Besluit vergoeding leden Kiesraad

Geldend van 05-10-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2016, nr. 2016-0000557720, tot vaststelling van de hoogte van de vergoedingen van de voorzitter en overige leden van de Kiesraad (Besluit vergoeding leden Kiesraad)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Kiesraad ontvangt een vaste vergoeding, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,3.

Artikel 3

Wanneer een van de overige leden van de Kiesraad een vergadering niet heeft bijgewoond, maar aan een tijdens deze vergadering vastgesteld advies wel zijn noodzakelijk zijnde bijdrage heeft geleverd, bedraagt de vergoeding de helft van het op grond van artikel 2 te vergoeden bedrag.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Kiesraad.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina