Besluit ondermandaat Wet precursoren voor explosieven

Geldend van 23-07-2016 t/m heden

Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 8 juli 2016, nr. ILT- 2016/50884, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging Wet precursoren voor explosieven (Besluit ondermandaat Wet precursoren voor explosieven)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Aan de directeur, afdelingshoofden, en inspecteurs worden de aan de inspecteur-generaal verleende bevoegdheden in ondermandaat verleend.

  • 2 Het mandaat omvat niet het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels.

Artikel 3

  • 1 Een op grond van dit besluit verleend mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

  • 2 In afwijking van het eerste lid mag de beslissing op bezwaar niet in mandaat worden genomen door degene die:

    • a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen; of

    • b. in hiërarchische verhoudingen ressorteert onder degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, heeft genomen.

Artikel 4

Voor toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a. volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen; en

  • b. machtiging om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling zijn.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport,

J.A. van den Bos

Terug naar begin van de pagina