Instellingsbesluit Taskforce overvallen

[Regeling vervalt per 31-12-2018.]
Geldend van 30-06-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2016, nr. 785458, tot instelling van de Taskforce overvallen (Instellingsbesluit Taskforce overvallen)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 2

De Taskforce heeft tot taak:

 • a. het signaleren van knelpunten bij de integrale aanpak van overvallen en straatroven en het formuleren van maatregelen om deze knelpunten op te lossen;

 • b. het periodiek monitoren van de aanpak van de onder a bedoelde delicten en waar nodig wegnemen van obstakels in de uitvoering en formuleren van aanvullende maatregelen;

 • c. het onderhouden van contacten met relevante partijen, over onderwerpen die de Taskforce raken;

 • d. het informeren van de Minister van Veiligheid en Justitie over de voortgang van de werkzaamheden van de Taskforce, jaarlijks vóór 1 november;

 • e. het formuleren van een voorstel voor de borging van de aanpak van onder a bedoelde delicten nadat de Taskforce zijn werkzaamheden heeft voltooid.

Artikel 3

De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

 • a. de heer ing. A. Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, lid commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG, tevens voorzitter van de Taskforce;

 • b. de heer G.J.G. van Breen MBA, lid van het bestuur van Detailhandel Nederland;

 • c. de heer L.J.H.M. van der Grinten, directeur Koninklijke Horeca Nederland;

 • d. mevrouw L.M.P. de Bie, directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • e. de heer F.J. Heeres MPSM, politiechef Oost-Brabant, portefeuillehouder gewelddadige vermogenscriminaliteit Politie;

 • f. mevrouw. mr. H.E. Hoogendijk, hoofdofficier van justitie te Midden -Nederland en portefeuillehouder gewelddadige vermogenscriminaliteit OM;

 • g. de heer mr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland en tevens lid van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW;

 • h. de heer C. Oudshoorn, algemeen directeur MKB Nederland en VNO-NCW.

Artikel 5

Voor zover dat voor de verwezenlijking van zijn taak noodzakelijk is, kan de Taskforce werkgroepen instellen, waarin ook personen van buiten de Taskforce zitting hebben.

Artikel 6

De Taskforce evalueert jaarlijks zijn werkzaamheden en doet aanbevelingen aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 7

De archiefbescheiden van de Taskforce worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder als nodig, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 8

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 15 oktober 2015.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina