Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

gelet op artikel 59b en 66e van de Zorgverzekeringswet en artikel 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland,

heeft in zijn vergadering van 12 september 2016 besloten:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

 • a. het Zorginstituut: Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

 • b. Kwaliteitsraad: de Adviescommissie Kwaliteit bedoeld in artikel 59b van de Zorgverzekeringswet;

 • c. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland;

 • d. voorzitter: de voorzitter van de Kwaliteitsraad, bedoeld onder b;

 • e. kwaliteitsstandaard: professionele standaard als bedoeld in artikel 1, onder z, van de Zorgverzekeringswet: richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt kwalitatief goede zorg te verlenen;

 • f. meetinstrument: meetinstrument bedoeld in artikel 1, onder aa, van de Zorgverzekeringswet: een middel waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van geleverde zorg;

 • g. informatiestandaard: een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat partijen in de zorg informatie over de verleende zorg met de juiste kwaliteit betrouwbaar en tijdig kunnen vastleggen, opvragen, uitwisselen en overdragen.

Hoofdstuk 2. Taken Kwaliteitsraad

Artikel 2

 • 1 De Kwaliteitsraad voert de taken uit zoals omschreven in artikel 66e, eerste en tweede lid, van de Zorgverzekeringswet:

  • a. het adviseren aan de Raad van Bestuur over de meerjarenagenda en het werkprogramma van het Zorginstituut;

  • b. het op verzoek van de Raad van Bestuur opstellen van een kwaliteitsstandaard, een meetinstrument of een informatiestandaard;

  • c. het adviseren aan de Raad van Bestuur over de samenhang tussen kwaliteitsstandaarden en de bekostiging van zorg;

  • d. het adviseren aan de Raad van Bestuur over het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg.

 • 2 De Kwaliteitsraad stelt vast hoe het de taak, bedoeld in het eerste lid, onder b, vormgeeft. Daarbij besteedt de Kwaliteitsraad ten minste aandacht aan de wijze waarop de Kwaliteitsraad inspraak verleent aan partijen in de zorg.

 • 3 De Kwaliteitsraad heeft verder tot taak om de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren:

 • 4 De Kwaliteitsraad kan een bemiddelende rol te spelen in kwaliteitsdiscussies.

Artikel 3

 • 1 De voorzitter van de Kwaliteitsraad en een lid van de Raad van Bestuur hebben regelmatig overleg over de meerjarenagenda, het werkprogramma, het beoordelingskader en over de invulling van de taken van de Kwaliteitsraad.

 • 2 In overleg tussen de voorzitter en een lid van de Raad van Bestuur doet de Kwaliteitsraad verslag van haar taakuitoefening.

Hoofdstuk 3. Ondersteuning van de Kwaliteitsraad

Artikel 4

 • 1 De voorzitter van de Raad van Bestuur wijst na overleg met de voorzitter van de Kwaliteitsraad een medewerker van de organisatie van het Zorginstituut aan die de Kwaliteitsraad als secretaris ondersteunt. Tevens wijst de voorzitter van de Raad van Bestuur een plaatsvervangend secretaris aan.

 • 2 De bepalingen in dit reglement die van toepassing zijn op de secretaris zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangend secretaris.

 • 3 De Kwaliteitsraad kan de haar toebedeelde bevoegdheden of onderdelen daarvan overdragen aan de secretaris. Dit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering van de Kwaliteitsraad.

 • 4 Medewerkers van het Zorginstituut kunnen op verzoek van de voorzitter of de secretaris de Kwaliteitsraad ondersteunen.

Hoofdstuk 4. De vergaderingen van de Kwaliteitsraad

Artikel 5

 • 1 De Kwaliteitsraad vergadert in het openbaar tenzij de voorzitter anders beslist.

 • 2 De Kwaliteitsraad vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt.

 • 3 De voorzitter bepaalt in overleg met de leden de tijd en plaats van de vergaderingen van de Kwaliteitsraad, alsmede de wijze van vergaderen.

 • 4 Op verzoek van tenminste twee leden van de Kwaliteitsraad kan de voorzitter beslissen een extra vergadering te houden.

Artikel 6

 • 1 De voorzitter stelt de agenda voor de vergaderingen van de Kwaliteitsraad samen.

 • 2 De secretaris legt de voorzitter tijdig een conceptagenda voor.

 • 3 De secretaris legt aan de Kwaliteitsraad gerichte stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een besluit van het bestuur of een besluit van de Kwaliteitsraad, bedoeld in artikel 4, respectievelijk het derde lid en vierde lid bevoegd is, aan de voorzitter voor.

 • 4 De voorzitter plaatst aan hem voorgelegde stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een beslissing van de Kwaliteitsraad bevoegd is, ter bespreking door de Kwaliteitsraad op de agenda.

 • 5 De secretaris draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.

 • 6 Indien één of meer leden van de Kwaliteitsraad een onderwerp door de Kwaliteitsraad in behandeling willen laten nemen dienen zij daartoe een voorstel in bij de voorzitter. De voorzitter agendeert dit voorstel voor de volgende vergadering.

 • 7 Onderwerpen, die niet op de agenda staan, neemt de Kwaliteitsraad niet in behandeling, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden van de Kwaliteitsraad de behandeling ervan van eenvoudige of spoedeisende aard verklaart.

 • 8 De secretaris stuurt de Raad van Bestuur een afschrift van de agenda toe.

 • 9 De secretaris publiceert de agenda op de website van het Zorginstituut en kan deze op verzoek van belangstellenden aan hen toesturen, behoudens uitzonderingen die voortvloeien uit de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 10 De uitgangspunten uit de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen worden toegepast overeenkomstig de daartoe door het Zorginstituut gestelde regels. Leden die een conflicterend belang hebben bij een agendapunt melden dit voorafgaand aan de vergadering aan de voorzitter.

Artikel 7

 • 1 De voorzitter leidt de vergadering en is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2 De voorzitter is bevoegd de behandeling van een agendapunt tijdens de vergadering te schorsen.

 • 3 De voorzitter kan de beraadslagingen over een agendapunt aanhouden.

 • 4 De voorzitter bepaalt wanneer geschorste of aangehouden agendapunten opnieuw worden besproken.

 • 5 De voorzitter kan de beraadslagingen sluiten zodra hij meent dat een agendapunt voldoende is toegelicht.

Artikel 8

 • 1 De secretaris draagt zorg voor een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering.

 • 2 Het verslag van de vergadering is openbaar, behoudens de uitzonderingen die voortvloeien uit de Wet openbaarheid van bestuur. Standpunten van leden van de Kwaliteitsraad worden geanonimiseerd weergegeven.

 • 3 De secretaris zendt het ontwerp van het verslag van de vergadering aan de leden van de Kwaliteitsraad toe voor het op hen betrekking hebbende deel, zo mogelijk en zo nodig tegelijk met de agenda voor de daarop volgende vergadering. Aan de hand van over het ontwerp gemaakte op- en aanmerkingen stelt de Kwaliteitsraad het verslag in de eerstvolgende vergadering vast.

 • 4 De secretaris publiceert het verslag van de vergadering op de website van het Zorginstituut. Op verzoek van belangstellenden kan de secretaris het verslag aan hen toesturen, behoudens uitzonderingen die voortvloeien uit de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 9

De voorzitter kan medewerkers van het Zorginstituut en personen of vertegenwoordigers van andere organisaties uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen. De voorzitter kan ook op voorstel van één of meer leden van de Kwaliteitsraad andere personen of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen om aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen.

Hoofdstuk 5. De stemmingen

Artikel 10

 • 1 Stemmingen van de Kwaliteitsraad zijn mondeling.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan een lid van de Kwaliteitsraad dat niet aanwezig is zijn stem schriftelijk voorafgaand aan de vergadering uitbrengen, indien de voorzitter daartoe toestemming geeft.

 • 3 Het advies van de Kwaliteitsraad aan het bestuur kan de Kwaliteitsraad bij meerderheid van stemmen vaststellen.

 • 4 Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

Artikel 11

 • 1 Bij een stemming brengt ieder lid van de Kwaliteitsraad één stem uit.

 • 2 Een stemming is niet geldig, indien niet meer dan de helft van het aantal leden van de Kwaliteitsraad aan de stemming heeft deelgenomen.

 • 3 Leden van de Kwaliteitsraad die blanco of ongeldig hebben gestemd, worden geacht aan een stemming te hebben deelgenomen. Hun stem wordt echter niet meegerekend bij de bepaling der stemverhouding.

 • 4 In geval van een niet geldige stemming vindt in een volgende vergadering herstemming plaats. De herstemming is geldig, ongeacht het aantal leden van de Kwaliteitsraad dat eraan heeft deelgenomen.

Hoofdstuk 6. Schriftelijke raadpleging en vergaderen met behulp van telecommunicatie

Artikel 13

 • 1 In bijzondere gevallen worden besluiten genomen door schriftelijke raadpleging van de leden van de Kwaliteitsraad.

 • 2 De voorzitter bepaalt de termijn waarop de schriftelijke raadpleging wordt gesloten. Deze termijn omvat minimaal drie werkdagen, gerekend vanaf de dag na de dag van verzending van de stukken.

 • 3 Indien één of meer leden van de Kwaliteitsraad binnen de ingevolge het tweede lid gestelde termijn de voorzitter schriftelijk meedelen zich te verzetten tegen een schriftelijke raadpleging, dan wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Kwaliteitsraad geplaatst en in die vergadering behandeld.

Artikel 14

 • 1 De voorzitter kan besluiten tot een vergadering waarbij degenen die aan de vergadering deelnemen met behulp van middelen van telecommunicatie gelijktijdig beraadslagen.

 • 2 Indien één of meer leden van de Kwaliteitsraad de voorzitter meedelen zich te verzetten tegen een vergadering als bedoeld in het eerste lid, dan vindt deze geen doorgang.

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Plv. Voorzitter Raad van Bestuur

H.B.M. Grobbink

Naar boven