Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 29-12-2017 t/m 24-05-2018

Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de voorzitter en de andere collegeleden van de Autoriteit Persoonsgegevens en aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens (Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens)

Paragraaf 1. Organisatie en taakverdeling

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

In dit mandaat- en machtigingsbesluit wordt verstaan onder Autoriteit Persoonsgegevens: het college van het College bescherming persoonsgegevens zoals ingesteld op grond van artikel 51 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

 • 1 Het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens is samengesteld uit:

  • a. de algemeen directeur;

  • b. de directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek;

  • c. de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie;

  • d. de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering;

  • e. de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie.

 • 2 De organisatieonderdelen genoemd in het eerste lid, onder b tot en met e, staan onder leiding van een directeur.

 • 3 De organisatieonderdelen genoemd in het eerste lid, onder b tot en met e, bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

 • 1 De algemeen directeur is belast met de ambtelijke leiding van het secretariaat.

 • 2 Tot deze taak behoort in ieder geval:

  • a. het informeren en adviseren van de Autoriteit Persoonsgegevens over aangelegenheden, de Autoriteit Persoonsgegevens betreffende;

  • b. het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • c. het zorgdragen voor de coördinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering voor de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • d. het uitoefenen van de algemene controlefunctie namens de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • e. het voorzitterschap van het directieberaad;

  • f. het zorgdragen voor het nemen van besluiten over en het geven van algemene aanwijzingen ten aanzien van het algemene beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

De directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek is belast met:

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

De directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie is belast met:

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

 • 2 De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering treedt op als juridisch adviseur en verricht uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de Autoriteit Persoonsgegevens en het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 5b

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

De directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie is belast met:

 • a. het voorbereiden van de midden- en langetermijnstrategie van de Autoriteit Persoonsgegevens en het verzorgen van de interne controlefunctie ter bewaking van de uitvoering van die strategie en doorlooptijden;

 • c. het bevorderen bij een breed publiek van de bekendheid met en inzicht in de rechten, risico’s, regels, waarborgen die voortvloeien uit wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens;

 • d. zorgdragen voor de externe en interne communicatie;

 • e. zorgdragen voor het contact met en het coördineren van de inbreng voor internationale overleggen en van de samenwerking met toezichthoudende autoriteiten van andere lidstaten;

 • f. het opstellen van beleidsregels.

Paragraaf 2. Mandaat en machtiging

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Aan de voorzitter en de andere collegeleden van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Autoriteit Persoonsgegevens besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die, blijkens de via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bekendgemaakte ‘Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging Autoriteit Persoonsgegevens’ en de daarbij behorende bijlage, tot hun werkterrein behoren, tenzij deze naar aard of inhoud door de Autoriteit Persoonsgegevens dienen te worden afgedaan, zoals de hoofdlijnen van het door de Autoriteit Persoonsgegevens te voeren beleid, de daarbij te stellen prioriteiten, het vaststellen van te hanteren beleidsregels, het besluiten tot het entameren van breed opgezette opinieonderzoeken of andere onderzoeken, die betrekking hebben op onderwerpen die het taakgebied en het daarmee samenhangende werkterrein van de afzonderlijke collegeleden overstijgen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

 • 1 Aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Autoriteit Persoonsgegevens besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de afdeling waarin zij werkzaam zijn.

 • 2 De bedoelde functionarissen hanteren de aan hen, krachtens het verleende mandaat of de verleende machtiging, toekomende bevoegdheid voor zover dat past in de normale taakuitoefening van de functionaris.

 • 3 De mandaat- en machtigingsverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:

  • a. aangelegenheden, die naar aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door de Autoriteit Persoonsgegevens dienen te worden afgedaan, zoals bedoeld in artikel 6 dan wel door de voorzitter of één van de andere collegeleden van de Autoriteit Persoonsgegevens in mandaat op basis van de ‘Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging Autoriteit Persoonsgegevens’ dienen te worden afgedaan;

  • b. richtinggevende beslissingen/zienswijzen over de inhoud van regelgeving, met name nieuwe interpretatie van normen;

  • c. besluiten betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie;

  • d. besluiten op bezwaar naar aanleiding van een besluit genomen door de Autoriteit Persoonsgegevens of in mandaat genomen door de voorzitter, zijn plaatsvervanger dan wel door één van de andere collegeleden van de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • e. het indienen van hoger beroepschriften naar aanleiding van een besluit namens de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Ten aanzien van aangelegenheden die tot het werkterrein van de Autoriteit Persoonsgegevens, de voorzitter of van elk van de andere collegeleden van de Autoriteit Persoonsgegevens behoren, kunnen de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen alle andere handelingen verrichten, die nodig zijn voor het nemen van een (tussen)beslissing.

Paragraaf 3. Vertegenwoordiging

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Aan de functionarissen van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering, bekleed met de functie directeur, afdelingshoofd, coördinerend beleidsmedewerker en senior adviseur, wordt machtiging verleend de Autoriteit Persoonsgegevens te vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures.

Paragraaf 4. Vervangingsregeling

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

 • 2 Bij afwezigheid of ontstentenis van één van de directeuren van een directie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b tot en met e, zijn de overige directeuren en de algemeen directeur bevoegd deze te vervangen.

 • 3 Bij afwezigheid of ontstentenis van één van de afdelingshoofden van een directie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b tot en met e, zijn de overige afdelingshoofden en de directeur van die directie bevoegd deze te vervangen.

Paragraaf 5. Klachtencoördinator

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

 • 2 In geval van afwezigheid of ontstentenis wordt de klachtencoördinator vervangen.

Paragraaf 6. Ondertekening

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

 • 1 De ondertekening van documenten die door de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens krachtens het in artikel 6 verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Autoriteit Persoonsgegevens,

  Voor deze,

  De Voorzitter,

  (Gevolgd door de handtekening en de naam van de voorzitter)’.

 • 2 De ondertekening van documenten die door de aangewezen plaatsvervanger van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Autoriteit Persoonsgegevens,

  Voor deze,

  De vicevoorzitter,

  (Gevolgd door de handtekening en de naam van de vicevoorzitter)’.

 • 3 De ondertekening van documenten die door een van de andere collegeleden van de Autoriteit Persoonsgegevens, krachtens het in artikel 6 verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Autoriteit Persoonsgegevens,

  Voor deze,

  (Gevolgd door de handtekening, de naam van het lid en de vermelding van de functie)’.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

De ondertekening van documenten die krachtens daartoe verleende mandaat of verleende machtiging door een functionaris van het secretariaat worden afgedaan, geschiedt als volgt:

‘Autoriteit Persoonsgegevens,

Namens deze,

(Gevolgd door de handtekening, de naam en de vermelding van de functie van de betrokken ambtenaar van het secretariaat)’.

Paragraaf 7. Ondertekeningsmandaat

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Aan de algemeen directeur en de directeuren van de directies als bedoeld in artikel 2, sub b, c, d en e komt de bevoegdheid toe documenten te ondertekenen ten aanzien van aangelegenheden, die door de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel door de voorzitter of door één van de andere collegeleden van de Autoriteit Persoonsgegevens krachtens het in artikel 6 verleende mandaat of de verleende machtiging zijn afgedaan, tenzij de aard van de aangelegenheid zich hiertegen verzet.

Paragraaf 8. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Het Besluit mandaat en machtiging CBP (Stcrt.2012, 19496) wordt ingetrokken.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit besluit zal, met de toelichting en de bijlage, in de Staatscourant en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geplaatst.

Den Haag, 25 mei 2016

Autoriteit Persoonsgegevens,

J. Kohnstamm,

voorzitter,

W.B.M. Tomesen,

vicevoorzitter.

Bijlage behorend bij het Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 24-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

 • I. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde directies van het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, mandaat en machtiging verleend:

  • 1. de algemeen directeur;

  • 2. de directeur;

  • 3. het afdelingshoofd;

  • 4. De directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek en de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie:

   • i. de senior inspecteur;

  • 5. De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering:

   • ii. de coördinerend beleidsmedewerker;

   • iii. de senior adviseur;

  • 6. de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie:

   • iv. de coördinerend beleidsmedewerker;

   • v. de senior adviseur.

 • II. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde directies van het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, machtiging verleend:

  • 1. De directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek:

   • i. de inspecteur;

  • 2. De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering:

   • ii. de adviseur;

   • iii. de medewerker administratie;

  • 3. De directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie:

   • iv. de adviseur;

   • v. de medewerker communicatie.

Naar boven