Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016

Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 06-08-2016 t/m heden

Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat geldend vanaf 23 juni 2016

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan het hoofd van de organisatie staat en is belast met de uitvoering van de bij de Wet op de Rechtsbijstand(hierna: de Wrb) en in mandaat op grond van bijzondere regelgeving aan de Raad voor Rechtsbijstand opgedragen taken en het nemen van besluiten ter zake,

Overwegende dat in het Reglement bestuur Raad voor Rechtsbijstand is bepaald dat het bestuur beslissingsbevoegdheden die hem in de Wet op de Rechtsbijstand en voor zover op grond van bijzondere regelgeving beslissingsbevoegdheden bij mandaat zijn verleend, kan overdragen aan personeelsleden van de Raad voor Rechtsbijstand,

Besluit:

Artikel I

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager productie, hoofd operaties productie en piket

 • beschikker standaardzaken, beschikker allround, beschikker relatiebeheer

 • medewerker aanmeldcentrum en teamleider aanmeldcentrum

 • medewerker interne kwaliteit

 • juridisch medewerker bezwaar en beroep

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 7 Wet op de rechtsbijstand (Wrb):besluiten op aanvragen om rechtsbijstand en die om de verlening van toevoegingen, daaronder begrepen – voorzover dat bij wettelijke voorschrift is bepaald – de vaststelling van de draagkracht overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen;

 • 2. artikel 7 Wrb: besluiten tot vaststelling van de draagkracht;

 • 3. artikel 24 Wrb: het beslissen op aanvragen om toevoegingen;

 • 4. artikel 24, vierde lid, Wrb: het verlenen van instemming met de weigering van een toevoeging;

 • 5. artikel 27 Wrb: het horen van de rechtzoekende en de tegenpartij;

 • 6. artikel 30, eerste lid, Wrb: het verlenen van een voorlopige toevoeging in spoedeisende gevallen;

 • 7. artikel 33, eerste lid Wrb: het wijzigen, beëindigen of intrekken van een toevoeging en het terugvorderen van de toevoegingsvergoeding;

 • 8. artikel 33, derde lid, Wrb: het terugvorderen van de toevoegingsvergoeding van de rechtzoekende;

 • 9. artikelen 4:46, tweede lid, 4:48, eerste lid, en 4:49 Awb: het wijzigen of intrekken van de vergoeding en het terugvorderen van de toevoegingsvergoeding van de rechtsbijstandverlener;

 • 10. artikel 34 a Wrb: het beslissen over de navordering of over de restitutie van eigen-bijdrage verschillen na hercontrole van het inkomen de rechtzoekende;

 • 11. artikel 34 c Wrb: het beslissen op aanvragen om peiljaarverlegging;

 • 12. artikel 34 d Wrb: het ambtshalve nemen van een nieuw besluit over het recht op de verlening van rechtsbijstand nadat de inspecteur het inkomen en vermogen in het jaar van aanvraag heeft vastgesteld;

 • 13. artikel 34 f Wrb: het beslissen over invordering van de vergoeding die aan de rechtsbijstandverlener is betaald,

  indien na hercontrole van het inkomen de rechtzoekende geen recht op de verlening van rechtsbijstand heeft;

 • 14. artikel 34 g, Wrb: het beslissen over de intrekking van de toevoeging indien de kosten van rechtsbijstand op een derde kunnen worden verhaald of het resultaat van de zaak tenminste 50% van het heffingvrij vermogen bedraagt;

 • 15. artikel 43 Wrb: het afgeven van toevoegingen op ambtshalve last van de rechter;

 • 16. artikel 44 Wrb: het beslissen op aanvragen om toevoegingen in strafzaken.

Artikel II

Aan de medewerkers in de functie van

 • manager productie,

 • hoofd operaties productie en piket

 • beschikker standaardzaken, beschikker allround, beschikker relatiebeheer

 • medewerker interne kwaliteit

 • juridisch medewerker bezwaar

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

Artikel IIA. Bevoegdheden in het kader van high-trust convenanten

Aan de medewerkers in de functie van

 • manager productie

 • manager dienstverlening financiën en uitvoering

wordt mandaat verleend tot:

 • 1. het afsluiten en opzeggen van convenanten High-Trust met advocatenkantoren

 • 2. het op basis van de uitkomst van een steekproefsgewijze controle besluiten tot integrale controle.

Aan de medewerkers in de functie van

 • beschikker relatiebeheer

 • teamleider High-Trust

 • manager productie

 • manager dienstverlening financiën en uitvoering

wordt mandaat verleend tot:

het na controle achteraf intrekken van vastgestelde vergoedingen bij advocatenkantoren met wie een convenanten High-Trust is afgesloten.

Artikel III

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker administratieve organisatie

 • medewerker afdeling piketwordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

  • 1. artikel 43 Wrb: het afgeven van toevoegingen op ambtshalve last van de rechter.

Artikel IIIA

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker administratieve organisatie

 • medewerker afdeling piket

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

Artikel IV

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker administratieve organisatie

 • beschikker allround, beschikker standaardzaken, beschikker relatiebeheer

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder d. en artikel 7 b Wrb: het afgeven van inkomensverklaringen in bij wet geregelde gevallen.

Artikel V

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager dienstverlening financiën en uitvoering

 • teamleider afdeling inschrijven

 • hoofd financiën centraal kantoor

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 7 Wrb:

  • a. het beslissen op een verzoek tot plaatsing op een piketrooster;

  • b. het beslissen op een verzoek tot het sluiten van een verwijsarrangement ten behoeve van het Juridisch Loket en de gerechten;

 • 2. artikelen 14 Wrb en 33 b Wrb: het beslissen op aanvragen van advocaten en mediators om ingeschreven te worden;

 • 3. artikel 37, vierde lid, Wrb: het beslissen over toekenning van een periodiek voorschot aan ingeschreven advocaten;

 • 4. artikelen 17 en 33 d Wrb: het doorhalen van de inschrijving van advocaten en mediators in de bij of krachtens wet geregelde gevallen, daaronder begrepen gevallen waarin het in de inschrijvingsvoorwaarden geregelde maximum aantal toevoegingen is bereikt.

Artikel VI

Aan de medewerkers in de functie van:

 • beschikker financieel klantencentrum

 • juridisch medewerker bezwaar en beroep financieel klantencentrum

 • debiteurenbeheerder centraal kantoor

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake verzoeken om afbetalingsregelingen en kwijtschelding van vorderingen tot een maximum van 25% van de vordering indien deze vordering voortvloeit uit een besluit tot:

 • a) navordering van een eigen bijdrage of navordering van de toevoegingsvergoeding na hercontrole van het inkomen als bedoeld in artikel 34 a, Wrb;

 • b) Intrekking van de toevoeging na een resultaatsbeoordeling als bedoeld in artikel 34 g Wrb.

Aan de medewerkers in de functie van:

 • beschikker financieel klantencentrum

 • juridisch medewerker bezwaar en beroep financieel klantencentrum

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1.3 van de Beleidsnotitie betalingsregeling en zwaarwegende omstandigheden.

Aan de medewerkers in de functie van:

 • juridisch medewerker bezwaar en beroep financieel klantencentrum

 • hoofd financieel klantencentrum

 • hoofd financiën centraal kantoor

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake verzoeken om afbetalingsregelingen en kwijtschelding van vorderingen tot een maximum van 100% van de vordering indien deze vordering voortvloeit uit een besluit tot

 • a) navordering van een eigen bijdrage of navordering van de toevoegingsvergoeding na hercontrole van het inkomen als bedoeld in artikel 34 a, Wrb;

 • b) intrekking van de toevoeging na een resultaatsbeoordeling als bedoeld in artikel 34 g Wrb.

Artikel VIA

Aan medewerkers in de functie van:

 • hoofd financiën centraal kantoor

 • hoofd financieel klantencentrum

wordt mandaat verleend tot het invorderen van geldbedragen bij dwangbevel als bedoeld in artikel 34 f Wrb.

Artikel VII

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager productie, manager dienstverlening financiën en uitvoering, het hoofd financieel klantencentrum

 • juridisch medewerker bezwaar en beroep

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake het toekennen van een vergoeding wegens schade of wegens gemaakte proceskosten aan gelaedeerden terzake van onrechtmatig genomen besluiten.

De manager productie, het hoofd operaties productie en piket, en het hoofd financieel klantencentrum zijn tot beslissing bevoegd voor zover deze vergoeding een bedrag van € 2.500,– niet te boven gaat.

Artikel VIII

Aan de medewerkers in de functie van:

 • medewerker interne kwaliteit

wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in:

 • 1. artikel 23 g en h Wrb; het beslissen op aanvragen van rechtzoekenden die wonen in een andere lidstaat dan Nederland voor rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen;

 • 2. artikel 23 i en j Wrb: het beslissen op en het doorzenden van aanvragen van rechtzoekenden die in Nederland wonen aan de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten dan Nederland.

Artikel IX

 • 1 Aan medewerkers in de functie van

  manager productie, manager dienstverlening financiën en uitvoering,

  hoofd operaties productie en piket, hoofd financieel klantencentrum wordt mandaat verleend tot het nemen van de volgende besluiten

  • a) artikel 9: 1 Algemene wet bestuursrecht:

   het (laten) bemiddelen bij klachten over de wijze waarop een vestiging of een medewerker van een vestiging zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de klager heeft gedragen.

   Voor de behandeling van klachten is een Protocol klachtenregeling vastgesteld. Indien bemiddeling niet tot een uitkomst leidt waarmee de klager tevreden is, rapporteert de in de aanhef genoemde functionaris aan het bestuur, dat in dat geval op de klacht beslist

  • b) het beslissen op bezwaarschriften. Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de in de aanhef genoemde functionaris zelf is genomen, beslist het bestuur op het bezwaarschrift.

 • 3 Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt betrekking heeft op beslissingen als bedoeld in artikel V of op beslissingen van het bestuur zelf, beslist het bestuur.

Artikel X

 • 2 beslissingen op bezwaar tegen besluiten zoals hiervoor onder a, en b bedoeld, worden genomen door de teamleider Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen. Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de teamleider Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen zelf is genomen, beslist het bestuur op het bezwaarschrift. Bij afwezigheid van de teamleider beslist het bestuur op het bezwaarschrift.

Artikel XA

 • 2 Aan de medewerker in de functie van teamleider Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers wordt mandaat verleend tot het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten die zijn genomen door medewerkers van het Bureau beëdigde tolken en vertalers. Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de teamleider zelf is genomen, beslist het bestuur op het bezwaarschrift. Bij afwezigheid van de teamleider Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers beslist het bestuur op het bezwaarschrift.

Artikel XI

Degenen aan wie bij dit besluit mandaat is verleend, kunnen zonder toestemming van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand geen mandaat verlenen aan anderen.

Aldus gewijzigd vastgesteld in Utrecht, 26 juli 2016

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

J.H. Gerritsen

Naar boven