Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Indien degene, aan wie een uitkering in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, of Toeslagenwet is toegekend, een bijdrage verschuldigd is voor verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg, betaalt UWV na ontvangst van een daartoe strekkend inhoudingsverzoek, de uitkering tot het bedrag van die bijdrage, in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit aan Zorginstituut Nederland.

Artikel 3

Indien degene, aan wie een uitkering in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is toegekend, een bijdrage verschuldigd is voor de aan hem toegekende maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget voor beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, betaalt UWV na ontvangst van een daartoe strekkend inhoudingsverzoek, de uitkering tot het bedrag van die bijdrage, in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit aan het CAK.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 9 augustus 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur

Terug naar begin van de pagina