Model Jaarverslaggeving 2016 CAK

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-11-2018.]
Geraadpleegd op 02-02-2023.
Geldend van 18-11-2016 t/m heden

Model Jaarverslaggeving 2016 CAK

1. Verantwoordingsstructuur

1.1. Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de jaarlijkse verantwoordingsplicht van het CAK over de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)1, de Ouderbijdrage Jeugdwet (ObJw)2, de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)3, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Compensatieregeling eigen risico (CER)4 als onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het CAK is belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. Ook beschrijft dit hoofdstuk welke verantwoordingsdocumenten het CAK jaarlijks moet aanleveren bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa en VWS hebben een samenwerkingsprotocol5 opgesteld over het toezicht op het CAK. Onderdeel van dit samenwerkingsprotocol zijn de afspraken tussen beide partijen over samenwerking, coördinatie en informatie-uitwisseling.

Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het CAK heeft in dit kader te maken met wet- en regelgeving en volgt zover van toepassing de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden van november 20156. De Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen maken hier onderdeel van uit en zijn van toepassing op het CAK. Nadere afspraken tussen het CAK en VWS over de samenwerking en afstemming op het gebied van sturing, verantwoording en toezicht liggen vast in het ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ van 13 oktober 2015.

1.2. Mededeling in Staatscourant

Op basis van artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa regels stellen voor de wijze waarop het CAK zijn verantwoordingsdocumenten inricht. Door middel van dit model wordt hier invulling aan gegeven.

De raad van bestuur van de NZa heeft op 20 september 2016 dit ‘Model Jaarverslaggeving 2016 CAK’ vastgesteld. Dit model treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016. U kunt dit model raadplegen op www.nza.nl

1.3. Taken onder toezicht van VWS

1.3.1. Beheerskosten van het CAK

Grondslag en taken

De beheerskosten betreffen de kosten die het CAK maakt voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taken. De beheerskosten worden door de minister van VWS toegekend en vastgesteld. Binnen de publiekrechtelijke taken maakt het CAK onderscheid tussen taken in het kader van de Wtcg, de Jeugdwet, de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER.

Toezicht en verantwoording

De minister van VWS houdt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de beheerskosten. De methodiek voor de toerekening van de beheerskosten aan de publiekrechtelijke taken moet plaatsvinden volgens bedrijfseconomische grondslagen, een bestendige gedragslijn en op basis van consistente verdeelsleutels. Het verschil tussen de gerealiseerde baten en lasten van de activiteiten komt ten gunste dan wel ten laste van een specifiek benoemde egalisatiereserve. De egalisatiereserve (zie artikel 33 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen) bedraagt ten hoogste vijf procent van het budget, zoals bedoeld in artikel 12 van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011. Het meerdere wordt teruggevorderd door VWS.

Het CAK verantwoordt zich in zijn jaarrekening over de beheerskosten.

1.3.2. Wtcg

Grondslag en taken

De werkzaamheden van het CAK voor wat betreft de Wtcg zijn vastgelegd in hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, artikel 3 van de Wtcg. Dit betreft het verrichten van de in het eerste en tweede lid van artikel 3 genoemde taken met betrekking tot de tegemoetkomingsregeling Wtcg.

Met ingang van 2014 is de tegemoetkoming op basis van de Wtcg afgeschaft. Gedurende het kalenderjaar 2015 is het CAK nog wettelijk bevoegd geweest om beschikkingen af te geven over 2013. Met ingang van 1 januari 2016 mag het CAK geen nieuwe beschikkingen meer afgeven. Het CAK moet nog wel betalingen op al geslagen beschikkingen uitvoeren. Ook kunnen met ingang van 2016 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De secundaire processen en bezwaar en beroep komen voort uit het algemeen bestuursrecht en lopen nog wel door in 2016 en verder.

Toezicht en verantwoording

De minister van VWS houdt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de tegemoetkomingsregeling Wtcg door het CAK, en de beheerskosten.

Ten aanzien van de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven wordt in opdracht van VWS door een externe accountant een steekproefonderzoek uitgevoerd. Dit steekproefonderzoek is sinds medio 2012 verankerd in wet- en regelgeving7.

De externe accountant rapporteert hierover door middel van een rapport van feitelijke bevindingen aan VWS. Op basis van dit rapport vormt VWS zich een oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven. Dit oordeel wordt door de Audit Dienst Rijk (ADR) beoordeeld in het kader van de wettelijke taak betreffende de jaarrekening van VWS.

Hiertoe wordt door de ADR een review uitgevoerd op de werkzaamheden van de externe accountant die het steekproefonderzoek heeft uitgevoerd. De bevindingen uit de review worden door de ADR gerapporteerd aan VWS en de externe accountant. Indien de ADR het niet eens is met het oordeel van VWS over de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven, komt dit tot uitdrukking in de verantwoording van VWS, vooral in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Indien de ADR het eens is met het oordeel, wordt er niets opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit is een impliciete akkoordbevinding.

VWS deelt het oordeel betreffende de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven mee aan het CAK door middel van een brief, waarin ook de bevindingen van de review van de ADR tot uitdrukking komen. Het CAK neemt dit oordeel onverkort over. Indien dit oordeel voor 28 februari van een kalenderjaar wordt ontvangen, wordt dit opgenomen in de bestuurlijke verantwoording van het voorgaande kalenderjaar. Indien het oordeel na 28 februari wordt ontvangen, wordt dit opgenomen in de bestuurlijke verantwoording van het huidige kalenderjaar.

Het CAK verantwoordt zich in zijn bestuurlijke verantwoording door aan te geven welke maatregelen zij heeft getroffen en wat de uitkomsten zijn uit de processen, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Hierin beschrijft het CAK enkel wat binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied ligt, zoals uiteengezet in dit Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Daarnaast schrijft het CAK onverkort het oordeel van de minister van VWS uit in de bestuurlijke verantwoording, inclusief alle bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. De directie van het CAK draagt behoudens voornoemde overname van gegevens geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit gedeelte van de verantwoording.

De externe accountant van het CAK voert zijn controle uit ten aanzien van de bestuurlijke verantwoording en voorziet deze van een controleverklaring, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK. Dit protocol beschrijft de werkzaamheden die een externe accountant moet uitvoeren. Een accountant stelt enkel vast dat het CAK zich over het totaaloordeel van de Wtcg heeft verantwoord volgens bovenstaande werkwijze. De inhoudelijke toets wordt hiervan, voor zover het gaat over de steekproefresultaten, uitgesloten.

1.3.3. Ouderbijdrage Jeugdwet

Grondslag en taken

Sinds 1 januari 2015 voert het CAK de ObJw uit op grond van artikel 8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet en het Besluit aanwijzing CAK als bestuursorgaan (vaststelling en inning ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet).

De ouderbijdrageregeling die is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet is ter vervanging van de ouderbijdrageregeling op grond van de voormalige Wet op de jeugdzorg. De inning van de ouderbijdrage vond tot en met 2014 plaats door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). De overheid heeft de jeugdhulp met ingang van 1 januari 2015 bij gemeenten ondergebracht. Om dit mogelijk te maken is de nieuwe Jeugdwet opgesteld. De wet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In deze wet wordt het wettelijk recht op zorg vervangen door een jeugdhulpplicht voor gemeenten, vergelijkbaar met de huidige compensatieplicht in de Wmo.

Toezicht en verantwoording

In de Jeugdwet wordt bepaald dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd voor kinderen die buiten het gezin hulp ontvangen. De gemeenten leggen de ouderbijdrage op. Het vaststellen en innen van de ouderbijdrage is bij het CAK belegd. Het toezicht hierop is overeenkomstig artikel 9.2 Jeugdwet belegd bij de door VWS en Veiligheid en Justitie aangewezen ambtenaren. Via het Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015 is dit nader geconcretiseerd. De minister van VWS houdt op grond van de Jeugdwet toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de ObJw.

De ouderbijdrage op basis van de Jeugdwet is gedurende 2015 onderwerp van een politiek-maatschappelijke discussie geweest. In opdracht van het ministerie van VWS is onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de ouderbijdrage. Het onderzoeksrapport is voor de staatssecretaris aanleiding geweest om medio november 2015 aan de Tweede Kamer voor te stellen de ouderbijdrage per 2016 te schrappen (Kamerstuk 31 839 nummer 495). Middels een publicatie in het Staatsblad (2016 191) zijn de parameters voor de ouderbijdrage met ingang van 2016 op nihil gesteld. De afschaffingswet is ten tijde van het opstellen van dit model nog niet door beide Kamers behandeld.

Gemeenten hebben over 2015 niet in alle gevallen de ouderbijdragen opgelegd. Ook zijn er gemeenten die de eerder opgelegde ouderbijdrage alsnog hebben ingetrokken. Als gevolg van de discussie tussen gemeenten en het Rijk heeft het ministerie van VWS afspraken gemaakt met het CAK over de invulling van hun taak om de ouderbijdragen over 2015 rechtmatig vast te stellen en te innen. Deze afspraken worden momenteel vastgelegd in een brief van het ministerie van VWS aan het CAK. Op basis van deze brief zal het CAK deze wettelijke taak in 2016 uitvoeren.

De ouderbijdrage is met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft. Het CAK zal zich in 2016 bezighouden met de afwikkeling van de taak met betrekking tot de vaststelling en inning van de ouderbijdrage 2015. Hierbij zal het CAK op verzoek van VWS:

 • De werkwijze van gemeenten om geen gegevens aan te leveren dan wel in te trekken ongemoeid laten.

 • De gerechtelijke invordering over 2015 achterwege laten.

 • Afspraken maken met VWS over de afhandeling van openstaande vorderingen.

Als gevolg van deze afspraken heeft het CAK gehoor gegeven aan de wensen van gemeenten. Voor wat betreft de incasso van openstaande vorderingen over 2015 is het minnelijke traject (herinnering en aanmaning) doorlopen.

Het CAK verantwoordt zich over de geldstroom en de uitvoering van de ouderbijdrage Jeugdwet in de bestuurlijke verantwoording.

Door de bijzondere context waarbinnen het CAK zijn taak rond de vaststelling en inning van de ouderbijdragen Jeugdwet heeft moeten invullen heeft het ministerie van VWS ermee ingestemd dat het CAK zich niet via een Third Party Mededeling (TPM) aan de gemeenten over deze taak hoeft te verantwoorden. Dit maakt onderdeel uit van de tussen het ministerie van VWS en het CAK gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de hierboven genoemde brief.

1.3.4. Schengen- en Engelstalige verklaringen

Grondslag en taken

Per 1 januari 2015 geeft het CAK de Schengenverklaringen af in opdracht van VWS. Op 14 maart 2014, heeft het CAK van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om met ingang van 1 januari 2015 zelfstandig de Schengen- en, voor buiten het Schengengebied, Engelstalige medische verklaringen af te geven. Indien een burger reist binnen het Schengengebied en medicijnen bij zich heeft die onder de Opiumwet vallen, is de burger verplicht een zogenaamde Schengenverklaring bij zich te dragen.

1.3.5. Interest geldmiddelen beheerskosten

Grondslag en taken

Op de publieke geldmiddelen beheerskosten wordt door het CAK interest ontvangen. Deze interest wordt door het CAK verrekend in het kader van de afrekening van de beheerskosten met VWS.

Toezicht en verantwoording

Het CAK verantwoordt zich in zijn jaarrekening over de interest van de geldmiddelen beheerskosten.

De minister van VWS houdt op basis van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen toezicht op deze geldstroom.

1.4. Taken onder toezicht van NZa

1.4.1. Wet langdurige zorg

Grondslag en taken

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wlz van kracht geworden. De taken van het CAK zijn geregeld in artikel 6.1.2 van de Wlz. Het CAK is in het kader van de Wlz belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden:

 • De vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5 van de Wlz.

 • De vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wmo8.

 • Het namens een Wlz-uitvoerder of Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de Wlz-uitvoerders, of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van de Wlz verschuldigd zijn.

Het Besluit langdurige zorg (Blz) en de Regeling langdurige zorg (Rlz) geven een omschrijving en opsomming van alle zorg die onder de Wlz valt.

Het verrichten van het hiervoor genoemd deel van de administratie door het CAK worden in het Blz en Rlz uitgewerkt voor de volgende taken:

 • De administratieve taak van landelijk kantoor voor de betaling van bedragen die uit hoofde van de uitvoering van de Wlz verschuldigd zijn aan zorgaanbieders voor het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz. Deze betalingen geschieden namens de Wlz-uitvoerders aan de hand van gegevens die afkomstig zijn van de zorgkantoren. Het verrichten van de betalingen is een bancaire taak.

 • De administratieve taak van landelijk kantoor voor de betaling van bedragen die dienen tot vergoeding van bedragen die de Wlz-uitvoerders uit hoofde van de uitvoering van de wet verschuldigd zijn aan zorgaanbieders betreffende het verlenen van zorg, voor zover die niet is begrepen onder de zorg die in 3.1.1 van de Wlz is genoemd. Deze betalingen geschieden namens het Zorginstituut en vormen eveneens een bancaire taak9.

 • Het CAK verricht de vaststelling, de oplegging en de inning van de eigen bijdrage, bedoeld in de artikelen 3.3.2.1 en 3.3.2.2 van het Blz. Het CAK heeft een zelfstandige taak in dit proces, met gebruikmaking van gegevens van derden, zoals zorgkantoren, zorgaanbieders, de Belastingdienst, gemeenten en inhoudingsorganen. De zorgkantoren leveren de gegevens voor de vaststelling van de eigen bijdrage volgens de artikelen 3.3.2.1 en 3.3.2.2 van het Blz aan. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanlevering van deze data. De grondslag voor de gegevensverstrekking is te vinden in artikel 9.1.2 van de Wlz.

 • Het verstrekken van alle gegevens aan zorgkantoren, die zij voor de vervulling van hun taak bij de uitvoering van de wet nodig hebben. Dit is een intermediaire taak. De gegevensverstrekking is gebaseerd op artikel 9.1.2 van de Wlz.

De taken kunnen tot twee deelgebieden betreffende de Wlz worden samengevoegd:

 • Het zelfstandig vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf in een instelling, volledig pakket thuis (vpt), persoonsgebonden budget (pgb) en modulair pakket thuis (mpt) op basis van gegevens van de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgkantoren en zorgaanbieders, waarbij de persoonsgegevens geverifieerd worden bij de Basisregistratie personen (BRP).

 • Het verrichten van de betaling van zorgaanspraken Wlz in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor in opdracht van de Wlz-uitvoerders of het Zorginstituut op grond van artikel 6.1.2 onderdeel c van de Wlz.

Toezicht en verantwoording

De NZa houdt op grond van artikel 16 sub d Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door het CAK.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg10 kan de NZa hiervoor regels stellen.

Het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK vormt een uitwerking van de hiervoor genoemde afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd, op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg11, in het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK.

1.4.2. Awbz

Overgangsrecht en afwikkeling AWBZ

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wlz in werking getreden. Tot 1 januari 2015 was de AWBZ van toepassing op de langdurige zorg. In paragraaf 2 van hoofdstuk 11 van de Wlz is het overgangsrecht voor de uitvoerders en de afwikkeling van de AWBZ geregeld. In 2016 zal het CAK met VWS nadere afspraken maken betreffende het overgangsrecht en de afwikkeling van de AWBZ.

Grondslag en taken

De taken van het CAK waren geregeld in artikel 49 van de AWBZ. Het CAK was in het kader van de AWBZ belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. Het Besluit zorgaanspraken AWBZ gaf een omschrijving en opsomming van alle zorg die onder de AWBZ viel. Met de komst van de Wlz zijn de AWBZ, het Besluit zorgaanspraken AWBZ en het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (ABZ) per 1 januari 2015 vervallen. Het CAK verricht de werkzaamheden voor de AWBZ tot en met in het kalenderjaar 2014 geleverde zorg.

Toezicht en verantwoording

De NZa houdt op grond van artikel 16 sub d Wmg toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg12 kan de NZa hiervoor regels stellen.

Het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK vormt een uitwerking van de hiervoor genoemde afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd, op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg13, in het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK.

1.4.3. Eigen bijdragen Wmo

1.4.3.1. Eigen bijdragen Wmo vanaf 2015

Grondslag en taken

Het CAK is op grond van artikel 2.1.4, zesde lid, van de Wmo vanaf 1 januari 2015, belast met het vaststellen, opleggen en voor de gemeente innen van de eigen bijdrage Wmo. Een van de gevolgen van de wijziging in wet- en regelgeving per 1 januari 2015 is dat de producten ‘Beschermd Wonen en Kort Verblijf’ vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar de Wmo. Bij beschermd wonen is broninhouding door de SVB en het UWV mogelijk. Dit is het enige product in de Wmo waarvoor broninhouding kan plaatsvinden. Binnen een huishouden kan er sprake zijn van een samenloop van verschillende zorgproducten. Hierdoor kan een anti-cumulatiebeding14 van toepassing zijn.

Toezicht en verantwoording

Op basis van artikel 16 sub f Wmg houdt de NZa toezicht op de vaststelling en inning van de eigen bijdragen zoals bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wmo door het CAK. Een goed toezicht op de uitvoering door het CAK van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo is van direct belang vanuit het perspectief van de Wlz en omgekeerd.

1.4.3.2. Eigen bijdragen Wmo tot 2015

Grondslag en taken

Deze taak sluit aan op de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo op basis van artikel 15 van de Wmo die per 1 januari 2015 is opgeheven. De verantwoording over de eigen bijdragen Wmo en de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ wordt door het CAK zoveel mogelijk gecombineerd aangezien er geen overgangsregeling van toepassing is en de taken zoals voorheen doorlopen.

Het CAK is in het kader van de Wmo belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. Dit is gebaseerd op artikel 16 van de Wmo. Dit houdt in dat het CAK de eigen bijdragen in het kader van de Wmo vaststelt, oplegt en int.

Toezicht en verantwoording

De NZa hield op grond van artikel 16 sub f Wmg vanaf 1 januari 2009 toezicht op de vaststelling en inning van de eigen bijdragen op grond van artikel 15 van de per 1 januari 2015 vervallen Wmo. Bij de keuze om het toezicht aan de NZa op te dragen, speelde de overweging dat door de mogelijke samenloop van de eigen bijdragen op grond van de AWBZ en de Wmo het van belang is dat beide regelingen goed op elkaar zijn afgestemd. Een goed toezicht op de uitvoering door het CAK van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo was van direct belang vanuit het perspectief van de AWBZ en omgekeerd.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg15 kan de NZa hiervoor regels stellen.

Het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK vormt een uitwerking van de hiervoor genoemde afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd, op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg16, in het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK.

In het kader van de Wmo is er geen overgangsregeling van toepassing hetgeen ertoe heeft geleid dat met VWS is afgesproken dat de verantwoording niet gesplitst hoeft te worden naar Wmo voor 1 januari 2015 en na 1 januari 2015.

1.4.4. Compensatieregeling eigen risico (CER)

Grondslag en taken

Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 konden verzekerden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een compensatie van het eigen risico (CER). Het CAK voerde deze regeling uit. Dit was geregeld in artikel 1 sub w jo. 118a Zvw. Met ingang van 1 januari 2014 is de CER afgeschaft en per 1 januari 2015 zijn genoemde wetsartikelen vervallen.

Met ingang van 2015 is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Nieuwe aanvragen zullen worden afgewezen. Wel dienen betalingen op al verstrekte beschikkingen plaats te vinden. Ook worden de bezwaren en beroepen krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgehandeld door het CAK.

Toezicht en verantwoording

De NZa houdt op grond van artikel 16 sub f Wmg toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de CER door het CAK.

Dit Model Jaarverslaggeving 2016 CAK vormt een uitwerking van de hiervoor genoemde afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK.

1.5. Verantwoordingsstructuur

Het CAK moet vóór 15 maart17 van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij VWS en de NZa de volgende producten aanleveren:

 • een financieel verslag;

 • een uitvoeringsverslag.

In de hierna opgenomen paragrafen zijn deze onderdelen nader uitgewerkt.

Het normenkader voor deze verantwoordingen wordt gevormd door artikel 6.1 van de Regeling langdurige zorg.

1.5.1. Financieel verslag

Het financieel verslag van het CAK bevat een financiële verantwoording over de uitvoering van de wet volgens dit model. Het CAK verantwoord zich over de uitvoering van de wet volgens dit model middels:

 • Een financiële verantwoording (hierna aangeduid als: jaarrekening).

 • Een bestuurlijke verantwoording.

In deze bestuurlijke verantwoording wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer en de rechtmatigheid van de geldstromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken.

Controleverklaringen

Bij deze verantwoordingen worden de volgende controleverklaringen verstrekt door een externe accountant:

 • De jaarrekening wordt vergezeld van een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten.

 • De bestuurlijke verantwoording wordt vergezeld van een controleverklaring over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen.

Jaarrekening

De jaarrekening wordt ingericht conform Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

In de jaarrekening is minimaal opgenomen:

 • Een algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

 • Een balans, voorzien van een toelichting.

 • Een staat van baten en lasten, voorzien van een toelichting.

Aan de jaarrekening wordt een directieverslag (zie paragraaf 1.4.2) inclusief een rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten toegevoegd.

Ook wordt aan de jaarrekening een bestuursverklaring toegevoegd waarin het bestuur aangeeft dat de gevraagde en aangeleverde gegevens in de jaarrekening betrouwbaar zijn.

Rechtmatigheidsverantwoording

Onderdeel van het directieverslag is de rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten. Hierin legt het bestuur van het CAK verantwoording af over de rechtmatigheid van de verantwoorde beheerskosten in het verslagjaar.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording legt het CAK volgens dit Model Jaarverslaggeving 2016 CAK verantwoording af over:

 • de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer van de wettelijke taken;

 • de borging van de rechtmatigheid van de geldstromen die in de bestuurlijke verantwoording zijn opgenomen.

 • hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

In de bestuurlijke verantwoording wordt ook een overzicht opgenomen van de activa en passiva van de geldstromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers). Van deze activa en passiva worden ook verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden (minimaal verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz, AWBZ en Wmo).

In de bestuurlijke verantwoording wordt gebruik gemaakt van de matrix bestuurlijke verantwoording VWS en NZa (zie paragraaf 4.2.3). In deze matrix legt het CAK verantwoording af over de geldstromen:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

Aan de bestuurlijke verantwoording wordt een bestuursverklaring toegevoegd waarin het bestuur aangeeft dat de gevraagde en aangeleverde gegevens in de bestuurlijke verantwoording betrouwbaar zijn.

1.5.2. Uitvoeringsverslag

Het uitvoeringsverslag (hierna aangeduid als: directieverslag) wordt toegevoegd aan de jaarrekening en word ingericht conform Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In dit directieverslag legt het CAK verantwoording af volgens dit Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Deze bevat minimaal:

 • Het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de wettelijke taken.

 • De ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • De resultaten van het door het CAK gevoerde beleid ter uitvoering van zijn wettelijke taken.

 • De rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten.

 • Een overzicht met de kwantificering van het totaal van de aangegane inkoopcontracten in het verslagjaar.

Aan het directieverslag wordt een bestuursverklaring toegevoegd waarin het bestuur aangeeft dat de gevraagde en aangeleverde gegevens in het directieverslag betrouwbaar zijn.

1.5.3. Accountantsrapportage

De accountantsrapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek van een accountant naar:

 • De getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording van de beheerskosten van het CAK. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de jaarrekening en het directieverslag.

 • De rechtmatigheid van de in de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van het overzicht van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

De eerste twee onderdelen maken deel uit van een ‘assurance-opdracht’. Het overige onderdeel maakt deel uit van een ‘non-assurance-opdracht’.

De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK.

1.5.4. Toezicht

Het ministerie van VWS en de NZa maken bij het toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de geldstromen zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de verklaringen en rapportage van een externe accountant. Daarbij beoordelen het ministerie van VWS en de NZa de toereikendheid van de door een externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen zij op basis van hun bevindingen hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

Indien in dit kader een review van de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK plaatsvindt door het ministerie van VWS en de NZa, geschiedt de review om praktische redenen – zo mogelijk – gelijktijdig. Op grond van de op deze wijze verzamelde informatie vormt het ministerie van VWS zich een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de tegemoetkomingsregeling Wtcg, de ouderbijdragen Jeugdwet, de beheerskosten van het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven. Daarnaast vormt de NZa zich op grond van de op deze wijze verzamelde informatie een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER door het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven. Het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK bevordert een doelmatige controle- en toezichtstructuur.

Het ministerie van VWS brengt verslag uit van haar bevindingen aan het CAK door middel van een brief.

De NZa brengt verslag uit van haar bevindingen aan het CAK via een rapport. Jaarlijks brengt de NZa ook samenvattende rapporten uit over:

 • De rechtmatige uitvoering van de Zvw. In dit rapport neemt de NZa haar bevindingen op met betrekking tot de uitvoering van de CER door het CAK.

 • De rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ, de Wlz en de Wmo door het CAK en de Wlz-uitvoerders.

2. Begrippenkader

2.2. Ordelijkheid en controleerbaarheid financieel beheer

Het CAK beschrijft in de bestuurlijke verantwoording en het directieverslag de organisatorische maatregelen die gedurende het jaar hebben gefunctioneerd om de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken en de beheerskosten te waarborgen. Hierbij moet het CAK in elk geval aan de volgende vijf punten aandacht besteden:

 • het gevoerde beleid;

 • naleving van de wet- en regelgeving;

 • de administratieve organisatie en interne beheersing;

 • de geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik.

De uitwerking van deze onderdelen richten zich bij het directieverslag op de beheerskosten en bij de bestuurlijke verantwoording op de uitvoering van de wettelijke taken. Voor de beheerskosten mag de uitwerking hiervan op hoofdlijnen plaatsvinden.

Het gevoerde beleid

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het gevoerde en voorgenomen beleid;

 • de doeltreffendheid van het beleid en de bedrijfsvoering;

 • de invloed van het gevoerde beleid.

Naleving van de wet- en regelgeving

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het volledig, juist en tijdig toepassen van vigerende wet- en regelgeving in het verslagjaar;

 • de wijze waarop het onderhoud van procedurebeschrijvingen en werkinstructies plaatsvindt naar aanleiding van wijzigingen in geldende wet- en regelgeving.

De administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de maatregelen die zijn getroffen om de rechtmatigheid van geldstromen te waarborgen;

 • de actualiteit van de AO/IC-matrix per deelgebied en de koppeling tussen de AO/IC-matrices en de werkprogramma’s;

 • de maatregelen die in het kader van informatiebeveiliging (Wet bescherming persoonsgegevens en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)) zijn getroffen;

 • de voorzieningen die het CAK heeft getroffen waardoor personen en instellingen, die met het CAK in aanraking komen in verband met de uitvoering van de taak van het CAK, in de gelegenheid zijn voorstellen tot verbetering van werkwijzen en procedures te doen;

 • de wijze waarop de zorgvuldige behandeling van enerzijds personen en instellingen en anderzijds bezwaarschriften en klachten is gewaarborgd;

 • de wijze waarop de interne controlestructuur is ingericht en in hoeverre de interne controles gedurende het jaar hebben gewerkt;

 • de belangrijkste uitkomsten van de interne controles en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen;

 • de wijze waarop de betrouwbaarheid en de continuïteit van de managementinformatie voor de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording is gewaarborgd.

De geautomatiseerde gegevensverwerking

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de mate waarin in de applicaties geprogrammeerde controles – application controls – zijn opgenomen die de juiste uitvoering van de taken van het CAK garanderen, de continue werking hiervan en de mate waarin het CAK steunt op deze controles;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen om de bedrijfscontinuïteit van de geautomatiseerde systemen te waarborgen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor de toegangsbeveiliging van de geautomatiseerde systemen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor change management van de geautomatiseerde systemen;

 • de belangrijkste uitkomsten van de uitgevoerde IT-audits naar de opzet, het bestaan en de werking en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

De bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de hoofdlijnen van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • de onderzoeken die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden, de aard van de fraude (interne of externe fraude) en tot welke resultaten en verbeteracties deze zaken geleid hebben, vooral rond het betaalproces.

2.3. Rechtmatigheid

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Het gaat om een proces met de vraag of de handelingen daarvan wel of niet voldoen aan de betreffende relevante wet- en regelgeving. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete inhoud of invulling van het begrip wordt echter bepaald door de gekozen normstelling: de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan. Rechtmatigheid vormt dus een begrip dat gekoppeld is aan het object van het onderzoek.

Afhankelijk van de financiële dimensie van het rechtmatigheidsbegrip kan onderscheid worden gemaakt tussen financiële rechtmatigheid en procedurele rechtmatigheid.

 • Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie directe financiële gevolgen. De rechtmatige uitvoering van taken is direct aan een geldstroom gekoppeld. De controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording van het CAK is gericht op financiële rechtmatigheid en heeft betrekking op specifiek benoemde geldstromen bij het CAK en zoals benoemd in de specifieke wet- en regelgeving zoals verwoord in dit model.

 • Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken geen financiële dimensie. De uitvoering van deze taken kan niet direct aan een geldstroom bij de organisatie worden gekoppeld en valt buiten de reikwijdte van de controleverklaring. De procedurele rechtmatigheid is beperkt tot die aspecten die voortvloeien uit de in bijlage 3 ‘Juridisch kader’ opgenomen wet- en regelgeving.

Bij de rechtmatige uitvoering van taken kan voor de daarbij gebruikte gegevens onderscheid worden gemaakt tussen directe verantwoordelijkheid en gebruikersverantwoordelijkheid.

 • Bij directe verantwoordelijkheid is een organisatie geheel verantwoordelijk voor de uitkomsten van een proces en moet de organisatie instaan voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de daarmee samenhangende uitkomsten of informatie.

 • Bij gebruikersverantwoordelijkheid moet een organisatie ook zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een bepaald proces en is de organisatie verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De organisatie mag echter uitgaan van de validiteit van de gegevens die derden aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de organisatie zelf geen controle uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die door en/of namens de zorgaanbieders, zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, indicatieorganen, Belastingdienst, het Zorginstituut en colleges van burgemeester en wethouders (b&w) aan het CAK worden verstrekt.

Om tot een werkbaar rechtmatigheidsbegrip te komen, dat een externe accountant als maatstaf kan hanteren bij zijn accountantsonderzoek, zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • er moet een duidelijk gedefinieerd normenkader aanwezig zijn;

 • het te onderzoeken object – proces of resultaat daarvan – is duidelijk omschreven;

 • de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn afgebakend;

 • afwijkingen van de norm en fouten moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn;

 • de te hanteren controletoleranties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, staan vast.

In bijlage 3 ‘Juridisch kader’ van dit model is een verwijzing opgenomen naar de circulaires en de regelgeving die de basis vormen voor de uitwerking van het rechtmatigheidsbegrip.

Als aan de genoemde randvoorwaarden is voldaan kan, rekening houdend met de invulling van het begrip rechtmatigheid in dit hoofdstuk, een externe accountant een rechtmatigheidsoordeel geven en kan hij in zijn verslag een uitspraak doen over de rechtmatige uitvoering van de Wtcg, de Jeugdwet (ouderbijdragen), de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER. Het Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK werkt de richtlijnen voor het onderzoek uit van een externe accountant.

2.4. Doelmatigheid

Bij het begrip doelmatigheid gaat het in dit kader om de vraag of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan eisen van doelmatigheid. Een organisatie is in het algemeen doelmatig als er een goed evenwicht is tussen doelstellingen, ingezette middelen en geleverde prestaties.

Het CAK moet dit uitwerken in een voor hem specifiek opgesteld toetsingskader. Dit toetsingskader moet aan de volgende minimumeisen voldoen:

 • het kader gaat in op de maatregelen die de organisatie heeft genomen om de doelmatigheid inzichtelijk te maken;

 • het kader gaat in op de wijze waarop de organisatie verantwoording aflegt over de mate waarin prestaties (producten of diensten) volgens de afspraken met de minister zijn gerealiseerd. Hierbij moet de organisatie aspecten meenemen die een uitspraak doen over het aantal producten, diensten of klanten evenals over de kwaliteit van de producten of diensten;

 • het kader gaat in op de wijze waarop de organisatie duidelijkheid verschaft over de middelen die nodig zijn geweest voor het realiseren van de onderscheiden producten of diensten;

 • het kader gaat in op de wijze waarop de organisatie duidelijkheid verschaft over de relatie tussen de gerealiseerde prestaties en de daarbij verbruikte middelen. Hierbij moet de gerealiseerde doelmatigheid worden afgezet tegen de eventueel bij de begroting van jaar t bepaalde doelstelling met betrekking tot te realiseren doelmatigheid ten opzichte van jaar t-1;

 • indien de organisatie niet aan de bovenstaande minimumeisen kan voldoen moet een uitleg worden gegeven over de reden hiervoor en moet de organisatie aangeven hoe en wanneer de gedefinieerde eindsituatie zal worden bereikt.

Het CAK neemt in het directieverslag op of de maatregelen gedurende het jaar hebben gefunctioneerd om de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken te waarborgen.

3. Jaarrekening en directieverslag

3.1. Inleiding

Als uitgangspunt voor de inrichtingsvoorschriften geldt dat de jaarrekening wordt ingericht conform Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aan de jaarrekening wordt het directieverslag toegevoegd. Hierin is een rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten van het CAK opgenomen. Het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK kan deze voorschriften aanvullen met specifieke richtlijnen, voor zover nodig voor de beheerskosten van het CAK.

De jaarrekening wordt in de Nederlandse taal uitgebracht. De bedragen worden in Euro’s (x 1.000) vermeld.

3.2. Beheerskosten

De beheerskosten van het CAK bestaan uit een aantal componenten:

 • het uitvoeren van de tegemoetkomingsregeling Wtcg;

 • het uitvoeren van de taken in het kader van de Jeugdwet;

 • het afgeven van de Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • het uitvoeren van de taken in het kader van de AWBZ;

 • het uitvoeren van de taken in het kader van de Wlz;

 • het uitvoeren van de Wmo;

 • het uitvoeren van de CER.

De hiervoor genoemde beheerskosten worden door de minister van VWS vastgesteld.

Het CAK rekent de beheerskosten toe aan de publiekrechtelijke taken. Binnen de publiekrechtelijke taken maakt het CAK onderscheid tussen taken in het kader van de tegemoetkomingsregeling Wtcg, de Jeugdwet, de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER. De toerekeningmethodiek voor de toerekening van de beheerskosten aan de publiekrechtelijke taken moet plaatsvinden volgens bedrijfseconomische grondslagen, een bestendige gedragslijn en op basis van consistente verdeelsleutels.

Het verschil tussen de gerealiseerde baten en de gerealiseerde lasten van de activiteiten komt ten gunste dan wel ten laste van een specifiek benoemde egalisatiereserve (als bedoeld in artikel 33 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen).

De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste vijf procent van het budget zoals bedoeld in artikel 12 van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011. Het meerdere wordt teruggevorderd door VWS.

Concrete invulling rechtmatigheid

De beheerskosten zijn rechtmatig als deze juist, volgens een bestendige gedragslijn18 en op basis van consistente verdeelsleutels zijn toegerekend.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de verantwoorde beheerskosten in het verslagjaar.

Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Het CAK wordt op basis van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen als een aanbestedende dienst beschouwd. Het eventueel niet naleven van deze regelgeving valt voor de verklaring onder het financiële rechtmatigheidsbegrip:

 • In de rechtmatigheidsverantwoording van de jaarrekening geeft het CAK aan of het in het verslagjaar aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen heeft voldaan. Indien het CAK de richtlijnen niet (geheel) heeft gevolgd, beschrijft het CAK het financieel belang (voor welk bedrag zijn opdrachten in strijd met de Europese Aanbestedingsrichtlijnen niet aanbesteed) en de oorzaak van het niet voldoen aan de eisen. Het CAK geeft ook aan op welke termijn het volledig aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen zal voldoen.

 • Een externe accountant betrekt dit aspect bij zijn accountantsonderzoek. Geconstateerde afwijkingen van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen hebben gevolgen voor de financiële rechtmatigheid. Een externe accountant betrekt dit in zijn oordeel en maakt verder melding van de geconstateerde afwijkingen in de rapportage over het gevoerde financiële beheer. Als onderdeel van de jaarrekening wordt een overzicht opgenomen met de kwantificering van het totaal van de aangegane inkoopcontracten in het verslagjaar van het CAK. Het totaal wordt uitgesplitst in nieuwe (rechtmatige) verplichtingen als gevolg van afgeronde Europese aanbestedingen in het verslagjaar, de omvang van de niet aanbestedingsplichtige inkoopcontracten en leveranciers met geringe omvang (< € 50.000). Het resterende bedrag brengt hierbij tot uitdrukking dat daarbij nog onzekerheid bestaat over de toepassing van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Indien de in de beheerskosten opgenomen beloningen per functie uitkomen boven de norm volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) maakt het CAK hiervan melding in de jaarrekening19.

3.3. Interest geldmiddelen beheerskosten

Grondslag en taken

Op de publieke geldmiddelen beheerskosten wordt door het CAK interest ontvangen. Deze interest wordt door het CAK verrekend in het kader van de afrekening van de beheerskosten met VWS.

Toezicht en verantwoording

Het CAK verantwoordt zich in zijn jaarrekening over de interest van de geldmiddelen beheerskosten.

De minister van VWS houdt op basis van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen toezicht op deze geldstroom.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties in de rekening-courant in het verslagjaar.

3.4. Directieverslag

In het directieverslag legt het CAK verantwoording af volgens het Model Jaarverslaggeving CAK en Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het directieverslag bevat minimaal:

 • het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de wettelijke taken;

 • de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer;

 • of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid;

 • de resultaten van het door het CAK gevoerde beleid ter uitvoering van zijn wettelijke taken;

 • rechtmatigheidsverantwoording over de beheerskosten;

 • een overzicht met de kwantificering van het totaal van de aangegane inkoopcontracten in het verslagjaar.

Bestuursverklaring

Aan het directieverslag wordt een bestuursverklaring toegevoegd waarin het bestuur aangeeft dat de gevraagde en aangeleverde gegevens in het directieverslag betrouwbaar zijn.

4. Bestuurlijke verantwoording

4.1. Inleiding

De bestuurlijke verantwoording is een onderdeel van het financieel verslag. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer en de rechtmatigheid van de geldstromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken.

Het CAK legt in dit document ook bestuurlijke verantwoording af over:

 • de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer (zie paragraaf 2.2);

 • de borging van de rechtmatigheid van geldstromen die in de bestuurlijke verantwoording zijn opgenomen;

 • hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verslagjaar inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid geeft het CAK aan op welke manier en in hoeverre de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen is gewaarborgd.

In de bestuurlijke verantwoording wordt ook een overzicht opgenomen van de activa en passiva van de geldstromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers). Van deze activa en passiva worden ook verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden (minimaal verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz, AWBZ en Wmo).

In de bestuurlijke verantwoording wordt gebruik gemaakt van de matrix bestuurlijke verantwoording VWS en NZa (zie paragraaf 4.2.3). In deze matrix legt het CAK verantwoording af over de geldstromen op kasbasis.

4.2. De borging van de rechtmatigheid van de geldstromen

Gelet op de positie en de taken van het CAK is het rechtmatigheidsbegrip in een aantal deelgebieden onder te verdelen. Als in deze deelgebieden wordt voldaan aan de voorschriften van de wet- en regelgeving, dan zijn de betreffende processen en de daaruit voortvloeiende geldstromen als rechtmatig aan te merken.

De volgende deelgebieden worden onderscheiden:

Toezichthouder VWS:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen.

Toezichthouder NZa:

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ), Fonds langdurige zorg (Flz) en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zorgverzekeringsfonds (Zvf).

Voor bovengenoemde deelgebieden zijn verschillende toezichthouders aangewezen. De volgende paragrafen werken het rechtmatigheidsbegrip per toezichthouder en per deelgebied uit. Ook wordt aangegeven hoe dit begrip concreet ingevuld moet worden, met een directe koppeling naar de betreffende geldstroom. De matrix bestuurlijke verantwoording VWS en de matrix bestuurlijke verantwoording NZa vormen hierbij een hulpmiddel om de geldstromen, taken en verantwoordelijkheden van het CAK schematisch weer te geven.

4.2.1. Toezichthouder VWS

4.2.1.1. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

In artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wtcg is vastgelegd dat het CAK de tegemoetkoming aan rechthebbenden moet vaststellen en voor het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, moet verstrekken. Sinds het uitvoeringsjaar 2015 kan het CAK geen nieuwe aanvragen over oudere jaren meer in behandeling nemen. Alleen lopende aanvragen die uiterlijk 31 december 2015 zijn ontvangen en betrekking hebben op 2013 worden nog afgehandeld.

Concrete invulling rechtmatigheid

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseert het begrip rechtmatigheid.

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle nog uit te betalen tegemoetkomingen Wtcg.

Juistheid heeft de betekenis van het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste tegemoetkomingsbedrag aan de juiste rechthebbende20 volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid van betaling betreft het binnen vastgestelde termijnen afwikkelen van de betaling. Afhankelijk van het tijdstip van bekend worden van het recht op de betaling zal een bepaalde termijn als normstelling voor rechtmatigheid worden gehanteerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke voorschriften van het ministerie van VWS en bij door het CAK intern vastgestelde normen voor tijdige betaling.

Bij de betaling van het bedrag aan rechthebbenden is sprake van een eenmalige betaling. Het is mogelijk dat het recht op de tegemoetkoming Wtcg wordt vastgesteld nadat de overeengekomen betaaldatum is verstreken. Dit komt doordat personen zelfstandig aangeven recht te hebben, terwijl gegevens daarover in eerste instantie niet door partijen zijn aangeleverd. In dat geval zal het CAK nagaan of de claim van de personen terecht is. Als uitbetaling niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van een bankrekeningnummer op de overeengekomen datum, zal de betaling plaatsvinden binnen maximaal vier weken na het bekend worden van dit bankrekeningnummer.

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met ’s Rijks kas. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘schatkistbankieren’. Hierbij wordt de bankrekening dagelijks voorzien van het benodigde geld, direct uit ’s Rijks kas en worden ontvangen gelden onttrokken aan de rekening ten behoeve van ’s Rijks kas. Hierover hoeft het CAK zich niet te verantwoorden.

Koppeling met geldstromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met ’s Rijks kas verrekende bedragen komen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in de post Wtcg als onderdeel van het overzicht van activa en passiva. Het overzicht van de in rekening-courant met ‘s Rijks kas verrekende ontvangsten en uitgaven geeft hierbij een specificatie van de mutaties. De overlopende, nog uit te voeren betaalopdrachten per balansdatum, worden verwerkt in de balanspost Wtcg-betalingen.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties (Wtcg-betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar.

4.2.1.2. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

In de Jeugdwet wordt bepaald dat voor jeugdhulp een ObJw is verschuldigd voor kinderen die buiten het gezin hulp ontvangen. Gemeenten leggen de ouderbijdrage op. Het vaststellen en innen van de ouderbijdrage is bij het CAK belegd.

De ouderbijdrage op basis van de Jeugdwet is gedurende 2015 onderwerp van een politiek-maatschappelijke discussie geweest. In opdracht van het ministerie van VWS is onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de ouderbijdrage. Het onderzoeksrapport is voor de staatssecretaris aanleiding geweest om medio november 2015 aan de Tweede Kamer voor te stellen de ouderbijdrage per 2016 te schrappen (Kamerstuk 31 839 nummer 495). Middels een publicatie in het Staatsblad (2016 191) zijn de parameters voor de ouderbijdrage met ingang van 2016 op nihil gesteld. De afschaffingswet is ten tijde van het opstellen van dit model nog niet door beide Kamers behandeld.

Gemeenten hebben over 2015 niet in alle gevallen de ouderbijdragen opgelegd. Ook zijn er gemeenten die de eerder opgelegde ouderbijdrage alsnog hebben ingetrokken. Als gevolg van de discussie tussen gemeenten en het Rijk heeft het ministerie van VWS afspraken gemaakt met het CAK over de invulling van hun taak om de ouderbijdragen over 2015 rechtmatig vast te stellen en te innen. Deze afspraken worden momenteel vastgelegd in een brief van het ministerie van VWS aan het CAK. Op basis van deze brief zal het CAK deze wettelijke taak in 2016 uitvoeren.

De ouderbijdrage is met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft. Het CAK zal zich in 2016 bezighouden met de afwikkeling van de taak met betrekking tot de vaststelling en inning van de ouderbijdrage 2015. Hierbij zal het CAK op verzoek van VWS:

 • De werkwijze van gemeenten om geen gegevens aan te leveren dan wel in te trekken ongemoeid laten.

 • De gerechtelijke invordering over 2015 achterwege laten.

 • Afspraken maken met VWS over de afhandeling van openstaande vorderingen.

In het kader van de afwikkeling van de ouderbijdragen Jeugdwet 2015 is bij het CAK in 2016 sprake van de volgende geldstromen:

 • bijdrage Directie Jeugd aan het CAK t.b.v. financiering van terugbetalingen van ouderbijdragen 2015 aan ouders;

 • terugbetalingen ouderbijdragen 2015 van het CAK aan ouders;

 • terugbetalingen van gemeenten aan het CAK van door het CAK aan ouders terugbetaalde ouderbijdragen 2015;

 • terugbetalingen door het CAK aan Directie jeugd van VWS m.b.t. de van Directie Jeugd ontvangen ouderbijdragen 2015;

 • ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015 die ontvangen zijn van ouders op basis van een door het CAK uitgevoerd minnelijk traject;

 • inzake het aan gemeenten afgedragen bedrag door het CAK van de van ouders ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015.

Daarnaast moet het CAK zich in de rekening-courantpositie ‘Eigen bijdragen Ouderbijdrage Jeugdwet’, die is opgenomen in de bestuurlijke verantwoording, verantwoorden over de afgeboekte bedragen.

Het CAK verantwoordt zich over deze geldstromen en de uitvoering van de ObJw in de bestuurlijke verantwoording. In de bestuurlijke verantwoording wordt vermeld hoeveel bijdrageplichtigen er zijn voor de ouderbijdrage en hoeveel bijdrage er is geïnd. De kengetallen voor de ObJw staan vermeld in bijlage 4.

Door de bijzondere context waarbinnen het CAK zijn taak rond de vaststelling en inning van de ObJw heeft moeten invullen heeft het ministerie van VWS ermee ingestemd dat het CAK zich niet via een Third Party Mededeling (TPM) aan de gemeenten over deze taak hoeft te verantwoorden. Dit maakt onderdeel uit van de tussen het ministerie van VWS en het CAK gemaakte afspraken.

Goedkeuringstolerantie.

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom.

Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de geïnde en ontvangen ouderbijdragen (niet gesaldeerd) op basis van de Jeugdwet in het verslagjaar.

4.2.1.3. Afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen

Het CAK heeft de taak om verklaringen af te geven die voldoen aan de relevante voorschriften van het Schengenverdrag (Trb. 1990, 145, zie artikel 75) en de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst (zie pagina 463 en verder).

Ten aanzien van de uitvoering van de Schengen- en Engelstalige verklaringen neemt het CAK in de bestuurlijke verantwoording op hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verslagjaar. Verder wordt een prognose opgenomen van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

4.2.2. Toezichthouder NZa

4.2.2.1. Betalingen zorgaanspraken en subsidieregelingen

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

Het CAK heeft de taak om betalingen te verrichten in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor. Het CAK is verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van de opdrachten die het ter uitvoering heeft ontvangen. Het CAK heeft geen verantwoordelijkheid voor de juiste, volledige en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht. Zowel de Wlz als de AWBZ bakent deze verantwoordelijkheid af door uitdrukkelijk aan te geven, dat het CAK de betalingen namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verricht.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf het ontvangen van de opdrachten. Het CAK voert de taak van betaalkantoor rechtmatig uit, als de ontvangen betaalopdrachten volledig, juist en tijdig worden uitgevoerd en als de afrekeningen van de verrichte betalingen met het AFBZ en het Flz volledig, juist en tijdig plaatsvinden.

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseren het begrip rechtmatigheid:

 • volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen;

 • juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut;

 • tijdigheid houdt in dat het CAK de ontvangen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betaaltermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betaaltermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK (zie bijlage 4).

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met het AFBZ en het Flz. Hiervoor worden identieke rechtmatigheidsnormen gehanteerd als voor de afwikkeling van betaalopdrachten, dat wil zeggen dat de afrekeningen volledig, juist en tijdig moeten plaatsvinden.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK de interne beheersingsmaatregelen die het CAK heeft getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de betalingen en ter voorkoming van het onttrekken van waarden aan het AFBZ en het Flz via het CAK. Bovendien geeft het CAK in de bestuurlijke verantwoording aan of alle binnengekomen opdrachten volledig, juist en tijdig zijn afgewikkeld en of de afrekeningen met het AFBZ en het Flz volledig, juist en tijdig hebben plaatsgevonden.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in haar rapport 2015 over het CAK heeft opgenomen.

Koppeling met geldstromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met het AFBZ en het Flz verrekende bedragen komen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in de post ‘Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten’ en de post ‘Fonds langdurige zorg’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat het CAK uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij:

4.2.2.2. Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

De vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ vormt een eigen taak van het CAK. Het vaststellen en opleggen van de eigen bijdragen tot en met 31 december 2014 vindt plaats op basis van gegevens van de informatieleveranciers.

Bij de vaststelling wordt rekening gehouden met een eventuele eigen bijdrage in het kader van de Wmo. De door de zorgaanbieders bij het CAK aangeleverde persoonsgegevens worden bij de BRP geverifieerd.

Het CAK maakt gebruik van de gegevens van drie informatieleveranciers:

 • de zorgaanbieders voor persoons- en zorgurengegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Voor de gegevens van de Belastingdienst, de BRP en de zorgaanbieders geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de gegevens ligt bij de informatieleveranciers zelf. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf de ontvangst van alle gegevens die nodig zijn voor vaststelling van de eigen bijdragen. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en geïncasseerd.

Vertragingen in de gegevensaanlevering door één van de drie informatieleveranciers vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen probleemgevallen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het ‘volledig afwikkelen’ heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding in verband met BRP en/of in het kader van de regelgeving AWBZ21 en/of facturatiestop22. Voor Zorg zonder Verblijf stelt het CAK de maximale eigen bijdrage vast. De opgelegde eigen bijdragen zijn afhankelijk van de daadwerkelijk genoten zorg. De opgelegde eigen bijdragen zijn dus niet per definitie gelijk aan de vastgestelde eigen bijdragen maar kunnen in totaal lager zijn dan het totaal van de vastgestelde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding23.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Innen van eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Zorg zonder Verblijf AWBZ. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de zorgaanbieders, de BRP en de Belastingdienst, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2015 over het CAK heeft opgenomen.

Het CAK kan de informatieverstrekking in de bestuurlijke verantwoording over de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en eigen bijdragen Wmo voor zover van toepassing samenvoegen om doublures in de informatieverstrekking te voorkomen.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ komen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in de post ‘Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo’ en de post ‘Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ in het verslagjaar.

4.2.2.3. Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

De vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ vormt een eigen taak van het CAK. Het vaststellen en opleggen van de eigen bijdragen tot en met 31 december 2014 vindt plaats op basis van gegevens van de informatieleveranciers.

Het CAK maakt gebruik van de gegevens van vijf informatieleveranciers:

 • de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren voor persoons- en zorggegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • het UWV voor inkomensgegevens en bevestigde broninhoudingen;

 • de SVB voor bevestigde broninhoudingen;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Het rechtmatigheidsbegrip speelt een rol vanaf het moment dat het CAK alle gegevens binnen heeft voor de vaststelling van de eigen bijdragen in het kader van de AWBZ. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK.

Het rechtmatigheidsbegrip geldt niet voor de daadwerkelijk door het AFBZ rechtstreeks van het UWV en de SVB ontvangen ingehouden eigen bijdragen en de aan het CAK bevestigde inhoudingsverzoeken.

Vertraging in de gegevensaanlevering door één van de informatieleveranciers valt buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen probleemgevallen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het ‘volledig afwikkelen’ heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Inning van eigen bijdragen Zorg met Verblijf

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Bij het innen van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – met inachtneming van enkele voorwaarden – de eigen bijdragen in te houden op de sociale zekerheidsuitkeringen via de SVB en het UWV. Dit heet ook wel broninhouding. Het CAK verzendt hiertoe aan de SVB of het UWV een inhoudingsverzoek, waarna de ingangsdatum en het bedrag dat door de SVB of het UWV wordt ingehouden aan het CAK wordt bevestigd. Na ontvangst van de bevestiging van de ingangsdatum en de hoogte van het bedrag van de broninhouding wordt door het CAK het eventuele resterende deel van de eigen bijdrage (deelbijdrage) geïnd bij de klant via de reguliere incassoprocedures. Zolang het CAK geen broninhoudingsbevestiging van het UWV of de SVB heeft ontvangen, wordt de volledige eigen bijdrage door het CAK bij de klant in rekening gebracht. Omdat de SVB en het UWV deze ingehouden bedragen direct verrekenen met het AFBZ, is op de bevestigde bedragen voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Zorg met Verblijf AWBZ. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2015 heeft opgenomen.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ komen in de bestuurlijke verantwoording tot uitdrukking in de toelichting op de post ‘Eigen bijdragen Zorg met Verblijf’ en de post ‘Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ in het verslagjaar.

4.2.2.4. Afdracht eigen bijdragen Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wlz en het namens een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders. Binnen de Wlz wordt een onderscheidt gemaakt in de eigen bijdrage voor enerzijds (1) Zorg met Verblijf, (2) volledig pakket thuis, (3) persoonsgebonden budget en anderzijds het (4) modulair pakket thuis.

Het CAK maakt gebruik van gegevens van zorgaanbieders, de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst. Het rechtmatigheidsbegrip speelt een rol vanaf het moment dat het CAK alle gegevens binnen heeft voor de vaststelling van de eigen bijdragen in het kader van de Wlz. Vertraging in de gegevensaanlevering door één van de informatieleveranciers valt buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen problemen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Wlz

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Besluit langdurige zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Inning van eigen bijdragen Wlz

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Bij het innen van de eigen bijdragen Wlz wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – met inachtneming van enkele voorwaarden – de eigen bijdragen in te houden op de sociale zekerheidsuitkeringen via de SVB en het UWV. Dit heet ook wel broninhouding. Omdat de SVB en het UWV deze ingehouden bedragen direct verrekenen met het Flz, is op de bevestigde bedragen voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen Wlz.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wlz. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de informatieleveranciers, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de informatie die aan klanten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten).

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2015 heeft opgenomen.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Wlz komen in de bestuurlijke verantwoording tot uitdrukking in de toelichting op de post ‘Eigen bijdragen Wlz’ en de post ‘Fonds langdurige zorg’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar.

4.2.2.5. Afdracht eigen bijdragen Wmo (inclusief ontvangen broninhouding Wmo)

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

 • eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland.

Het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen Wmo en de afdracht aan de gemeenten vormt sinds 1 januari 2007 een eigen taak van het CAK. Deze taak is per 1 januari 2015 gewijzigd. Een van de gevolgen van de wijziging in wet- en regelgeving is dat de producten ‘Beschermd wonen en Kort Verblijf’ vanuit de AWBZ overgeheveld zijn naar de Wmo. Bij beschermd wonen is ook broninhouding van de eigen bijdrage door het UWV of de SVB mogelijk24. Dit is het enige product in de Wmo waarvoor broninhouding kan plaatsvinden.

Het CAK heft en int maandelijks de eigen bijdrage voor cliënten die ‘beschermd wonen’. Het CAK geeft hiertoe beschikkingen af. De verantwoordelijkheid voor ‘beschermd wonen’ is met ingang van

1 januari 2015 op grond van de Wmo bij gemeenten komen te liggen. Voor zover mogelijk wordt de eigen bijdrage door middel van broninhouding ingehouden door de SVB en het UWV. De ingehouden bedragen moeten door de SVB en het UWV overgemaakt worden aan het CAK, die vervolgens voor de verdeling over de verschillende centrumgemeentes zorgt als zijnde afdracht eigen bijdragen.

Het CAK heeft een gebruikersverantwoordelijkheid ten aanzien van de juistheid van de ontvangen bedragen aan broninhouding van de SVB en het UWV.

De SVB en het UWV konden de geldstromen ten behoeve van de eigen bijdragen voor beschermd wonen op grond van de Wmo enerzijds en op grond van de Wlz anderzijds, vanaf begin 2015 (nog) niet scheiden25. Dit bracht met zich mee dat zij niet de juiste bedragen direct aan het CAK respectievelijk het Flz konden storten.

Voor de tussenliggende periode is hiervoor de volgende oplossing overeengekomen. De SVB en het UWV storten het volledige bedrag dat is ingehouden ten behoeve van de eigen bijdragen Wmo en Wlz in het Flz. Het CAK bericht het Zorginstituut op basis van de bevestigingen van de broninhoudingen door de SVB en het UWV welk bedrag bestemd is voor de eigen bijdrage Wmo (beschermd wonen). Het Zorginstituut zorgt er vervolgens voor dat het juiste bedrag van de eigen bijdrage Wmo (beschermd wonen) aan het CAK wordt overgemaakt. Het Zorginstituut treedt dan ook alleen op als kassier. De hoogte van de bedragen is immers gebaseerd op de beschikkingen betreffende de eigen bijdrage Wmo die het CAK neemt en de bevestigingen broninhouding die het CAK heeft ontvangen.

Het onderstaande is voor de Wmo in zijn algemeenheid van toepassing.

De vaststelling van de eigen bijdragen vindt plaats op basis van zorggegevens van de zorgaanbieders en gemeenten en de inkomensgegevens van de Belastingdienst.

De door de zorgaanbieders en gemeenten bij het CAK aangeleverde persoonsgegevens worden bij de BRP geverifieerd. Het CAK maakt gebruik van de gegevens van zes informatieleveranciers:

 • de zorgaanbieders voor persoons- en zorgurengegevens;

 • de gemeenten voor parameters en persoons- en zorggegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • het UWV voor inkomensgegevens en bevestigde broninhoudingen;

 • de SVB voor bevestigde broninhoudingen;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Voor de gegevens van de informatieleveranciers geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de gegevens ligt bij de informatieleveranciers zelf. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf de ontvangst van alle gegevens die nodig zijn voor vaststelling van de eigen bijdragen. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen voor Wmo volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd, geïncasseerd en de ontvangen eigen bijdragen voor Wmo volledig, juist en tijdig worden afgedragen aan de gemeenten.

Vertragingen in de gegevensaanlevering door één van de zes informatieleveranciers vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen probleemgevallen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Wmo

Wettelijk is besloten om op de eigen bijdrage Wmo een anti-cumulatiebeding van toepassing te laten zijn.

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het ‘volledig afwikkelen’ heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens de door de gemeenten aangeleverde parameters en de door de zorgaanbieders en gemeenten aangeleverde zorg en hulpmiddelen. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Innen van eigen bijdragen Wmo

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen Wmo.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wmo. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens vanuit de informatieleveranciers, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • informatie die aan klanten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten).

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2015 heeft opgenomen.

Het CAK kan de informatieverstrekking in de bestuurlijke verantwoording over de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en eigen bijdragen Wmo voor zover van toepassing samenvoegen om doublures in de informatieverstrekking te voorkomen.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Wmo komen tot uitdrukking in de bestuurlijke verantwoording van het CAK in de post ‘Eigen bijdragen Wmo’ en de post ‘Rekening-courant Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar respectievelijk 1% van de in totaal opgelegde broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) in het verslagjaar.

4.2.2.6. Interest geldmiddelen AFBZ, Flz, Wmo en Zvf

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • interest geldmiddelen Zvf.

Als betaalkantoor beschikt het CAK over liquide middelen om tijdsverschillen tussen het uitvoeren van betalingsopdrachten en de daarvoor benodigde geldmiddelen van het AFBZ, Flz, Wmo en het Zvf te overbruggen.

Omdat de kosten van het CAK in principe gedekt worden door het budget beheerskosten, moet de betreffende interest volledig met het AFBZ, het Flz, de Wmo en het Zvf worden verrekend. Vastgesteld moet worden, dat de interest die over de beschikbare liquide middelen en openstaande vorderingen wordt ontvangen c.q. betaald juist, tijdig en volledig is verrekend. Voor de interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo geldt dat de verrekening over de verschillende fondsen plaatsvindt op basis van een door het Zorginstituut en het CAK afgesproken verdeling. De bedragen die door het CAK zijn bepaald op basis van deze verdeling worden opgenomen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2015 heeft opgenomen.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar verrekende interest geldmiddelen komt in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in de toelichting op de post ‘Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten’, de post ‘Fonds langdurige zorg’, de post ‘Rekening courant Wet maatschappelijke ondersteuning’ en de post ‘Rekening courant CER’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van

 • 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar;

 • 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar.

4.2.2.7. Uitbetaalde uitkeringen compensatieregeling eigen risico

Met ingang van 1 januari 2015 is het CAK niet meer wettelijk bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Wel dienen nog betalingen op al verstrekte beschikkingen te worden uitgevoerd.

In artikel 118a van de Zvw was vastgelegd dat verzekerden het recht op de compensatieregeling eigen risico kunnen doen gelden jegens het CAK. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Artikel 118a Zvw is per 1 januari 2015 vervallen.

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot de volledige bepaling van rechthebbenden. Sinds het uitvoeringsjaar 2015 kan het CAK geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. Alleen lopende aanvragen die uiterlijk op

31 december 2014 zijn ontvangen worden nog afgehandeld.

Juistheid

Juistheid heeft de betekenis van het toewijzen en het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste bedrag aan de juiste rechthebbende volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid

Tijdigheid van betaling betreft het binnen vastgestelde termijnen afwikkelen van de betaling.

Als uitbetaling niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van een bankrekeningnummer op de overeengekomen datum, zal de betaling plaatsvinden binnen maximaal vier weken na het bekend worden van dit bankrekeningnummer.

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met het Zvf. Hiervoor worden gelijke rechtmatigheidsnormen gehanteerd als bij de betalingen. In de bestuurlijke verantwoording geeft het CAK aan, welke AO/IB maatregelen intern zijn getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de betalingen en ter voorkoming van het onttrekken van waarden aan het Zvf via het CAK.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2015 over het CAK heeft opgenomen.

Koppeling met geldstromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met het Zvf verrekende bedragen komen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in toelichting op de post ‘Rekening-courant CER’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat het CAK uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar.

4.2.3. Matrices bestuurlijke verantwoording

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de geldstromen maakt het CAK gebruik van de matrix bestuurlijke verantwoording. De matrix geeft aan bij welke geldstromen26 het CAK is betrokken, wat de omvang is van deze geldstromen, welke taken en verantwoordelijkheden het CAK heeft ten aanzien van deze geldstromen en welke voorbehouden gelden in verband met de opdrachtverstrekking en gegevensaanlevering door derden. In de kolom bestuurlijke verantwoording geeft het CAK aan hoe en in hoeverre de rechtmatigheid van de geldstromen door het CAK is gewaarborgd.

De matrix voor VWS is uitgewerkt in bijlage 1 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording VWS’ van dit model. De matrix voor de NZa is uitwerkt in bijlage 2 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording NZa’. De matrices geven de volgende geldstromen weer, die een rol spelen bij de concrete invulling van het rechtmatigheidsbegrip bij het CAK:

Inzake VWS:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet.

Inzake NZa:

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

4.3. Kengetallen en prestatie-indicatoren

Het CAK moet in de bestuurlijke verantwoording een aantal kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en voor zover van toepassing het jaar voorafgaand aan het verslagjaar opnemen. Deze kengetallen en prestatie-indicatoren zijn in bijlage 4 ‘Definities kengetallen en prestatie-indicatoren’ van dit model opgenomen.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk intern vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

4.4. Klachten en bezwaar

Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze in de organisatie is verankerd dat alle klachten en bezwaar van klanten op een klantgerichte manier en zo spoedig mogelijk worden behandeld. Het CAK moet de klachten en bezwaar behandelen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk negen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In de bestuurlijke verantwoording besteedt het CAK aandacht aan de organisatorische borging van de klachten- en bezwaarbehandeling binnen het CAK. Hierbij besteedt het CAK aandacht aan de wijze waarop zij bewaakt dat klachten en bezwaar volgens de voorschriften van de Awb worden afgehandeld. Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze lering wordt getrokken uit de ontvangen klachten en bezwaar en tot welke concrete verbeteringen in procedures en dergelijke dit heeft geleid.

5. Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens

5.1. Aanleverprocedure

Bij de aanleverprocedure gaat het om de manier waarop het CAK de jaarverslaggeving aan het ministerie van VWS en de NZa moet toesturen.

Het CAK moet de jaarrekening, de bestuurlijke verantwoording, het directieverslag en de accountantsrapportage vóór 15 maart27 van het jaar volgend op het verslagjaar versturen aan het ministerie van VWS en aan de NZa. De NZa zorgt conform artikel 4.3.1, lid 4 van de Wlz voor het doorsturen van de verantwoordingsdocumenten aan het Zorginstituut.

Fysieke inzending VWS:

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt het ministerie van VWS het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. directeur Zorgverzekeringen, de heer drs. E.B.K. van Koesveld

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Fysieke inzending NZa

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Nederlandse Zorgautoriteit

T.a.v. de heer drs. M.A. Maaten

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Elektronische inzending NZa

Voor de elektronische toezending van verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van het NZa-uitwisselportaal.

Overige informatie

Het CAK kan op eigen initiatief of op uitnodiging van het ministerie van VWS aanvullende informatie over de jaarverslaggeving verstrekken. Voor het inzenden daarvan geldt de bovenstaande wijze van inzending.

Voor alle vragen over het toezenden van de jaarverslaggeving en de aanvullingen daarop aan de NZa kan het CAK zich wenden tot de helpdesk CAK, telefoonnummer 030 – 296 83 73, e-mail info@nza.nl (t.a.v. de heer drs. M.A. Maaten).

5.2. Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

Het ministerie van VWS, de NZa en het Zorginstituut hanteren de gedragslijn dat wettelijke informatie die in het jaarverslag en uitvoeringsverslag is opgenomen, in principe openbare informatie is nadat het jaarverslag en het uitvoeringsverslag door de minister van VWS zijn goedgekeurd. Voor het overige geldt dat bedrijfsgegevens die het CAK in vertrouwen heeft verstrekt, in beginsel niet openbaar worden gemaakt.

6. Bekrachtiging door het ministerie van VWS

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie van VWS enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door VWS en de NZa in een brief of e-mail aan het CAK worden gemeld. Indien een e-mail wordt verzonden wordt deze geadresseerd aan:

Lid directieteam Financiën, control, facilitair en inkoop:

de heer W. van Egmond wegmond@hetcak.nl

Accounthouder VWS:

mevrouw J. van den Burg jburg@hetcak.nl

7. Bekrachtiging door de raad van bestuur van de NZa

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van de NZa enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door de NZa en VWS in een brief of e-mail aan het CAK worden gemeld. Indien een e-mail wordt verzonden wordt deze geadresseerd aan:

Lid directieteam Financiën, control, facilitair en inkoop:

de heer W. van Egmond wegmond@hetcak.nl

Accounthouder NZa:

mevrouw J. van den Burg jburg@hetcak.nl

Bijlage 1. Model matrix bestuurlijke verantwoording vws

Het CAK is betrokken bij een aantal in- en uitgaande geldstromen (op kasbasis) met betrekking tot de tegemoetkomingsregeling Wtcg en de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet. In deze matrix zijn deze stromen weergegeven, evenals de bestuurlijke verantwoording van het CAK rekening houdend met de invulling van het rechtmatigheidsbegrip volgens dit model. In de bestuurlijke verantwoording wordt gerapporteerd per uitkeringsjaar.

Geldstroom

Bedrag verslagjaar

in € 1.000

Taken volgens de voor het CAK geldende wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid CAK

Voorbehoud CAK

Bestuurlijke

verantwoording

1. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

 

Het uitkeren van een tegemoetkomingsbedrag ingevolge artikel 2 van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van of namens de informatieleveranciers ontvangen klantgegevens.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

2. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

 

De afdrachten aan gemeenten na de vaststelling en inning van de ouderbijdragen op basis van de door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van het vaststellen en innen van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

Bijlage 2. Model matrix bestuurlijke verantwoording nza

Het CAK is betrokken bij een aantal in- en uitgaande geldstromen (op kasbasis) van het AFBZ, Flz en Zvf en geldstromen met betrekking tot de Wmo. In deze matrix zijn deze stromen weergegeven, evenals de bestuurlijke verantwoording van het CAK rekening houdend met de invulling van het rechtmatigheidsbegrip volgens dit model.

Geldstroom

Bedrag verslagjaar

in € 1.000

Taken volgens de voor het CAK geldende wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid CAK

Voorbehoud CAK

Bestuurlijke verantwoording

1. Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het AFBZ in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

2. Betalingen van zorgaanspraken Wlz

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

3. Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

4. Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

5. Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het AFBZ via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

6. Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het AFBZ via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

7. Afdracht eigen bijdragen Wlz

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wlz op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Wlz op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Wlz en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Wlz.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het Flz via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Wlz.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

8. Afdracht eigen bijdragen Wmo

 

De afdrachten aan gemeenten na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Wmo op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Wmo en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Wmo.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan de gemeenten afgedragen en geïnde eigen bijdragen Wmo.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

9. Ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland28

 

Op basis van de beschikkingen inzake de eigen bijdragen Wmo bericht het CAK aan het Zorginstituut welk bedrag aan ingehouden eigen bijdragen Wmo (beschermd wonen) via het UWV en de SVB aan het CAK moet worden overgemaakt.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de opgave van broninhouding door het UWV en de SVB aan het Zorginstituut.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

10. Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

 

Verrekening van interest op publieke geldmiddelen en openstaande vorderingen in rekening-courant met het AFBZ, het Flz en de Wmo.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verrekening van de interest geldmiddelen met het AFBZ, het Flz en de Wmo. De wijze van verdelen van de interest geldmiddelen naar het AFBZ, het Flz en de Wmo vindt plaats op basis van de gemaakte afspraak tussen het CAK en het Zorginstituut.

Het betreft uitsluitend de interest van de publieke geldmiddelen en de openstaande vorderingen.

 

11. Uitbetaalde uitkeringen CER

 

Het uitkeren van een compensatie voor het verplichte eigen risico op basis van eigen gegevens van het CAK en gegevens van de of namens de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betaling van CER-uitkeringen.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Zvf in rekening gebracht bedrag voor verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

12. Interest geldmiddelen Zvf

 

Verrekening van interest op publieke geldmiddelen en openstaande vorderingen in rekening-courant met het Zvf.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verrekening van de interest geldmiddelen met het Zvf.

Het betreft uitsluitend de interest van de publieke geldmiddelen en de openstaande vorderingen.

 

Bijlage 3. Juridisch kader

Voor de in het verslagjaar 2016 geldende relevante algemene wet- en regelgeving, bijzondere wet- en regelgeving circulaires en brieven van het Zorginstituut en brieven van het ministerie van VWS verwijzen VWS en de NZa naar de tabellen in het juridisch kader van het CAK.

Bijlage 4. Definities kengetallen en prestatie-indicatoren

In deze paragraaf zijn de kengetallen en prestatie-indicatoren opgenomen die het CAK in de bestuurlijke verantwoording moet opnemen. Het CAK vermeldt de kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en het voorafgaand jaar.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

Categorie

Kengetal

Omschrijving

Definitie

Ouderbijdrage Jeugdwet

KC0201

Opgelegde ouderbijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van opgelegde ouder bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC0202

Ontvangen ouderbijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op ouderbijdragen, afgerond op € 1.000.

KC0203

Openstaand saldo in € 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum.

KC0204

Totaal aantal bijdrageplichtingen

Totaal aantal (unieke) bijdrageplichtigen in het verslagjaar voor de ouderbijdrage.

KC0205

Totaal aantal jeugdigen

Aantal jeugdigen waarvoor ouderbijdrage is ontvangen.

KC0206

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

KC0207

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

KC0208

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen calls.

 

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

KC0701

Bedrag betalingen in € 1.000

Het totaal bedrag aan in het huidig verslagjaar uitgekeerde Wtcg-betalingen, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie.

KC0702

Aantal niet uitgevoerde betalingen

Het aantal niet uitgevoerde betalingen vanwege het ontbreken van klantgegevens ten aanzien van de uitbetaling in het huidig verslagjaar, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie.

Aantal niet uitgevoerde betalingen – reden

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste redenen getoond (maximaal top 5).

Financiering AWBZ en Wlz

KC1101a

AWBZ-verstrekkingen in duizenden Euro’s

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan ten laste van het AFBZ in duizenden Euro’s.

KC1101b

Wlz-verstrekkingen in duizenden Euro’s

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan ten laste van het Flz in duizenden Euro’s.

KC1102

Ontvangen betaal formulieren AWBZ per soort met retourpercentage

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen formulieren per soort met het percentage van het aantal formulieren dat retour is gezonden.

KC1103a

Betaling van zorgaanspraken AWBZ namens zorgverzekeraars, het Zorginstituut en zorgkantoren

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen ten laste van het AFBZ aan zorgaanbieders in opdracht van en namens de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de zorgkantoren in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1103b

Betaling van zorgaanspraken Wlz namens zorgverzekeraars, het Zorginstituut en zorgkantoren

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen ten laste van het Flz aan zorgaanbieders in opdracht van en namens de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de zorgkantoren in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1104a

Betaling van ziekenhuisverpleging, na 365 dagen en verkeerde bed regeling AWBZ

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen ten laste van het AFBZ aan zorgverzekeraars in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1104b

Betaling van ziekenhuisverpleging, na 365 dagen en verkeerde bed regeling Wlz

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen ten laste van het Flz aan zorgverzekeraars in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

KC1201

Opgelegde eigen bijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1202

Gefactureerde eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de facturen die aan de klant in rekening zijn gebracht met factuurdatum in het huidig verslagjaar afgerond op € 1.000.

KC1203

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar afgeboekte oninbare eigen bijdragen (inclusief Wtcg-korting) op facturen Zorg zonder Verblijf, afgerond op € 1.000.

KC1204

Ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op eigen bijdragen facturen Zorg zonder Verblijf, afgerond op € 1.000.

KC1205

Afdrachten in € 1.000

Het totaalbedrag aan de in het huidig verslagjaar uitgevoerde afdrachten naar het Zorginstituut.

KC1206

Openstaand saldo in

€ 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum.

Eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

KC1301

Opgelegde eigen bijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1302

Gefactureerde eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de facturen die aan de klant in rekening zijn gebracht met factuurdatum in het huidig verslagjaar, afgerond op € 1.000.

KC1303

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar afgeboekte eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1304

Ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op eigen bijdragen Zorg met Verblijf, afgerond op € 1.000.

KC1305

Afdrachten in € 1.000

Het totaalbedrag aan de in het huidig verslagjaar uitgevoerde afdrachten naar het Zorginstituut.

KC1306

Openstaand saldo in € 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum.

Compensatieregeling eigen risico

KC1401

Bedrag betalingen in € 1.000

Het totaalbedrag aan in het huidig verslagjaar uitgekeerde CER-uitkeringen in € 1.000.

KC1402

Aantal nog uit te voeren betalingen en bedrag

Het aantal rechthebbenden aan wie ultimo het huidig verslagjaar geen CER-uitkering is gedaan (per uitkeringsjaar over alle uitkeringsjaren) als het gevolg van het ontbreken van bancaire gegevens.

Eigen bijdrage Wlz29

KC1501

Opgelegde eigen bijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1502

Gefactureerde eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de facturen die aan de klant in rekening zijn gebracht met factuurdatum in het huidig verslagjaar, afgerond op € 1.000.

KC1503

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar afgeboekte eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1504a

Ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op eigen bijdragen Wlz, afgerond op € 1.000.

 

KC1504b

Restituties ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar gerestitueerde bedrag van de rekeningen, dat betrekking heeft op ontvangen eigen bijdragen Wlz afgerond op € 1.000.

KC1504c

Aantal uitgevoerde restituties

Het aantal in het huidig verslagjaar uitgevoerde restituties.

KC1504d

Restituties ontvangen eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1505

Afdrachten in € 1.000

Het totaalbedrag aan de in het huidig verslagjaar uitgevoerde afdrachten naar het Zorginstituut, afgerond op € 1.000.

KC1506

Openstaand saldo in € 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum, afgerond op € 1.000.

 

KC1507

Gemiddelde opgelegde eigen bijdrage

De som van het in het huidig verslagjaar gemiddeld per maand gefactureerde bedrag en het maandelijks gemiddelde van het via broninhouding ingehouden bedrag aan eigen bijdragen, getoond voor de hoge eigen bijdrage en de lage eigen bijdrage.

KC1508

Totaal aantal bijdrageplichtigen

Het aantal unieke bijdrageplichtigen gedurende het huidig verslagjaar met een hoge respectievelijk een lage eigen bijdrage.

KC1509a

Aantal nieuwe bijdrageplichtigen

Het aantal nieuwe bijdrageplichtigen, die nieuw zijn aangeleverd en waarvoor nog niet eerder Wlz-zorg is geregistreerd, waarvoor in het huidig verslagjaar voor de eerste keer een beschikking is afgegeven voor een doorlopende opnameperiode.

KC1509b

Doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur

De gemiddelde doorlooptijd in dagen van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

KC1509c

Doorlooptijd van einde zorg als gevolg van overlijden tot laatste factuur

De gemiddelde doorlooptijd in dagen van datum einde zorg als gevolg van overlijden tot de laatste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

KC1510

Broninhoudingspercentages

Het percentage van de in het huidig verslagjaar via broninhouding bevestigde eigen bijdragen ten opzichte van het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen.

KC1511

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidige verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

Aantal bezwaarschriften – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1512

Percentage bezwaarschriften ten opzichte van totaal aantal verstuurde beschikkingen

Het aantal bezwaren als percentage van het totaal aantal beschikkingen dat in het huidig verslagjaar wordt verstuurd.

KC1513

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

KC1514

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen calls.

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1515

Aantal e-mails

Het aantal ontvangen e-mails (vragen van klanten via het webformulier) in het huidig verslagjaar.

Aantal e-mails – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen e-mails (vragen van klanten via het webformulier) worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

 

KC1516

Aantal brieven

Het aantal ontvangen brieven (van klanten) in het huidig verslagjaar.

 

Aantal brieven – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen brieven worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

KC1517

Gemiddelde beantwoordingstermijn

De gemiddelde termijn waarbinnen op informatieverzoeken van burgers (onderverdeeld naar telefonisch, schriftelijk of via e-mail) in het verslagjaar wordt gereageerd.

KC1518

Aantal klachten

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen klachten.

Aantal klachten – redenen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen klachten worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1519

Aantal interventies Nationale Ombudsman

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen interventies.

Eigen bijdrage

Wmo 30

KC1601

Opgelegde eigen bijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

 

KC1602

Gefactureerde eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de facturen die aan de klant in rekening zijn gebracht met factuurdatum in het huidig verslagjaar, afgerond op € 1.000.

 

KC1603

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar afgeboekte oninbare eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

 

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1604a

Ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

 

KC1604b

Restituties ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar gerestitueerde bedrag van de rekeningen, dat betrekking heeft op ontvangen eigen bijdragen Wmo afgerond op € 1.000.

 

KC1604c

Aantal uitgevoerde restituties

Het aantal in het huidig verslagjaar uitgevoerde restituties.

 

KC1604d

Restituties ontvangen eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1605

Afdrachten in € 1.000

Het totaalbedrag aan de in het huidig verslagjaar uitgevoerde afdrachten aan de gemeenten, afgerond op € 1.000.

 

KC1606

Openstaand saldo in

€ 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum, afgerond op

€ 1.000.

 

KC1607

Bedrag aan bevestigde broninhoudingen SVB en UWV in € 1.000

Het totaalbedrag aan in het huidig verslag jaar ontvangen bevestigde broninhoudingen door UWV en SVB voor Beschermd Wonen, afgerond op € 1.000.

 

KC1608

Ontvangen bedragen broninhouding SVB en UWV van het Zorginstituut in € 1.000

Het totaalbedrag aan in het huidig verslag jaar ontvangen broninhouding voor Beschermd Wonen van het Zorginstituut om af te dragen aan gemeenten, afgerond op € 1.000.

 

KC1609a

Totaal aantal bijdrageplichtigen

Het aantal bijdrageplichtigen die aangeleverd zijn bij het CAK en zorg hebben afgenomen in het zorgjaar.

 

KC1609b

Doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur

De gemiddelde doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

 

KC1609c

Doorlooptijd van einde zorg als gevolg van overlijden tot laatste factuur

De gemiddelde doorlooptijd van datum einde zorg als gevolg van overlijden tot de laatste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

 

KC1610

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

 

Aantal bezwaarschriften – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1611

Percentage bezwaarschriften ten opzichte van totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal ontvangen bezwaren als percentage van het totaal aantal facturen dat per jaar wordt verstuurd.

 

KC1612

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

 

KC1613

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen calls.

 

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1614

Aantal e-mails

Het aantal ontvangen e-mails (vragen van klanten via het webformulier) in het huidig verslagjaar.

 

Aantal e-mails – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen e-mails (vragen van klanten via het webformulier) worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

 

KC1615

Aantal brieven

Het aantal ontvangen brieven (van klanten) in het huidig verslagjaar.

 

Aantal brieven – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen brieven worden de belangrijkste vijf contactmomenten getoond.

 

KC1616

Gemiddelde beantwoordingstermijn

De gemiddelde termijn waarbinnen op informatieverzoeken van burgers (onderverdeeld naar telefonisch, schriftelijk of via e-mail) in het verslagjaar wordt gereageerd.

 

KC1617

Aantal klachten

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen klachten.

 

Aantal klachten – redenen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen klachten worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1618

Aantal interventies Nationale Ombudsman

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen interventies.

Categorie

Prestatie-indicator

Omschrijving

Definitie

Financiering AWBZ en Wlz

PC1101

Percentage eenmalige betalingsopdrachten uitgevoerd binnen drie weken na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal betalingsopdrachten en het aantal later dan drie weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde betalingsopdrachten gedeeld door het totaal aantal betalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2016: 99%

PC1102

Percentage voorschotbetalingen uitgevoerd binnen vijf weken (dan wel de opgedragen termijn) na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal voorschotbetalingsopdrachten en het aantal later dan vijf weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde voorschotbetalingen gedeeld door het totaal aantal ontvangen voorschotbetalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2016: 99%

PC1103

Juistheid uitgevoerde betaalopdrachten

Eenmalige betaalopdrachten en voorschotwijzigingen dienen juist en volledig uitgevoerd te worden, zijnde 1% goedkeuringstolerantie van het totaal aan mutaties in rekening-courant met het Zorginstituut.

Norm voor verslagjaar 2016: 99%

Eigen bijdragen Wlz (inclusief Zorg met Verblijf AWBZ)

PC1201

Gemiddelde facturatietermijn

Gemiddeld aantal dagen tussen het bekend worden van alle gegevens en het aanmaken van de factuur aan de klant (nieuwe en bestaande klant in het huidig verslagjaar).

Norm voor verslagjaar 2016: <6 weken

PC1202

Percentage gefactureerd binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens

Het percentage van de facturen dat binnen acht weken wordt verzonden na het aanmaken van de beschikking (voor klanten met nieuwe opnamegegevens) in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2016: 97,5%

PC1203

Percentage klachten in relatie tot totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal klachten als percentage van het totaal aantal facturen dat per verslagjaar wordt verstuurd.

Norm voor verslagjaar 2016: < 1%.

PC1204

Telefonische bereikbaarheid

Het aantal beantwoorde calls als percentage van het aantal binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2016: 90%

PC1205

Gemiddelde antwoordsnelheid calls

De gemiddelde antwoordsnelheid in seconden van alle beantwoorde calls in het huidige verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2016: < 90 seconden

Eigen bijdragen Wmo (inclusief Zorg zonder Verblijf AWBZ)

PC1301

Gemiddelde facturatietermijn

Het gemiddelde aantal dagen tussen het bekend worden van alle gegevens en het aanmaken van de factuur aan de klant (nieuwe en bestaande klant) in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2016: < 6 weken.

PC1302

Percentage gefactureerd binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens

Het percentage van de facturen dat binnen acht weken wordt verzonden na het bekend worden van alle gegevens in het huidig verslagjaar (voor nieuwe en bestaande klanten).

Norm voor verslagjaar 2016: 97,5%

PC1303

Percentage klachten in relatie tot totaal aantal verstuurde facturen.

Het aantal klachten als percentage van het totaal aantal facturen dat per verslagjaar wordt verstuurd.

Norm voor verslagjaar 2016: < 1%

PC1304

Telefonische bereikbaarheid

Percentage van het aantal beantwoorde calls ten opzichte van het aantal binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2016: 90%

PC1305

Gemiddelde antwoordsnelheid calls

De gemiddelde antwoordsnelheid in seconden van alle beantwoorde calls in het huidige verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2016: < 90 seconden

 1. Afgeschaft per 1 januari 2014. ^ [1]
 2. Afgeschaft per 1 januari 2016. ^ [2]
 3. Afgeschaft per 1 januari 2015. ^ [3]
 4. Afgeschaft per 1 januari 2014. ^ [4]
 5. Zie hiervoor www.nza.nl. ^ [5]
 6. Zie hiervoor www.publiekverantwoorden.nl. ^ [6]
 7. Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011, artikel 17a. ^ [7]
 8. De vaststelling en de inning van de eigen bijdragen Wmo is nader beschreven in paragraaf 1.3.3 Eigen bijdragen Wmo. ^ [8]
 9. Door de staatssecretaris zijn toezeggingen gedaan over het toekennen van subsidies aan zorgaanbieders over eerstelijnsverblijf en extramurale behandeling. Het Zorginstituut controleert de gegevens en voert het fondsbeheer. Het CAK heeft opdracht gekregen om de uitbetaling van deze subsidies in opdracht van de zorgkantoren te verzorgen en daarover separaat te rapporteren aan het Zorginstituut. De NZa houdt uitsluitend toezicht op de uitbetalingen van deze subsidiegelden in het kader van de taak betalingen van zorgaanspraken Wlz. ^ [9]
 10. Het artikel is, tijdens het opstellen van dit model, onderdeel van een nog door te voeren wijziging in de Regeling langdurige zorg. Deze wijziging is nog niet definitief. ^ [10]
 11. Het artikel is, tijdens het opstellen van dit model, onderdeel van een nog door te voeren wijziging in de Regeling langdurige zorg. Deze wijziging is nog niet definitief. ^ [11]
 12. Het artikel is, tijdens het opstellen van dit model, onderdeel van een nog door te voeren wijziging in de Regeling langdurige zorg. Deze wijziging is nog niet definitief. ^ [12]
 13. Het artikel is, tijdens het opstellen van dit model, onderdeel van een nog door te voeren wijziging in de Regeling langdurige zorg. Deze wijziging is nog niet definitief. ^ [13]
 14. Wettelijk is besloten (zie artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015) om op de extramurale eigen bijdrage Wmo een anti-cumulatiebeding van toepassing te laten zijn. Binnen de Wmo gaat de intramurale bijdrage voor beschermd wonen voor op de extramurale bijdrage. De voorrang van de Wlz op de Wmo en het anti-cumulatiebeding betekent dat de eigen bijdrage Wlz voor gaat op de eigen bijdrage Wmo. Wanneer een persoon een intramurale eigen bijdrage voor de Wlz verschuldigd is, gaat deze voor op de bijdrage Wmo. En in het geval dat beide partners een intramurale bijdrage verschuldigd zijn (op grond van de Wlz dan wel voor beschermd wonen in de Wmo) wordt de gezamenlijke bijdrage naar rato over de beide partners verdeeld. ^ [14]
 15. Het artikel is, tijdens het opstellen van dit model, onderdeel van een nog door te voeren wijziging in de Regeling langdurige zorg. Deze wijziging is nog niet definitief. ^ [15]
 16. Het artikel is, tijdens het opstellen van dit model, onderdeel van een nog door te voeren wijziging in de Regeling langdurige zorg. Deze wijziging is nog niet definitief. ^ [16]
 17. De aanleverdatum van het afgesloten ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’, en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2016. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Wlz. ^ [17]
 18. Met bestendige gedragslijn wordt de grondregel bedoeld, dat gelijksoortige posten op gelijke wijze worden toegerekend binnen één boekingsperiode, alsook van periode tot periode. ^ [18]
 19. Zie Regeling nummer 2015-0000733957 d.d. 9 december 2015. ^ [19]
 20. In de Wtcg is vastgelegd dat de tegemoetkoming voor verschillende groepen op een verschillend bedrag kan worden vastgesteld. In het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zijn deze groepen aangegeven, waarbij enerzijds wordt uitgegaan van leeftijd (gehele jaar pensioengerechtigd of nog niet/is geworden) en anderzijds van (combinaties van) chronische ziekte(n) of handicap(s) (hoog of laag bedrag). ^ [20]
 21. Op grond van artikel 16c van het Bijdragebesluit zorg (deze regeling is vervallen per 1 januari 2015). ^ [21]
 22. De facturatiestop over het na 30 november 2009 niet versturen van rekeningen voor eigen bijdragen voor de zorg geleverd vóór 1 januari 2009 in verband met het vervallen van de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van de betaalde eigen bijdrage. ^ [22]
 23. Voor wat betreft de facturen eigen bijdrage die het CAK in 2016 verstuurt voor de jaren 2014 en eerder betekent dat de voorrang van de Wmo op de AWBZ en het anti-cumulatiebeding dat de eigen bijdrage Wmo voor gaat op en in mindering gebracht wordt op de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. ^ [23]
 24. De wettelijke grondslag hiervoor wordt via de Verzamelwet VWS 2015 alsnog gerealiseerd. Zie hiervoor Kamerstukken II, 2014-2015, 34 191, nummer 2. ^ [24]
 25. Zie hiervoor de brief van het Zorginstituut van d.d. 26 februari 2015, met kenmerk: 729889-133710-DMO. ^ [25]
 26. De verantwoording van geldstromen vindt plaats op kasbasis. ^ [26]
 27. De aanleverdatum van het afgesloten ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’, en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2016. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Wlz. ^ [27]
 28. Hierbij moeten de gemaakte afspraken zoals opgenomen in de brief van Zorginstituut Nederland van 26 februari 2015 met kenmerk 729889-133710-DMO in acht genomen worden. ^ [28]
 29. De kengetallen eigen bijdrage Wlz zijn inclusief de eigen bijdrage Zorg met Verblijf behalve de kengetallen over de financiële afhandeling. KC1507 t/m KC1519 zijn dus inclusief Zorg met Verblijf. ^ [29]
 30. De kengetallen over de financiële afhandeling van de eigen bijdrage Wmo betreffen de eigen bijdragen Wmo 2015 en Wmo 2007. De overige kengetallen zijn ook inclusief de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. KC1609 t/m KC1618 gaan dus over Wmo 2015, Zorg zonder Verblijf en Wmo 2007. ^ [30]
Naar boven