen, worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 2.7. Selectiewijze strategisch partnerschap

 • 1 De minister selecteert ten hoogste acht maatschappelijke organisaties of allianties om een strategisch partnerschap mee aan te gaan. De selectie vindt plaats op basis van een vergelijking van geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van deze regeling. De minister maakt uiterlijk 1 januari 2017 het beoordelingskader bekend.

 • 2 De minister kan, op basis van een vergelijking van geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van deze regeling, een andere maatschappelijke organisatie of alliantie selecteren om een strategisch partnerschap mee aan te gaan indien:

  • a. een maatschappelijke organisatie of alliantie de aanvraag voor het aangaan van een strategisch partnerschap intrekt;

  • b. met een maatschappelijke organisatie of alliantie geen partnerschapsovereenkomst tot stand komt; of

  • c. de minister instellingssubsidie afwijst.

Artikel 2.8. Beoordeling geschiktheid strategisch partnerschap

 • 1 De minister beoordeelt de geschiktheid voor strategisch partnerschap aan de hand van de criteria, genoemd in artikel 2.2, en een track record en een theory of change.

 • 2 Bij het aangaan van strategisch partnerschappen streeft de minister naar een evenwichtige spreiding van maatschappelijke organisaties dan wel allianties over:

  • a. de doelstellingen van deze regeling;

  • b. de functies van de maatschappelijke organisaties; en

  • c. gendergelijkheid of LHBTI-gelijkheid.

 • 3 De minister kan bij de beoordeling van de theory of change en het track record externe deskundigen betrekken.

Artikel 2.9. Track record

 • 1 Het track record van een maatschappelijke organisatie omvat een beschrijving van de ervaring en de bereikte resultaten van de maatschappelijke organisatie op het terrein van het landelijk bevorderen van gendergelijkheid of LHBTI-gelijkheid.

 • 2 Het track record bevat ten minste drie en ten hoogste vijf voorbeelden uit de laatste drie jaar voorafgaand aan 1 januari 2017. Indien de aanvraag wordt gedaan door maatschappelijke organisaties, verenigd in een alliantie, bevat het track record:

  • a. in ieder geval een voorbeeld van elke maatschappelijke organisatie; en

  • b. niet meer voorbeelden dan het aantal maatschappelijke organisaties indien de alliantie uit meer dan vijf maatschappelijke organisaties bestaat.

 • 3 Uit de voorbeelden van het track record blijkt dat de maatschappelijke organisatie blijk geeft van:

  • a. expertise en effectiviteit;

  • b. flexibiliteit en lerend vermogen;

  • c. innovatiekracht;

  • d. transparantie en verantwoording;

  • e. inclusiviteit; en

  • f. duurzaamheid van de gekozen aanpak.

Artikel 2.10. Theory of change

De theory of change beschrijft hoe de maatschappelijke organisatie of de alliantie de doelen op lange termijn behaalt. De theory of change omvat ten minste:

 • a. een strategische doelstelling en de tussenliggende stappen om die te bereiken;

 • b. de onderliggende analyse en aannames;

 • c. een beschrijving van de relevante actoren;

 • d. een beschrijving van de functie of functies van de maatschappelijke organisatie of maatschappelijke organisaties in de alliantie;

 • e. meetbare indicatoren;

 • f. een risicoanalyse; en

 • g. een indicatieve begroting met een globale verdeling van kosten per doel of functie.

Hoofdstuk 3. Projectsubsidie

Artikel 3.1. Doelomschrijving projectsubsidie

De minister kan aan een instelling projectsubsidie verstrekken voor de kosten van de uitvoering van een project dat in de Nederlandse samenleving in belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van gendergelijkheid of LHBTI-gelijkheid, voor zover passend binnen het kabinetsbeleid betreffende gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid.

Artikel 3.2. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond voor projectsubsidies is gelijk aan het bedrag voor de programma-uitgaven, opgenomen in de ten tijde van de aanvraag geldende Rijksbegroting OCW, artikel 25 Emancipatie.

 • 2 De minister kan subsidieplafonds vaststellen voor categorieën projectsubsidies.

Artikel 3.3. Formulier

In aanvulling op artikel 3.4 van de Kaderregeling bevat het activiteitenplan een beschrijving van de wijze waarop de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten na afloop van de uitvoering geborgd worden.

Artikel 3.4. Wijze van verdeling

De subsidie wordt verdeeld in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 3.5. Bevoorschotting

 • 1 Subsidieontvangers ontvangen een voorschot tot ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2 De minister kan van het eerste lid afwijken indien subsidieontvanger een extra liquiditeitsbehoefte aantoont.

Artikel 3.6. Specifieke weigeringsgronden

De subsidie kan, onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, worden geweigerd

indien op grond van deze regeling reeds subsidie of opdracht voor soortgelijke activiteiten is verleend aan de aanvragende of een andere partij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage behorend bij artikel 2.3, derde lid, van de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid

Formulier fase 1 Aanvraag instellingssubsidie

Verzoek strategisch partnerschap

Inhoudsopgave

Onderstaande volgorde houdt u aan met vermelding van eventuele sub paragrafen en bijbehorende paginanummers.

I. Algemene informatie aanvrager

II. Drempelcriteria

III. Afsluiting: ondertekening

IV. Verplicht mee te sturen bijlagen

I. Algemene informatie aanvrager

Algemene gegevens van de aanvrager

a. naam aanvragende organisatie

 

b. adres en telefoon

 

c. e-mail adres

 

d. Indien u per e-mail bereikbaar bent, geef aan of u akkoord gaat met correspondentie, inclusief formele besluiten, door het ministerie via genoemd e-mail adres.

 

e. naam directeur(en)

 

f. naam contactpersoon aanvraag

 

g. Indien u penvoerder bent van een alliantie, geef aan welke overige organisaties participeren in deze aanvraag als mede-indieners. Gaarne volledige adresgegevens, naam directeur en naam contactpersoon toevoegen. Deze gegevens kunt u eventueel in een bijlage duidelijk vermelden.

 

h. naam bank + rekeningnummer (IBAN) van de aanvrager

 

i. inkomsten aanvrager (totaalbedrag jaarlijkse organisatiebegroting) en in geval van een alliantie tevens inkomsten alliantiepartners (per partner totaalbedrag jaarlijkse organisatiebegroting)

2014:

2015:

2016:

EUR

Totaal

j. Geef aan of en zo ja welke subsidie(s) uw organisatie en eventuele alliantiepartners al ontvangt, c.q. ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, welk bedrag, welke looptijd en welke activiteit het betreft. Indien u de gegevens in een bijlage opneemt, gaarne deze bijlage hier vermelden.

 

II. Drempelcriteria volgend uit artikel 2.2 (en 2.4)

1. De organisatie maakt deel uit van een alliantie?

2. De aanvragende organisatie is penvoerder?

3. De aanvragende organisatie is penvoerder van een of meer andere alliantie?

4. Indien het antwoord op vraag 3 ja is. Van welke alliantie(s)?

Toelichting: een alliantie wordt aangetoond door overlegging van een door betrokken partners getekende samenwerkingsovereenkomst in het kader van de alliantie.

Indien de aanvraag wordt gedaan door een alliantie van maatschappelijke organisaties worden voor alle organisaties die deel uitmaken van de alliantie de vragen 5 tot en met 12 beantwoord en de bewijsstukken overgelegd.

ja/ nee

ja/ nee

ja/ nee

5. De organisatie is een privaatrechtelijk rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid?

6. heeft geen winstoogmerk?

Toelichting: dit kan worden aangetoond aan de hand van de statuten van de organisatie. Geef de passage/ bladzijdes aan waaruit dit blijkt.

ja/ nee

ja/ nee

7. De organisatie richt zich specifiek op het bevorderen van gendergelijkheid, LHBTI-gelijkheid?

8. De organisatie heeft kennis van de Nederlandse taal en samenleving?

Toelichting: dit kan worden aangetoond aan de hand van de doelstellingen van de instelling zoals vermeld in de statuten of missie, of door overlegging van (of via hyperlink naar) interne beleidsdocumenten zoals (meerjaren)plannen en/of jaarverslagen. Geef de passage/bladzijde aan waarnaar wordt verwezen.

ja/ nee

ja/ nee

9. De organisatie heeft minimaal drie jaar gewerkt aan het landelijk bevorderen van gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid?

Toelichting: dit kan worden aangetoond door overlegging van (of via hyperlink naar) interne (beleids)documenten zoals jaarplannen en jaarverslagen, evaluaties en/of documenten van derden. Geef de passage/bladzijde aan waarnaar wordt verwezen.

Peildatum is 1 januari 2017.

ja/ nee

10. De organisatie is niet in staat van surseance van betaling?

11. De organisatie heeft geen faillissement aangevraagd?

ja/ nee

ja/ nee

12. De organisatie verwerft ten minste 10% van de jaarlijkse inkomsten uit bronnen anders dan OCW-bijdragen.

Toelichting: de organisatie of de penvoerder van de alliantie onderbouwt dit aan de hand van de inkomsten in euro’s over de periode 2014 t/m 2016. Alle gelden die direct of indirect worden verkregen ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tellen niet mee bij het bepalen van de omvang van de eigen inkomsten. Ook is het niet toegestaan de uren van vrijwilligers te kapitaliseren. Indien de organisatie of de alliantie dit niet aan de hand van de inkomsten over de periode 2014 t/m 2016 kan aantonen, geef dan aan hoe ten minste 10% van de jaarlijkse inkomsten uit andere bronnen anders dan OCW-bijdragen wordt verkregen vanaf 2017.

ja/ nee

Jaarlijkse totale inkomsten in 2014: EUR ....., waarvan niet OCW: .....

Jaarlijkse totale inkomsten in 2015: EUR ....., waarvan niet OCW: .....

Jaarlijkse totale inkomsten in 2016: EUR ....., waarvan niet OCW: .....

Verwachte inkomsten in 2017: EUR ....., waarvan niet OCW: .....

 

III. Afsluiting: ondertekening

Aanvrager verklaart hierbij dat alle gegevens in het aanvraagformulier en bijhorende bijlagen naar waarheid zijn ingevuld en bijgevoegd.

Naam organisatie

 

Naam tekeningsbevoegde

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening

 

IV. Verplichte bijlagen

Bij uw aanvraag voegt u in elk geval de volgende bijlagen, die u nummert ten behoeve van een juiste verwijzing in de onderdelen waar daar om wordt gevraagd in dit aanvraagstramien.

 

Bijlage

1.1

Kopie van de statuten en oprichtingsakte. Indien een organisatie op het moment van aanvragen al instellingssubsidie ontvangt, is het meesturen van deze stukken niet verplicht, tenzij de statuten worden gebruikt om aan te tonen dat aan een drempelcriterium wordt voldaan.

1.2

Jaarrekeningen van de aanvrager/penvoerder en van eventuele alliantiepartners over de jaren 2014 en 2015 en de concept-jaarrekening over 2016: een link volstaat; indien deze niet beschikbaar is, dienen de originele documenten te worden meegestuurd.

1.3

In geval van een alliantie een door de betrokken organisaties getekende samenwerkingsovereenkomst.1

1.4

Het goedgekeurde/vastgestelde inhoudelijke jaarverslag over 2016 van de aanvragende organisatie en van eventuele alliantiepartners: een link volstaat; indien deze niet beschikbaar is, dienen de originele documenten te worden meegestuurd.

1.5

De accountantsverklaring en management letter (indien aanwezig) over 2016 van de aanvragende organisatie en van eventuele alliantiepartners.

1.6

Track record

1.7

Theory of Change.

 • Het aanvraagformulier is ook geplaatst op http://www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws.

 • https://www.theoryofchange.org/

Terug naar begin van de pagina