Regeling aanwijzing TMG-functies

Geldend van 04-05-2021 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 november 2016, nr. 2016-0000574114, houdende de aanwijzing van topmanagementgroep-functies (Regeling aanwijzing TMG-functies)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing TMG-functies

Als functies behorende tot de topmanagementgroep als bedoeld in artikel 6, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 worden aangewezen de functies van:

 • a. secretaris-generaal

  directeur-generaal

  inspecteur-generaal

  thesaurier-generaal

  directeur van het Centraal Planbureau

  directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

  directeur Planbureau voor de Leefomgeving

  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

  ABDTOPconsultant

 • b. plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Defensie

  hoofddirecteur Beleid bij het Ministerie van Defensie

  hoofddirecteur Financiën en Control bij het Ministerie van Defensie

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  hoofddirecteur Bedrijfsvoering bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  hoofd van de Inspectie Justitie en Veiligheid bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  inspecteur-generaal der Mijnen bij Staatstoezicht op de Mijnen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  ABDTOPConsultant

  algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het Ministerie van Financiën.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina