Rijksvisumwet

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Rijkswet van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het licht van de gewijzigde staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk en met het oog op de naleving van de internationale verplichtingen van het Koninkrijk en het tegengaan van illegale immigratie wenselijk is harmonisatie van de visumverlening voor de toegang tot de afzonderlijke landen van het Koninkrijk te bevorderen door het regelen van de hoofdlijnen van het visumbeleid in een rijkswet op basis van artikel 3, eerste lid, onderdelen b en g, van het Statuut voor het Koninkrijk;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

 • a. Vreemdeling: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld;

 • b. Nederland: het land Nederland, met uitzondering van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • c. Landen: de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten;

 • d. Openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • e. Visum voor de toegang tot de landen en de openbare lichamen: beslissing van de bevoegde autoriteit dat op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen de toegang tot de landen en openbare lichamen;

 • f. Bevoegde autoriteit:

  • wat betreft de openbare lichamen: Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

  • wat betreft de landen: de Minister van het desbetreffende land wie het aangaat;

 • g. Geldigheidsduur van een visum: het tijdvak waarbinnen na afgifte van een visum daarvan gebruik kan worden gemaakt voor het verkrijgen van toegang;

 • h. Verblijfstermijn: de maximale duur van het geoorloofd verblijf op grond van artikel 5, eerste lid;

 • i. Landsregelgeving:

  • wat betreft de openbare lichamen: regeling van Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

  • wat betreft de landen: algemeen verbindende voorschriften, vastgesteld door het daartoe bevoegde orgaan van het desbetreffende land.

Artikel 2

 • 1 Deze wet is van toepassing op de verlening van visa voor de toegang tot de landen en de openbare lichamen.

 • 2 Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de verlening van de visa, bedoeld in artikel 2 van de Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 2001, nr. 539/2001/EG (Pb EU L81) voor de toegang tot Nederland. Bepalingen omtrent andere visa voor de toegang tot Nederland dan bedoeld in de eerste volzin worden bij of krachtens de wet vastgesteld.

Artikel 3

De bevoegde autoriteit van elk van de landen neemt bij de uitoefening van haar bevoegdheden het door Onze Minister van Buitenlandse Zaken gevoerde beleid inzake de buitenlandse betrekkingen, daaronder begrepen het visumbeleid, in acht.

Artikel 4

De hoofden van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van het Koninkrijk zijn belast met de behandeling van visumaanvragen namens de bevoegde autoriteiten. In overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken kunnen de bevoegde autoriteiten van de landen aan de hoofden van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het Koninkrijk aanwijzingen geven over de uitvoering van deze wet ten aanzien van het desbetreffende land door de ambtenaren werkzaam op die vertegenwoordiging.

Hoofdstuk II. Visa

Paragraaf 1. Visumplicht

Artikel 5

 • 1 Een visum, verleend op grond van deze rijkswet, is vereist voor het verkrijgen van een of meer malen toegang van vreemdelingen tot de landen en de openbare lichamen. Bij of krachtens landsregelgeving kan worden bepaald dat aan het visum een verblijfstermijn kan worden verbonden. De eerste volzin laat onverlet hetgeen overigens bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is bepaald omtrent de toegang en de toelating tot de landen en de openbare lichamen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van vreemdelingen die:

  • a. krachtens verdrag of bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie daarvan zijn vrijgesteld,

  • b. drager zijn van een bij regeling van Onze Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de bevoegde autoriteit aangewezen nationaliteit,

  • c. behoren tot een bij regeling van Onze Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de bevoegde autoriteit aangeduide categorie of

  • d. beschikken over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf, verleend op grond van de Wet toelating en uitzetting BES.

 • 3 Bij de vaststelling van de regelingen, bedoeld in het tweede lid, neemt Onze Minister van Buitenlandse Zaken het belang van harmonisatie van het visumbeleid binnen het Koninkrijk en de belangen van de landen en de openbare lichamen, met name hun economische belangen, in acht.

 • 4 De bevoegde autoriteit kan in aanvulling op het bepaalde krachtens het tweede lid in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de visumplicht.

Artikel 6

Een voor toegang tot een van de landen of openbare lichamen verleend visum geldt mede als visum voor de toegang tot de overige landen en openbare lichamen, tenzij de bevoegde autoriteit van een van de overige landen of openbare lichamen uit oogpunt van openbare orde of nationale veiligheid geen medegelding toestaat. In het geval geen medegelding wordt toegestaan, verbindt de bevoegde autoriteit die op de aanvraag beslist een territoriale beperking aan het visum.

Paragraaf 2. Aanvraag

Artikel 7

 • 1 Een visum wordt door de vreemdeling in persoon, indien de bevoegde autoriteit dat verlangt in aanwezigheid van diens wettelijke vertegenwoordiger, aangevraagd bij een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het Koninkrijk met gebruikmaking van het door Onze Minister van Buitenlandse Zaken daartoe vastgestelde formulier.

 • 2 De bevoegde autoriteit kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de verplichting tot persoonlijke verschijning, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Bij regeling van Onze Minister van Buitenlandse Zaken kan in aanvulling op het eerste lid worden bepaald dat een visum elders dan bij een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het Koninkrijk kan worden aangevraagd.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kan bij regeling van Onze Minister van Buitenlandse Zaken worden bepaald dat een visum langs elektronische weg kan worden aangevraagd. In deze regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de aanvraag wordt ingediend, alsmede met betrekking tot het beheer van bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden.

Artikel 8

 • 1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan het bij of krachtens deze rijkswet bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, kan de bevoegde autoriteit besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door de bevoegde autoriteit gestelde termijn de aanvraag aan te vullen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de bevoegde autoriteit besluiten een aanvraag niet te behandelen zonder de aanvrager in de gelegenheid te hebben gesteld de aanvraag aan te vullen indien:

  • a. de aanvraag niet door de vreemdeling in persoon is ingediend, onverminderd artikel 7, tweede lid,

  • b. voor de aanvraag geen gebruik is gemaakt van het voorgeschreven formulier dat volledig is ingevuld en ondertekend,

  • c. de aanvraag niet is gesteld in de Nederlandse, Franse, Engelse of Spaanse taal of

  • d. de voor de behandeling van de aanvraag verschuldigde vergoeding niet is voldaan.

Paragraaf 3. Besluit op aanvraag

Artikel 9

 • 1 De bevoegde autoriteit kan op aanvraag van de vreemdeling een visum verlenen indien de vreemdeling:

  • a. beschikt over een geldig reisdocument,

  • b. geen gevaar oplevert voor de openbare orde,

  • c. geen gevaar oplevert voor de nationale veiligheid,

  • d. geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid,

  • e. geen gevaar oplevert voor de internationale betrekkingen en

  • f. beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor het voorgenomen verblijf als voor de terugreis of de doorreis naar een derde Staat waar de toegang is gewaarborgd.

 • 2 De bevoegde autoriteit kan in afwijking van het eerste lid en onverminderd artikel 13 een visum verlenen indien daarmee een wezenlijk belang van de landen of de openbare lichamen is gediend of klemmende redenen van humanitaire aard daartoe nopen dan wel het belang van de internationale betrekkingen de verlening van een visum vordert. Bij toepassing van de eerste volzin verbindt de bevoegde autoriteit in voorkomend geval een territoriale beperking aan het visum.

 • 3 Bij landsregelgeving kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van het eerste lid, onder b, c, d en f, en het tweede lid.

Artikel 10

 • 1 Ten behoeve van de beoordeling van een visumaanvraag verlangt de bevoegde autoriteit van de vreemdeling dat deze het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf op een door de bevoegde autoriteit te bepalen wijze aannemelijk maakt.

 • 2 Bij landsregelgeving kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 11

 • 1 De bevoegde autoriteit weigert het visum indien:

  • a. de vreemdeling niet voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onverminderd artikel 9, tweede lid, dan wel niet voldoet aan artikel 10, eerste lid, of

  • b. het reisdocument zijn geldigheid zal verliezen binnen drie maanden, in bijzondere gevallen binnen een maand, na afloop van het ten hoogste toegestane verblijf.

 • 2 Voorts kan een visum worden geweigerd indien:

  • a. de vreemdeling een aanvraag om een verblijfsrecht heeft gedaan waarop nog niet is beslist,

  • b. de vreemdeling voorafgaand aan diens visumaanvraag in een van de landen of openbare lichamen verblijf hield zonder daartoe geldige titel,

  • c. de vreemdeling bij de aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt of

  • d. grond bestaat om aan te nemen dat de vreemdeling de verplichtingen verbonden aan het visum of het daarmee verband houdende verblijf niet zal nakomen; zulke grond bestaat in elk geval indien de vreemdeling de verplichtingen verbonden aan een eerder verleend visum of verblijfsrecht niet is nagekomen.

Artikel 12

 • 1 De bevoegde autoriteit stelt de geldigheidsduur van het visum vast, kan daaraan overeenkomstig de regels, bedoeld in artikel 5, eerste lid, een verblijfstermijn verbinden en kan met het oog op de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen of met het oog op het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze rijkswet:

  • a. het visum onder beperkingen verlenen,

  • b. voorschriften aan het visum verbinden.

 • 2 De bevoegde autoriteit kan een reeds verleend visum waarvan de geldigheidsduur of de op grond van artikel 5, eerste lid, daaraan verbonden verblijfstermijn niet is verstreken, wijzigen of intrekken indien de visumverlening onjuist was, gewijzigde omstandigheden zich tegen handhaving van het visum verzetten of de vreemdeling de aan het visum verbonden verplichtingen niet naleeft.

Artikel 13

Indien het belang van de internationale betrekkingen betrokken kan zijn bij een besluit van de bevoegde autoriteit inzake visumverlening stelt de bevoegde autoriteit Onze Minister van Buitenlandse Zaken in de gelegenheid om zijn zienswijze aan de bevoegde autoriteit kenbaar te maken. De bevoegde autoriteit neemt diens zienswijze in acht bij zijn besluit.

Paragraaf 4. Afgifte

Artikel 14

 • 1 De bevoegde autoriteit brengt het visum aan in het reisdocument. Indien het reisdocument is afgegeven door een autoriteit van een niet als zodanig door het Koninkrijk der Nederlanden erkende staat of andere omstandigheden in de weg staan aan toepassing van de eerste volzin wordt het visum afzonderlijk verstrekt.

 • 2 Onze Minister van Buitenlandse Zaken stelt het model van het visum vast.

Hoofdstuk III. Overleg

Artikel 15

 • 1 Onze Minister van Buitenlandse Zaken en de bevoegde autoriteiten van de landen voeren regelmatig overleg over aangelegenheden die de toepassing van deze wet ten aanzien van de landen en de openbare lichamen betreffen. Het overleg is gericht op bevordering van de eenheid van het visumbeleid, in aanmerking genomen de belangen van de landen en de openbare lichamen.

 • 2 Indien naar het oordeel van Onze Minister van Buitenlandse Zaken of de bevoegde autoriteiten ten aanzien van een aangelegenheid, bedoeld in het eerste lid, sprake is van ernstige bezwaren voor de buitenlandse betrekkingen, de eenheid van het visumbeleid, de doelmatigheid van de uitvoering of de belangen van de landen of de openbare lichamen en het overleg leidt niet tot overeenstemming dan kan het geschilpunt met overeenkomstige toepassing van paragraaf 2 van het Statuut voor het Koninkrijk aan de raad van ministers van het Koninkrijk worden voorgelegd.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 17

 • 2 Op de behandeling van visumaanvragen die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze rijkswet blijft het recht dat voor dat tijdstip gold van toepassing.

 • 3 De bij inwerkingtreding van deze rijkswet geldende landsregelgeving met betrekking tot onderwerpen die bij deze rijkswet ter regeling aan landsregelgeving is overgelaten, geldt vanaf inwerkingtreding van deze rijkswet ten aanzien van die onderwerpen als landsregelgeving ingevolge deze rijkswet. Bepalingen die niet verenigbaar zijn met deze rijkswet of met het door Onze Minister van Buitenlandse Zaken bepaalde krachtens deze rijkswet blijven buiten toepassing.

Artikel 18

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor invoering van de verschillende artikelen of onderdelen voor de afzonderlijke landen of openbare lichamen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 23 augustus 2016

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken,

A.G. Koenders

Uitgegeven de achtste september 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven