Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaardersambt

Geldend van 06-09-2016 t/m heden

Besluit van 23 augustus 2016, houdende eisen opleiding ter voorbereiding op het beroep van gerechtsdeurwaarder, alsmede regeling van het maximum aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders dat ten behoeve van zijn stage onder verantwoordelijkheid van één gerechtsdeurwaarder werkzaam kan zijn (Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaardersambt)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 27 juni 2016, nr. 777640;

Gelet op de artikelen 25a en 25b, derde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2016, nr. W03.16.0166/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 12 augustus 2016, nr.784232;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 2 De opleiding voorziet in ieder geval in gedegen overdracht van kennis en vaardigheden ten aanzien van:

  • a. het bepaalde bij en krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet;

  • b. het burgerlijk recht en in het bijzonder het recht betreffende rechtspersonen, goederenrecht en verbintenissenrecht;

  • c. het burgerlijk procesrecht;

  • d. het executie- en beslagrecht;

  • e. de beroepsethiek;

  • f. het Nederlandse staats- en bestuursrecht, en

  • g. de Nederlandse taal.

 • 3 De opleiding verzorgt in voldoende mate, maar ten minste voor een duur die overeenstemt met artikel 25, tweede lid, van de wet, een praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.

Artikel 3

 • 2 Onze Minister beslist op een verzoek tot erkenning binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. Deze beslistermijn kan één maal worden verlengd met nogmaals dertien weken.

Artikel 4

Indien van een erkende opleiding de accreditatie of de toets nieuwe opleiding wordt beëindigd of vervalt, vervalt de erkenning van rechtswege.

Artikel 5

De erkende opleiding meldt aan de KBvG bij welke gerechtsdeurwaarder een stagiair zijn stageverplichting in de zin van artikel 26 van de wet vervult. Desgevraagd geeft de erkende opleiding aan de KBvG inzicht in de voorwaarden waaronder dit geschiedt.

Artikel 6

 • 1 Het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders per gerechtsdeurwaarder is ten hoogste twee.

 • 2 Indien bij een gerechtsdeurwaarder meer dan twee stagiairs tegelijk werkzaam zijn, is het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders ten hoogste één.

Artikel 7

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en artikel 7, eerste lid, werkt terug tot en met 1 juli 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 augustus 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de vijfde september 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina