Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad

[Regeling vervalt per 01-04-2020.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 september 2016, kenmerk 152992 – S, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Nederlandse Sportraad (Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van de Nederlandse Sportraad, ingesteld bij het Instellingsbesluit Nederlandse Sportraad, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend afgeleid van het maximum van schaal 18 van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984, vermenigvuldigd met een arbeidsduurfactor van 0,2 fte.

  • 2 Aan de andere leden van het in het eerste lid bedoelde adviescollege en de externe deskundigen die op schriftelijk verzoek van het college aan de werkzaamheden van het college deelnemen wordt een vergoeding per vergadering toegekend van 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2016.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina