Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. ( invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2023.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-08-2020

Wet van 5 oktober 2016, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vermindering van de uitval en het bevorderen van een goede doorstroom bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs onder meer een landelijke aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs in te voeren en daartoe onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V. Evaluatiebepaling

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VI. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 5 oktober 2016

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de zeventiende oktober 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven