Regeling toeslag rechterlijke ambtenaren avonduren, zaterdagen, zondagen en feestdagen

Geldend van 27-09-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 augustus 2016, nr. 770837, houdende regels met betrekking tot de hoogte van de toeslag voor rechterlijke ambtenaren voor het verrichten van werkzaamheden in de avonduren, op zaterdagen, zondagen en feestdagen (Regeling toeslag rechterlijke ambtenaren avonduren, zaterdagen, zondagen en feestdagen)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 6h, tweede lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

Besluit:

Artikel 1

De toeslag voor de werkzaamheden van rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 6h, eerste lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de in het voorgaande kalenderjaar gerealiseerde contractloonmutatie op jaarbasis in de sector Rechterlijke Macht.

Artikel 2

  • 2 De toeslag bedraagt per gewerkt uur een percentage van het normbedrag, namelijk:

    • a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 18 en 22 uur;

    • b. 70% voor de uren op zaterdag tussen 8 en 22 uur;

    • c. 70% voor de uren op zondag tussen 8 en 22 uur;

    • d. 100% voor de uren op algemeen erkende feestdagen als bedoeld in de Algemene termijnenwet tussen 8 en 22 uur.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toeslag rechterlijke ambtenaren avonduren, zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 augustus 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina