Regeling houdende vaststelling kader veiligheid militaire luchtvaart

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Regeling houdende vaststelling kader veiligheid militaire luchtvaart

De Minister van Defensie, Directie Juridische Zaken

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Military Aviation System: geheel van regels, processen en de daarbij passende organisatiestructuur, waarmee onder inachtneming van de taakstelling van de krijgsmacht, de veiligheid van de militaire luchtvaart systematisch wordt geborgd;

  • b. MLA: Militaire Luchtvaart Autoriteit als bedoeld in artikel 22 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013.

Artikel 2

  • 1 Het normstellend kader voor de militaire luchtvaart bestaat uit het Military Aviation System.

  • 2 Onder het Military Aviation System zijn mede begrepen de voor de militaire luchtvaart bij instructie van de Directeur van de MLA vastgestelde Militaire Luchtvaart Eisen.

Artikel 3

  • 1 Met het toezicht op de militaire luchtvaart en op de naleving van de voor de militaire luchtvaart geldende wet- en regelgeving, met inbegrip van de Militaire Luchtvaart Eisen, is belast de Directeur van de MLA.

  • 2 De Directeur van de MLA en de door hem met het toezicht belaste ambtenaren van de MLA hebben in het kader van hun taak onbelemmerd toegang tot locaties in beheer bij het Ministerie van Defensie.

  • 3 De Directeur van de MLA en de door hem met het toezicht belaste ambtenaren van de MLA zijn in het kader van hun taak bevoegd zakelijke inlichtingen en inzage in zakelijke gegevens en bescheiden te vorderen.

Artikel 4

De Directeur van de MLA en de door hem aangewezen ambtenaren van de MLA zijn belast met de handhaving van de in artikel 22, onderdelen b en c, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013 aan de Directeur van de MLA opgedragen goedkeuringen en autorisaties alsmede besluiten en andere handelingen ter uitvoering van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling houdende vaststelling kader veiligheid militaire luchtvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst; de regeling wordt tevens geplaatst op het Intranet publicatieportaal van het Ministerie van Defensie.

´s-Gravenhage, 24 augustus 2016

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina