Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit

Geldend van 10-08-2016 t/m heden

Regeling van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 1 juni 2016, kenmerk 00.073.945, voor de behandeling van klaagschriften (Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelet op titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 14 van het Bestuursreglement Kansspelautoriteit,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beklaagde: degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;

 • b. bestuurslid: lid van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit;

 • c. klacht: een schriftelijke klacht die betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de vereisten van artikel 9:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d. klachtenfunctionaris: een als zodanig aangewezen medewerker van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling;

 • e. medewerker: persoon die werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit.

Artikel 2

Een langs de elektronische weg ingediende klacht wordt alleen als schriftelijke klacht in behandeling genomen indien gebruik is gemaakt van het elektronische klachtenformulier dat beschikbaar is op de website van de Kansspelautoriteit.

Artikel 3

De ontvangst van het klaagschrift wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd, tenzij de klacht binnen die termijn is afgehandeld. Bij de ontvangstbevestiging wordt een exemplaar van deze regeling gevoegd.

Artikel 4

 • 1 Een klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt een klacht tegen:

  • a. het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling, behandeld door de directeur van de Kansspelautoriteit;

  • b. een medewerker van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling, behandeld door een medewerker van een andere afdeling;

  • c. een lid van de raad van bestuur behandeld door de overige bestuursleden, die de behandeling kunnen overdragen aan de directeur van de Kansspelautoriteit of een andere door hen aangewezen medewerker.

Artikel 5

 • 2 De klager en de beklaagde worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klager of de beklaagde schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen.

 • 3 Naar keuze van de klager en beklaagde kan mondeling, schriftelijk of telefonisch worden gehoord.

 • 4 Het naar aanleiding van het horen opgestelde verslag wordt toegezonden aan klager en beklaagde.

Artikel 6

De medewerker die de klacht heeft behandeld zendt een afschrift van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9:12 van de Algemene wet bestuursrecht (de afhandeling van de klacht) aan de directeur van de Kansspelautoriteit, de beklaagde en de klachtenfunctionaris.

Artikel 7

Jaarlijks stelt het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling een geanonimiseerd overzicht op van de in dat jaar ontvangen klachten, de aard daarvan, de wijze van afdoening en de naar aanleiding daarvan ondernomen acties. Dit overzicht wordt in het jaarverslag van de Kansspelautoriteit gepubliceerd.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juni 2016.

Den Haag, op 1 juni 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

,

J.J.H. Suyver

Terug naar begin van de pagina