Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017

[Regeling vervallen per 06-09-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2016.]
Geldend van 29-03-2017 t/m 05-09-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 oktober 2016, nr. PO/FenV/1074262, houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2016–2017 en het aanpassen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2016–2017 (Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 06-09-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

[Vervallen per 06-09-2017]

Paragraaf 1. Basisscholen

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 2. Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 De geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober 2015 en de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren respectievelijk van de schoolleiding van basisscholen, bedoeld in artikel 120, zesde lid, van de WPO, bedragen:

  • a. geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd: 40,40 jaar;

  • b. genormeerde gemiddelde personeelslasten leraar: € 61.214,67;

  • c. genormeerde gemiddelde personeelslasten schoolleiding: € 77.930,96.

 • 3 Het bedrag per leerling respectievelijk het verhogingsbedrag, bedoeld in artikel 120, eerste lid, van de WPO bedraagt voor:

   

  Bedrag per leerling

  Verhogingsbedrag

  a. leerlingen van 4 t/m 7 jaar

  € 1.742,56

  € 47,02

  b. leerlingen vanaf 8 jaar

  € 1.212,47

  € 32,72

 • 4 De ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren van basisscholen ten opzichte van het schooljaar 2015–2016 bedraagt 0,452%. De ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van de schoolleiding van basisscholen ten opzichte van het schooljaar 2015–2016 bedraagt 0,213%.

 • 5 In de genormeerde gemiddelde personeelslasten, bedoeld in het eerste lid is een verlaging van 0,724% verwerkt op basis van de gemiddelde inkomsten waarop de bevoegd gezagsorganen, bedoeld in de WPO gedurende het schooljaar aanspraak maken vanwege uitkeringen of toelagen als bedoeld in artikel 137, vijfde lid, van de WPO.

Artikel 3. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen en bestrijding onderwijsachterstanden

[Vervallen per 06-09-2017]

Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede respectievelijk de derde kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Basisbedrag

Leeftijdsbedrag

23, eerste lid, (zeer kleine scholen)

€ 98.242,45

€ 2.128,04

24, tweede lid, onderdeel a, (kleine scholen voet)

€ 62.989,73

€ 1.699,78

24, tweede lid, onderdeel b,(kleine scholen verminderingsbedrag)

€ 436,37

€ 11,78

28, eerste lid, (schoolgewicht boa)

€ 1.473,12

€ 39,75

28a, tweede lid, (gewichtleerlingen in impulsgebied)

€ 1.788,00

 

Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en groei

[Vervallen per 06-09-2017]

Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren vermenigvuldigde leeftijdsbedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Bedrag

3a, vierde lid, (aanvang bekostiging)

€ 12.988,49

29, vierde lid, (groei)

€ 2.981,16

Artikel 5. Vaststelling aanvullende bekostiging schoolleiding

[Vervallen per 06-09-2017]

Het bedrag, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen € 19.382,29 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen € 36.098,58.

Artikel 6. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in artikel 129 van de WPO, bestaat voor basisscholen, waaronder begrepen de school voor varende kinderen, uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule ‘basisbedrag + A + B’, waarin:

  basisbedrag =

  € 16.414,93

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met

  € 457,09

  B = het schoolgewicht, vermenigvuldigd met

  € 281,58

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor basisscholen met minder dan 145 leerlingen wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening: € 11.971,58 minus (het aantal leerlingen vermenigvuldigd met € 82,57).

 • 3 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt voor basisscholen met minder dan 195 leerlingen verhoogd met € 5.304.

 • 4 Het bedrag per leerling ten behoeve van de schoolbegeleiding, bedoeld in artikel 180a van de WPO, bedraagt € 52,97 en is begrepen in het bedrag, genoemd in het eerste lid, onder A.

 • 5 Voor de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt het aantal leerlingen vastgesteld overeenkomstig artikel 121 van de WPO.

Artikel 7. Vaststelling bedragen voor scholen voor kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 8. Bekostiging voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool waaraan een afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs is verbonden, ontvangt op aanvraag bekostiging voor personeel en voor materiële instandhouding.

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt vanaf 11 ingeschreven leerlingen op 1 oktober 2015 op de afdeling, bedoeld in het eerste lid, de in de onderstaande tabel opgenomen bedragen.

  aantal leerlingen

  Bedrag personeel

  Bedrag materiële instandhouding

  11 t/m 20

  € 13.234,51

  € 429,27

  21 t/m 30

  € 19.851,78

  € 643,90

  31 t/m 40

  € 26.469,44

  € 858,54

  41 t/m 50

  € 33.092,86

  € 1.073,37

  51 t/m 60

  € 39.710,12

  € 1.288,01

  61 t/m 70

  € 46.327,38

  € 1.502,64

  71 t/m 80

  € 52.944,63

  € 1.717,28

  81 t/m 90

  € 59.561,89

  € 1.931,91

  91 t/m 100

  € 66.179,16

  € 2.146,55

  101 t/m 110

  € 72.796,41

  € 2.361,18

  111 t/m 120

  € 79.414,07

  € 2.575,82

  121 t/m 130

  € 86.031,34

  € 2.790,45

  131 t/m 140

  € 92.648,59

  € 3.005,08

  141 t/m 150

  € 99.272,01

  € 3.219,92

  151 t/m 165

  € 105.889,27

  € 3.434,55

  166 t/m 180

  € 112.506,53

  € 3.649,19

  181 t/m 195

  € 119.123,79

  € 3.863,82

  196 t/m 210

  € 125.741,45

  € 4.078,46

  vervolgens per 15 leerlingen verhogen met

  € 6.617,26

  € 214,63

 • 3 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid moet bij DUO zijn ontvangen voor 1 juli 2016 en een gelijkluidend exemplaar daarvan moet worden ingediend gelijktijdig met de jaarstukken 2015. Aanvragen die op of na 1 juli 2016 bij DUO worden ontvangen worden in ieder geval afgewezen.

 • 4 Voor de aanvraag bedoeld in het eerste lid, dient gebruik gemaakt te worden van het formulier nummer DUO 69099, te downloaden via www.duo.nl of van het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie.

 • 5 Het bevoegd gezag van een basisschool waarbij vóór 1 juli 2017 op een bepaalde teldatum sprake is van een toename (groei) van het aantal kinderen op de afdeling IGBO waardoor een regel in een hogere range van bovenstaande tabel wordt bereikt ten opzichte van het aantal ingeschreven kinderen op de datum van de laatste toekenning op basis van dit artikel in het schooljaar 2016–2017, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en voor materiële instandhouding.

 • 6 Voor de aanvraag bedoeld in het vijfde lid dient gebruik gemaakt te worden van het formulier nummer DUO 69099, te downloaden via www.duo.nl, of van het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie.

 • 7 Een aanvraag als bedoeld in het vijfde lid, die wordt ontvangen op of na 1 juli 2017, wordt afgewezen.

 • 8 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 9 Indien de toename samenvalt met de eerste schooldag van het schooljaar 2016–2017 en de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van 1 augustus 2016. Indien de toename op een later tijdstip plaatsvindt en de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de datum, waarop de toename heeft plaatsgevonden.

 • 10 De bekostiging, bedoeld in het vijfde lid is gebaseerd op de bedragen uit bovenstaande tabel. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het schooljaar waarvoor de bekostiging is toegekend.

Paragraaf 2. Speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 9. Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 De geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober 2015 en de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren respectievelijk van de schoolleiding van speciale scholen voor basisonderwijs, bedoeld in artikel 120, zesde lid, van de WPO, bedragen:

  • a. geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd: 41,67 jaar;

  • b. genormeerde gemiddelde personeelslasten leraar: € 66.553,34;

  • c. genormeerde gemiddelde personeelslasten schoolleiding: € 84.023,71.

 • 3 Het bedrag per leerling respectievelijk het verhogingsbedrag, bedoeld in artikel 120, eerste lid, van de WPO is:

  • a. bedrag per leerling: € 1.280,49;

  • b. verhogingsbedrag € 41,46.

 • 4 De ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren van speciale scholen voor basisonderwijs ten opzichte van het schooljaar 2015–2016 bedraagt 0,452%. De ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van de schoolleiding van speciale scholen voor basisonderwijs ten opzichte van het schooljaar 2015–2016 bedraagt 0,213%.

 • 5 In de genormeerde gemiddelde personeelslasten, bedoeld in het eerste lid is een verlaging van 0,724% verwerkt op basis van de gemiddelde inkomsten waarop de bevoegd gezagsorganen, bedoeld in de WPO gedurende het schooljaar aanspraak maken vanwege uitkeringen of toelagen als bedoeld in artikel 137, vijfde lid, van de WPO.

Artikel 10. Vaststelling bedragen ondersteuningsvoorzieningen

[Vervallen per 06-09-2017]

Het bedrag per leerling respectievelijk het verhogingsbedrag dat wordt vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van die school, bedoeld in artikel 120, vierde lid, van de WPO is:

 • a. bedrag per leerling € 1.830,09;

 • b. verhogingsbedrag € 59,26.

Artikel 11. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding

[Vervallen per 06-09-2017]

Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 28, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO, is:

 • a. basisbedrag € 1.136,01;

 • b. leeftijdsbedrag € 36,78,

Artikel 12. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 99 leerlingen € 19.946,37 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 99 leerlingen € 37.416,74.

Artikel 13. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in artikel 129 van de WPO, voor speciale scholen voor basisonderwijs bestaat uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule ‘basisbedrag + A + B’, waarin:

  basisbedrag =

  € 12.196,99

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met

  € 675,23

  B = het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met

  € 170,91

 • 2 Het bedrag per leerling ten behoeve van de schoolbegeleiding, bedoeld in artikel 180a van de WPO, bedraagt € 52,97 en is begrepen in het bedrag, genoemd in het eerste lid, onder A.

 • 3 Voor de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt het aantal leerlingen vastgesteld overeenkomstig artikel 121 van de WPO.

Paragraaf 3. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in cluster 3 en 4

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 14. Vaststelling gemiddelde leeftijd en basisbedragen

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 De geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober 2015 en de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren, onderwijsondersteunend personeel, respectievelijk van de schoolleiding van scholen voor speciaal, voortgezet speciaal en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 117, twaalfde lid, van de WEC, bedragen:

  • a. geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd: 41,54 jaar;

  • b. genormeerde gemiddelde personeelslasten leraar: € 64.398,11;

  • c. genormeerde gemiddelde personeelslasten oop: € 38.311,81;

  • d. genormeerde gemiddelde personeelslasten schoolleiding: € 84.012,02.

 • 3 Het bedrag per school en per leerling, respectievelijk de vermenigvuldigingsbedragen, bedoeld in artikel 117, achtste lid, van de WEC, worden vastgesteld zoals weergegeven in onderstaande tabel.

   

  Basisbedrag

  Leeftijdsbedrag

  vast bedrag per school

  € 26.222,24

  € 1.187,83

  per leerling SO jonger dan 8

  € 1.262,62

  € 57,19

  per leerling SO 8 jaar en ouder

  € 878,25

  € 39,78

  per leerling VSO

  € 1.709,56

  € 77,44

 • 4 De ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren van scholen voor speciaal, voortgezet speciaal en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ten opzichte van het schooljaar 2015–2016 bedraagt 0,452%. De ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van het onderwijsondersteunend personeel van deze scholen ten opzichte van het schooljaar 2015–2016 bedraagt 0,213% en de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van de schoolleiding van deze scholen ten opzichte van het schooljaar 2015–2016 bedraagt 0,213%.

 • 5 In de genormeerde gemiddelde personeelslasten bedoeld in het eerste lid, is een verlaging van 0,724% verwerkt op basis van de gemiddelde inkomsten waarop de bevoegd gezagsorganen, bedoeld in de WEC gedurende het schooljaar aanspraak maken vanwege uitkeringen of toelagen als bedoeld in artikel 131, vierde lid, van de WEC.

Artikel 15. Vaststelling bedragen voor personele bekostiging voor ondersteuning

[Vervallen per 06-09-2017]

Het bedrag per leerling als bedoeld in de artikel 117, vierde lid, van de WEC, artikel 132, vierde lid, van de WPO en artikel 85b, derde lid, van de WVO, is per categorie onderverdeeld naar onderwijstype en leeftijd van de leerlingen, weergegeven in onderstaande tabel.

 

categorie 1/l

categorie 2/m

categorie 3/h

per leerling SO jonger dan 8

€ 9.113,73

€ 13.355,81

€ 20.346,95

per leerling SO 8 jaar en ouder

€ 8.273,42

€ 14.463,46

€ 21.454,60

per leerling VSO

€ 9.205,10

€ 16.327,59

€ 20.304,60

Artikel 16. Aanvullende bekostiging voor bestrijding onderwijsachterstanden

[Vervallen per 06-09-2017]

Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Besluit bekostiging WEC is:

 • a. basisbedrag: € 860,37;

 • b. leeftijdsbedrag: € 38,97.

Artikel 17. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vermenigvuldigde leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 3a van het Besluit bekostiging WEC, is € 14.002,00.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 35, van het Besluit bekostiging WEC, onderverdeeld in speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs alsmede naar onderwijssoort en aantal leerlingen, is weergegeven in onderstaande tabel.

  aantal leerlingen

  SO of VSO

  SOVSO

  MG SO of VSO

  MG SOVSO

  1 tot en met 49

  € 22.196,91

  € 22.196,91

  € 41.810,82

  € 41.810,82

  50 of meer

  € 41.810,82

  € 61.424,73

  € 41.810,82

  € 61.424,73

Artikel 18. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in artikel 124 van de WEC, bestaat voor de scholen in deze paragraaf uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule ‘A+B’, waarin:

  A = het aantal SO-leerlingen en VSO-leerlingen, vermenigvuldigd met € 457,09;

  B = het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 133,72.

 • 2 Het bedrag per leerling ten behoeve van de schoolbegeleiding, bedoeld in artikel 166a van de WEC, bedraagt € 52,97 en is begrepen in het bedrag, genoemd in het eerste lid, onder A.

Hoofdstuk 3. Bekostiging samenwerkingsverbanden

[Vervallen per 06-09-2017]

Paragraaf 1. Lichte ondersteuning en schoolmaatschappelijk werk

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 19. Vaststelling bedragen lichte ondersteuning PO

[Vervallen per 06-09-2017]

Het bedrag per leerling verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren vermenigvuldigde bedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel.

Artikel

Bedrag

31, eerste lid, (ondersteuningsvoorzieningen)

€ 157,73

32, eerste lid, (overdracht bij toename)

€ 3.008,21

32, tweede lid, en 33, eerste volzin(overdracht en overgang naar ander swv)

€ 4.299,35

33, tweede volzin (overgang naar ander swv na 1 oktober)

€ 7.307,56

Artikel 20. Schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs in het kader van veiligheid en opvang risicoleerlingen

[Vervallen per 06-09-2017]

Aan het samenwerkingsverband PO, waarvan de som der schoolgewichten van de scholen binnen het samenwerkingsverband 1 of meer is, wordt een bedrag van € 112,47 per schoolgewicht toegekend.

Paragraaf 2. Zware ondersteuning

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 21. Vaststelling bedrag personele bekostiging zware ondersteuning Primair Onderwijs

[Vervallen per 06-09-2017]

Het bedrag per leerling als bedoeld in artikel 132, derde lid, van de WPO, is € 324,32.

Artikel 22. Vaststelling bedrag personele bekostiging zware ondersteuning Voortgezet Onderwijs

[Vervallen per 06-09-2017]

Het bedrag per leerling als bedoeld in artikel 85b, tweede lid, van de WVO, is € 519,84.

Hoofdstuk 5. Bekostiging instellingen

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 24. Vaststelling basisbedragen

[Vervallen per 06-09-2017]

De basisbedragen respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 117, eerste lid van de WEC, is het bedrag, genoemd in de tweede respectievelijk de derde kolom in onderstaande tabel.

 

bedrag

verhogingsbedrag

per leerling SO jonger dan 8

€ 1.262,62

€ 57,19

per leerling SO 8 jaar en ouder

€ 878,25

€ 39,78

per leerling VSO

€ 1.709,56

€ 77,44

Artikel 25. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in artikel 124 van de WEC, is voor de instellingen in deze paragraaf € 457,09 per leerling.

 • 2 Het bedrag per leerling ten behoeve van de schoolbegeleiding, bedoeld in artikel 166a van de WEC, bedraagt € 52,97 en is begrepen in het bedrag, genoemd in het eerste lid.

Artikel 26. Vaststelling bedragen voor personele bekostiging voor ondersteuning instellingen

[Vervallen per 06-09-2017]

De bedragen als bedoeld in artikel 117, vijfde lid van de WEC, worden in onderstaande tabel per instelling weergegeven.

BRIN-nr

Naam instelling

ondersteuningsbedrag

25GP

Visio Onderwijsinstelling Noord

€ 2.982.747,65

25GR

Bartimeus OWI voor Visueel Gehandicapte Leerlingen

€ 9.598.722,41

25HD

Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtziende en Blinden

€ 5.430.794,24

25HE

Onderwijsinstelling Sensis

€ 11.376.767,66

01JO

Koninklijke Auris Groep

€ 61.381.486,56

08ZP

Zuid

€ 21.393.197,55

17GW

Koninklijke Kentalis

€ 92.432.703,85

20WR

VierTaal

€ 23.798.383,65

Hoofdstuk 6. Bijzondere bekostiging schooljaar 2016–2017

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 27. Aanwezigheid schipperskinderen

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die voor 1 april 2017 wordt bezocht door 3 of meer kinderen in de eerste 4 verblijfsjaren op een reguliere basisschool en die verblijven in een internaat of pleeggezin en van wie de vader of moeder het schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt vanaf 3 ingeschreven schipperskinderen de in de onderstaande tabel opgenomen bedragen die worden gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden waarvoor de bekostiging wordt toegekend.

  Aantal schipperskinderen

  Bedrag personeel

  Bedrag MI

  3 tot en met 6

  € 13.338,68

  € 399,29

  7 tot en met 10

  € 19.833,55

  € 599,03

  11 tot en met 14

  € 26.334,55

  € 798,58

  15 tot en met 18

  € 32.829,43

  € 998,32

  En vervolgens telkens in een bandbreedte van 4 leerlingen, te beginnen vanaf 19 leerlingen, te verhogen met

  € 6.494,88

  € 199,74

 • 3 De aanvraag voor de bijzondere bekostiging en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl of het elektronische formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school;

  • b. de datum waarop de kinderen zijn of worden toegelaten tot de school;

  • c. het totaal aantal schipperskinderen dat de school zal bezoeken in de periode waarvoor bijzondere en aanvullende bekostiging wordt gevraagd;

  • d. de periode waarvoor bijzondere en aanvullende bekostiging wordt gevraagd;

  • e. de school of scholen waarvan de kinderen afkomstig zijn, onder vermelding van de betreffende schoolsoort met vermelding van het aantal verblijfsjaren.

 • 4 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 5 Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere en aanvullende bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 6 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft voor de periode na 1 april 2017.

Artikel 28. Aanwezigheid zigeunerkinderen

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die voor 1 april 2017 wordt bezocht door 4 of meer leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 2 De aanvraag voor de bijzondere bekostiging en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en de Sinti en hun leerlinggewicht(en) dat op 1 oktober 2015 voor bekostiging is meegeteld;

  • c. het totaal aantal leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti dat de school zal bezoeken in de periode waarvoor bijzondere en aanvullende bekostiging wordt gevraagd;

  • d. de periode waarvoor bijzondere en aanvullende bekostiging wordt gevraagd,

 • 3 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 4 Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere en aanvullende bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 5 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft voor de periode na 1 april 2017.

Artikel 29. Aanwezigheid van leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool waar:

  • a. leerlingen zijn ingeschreven die verblijven in een internaat of pleeggezin en van wie de vader of moeder het schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend of leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden als bedoeld in het Besluit trekkende bevolking WPO, waarvoor als gevolg van de wijziging van de gewichtenregeling een lager gewicht is vastgesteld dan het geval zou zijn geweest indien de gewichtenregeling was toegepast, zoals deze luidde voor 1 augustus 2006, en

  • b. het schoolgewicht daardoor lager is vastgesteld, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging, indien de aanvraag voor 1 oktober 2016 is ontvangen.

 • 2 De aanvraag voor de bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 waarvoor het gewicht 0,4 zou zijn vastgesteld, indien dit van toepassing was gebleven, onder vermelding van het gewicht dat daadwerkelijk voor deze leerlingen is vastgesteld;

  • c. het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 waarvoor het gewicht 0,7 zou zijn vastgesteld, indien dit van toepassing was gebleven, onder vermelding van het gewicht dat daadwerkelijk voor deze leerlingen is vastgesteld.

 • 3 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 30. Leerlingen afkomstig uit ‘Blijf van mijn lijf huizen’

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool, waar gedurende een periode van maximaal één jaar voorafgaand aan de aanvraag ten minste 10 leerlingen uit een ‘Blijf van mijn lijf huis’ zijn ingeschreven, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 2 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school;

  • b. een overzicht van het aantal ‘Blijf van mijn lijf huis’ leerlingen dat gedurende de periode van maximaal één jaar voor de aanvraag de basisschool heeft bezocht met de data van in- en uitschrijving;

  • c. de ingangsdatum en de einddatum van de door het bevoegd gezag gekozen periode van maximaal 12 maanden, bedoeld in onderdeel b.

 • 3 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 4 Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere en aanvullende bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

Artikel 31. Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. school:

   een bekostigde basisschool als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

  • b. asielzoeker:

   vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000, die ingeschreven staat op een school, die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onderdelen c, d, f, g, h of j van die wet, onderscheidenlijk van wie tenminste één van de ouders of voogden door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onderdelen c, d, f, g, h of j van die wet en aantoonbaar nog geen jaar woonachtig is in Nederland;

  • c. overige vreemdeling:

   vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000, niet zijnde een asielzoeker, die ingeschreven staat op een school, die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000, onderscheidenlijk van wie tenminste één van de ouders of voogden door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000; dan wel die in het bezit is van een paspoort of identiteitsbewijs waaruit blijkt dat hij of zij burger is van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan wel waarvan tenminste één van de ouders in het bezit is van een paspoort of identiteitsbewijs waaruit blijkt dat hij of zij burger is van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en aantoonbaar nog geen jaar woonachtig is in Nederland;

  • d. BRP:

   basisregistratie personen.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school waar de eerste opvang in het onderwijs wordt verzorgd voor tenminste 4 asielzoekers en/of overige vreemdelingen, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 3 De bijzondere en aanvullende bekostiging heeft betrekking op een periode van drie maanden, met als peildata:

  • a. de eerste schooldag voor de periode augustus tot en met oktober;

  • b. 1 november voor de periode november tot en met januari;

  • c. 1 februari voor de periode februari tot en met april;

  • d. 1 mei voor de periode mei tot en met juli.

  Het bevoegd gezag dient ter verkrijging van de bijzondere en aanvullende bekostiging een aanvraag in die indien het de peildatum de eerste schooldag betreft door DUO moet zijn ontvangen voor 30 oktober 2016 en indien het een andere peildatum betreft binnen vier weken na de peildatum. De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft welke is ontvangen na deze termijn.

 • 4 Een school die niet eerder eerste opvang van vreemdelingen respectievelijk eerste opvang van asielzoekers of overige vreemdelingen verzorgde, komt in aanmerking voor een eenmalige aanvulling op de bijzondere bekostiging van € 10.785.

 • 5 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school;

  • b. indien de peildatum de eerste schooldag betreft het aantal ingeschreven asielzoekers en het aantal ingeschreven overige vreemdelingen op de eerste schooldag, en het aantal asielzoekers dat op 1 oktober van het voorgaande schooljaar aan de school stond ingeschreven of indien de peildatum niet de eerste schooldag betreft het aantal ingeschreven asielzoekers en het aantal ingeschreven overige vreemdelingen op de peildatum;

  • c. in geval van toepassing van het vierde lid, een verklaring dat de school niet eerder de eerste opvang van vreemdelingen respectievelijk de eerste opvang van asielzoekers of overige vreemdelingen heeft verzorgd.

 • 6 Het bevoegd gezag verklaart door indiening van de aanvraag dat in de leerlingenadministratie voor ieder van de in de aanvraag opgenomen asielzoekers en overige vreemdelingen kopieën aanwezig zijn van de in het eerste lid genoemde documenten, schriftelijke verklaringen, paspoorten of identiteitsbewijzen die als voorwaarde gelden voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging op basis van dit artikel. Van alle asielzoekers en overige vreemdelingen die meetellen voor de in de aanvraag opgegeven aantallen leerlingen dienen de gegevens uit de BRP, zoals geregistreerd in het basisregister onderwijs, als uitgangspunt. In het geval de registratie in de BRP ontbreekt of afwijkt van de door het bevoegd gezag van de school aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeleverde gegevens, verklaart het bevoegd gezag door de indiening van de aanvraag tevens dat een kopie van één of meer documenten uit onderstaande limitatieve lijst, waarmee de opgegeven datum van binnenkomst in Nederland kan worden aangetoond, in de administratie van de school aanwezig is:

  • een datumstempel in het paspoort bij binnenkomst in Nederland,

  • een beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000,

  • een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

  • een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

 • 7 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 8 De in het tweede lid bedoelde bekostiging wordt berekend volgens de formules:

  indien Ap groter dan At:

  (Ap – At) x € 9.000,- x 3/12, met dien verstande dat ingeval er op of voor de peildatum groeibekostiging als bedoeld in artikel 29 of 30 van het Besluit bekostiging WPO aan het desbetreffende bevoegd gezag is toegekend, voor het aantal leerlingen waarvoor de groeibekostiging tot en met de peildatum is toegekend, dan wel indien dit kleiner is voor (Ap – At), een aftrek plaatsvindt van € 2.981,16 per leerling, welk bedrag wordt vermenigvuldigd met 3/12, verhoogd met At x € 2.730,18 + € 81,92) x 3/12 en verhoogd met Vp x € 2.730,18 + € 81,92) x 3/12 of

  indien Ap niet groter dan At:

  Ap x € 2.730,18 + € 81,92) x 3/12 verhoogd met Vp x € 2.730,18 + € 81,92) x 3/12;

  waarin:

  Ap = het aantal op de peildatum ingeschreven leerlingen dat asielzoeker is;

  At = het aantal op 1 oktober van het voorgaande schooljaar ingeschreven leerlingen dat asielzoeker is;

  Vp = het aantal op de peildatum ingeschreven leerlingen dat overige vreemdeling is.

Artikel 31a. Onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. school: een bekostigde basisschool als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

  • b. asielzoeker: vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000, die ingeschreven staat op een school, die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onderdelen c, d, f, g, h of j van die wet, onderscheidenlijk van wie tenminste één van de ouders of voogden door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onderdelen c, d, f, g, h of j van die wet en die aantoonbaar één jaar of langer en korter dan twee jaar woonachtig is in Nederland;

  • c. BRP: basisregistratie personen.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school waar onderwijs wordt verzorgd voor asielzoekers waaraan niet het gewicht 1,2 is toegekend, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 3 De bijzondere en aanvullende bekostiging heeft betrekking op een periode van drie maanden, met als peildata:

  • a. de eerste schooldag, voor de periode augustus tot en met oktober;

  • b. 1 november, voor de periode november tot en met januari;

  • c. 1 februari, voor de periode februari tot en met april;

  • d. 1 mei, voor de periode mei tot en met juli.

  Het bevoegd gezag dient ter verkrijging van de bijzondere en aanvullende bekostiging een aanvraag in, die indien het de peildatum de eerste schooldag of 1 november betreft door DUO moet zijn ontvangen voor 2 mei 2017 en indien het een andere peildatum betreft binnen vier weken na de peildatum. De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft welke is ontvangen na deze termijn.

 • 4 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, brinnummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal ingeschreven asielzoekers volgens dit artikel op de peildatum uitgesplitst naar asielzoekers zonder een toegekend gewicht dan wel met het toegekende gewicht 0,3;

 • 5 Het bevoegd gezag verklaart door indiening van de aanvraag dat in de leerlingenadministratie voor ieder van de in de aanvraag opgenomen asielzoekers kopieën aanwezig zijn van de in het eerste lid genoemde documenten, schriftelijke verklaringen, paspoorten of identiteitsbewijzen die als voorwaarde gelden voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging op basis van dit artikel. Van alle asielzoekers die meetellen voor de in de aanvraag opgegeven aantallen leerlingen dienen de gegevens uit de BRP, zoals geregistreerd in het basisregister onderwijs, als uitgangspunt. In het geval de registratie in de BRP ontbreekt of afwijkt van de door het bevoegd gezag van de school aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeleverde gegevens, verklaart het bevoegd gezag door de indiening van de aanvraag tevens dat een kopie van één of meer documenten uit onderstaande limitatieve lijst, waarmee de opgegeven datum van binnenkomst in Nederland kan worden aangetoond, in de administratie van de school aanwezig is:

  • een datumstempel in het paspoort bij binnenkomst in Nederland,

  • een beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000,

  • een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

  • een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

 • 6 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 7 De in het tweede lid bedoelde bekostiging bedraagt per asielzoeker zonder een toegekend gewicht € 3000,– vermenigvuldigd met 3/12 en per asielzoeker met een toegekend gewicht van 0,3 bedraagt de bekostiging € 2400,– vermenigvuldigd met 3/12.

Artikel 32. Eerste opvang vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. school: bekostigde speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

  • b. vreemdeling: leerling die ingeschreven staat op een school, die de school geregeld bezoekt en die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000, onderscheidenlijk van wie tenminste één van de ouders of voogden door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000, en aantoonbaar nog geen jaar woonachtig is in Nederland.

  • c. BRP: basisregistratie personen.

 • 2 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vreemdeling mede verstaan: leerling die ingeschreven staat op een school, die de school geregeld bezoekt en van wie uit het paspoort of ander identiteitsbewijs blijkt dat hij zelf of één van zijn ouders of voogden burger is van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, en die op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in Nederland verblijft en aantoonbaar nog geen jaar woonachtig is in Nederland.

 • 3 Het bevoegd gezag van een school waar de eerste opvang in het onderwijs wordt verzorgd voor tenminste 4 vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 4 De bijzondere en aanvullende bekostiging heeft betrekking op een periode van drie maanden, met als peildata:

  • a. de eerste schooldag voor de periode augustus tot en met oktober;

  • b. 1 november voor de periode november tot en met januari;

  • c. 1 februari voor de periode februari tot en met april;

  • d. 1 mei voor de periode mei tot en met juli.

  Het bevoegd gezag dient ter verkrijging van de bijzondere en aanvullende bekostiging een aanvraag in die indien het de peildatum de eerste schooldag betreft door DUO moet zijn ontvangen voor 30 oktober 2016 en indien het een andere peildatum betreft binnen vier weken na de peildatum. De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft welke is ontvangen na deze termijn.

 • 5 Een school die niet eerder eerste opvang van vreemdelingen verzorgde, komt in aanmerking voor een eenmalige aanvulling op de bijzondere bekostiging van € 10.785.

 • 6 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal vreemdelingen dat op de peildatum korter dan 1 jaar in Nederland is;

  • c. de periode waarvoor de bekostiging wordt gevraagd;

  • d. in geval van toepassing van het vijfde lid, een verklaring dat de school niet eerder de eerste opvang van vreemdelingen heeft verzorgd.

 • 7 Het bevoegd gezag verklaart door indiening van de aanvraag dat in de leerlingenadministratie voor ieder van de in de aanvraag opgenomen vreemdelingen kopieën aanwezig zijn van de in het eerste lid opgenomen documenten, schriftelijke verklaringen, paspoorten of identiteitsbewijzen die als voorwaarde gelden voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging op basis van dit artikel. Van vreemdelingen die meetellen voor de in de aanvraag opgegeven aantallen leerlingen dienen de gegevens uit de BRP, zoals geregistreerd in het basisregister onderwijs, als uitgangspunt. In het geval de registratie in de BRP ontbreekt of afwijkt van de door het bevoegd gezag van de school aan de minister aangeleverde gegevens, verklaart het bevoegd gezag door de indiening van de aanvraag tevens dat een kopie van één of meer documenten uit onderstaande limitatieve lijst, waarmee de opgegeven datum van binnenkomst in Nederland kan worden aangetoond, in de administratie van de school aanwezig is:

  • een datumstempel in het paspoort bij binnenkomst in Nederland,

  • een beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000,

  • een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

  • een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

 • 8 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 9 De in het derde lid bedoelde bekostiging bedraagt per ingeschreven vreemdeling € 2.730,18 voor personeel en € 81,92 voor materiële instandhouding, welke bedragen worden vermenigvuldigd met 3/12.

Artikel 33. Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder asielzoekerskind: een leerling die verblijft in een procesopvanglocatie, zijnde de verblijfplaats van vreemdelingen tijdens de rust- en voorbereidingstermijn voorafgaand aan de algemene asielprocedure en gedurende de algemene asielprocedure door de Immigratie- en Naturalisatiedienst dan wel leerling die verblijft in een gezinslocatie voor gezinnen met minderjarige kinderen die geen recht meer hebben op verstrekkingen conform de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen.

 • 2 Het bevoegd gezag van de basisschool waar op 1 oktober 2015 asielzoekerskinderen worden opgevangen, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde bekostiging bedraagt per asielzoekerskind € 819.

 • 4 De in het tweede lid bedoelde aanvraag wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. het BRIN-nummer van de school waar de asielzoekerskinderen worden opgevangen;

  • b. het aantal asielzoekerskinderen op 1 oktober 2015 onder het BRIN-nummer zoals opgenomen in de aanvraag;

  • c. een verklaring van het bevoegd gezag dat voor het aantal asielzoekerskinderen zoals opgenomen in de aanvraag, tevens in de leerlingenadministratie documenten zijn opgenomen, waarin het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de school noemt als opvang school voor deze kinderen.

 • 5 De aanvraag moet door DUO zijn ontvangen voor 1 juli 2016. De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft welke is ontvangen op of na deze datum.

 • 6 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk in september 2016.

Artikel 34. Justitiële jeugdinrichtingen en instellingen voor gesloten jeugdzorg verbonden aan scholen voor Cluster 4

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een vestiging die fungeert als gesloten justitiële inrichting waarbinnen het onderwijs georganiseerd moet worden, dan wel is verbonden aan een instelling voor gesloten jeugdzorg, ontvangt bijzondere bekostiging voor personeel.

 • 2 De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt per vestiging € 33.023,35 en € 3.592,41 per leerling van de vestiging. Het aantal leerlingen van de vestiging is gelijk aan de door de Minister van Veiligheid en Justitie toegekende capaciteit als het een justitiële jeugdinrichting betreft, en is de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegekende capaciteit als het een instelling voor gesloten jeugdzorg betreft.

 • 3 Het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, ontvangt bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding, indien er op de eerste van de maand door de Minister van Veiligheid en Justitie, indien het een justitiële jeugdinrichting betreft, en door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, indien het een instelling voor gesloten jeugdzorg betreft, meer capaciteit, uitgedrukt in leerlingen, aan de vestiging is toegekend dan het aantal leerlingen van de vestiging op grond waarvan de personele bekostiging voor het schooljaar is bepaald. Onder personele bekostiging, bedoeld in de eerste volzin, wordt mede verstaan, indien dit artikel reeds eerder is toegepast, de bijzondere bekostiging op grond van dit artikel.

 • 4 De bijzondere bekostiging respectievelijk aanvullende bekostiging, bedoeld in het derde lid, bedraagt het verschil tussen de capaciteit, uitgedrukt in leerlingen, en het aantal leerlingen waarvoor personele bekostiging is toegekend, vermenigvuldigd met € 14.131,56 voor personeel en € 1.351,17 voor materiële instandhouding, gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het schooljaar waarvoor de bekostiging is toegekend.

Artikel 35. Bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder een leerling met een ernstige meervoudige beperking:

  een leerling met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig is, die op 1 oktober 2015 ingeschreven stond op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en voor wie het bevoegd gezag bekostiging categorie 3 (hoog) ontvangt.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar op 1 oktober 2015 leerlingen met een ernstige meervoudige beperking waren ingeschreven, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel.

 • 3 De aanvraag voor de bijzondere bekostiging wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl, of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal op 1 oktober 2015 ingeschreven leerlingen met een ernstige meervoudige beperking als bedoeld in het eerste lid.

 • 4 De aanvraag, bedoeld in het tweede lid, dient uiterlijk op 15 september 2016 ontvangen te zijn. Aanvragen die na die datum worden ontvangen, worden afgewezen.

 • 5 De in het tweede lid bedoelde bekostiging bedraagt per ingeschreven leerling met een ernstige meervoudige beperking maximaal € 4.000,00.

 • 6 Voor de bijzondere bekostiging op grond van dit artikel is voor het schooljaar 2016–2017 een bedrag van maximaal € 5 miljoen beschikbaar.

 • 7 Indien het bekostigingsplafond, als bedoeld in het zesde lid, wordt overschreden, wordt het bedrag per leerling met een ernstige meervoudige beperking, als bedoeld in het vijfde lid, verlaagd naar rato van het aantal leerlingen met een ernstige meervoudige beperking waarvoor de bekostiging wordt toegekend.

Artikel 36. Vaststelling bedrag prestatiebox primair onderwijs

[Vervallen per 06-09-2017]

Hoofdstuk 7. Gewogen gemiddelde leeftijd en betaalritme

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 37. Nadere regels gewogen gemiddelde leeftijd

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 De gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar, bedoeld in artikel 11a van het Besluit bekostiging WPO en artikel 10b van het Besluit bekostiging WEC, is de betrekkingsomvang aan de desbetreffende school van elke leraar op de school, vermenigvuldigd met diens leeftijd en vervolgens gedeeld door de som van de betrekkingsomvang van alle leraren op de school. Voor leraren ouder dan 50 jaar wordt voor de toepassing van de eerste volzin de leeftijd op 50 jaar vastgesteld. Indien de uitkomst van de berekening van de gewogen gemiddelde leeftijd, bedoeld in de eerste volzin, lager is dan 30 wordt de gewogen gemiddelde leeftijd vastgesteld op 30. De in de eerste volzin bedoelde gewogen gemiddelde leeftijd wordt afgerond op 2 decimalen.

 • 3 In geval van een samenvoeging is de gewogen gemiddelde leeftijd de som van de betrekkingsomvang van elke leraar van alle bij de samenvoeging betrokken scholen vermenigvuldigd met diens leeftijd en vervolgens gedeeld door de som van de betrekkingsomvang van alle leraren van alle bij de samenvoeging betrokken scholen. De tweede tot en met de laatste volzin van het eerste lid is van toepassing.

 • 4 De geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd wordt vastgesteld op basis van de gewogen gemiddelde leeftijd van de scholen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

Artikel 38. Betaalritme

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Tenzij in deze regeling anders is bepaald worden de bekostigingsbedragen, bedoeld in deze regeling, uitbetaald in maandelijkse termijnen van gelijke omvang.

 • 2 De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in de artikelen 2, 3, 5, 7, eerste en tweede lid, 9, 10, 11, 12, tweede lid, 14, 15, 16, 17, tweede lid, 24 en 26 vindt plaats op grond van de volgende percentages:

  Augustus

  6,91%

  September

  6,91%

  Oktober

  6,91%

  November

  6,91%

  December

  6,91%

  Januari

  10,25%

  Februari

  9,20%

  Maart

  9,20%

  April

  9,20%

  Mei

  9,20%

  Juni

  9,20%

  Juli

  9,20%

 • 3 Het bekostigingsbedrag bedoeld in artikel 36 wordt uitbetaald in twee termijnen, te weten voor 32,3% in november 2016 en 67,7% in maart 2017.

 • 4 De bekostigingsbedragen bedoeld in artikel 31, 31a en 32 worden telkens in één termijn uitbetaald.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 06-09-2017]

Artikel 40. Inwerkingtreding

[Vervallen per 06-09-2017]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2016.

 • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2016–2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2026.

Artikel 41. Citeertitel

[Vervallen per 06-09-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina