Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2017–2019

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 september 2016, ETM/MC 16115855, houdende de aanwijzing van de beheerder van het bel-me-niet-register, bedoeld in artikel 11.7, zesde lid, van de Telecommunicatiewet (Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2017–2019)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 11.7, zesde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De Stichting Infofilter, gevestigd te ‘s-Gravenhage, wordt aangewezen als beheerder van het register, voor een periode van drie jaar.

Artikel 4

 • 1 De beheerder biedt aan abonnees de mogelijkheid om zich, conform de wettelijke regelingen, in te schrijven in het register als zij niet telefonisch voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden willen worden benaderd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om zich voor alle telefonische benaderingen te laten blokkeren, of voor deelblokkades.

 • 2 De beheerder draagt er zorg voor dat de wet op een effectieve manier wordt uitgevoerd en voorkomt misbruik van het register.

Artikel 5

 • 1 De beheerder heeft een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging om de bescherming van de gegevens in het register te garanderen. Hiervoor neemt hij de juiste technische en organisatorische maatregelen om risico’s op het terrein van informatiebeveiliging te beheersen. De beheerder draagt zorg voor documentatie van de maatregelen.

 • 2 De beheerder laat, ten behoeve van het managementsysteem een risicoanalyse uitvoeren door een onafhankelijke derde partij om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging in kaart te brengen. Op basis van deze analyse neemt hij maatregelen, houdt hij bij of deze maatregelen effectief zijn en indien dit niet het geval is, neemt hij hierop wederom de daartoe geëigende maatregelen.

 • 3 De beheerder laat jaarlijks een onafhankelijke derde partij via een audit toetsen of de beheerder voldoet aan het eerste lid.

 • 4 De beheerder wordt vermoed een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, te hebben, indien hij voldoet aan de norm NEN-ISO-IEC 27001:2013.

Artikel 6

De beheerder draagt er zorg voor dat:

 • a. het register dusdanig wordt beheerd dat er continuïteit is in de uitvoering van de taken;

 • b. de gegevens in het register nauwkeurig en volledig zijn;

 • c. er geen sprake is van belangenverstrengeling tussen de persoon of personen die de dagelijkse werkzaamheden verricht of verrichten en degene die de communicatie, bedoeld in artikel 11.7, vijfde lid, van de wet overbrengt, waarbij in ieder geval geen sprake mag zijn van formele banden;

 • d. er een klachten- en geschillenregeling is voor zowel gebruikers van het register als voor abonnees die zijn ingeschreven in het register;

 • e. er een archivering is van de data die in het register zijn ingevoerd of verwijderd en van de correspondentie met derden die relevant is voor de opbouw en het beheer van het register; en

 • f. lopende (licentie)verplichtingen jegens de huidige gebruikers van het register na worden gekomen.

Artikel 7

 • 1 De beheerder draagt er zorg voor dat er aparte websites zijn voor abonnees en voor het gebruik van het register door degene die de communicatie, bedoeld in artikel 11.7, vijfde lid, van de wet overbrengen.

 • 2 De website voor abonnees voldoet binnen 3 maanden na inwerkingtreding van dit besluit aan het waarmerk Drempelvrij.

Artikel 9

 • 1 De beheerder verstrekt desgevraagd aan de Minister alle informatie over het aantal lopende licenties en de behaalde inkomsten tijdens zijn beheerperiode.

 • 2 De Minister kan de informatie, bedoeld in het eerste lid, aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van een procedure voor de aanwijzing van een beheerder voor een nieuwe beheerperiode.

Artikel 10

De beheerder gaat een samenwerkingsprotocol aan met de Autoriteit Consument en Markt zodat deze in staat is haar toezichtstaak op grond van artikel 15.1, derde lid, van de wet uit te voeren.

Artikel 11

 • 1 Indien de beheerder niet voldoet aan een voorwaarde of verplichting als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 10 kan de Minister de beheerder de aanwijzing geven dat binnen een vastgestelde periode alsnog daaraan moet worden voldaan.

 • 2 Indien de beheerder de aanwijzing niet opvolgt, kan de Minister de aanwijzing als beheerder intrekken.

Artikel 12

 • 1 Uiterlijk negen maanden voor het aflopen van deze aanwijzing bepaalt de Minister of hij voornemens is de aanwijzing te verlengen.

 • 2 Een verlenging van de aanwijzing kan onder andere voorwaarden en verplichtingen gebeuren.

 • 3 Bij een voornemen tot verlenging geeft de Minister aan voor welke termijn die verlenging van toepassing is en binnen welke termijn de beheerder aan moet geven of hij instemt met de verlenging van de aanwijzing.

Artikel 13

 • 1 Indien de aanwijzing wordt beëindigd op basis van artikel 7, tweede lid, of indien de beheerder niet voor een nieuwe periode wordt aangewezen, worden de data in het register om niet aan een nieuwe beheerder overgedragen. Overige, met het register onlosmakelijk verbonden zaken, waaronder de hardware, kunnen desgewenst door de nieuwe beheerder tegen boekwaarde worden overgenomen.

 • 2 Na afloop van de beheerperiode draagt de beheerder om niet de op dat moment resterende egalisatiereserve over aan de nieuwe beheerder.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing indien de beheerder wordt aangewezen voor een nieuwe periode.

Artikel 16

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2017–2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina